Đại hội Đại biểu Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 26/5, Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực TP.HCM lần thứ II (nhiệm k&igrave; 2017-2022) đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại với phi&ecirc;n họp thứ 2 tại hội trường Tổng C&ocirc;ng ty.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh bầu c&aacute;c chức danh Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư, Uỷ ban Kiểm tra v&agrave; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty nhiệm k&igrave; II. Phi&ecirc;n thứ 2 của Đại hội tiếp tục bầu đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM lần X, nhiệm k&igrave; 2017-2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, đại biểu tham gia đại hội đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o tham luận một số vấn đề về hoạt động Đo&agrave;n của c&ocirc;ng ty trong thời điểm hiện tại. Đưa ra một số b&agrave;i học kinh nghiệm v&agrave; giải ph&aacute;p cần triển khai cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n trong thời gian tới. Ph&aacute;t biểu tại Đại hội, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; b&iacute; thư, Trưởng ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave; - thay mặt Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ghi nhận những nỗ lực trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n của Tổng C&ocirc;ng ty, đồng thời nhấn mạnh: &ldquo;Cần đẩy mạnh gi&aacute;o dục đo&agrave;n vi&ecirc;n hơn nữa bằng nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p kh&aacute;c nhau. Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn đo&agrave;n vi&ecirc;n của c&ocirc;ng ty sẽ nhận thức được vai tr&ograve; của m&igrave;nh v&agrave; tầm quan trọng của những truyền thống tốt đẹp m&agrave; ng&agrave;nh nghề m&igrave;nh đ&atilde; gặt h&aacute;i được. Từ đ&oacute;, tiếp tục nỗ lực đưa c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n của c&ocirc;ng ty ng&agrave;y một đi l&ecirc;n, trở th&agrave;nh một trong những đơn vị Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu của th&agrave;nh phố&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c đại hội, 7 đồng ch&iacute; được bầu v&agrave;o Ban Thường vụ. Trong đ&oacute;, đồng ch&iacute; Đặng Mỹ Ly giữ chức vụ B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty, đồng ch&iacute; Huỳnh Tấn Khương v&agrave; đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Nam giữ chức Ph&oacute; B&iacute; thư. C&aacute;c đồng ch&iacute; được bầu tham dự Đại hội Đo&agrave;n TP.HCM bao gồm: đồng ch&iacute; Đặng Mỹ Ly v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Trương Anh Kiệt, đồng ch&iacute; Huỳnh Tấn Khương l&agrave; đại biểu dự khuyết.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;