Tuổi trẻ Khối Dân - Chính - Đảng TP: Hướng về đồng bào miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những ng&agrave;y qua, do ảnh hưởng của thi&ecirc;n tai, tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c tỉnh T&acirc;y bắc đặc biệt l&agrave; c&aacute;c tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i, Lai Ch&acirc;u v&agrave; Sơn La đ&atilde; g&acirc;y ra mưa lũ sạt lở đất tr&ecirc;n diện rộng. Đ&acirc;y l&agrave; trận lũ qu&eacute;t lớn nhất trong nhiều năm qua g&acirc;y thiệt hại lớn về người v&agrave; của cải vật chất của đồng b&agrave;o. Trận lũ qu&eacute;t đ&atilde; l&agrave;m hơn 30 người chết v&agrave; mất t&iacute;ch, h&agrave;ng trăm ng&ocirc;i nh&agrave; bị v&ugrave;i lấp v&agrave; bị lũ cuốn tr&ocirc;i, nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh đường x&aacute;, trường học, trạm y tế bị hư hỏng ho&agrave;n to&agrave;n, đời sống của người d&acirc;n gặp rất nhiều kh&oacute; khăn thiếu thốn.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29261/1%20(2).jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để chung tay xoa dịu những nỗi mất m&aacute;t đ&oacute;, với truyền thống &ldquo;Tương th&acirc;n tương &aacute;i, l&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo;, hưởng ứng lời k&ecirc;u gọi của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng đồng b&agrave;o cả nước, từ ng&agrave;y 13-15/8/2017 Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố đ&atilde; mở cuộc vận động trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Khối chung tay g&oacute;p sức chia sẻ c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng mưa lũ vượt qua những kh&oacute; khăn v&agrave; mất m&aacute;t, sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau lời k&ecirc;u gọi, ph&aacute;t động của Đo&agrave;n Khối, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc đ&atilde; ph&aacute;t động trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; bản th&acirc;n c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện quy&ecirc;n g&oacute;p ủng hộ đồng b&agrave;o c&aacute;c tỉnh T&acirc;y Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Qua 3 ng&agrave;y ph&aacute;t động c&ocirc;ng t&aacute;c quy&ecirc;n g&oacute;p đ&atilde; nhận được sự ủng hộ nhiệt t&igrave;nh của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Khối với số tiền: <strong>35.190.000</strong> đồng v&agrave; <strong>1.900</strong> cuốn tập trắng c&ugrave;ng nhiều nhu yếu, quần &aacute;o cũ...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ/c Phạm Văn Linh - UVBTV Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối chia sẻ: &ldquo;bản th&acirc;n cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng hạnh ph&uacute;c khi trong một thời gian ngắn nhưng đ&atilde; nhận được sự ủng hộ nhiệt t&igrave;nh, t&iacute;ch cực của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Khối. Hy vọng những sự sẻ chia qu&yacute; b&aacute;u, tuy &iacute;t nhưng bằng cả tấm l&ograve;ng từ đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Khối sẽ g&oacute;p phần l&agrave;m giảm đi những đau thương m&agrave; đồng b&agrave;o c&aacute;c tỉnh miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc phải g&aacute;nh chịu do t&aacute;c động của mưa lũ thời gian qua&rdquo;. Sau khi hội thu&nbsp;v&agrave; chuyển kinh ph&iacute; đợt 1 về Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đo&agrave;n Khối sẽ tiếp tục tiếp nhận sự đ&oacute;ng g&oacute;p, hỗ trợ của c&aacute;c đơn vị ủng hộ trong thời gian tới. To&agrave;n bộ số tiền v&agrave; hiện vật sẽ được Đo&agrave;n Khối chuyển đến tay b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c tỉnh miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong thời gian sớm nhất.&nbsp;Được biết, hiện nay, c&ocirc;ng t&aacute;c khắc phục hậu quả lũ lụt đang được c&aacute;c tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i, Lai Ch&acirc;u v&agrave; Sơn La khẩn trương tiến h&agrave;nh, trong đ&oacute; ưu ti&ecirc;n h&agrave;ng đầu l&agrave; kh&ocirc;i phục lại hoạt động của c&aacute;c trường học trước khi năm học mới bắt đầu.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Khoa</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;