Phú Nhuận: Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Phường 9 ra mắt Chi hội thanh niên Quán ăn Gia đình bạn tôi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong những năm qua, tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận Ph&uacute; Nhuận, nhiều Chi đo&agrave;n, Chi hội của c&aacute;c doanh nghiệp tư nh&acirc;n, c&ocirc;ng ty cổ phần, c&ocirc;ng ty TNHH đ&atilde; được th&agrave;nh lập v&agrave; đi v&agrave;o hoạt động c&oacute; hiệu quả. Sau một thời gian tiếp x&uacute;c, trao đổi với qu&aacute;n ăn gia đ&igrave;nh Bạn t&ocirc;i v&agrave; được sự đồng &yacute; của chủ qu&aacute;n, chiều ng&agrave;y 24/8/2017, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường 9 tổ chức lễ ra mắt Chi hội Thanh ni&ecirc;n qu&aacute;n ăn gia đ&igrave;nh Bạn t&ocirc;i tại địa chỉ 599 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Ph&uacute; Nhuận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Xu&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, chị Đo&agrave;n Thị Tuyết Trinh, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường c&ugrave;ng Chi hội trưởng c&aacute;c Chi hội khu phố v&agrave; c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của qu&aacute;n ăn gia đ&igrave;nh Bạn t&ocirc;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi lễ diễn ra với hai phần ch&iacute;nh, mở đầu l&agrave; phần kết nạp 05 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của qu&aacute;n ăn gia đ&igrave;nh Bạn t&ocirc;i v&agrave;o tổ chức Hội LHTN Việt Nam. Sau khi quyết định c&ocirc;ng nhận hội vi&ecirc;n được th&ocirc;ng qua, chị Đo&agrave;n Thị Tuyết Trinh, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường đ&atilde; đeo huy hiệu Hội cho 05 thanh ni&ecirc;n mới kết nạp Hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp theo chương tr&igrave;nh l&agrave; phần lễ ra mắt Chi hội. Sau khi quyết định c&ocirc;ng nhận Ban điều h&agrave;nh Chi hội được th&ocirc;ng qua, Chị Đo&agrave;n Thị Tuyết Trinh, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường đ&atilde; trao quyết định của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Ph&uacute; Nhuận về việc c&ocirc;ng nhận Ban điều h&agrave;nh Chi hội Thanh ni&ecirc;n qu&aacute;n ăn gia đ&igrave;nh Bạn t&ocirc;i cho anh Nguyễn Tuấn Kiệt - Chi hội trưởng l&acirc;m thời.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự buổi lễ ra mắt Chi hội, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Xu&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đ&atilde; thay mặt Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường gửi tặng lẵng hoa tươi thắm thay cho lời ch&uacute;c mừng đến Chi hội Thanh ni&ecirc;n qu&aacute;n ăn gia đ&igrave;nh Bạn t&ocirc;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng tại buổi lễ, anh Nguyến Tuấn Kiệt, Chi hội trưởng l&acirc;m thời đ&atilde; th&ocirc;ng qua lịch hoạt động của Chi hội Thanh ni&ecirc;n qu&aacute;n ăn gia đ&igrave;nh Bạn t&ocirc;i trong bốn th&aacute;ng cuối năm 2017 với nhiều hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="margin-left:288pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đo&agrave;n Thị Tuyết Trinh</em></strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;