Gò Vấp: Lễ tổng kết các chiến dịch tình nguyện hè quận Gò Vấp năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau hơn 3 th&aacute;ng diễn ra c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2017 tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận G&ograve; Vấp. H&ocirc;m nay 23/08/2017, c&aacute;c bạn chiến sĩ đến từ c&aacute;c mặt trận M&ugrave;a h&egrave; xanh, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng &nbsp;quận G&ograve; Vấp tham gia Ng&agrave;y hội những người t&igrave;nh nguyện năm 2017 v&agrave; Lễ tổng kết c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; quận G&ograve; Vấp năm 2017 tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n L&agrave;ng Hoa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội những người t&igrave;nh nguyện l&agrave; một hoạt động &yacute; nghĩa của Ban chỉ huy c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; Quận G&ograve; Vấp năm 2017 d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, những người đ&atilde; hăng say g&oacute;p sức trẻ, xung k&iacute;ch, chung tay tạo n&ecirc;n những c&ocirc;ng tr&igrave;nh thiết thực trong dịp h&egrave; năm nay.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội những người t&igrave;nh nguyện v&agrave; Lễ tổng kết c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; Quận G&ograve; Vấp năm 2017 được đ&oacute;n tiếp v&agrave; hiện diện của anh Nguyễn Th&agrave;nh Trung - đại diện ban chỉ huy c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện cấp Th&agrave;nh, anh Phạm Trung Hiếu &ndash; chỉ huy trưởng c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; cấp Quận, anh Vũ Kh&aacute;nh Hưng v&agrave; Chị Phạm Thị Tiến &ndash; chỉ huy ph&oacute; c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; cấp Quận, c&ugrave;ng với đại diện ban chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện m&ugrave;a h&egrave; xanh Trường Đại học Mở TP.HCM, ban chỉ huy chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Ph&ograve;ng cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng ch&aacute;y - chữa ch&aacute;y quận G&ograve; Vấp v&agrave; hơn 500 c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại ng&agrave;y hội, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện c&ugrave;ng tham gia tại c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi, giao lưu văn nghệ, c&aacute;c tiết mục nhảy hiện đại, g&oacute;c chụp ảnh lưu niệm&hellip; Cũng kh&ocirc;ng thể thiếu những h&igrave;nh ảnh c&aacute;c bạn chiến sĩ ngồi quay quần lại b&ecirc;n nhau, c&ugrave;ng nhau kể những c&acirc;u chuyện v&agrave; những kỉ niệm vui buồn hay những th&agrave;nh quả m&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; thực hiện trong suốt hoạt động t&igrave;nh nguyện vừa qua.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong lễ tổng kết, c&aacute;c bạn chiến sĩ đ&atilde; được xem lại những h&igrave;nh ảnh nổi bật, những chỉ ti&ecirc;u đ&atilde; đạt được trong c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2017. Ban chỉ huy chiến dịch trao tặng Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Giấy khen cấp Quận cho tập thể v&agrave; c&aacute;c nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu trong hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lại một m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện nữa lại kết th&uacute;c, mang lại trong mỗi chiến sĩ nhiều kỉ niệm đẹp. Hẹn gặp lại c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; năm 2018 với nhiều điều mới lạ v&agrave; c&aacute;c thử th&aacute;ch để r&egrave;n luyện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;