Gò Vấp: Lễ tổng kết các chiến dịch tình nguyện hè quận Gò Vấp năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau hơn 3 th&aacute;ng diễn ra c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2017 tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận G&ograve; Vấp. H&ocirc;m nay 23/08/2017, c&aacute;c bạn chiến sĩ đến từ c&aacute;c mặt trận M&ugrave;a h&egrave; xanh, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng &nbsp;quận G&ograve; Vấp tham gia Ng&agrave;y hội những người t&igrave;nh nguyện năm 2017 v&agrave; Lễ tổng kết c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; quận G&ograve; Vấp năm 2017 tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n L&agrave;ng Hoa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội những người t&igrave;nh nguyện l&agrave; một hoạt động &yacute; nghĩa của Ban chỉ huy c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; Quận G&ograve; Vấp năm 2017 d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, những người đ&atilde; hăng say g&oacute;p sức trẻ, xung k&iacute;ch, chung tay tạo n&ecirc;n những c&ocirc;ng tr&igrave;nh thiết thực trong dịp h&egrave; năm nay.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội những người t&igrave;nh nguyện v&agrave; Lễ tổng kết c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; Quận G&ograve; Vấp năm 2017 được đ&oacute;n tiếp v&agrave; hiện diện của anh Nguyễn Th&agrave;nh Trung - đại diện ban chỉ huy c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện cấp Th&agrave;nh, anh Phạm Trung Hiếu &ndash; chỉ huy trưởng c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; cấp Quận, anh Vũ Kh&aacute;nh Hưng v&agrave; Chị Phạm Thị Tiến &ndash; chỉ huy ph&oacute; c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; cấp Quận, c&ugrave;ng với đại diện ban chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện m&ugrave;a h&egrave; xanh Trường Đại học Mở TP.HCM, ban chỉ huy chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Ph&ograve;ng cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng ch&aacute;y - chữa ch&aacute;y quận G&ograve; Vấp v&agrave; hơn 500 c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại ng&agrave;y hội, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện c&ugrave;ng tham gia tại c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi, giao lưu văn nghệ, c&aacute;c tiết mục nhảy hiện đại, g&oacute;c chụp ảnh lưu niệm&hellip; Cũng kh&ocirc;ng thể thiếu những h&igrave;nh ảnh c&aacute;c bạn chiến sĩ ngồi quay quần lại b&ecirc;n nhau, c&ugrave;ng nhau kể những c&acirc;u chuyện v&agrave; những kỉ niệm vui buồn hay những th&agrave;nh quả m&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; thực hiện trong suốt hoạt động t&igrave;nh nguyện vừa qua.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong lễ tổng kết, c&aacute;c bạn chiến sĩ đ&atilde; được xem lại những h&igrave;nh ảnh nổi bật, những chỉ ti&ecirc;u đ&atilde; đạt được trong c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2017. Ban chỉ huy chiến dịch trao tặng Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Giấy khen cấp Quận cho tập thể v&agrave; c&aacute;c nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu trong hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lại một m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện nữa lại kết th&uacute;c, mang lại trong mỗi chiến sĩ nhiều kỉ niệm đẹp. Hẹn gặp lại c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; năm 2018 với nhiều điều mới lạ v&agrave; c&aacute;c thử th&aacute;ch để r&egrave;n luyện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;