Quận 7: Tổ chức "Ngày hội Đội viên” sôi nổi, phấn khởi, vui tươi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 11 th&aacute;ng 9 năm 2017, thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HĐĐ ng&agrave;y 31/8/2017 của Hội đồng Đội quận 7, đồng loạt c&aacute;c Li&ecirc;n đội tổ chức Ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n v&agrave; hưởng ứng ph&aacute;t động chủ đề c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi ch&agrave;o mừng năm học mới 2017 - 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Về tham dự với Ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n c&oacute; c&aacute;c thầy gi&aacute;o, c&ocirc; gi&aacute;o đại diện Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, c&ugrave;ng c&aacute;c anh chị c&aacute;n bộ Đo&agrave;n quận 7 c&ugrave;ng tham gia chung với c&aacute;c bạn nhỏ v&agrave; qu&yacute; thầy c&ocirc; gi&aacute;o trong hội đồng sư phạm nh&agrave; trường v&agrave; c&aacute;c em đội vi&ecirc;n v&agrave; nhi đồng cũng c&oacute; mặt đ&ocirc;ng đủ trong ng&agrave;y hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Năm học 2016 &ndash; 2017 với chủ đề &ldquo; Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&rdquo; đ&atilde; kh&eacute;p lại với nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi, bổ &iacute;ch v&agrave; đầy thiết thực đ&aacute;p ứng nhu cầu của c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 7 v&agrave; của c&aacute;c li&ecirc;n Đội. Với chủ đề &ldquo; X&acirc;y dựng Đội vững mạnh, c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo; hoạt động đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận 7 v&agrave; của c&aacute;c li&ecirc;n Đội sẽ hứa hẹn nhiều hoạt động hay v&agrave; giải ph&aacute;p mới. Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi li&ecirc;n Đội ra sức thi đua học tập, r&egrave;n luyện ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 7 lần V nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 v&agrave; tiến tới Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố lần X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022. Mỗi Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi quyết t&acirc;m c&ugrave;ng nhau học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm, c&oacute; những việc l&agrave;m thiết thực g&oacute;p phần l&agrave;m rạng danh trang sử Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Nhằm ph&aacute;t động v&agrave; tạo sự lan tỏa s&acirc;u rộng &yacute; nghĩa của hoạt động phong tr&agrave;o Đội đến c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n &ndash; nhi đồng, Ban Chỉ huy c&aacute;c Li&ecirc;n đội tổ chức lễ hưởng ứng ph&aacute;t động chủ đề c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2017 &ndash; 2018 &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vũng mạnh, c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Ng&agrave;y hội c&ograve;n l&agrave; s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch&nbsp; để cho c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n v&agrave; nhi đồng được giao lưu học hỏi v&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo trong hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi. Đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; điều kiện để ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo trong hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi l&agrave; động lực để c&aacute;c em phấn đấu trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, đội vi&ecirc;n tốt, ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ. Đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; dịp để c&ocirc;ng nhận, biểu dương, động vi&ecirc;n c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, nhi đồng đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nội dung trong Chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện đội vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh của Ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n tại c&aacute;c li&ecirc;n Đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 7:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29365/21687567_1910135965678239_5035581063389031728_n.jpg" style="height:400px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29365/21433080_1910177639007405_3892564446531255942_n.jpg" style="height:426px; width:640px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29365/21462914_245645539291139_2367580389250518012_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29365/21616295_1910177525674083_3000457255367003132_n.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29365/21615990_1910195559005613_9040056316513540683_n.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29365/21432749_245577012631325_737620376217018047_n.jpg" style="height:400px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29365/21432838_1910177635674072_5853378820853046150_n.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Hồ Linh - Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 7</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;