Cùng các em nhỏ vui trung thu tại cơ quan Thành Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 3/10/2017, C&ocirc;ng đo&agrave;n &ndash; Li&ecirc;n Chi đo&agrave;n khối Phong tr&agrave;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức s&acirc;n chơi Trung thu năm 2017 tại cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Tham gia chương tr&igrave;nh c&oacute; 30 bạn nhỏ l&agrave; con em của c&aacute;c c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, người lao động đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29483/2.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29483/3.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn nhỏ được tham gia nhiều hoạt động như xem ảo thuật, t&ocirc; tượng, thi l&agrave;m b&aacute;nh, vui chơi c&ugrave;ng ch&uacute; Cuội, xem m&uacute;a l&acirc;n v&agrave; ph&aacute; cổ c&ugrave;ng c&aacute;c anh chị, c&ocirc; ch&uacute; trong cơ quan. Th&ocirc;ng qua hoạt động vui tết trung thu mang đến niềm vui v&agrave; hạnh ph&uacute;c cho c&aacute;c ch&aacute;u thiếu nhi; tạo sự gắn b&oacute; giữa con c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, người lao động cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;