Ca khúc xanh màu tuổi trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hơn 4 năm gắn b&oacute; với c&acirc;u lạc bộ Giai điệu xanh &ndash; Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, đem lời ca, tiếng h&aacute;t phục vụ c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n, Th&aacute;i Duy đ&atilde; tham gia Cuộc vận động s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X với những cảm x&uacute;c của người trẻ viết về t&igrave;nh y&ecirc;u đất nước v&agrave; nhiệt huyết ch&aacute;y bỏng khi được kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh &ldquo;m&agrave;u &aacute;o thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29489/thumbnail.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Viết về Đo&agrave;n</strong><strong> với </strong><strong>cảm x&uacute;c tu&ocirc;n tr&agrave;o</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Duy đến với cuộc vận động với một &ldquo;sự ngẫu hứng&rdquo;. Với bạn, đ&oacute; l&agrave; những cảm x&uacute;c tự nhi&ecirc;n nhất, ch&acirc;n thật nhất của một bạn trẻ y&ecirc;u &acirc;m nhạc đang ng&agrave;y ng&agrave;y kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh m&agrave;u &aacute;o xanh v&agrave; s&ocirc;i nổi với c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải lần đầu Duy s&aacute;ng t&aacute;c, nhưng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n bạn gửi ca kh&uacute;c của m&igrave;nh đến một cuộc vận động. Duy rất vui v&agrave; tự h&agrave;o, v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n được thử sức m&igrave;nh nhưng &ldquo;M&agrave;u xanh tuổi trẻ&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh 01 trong 11 b&agrave;i h&aacute;t của cuộc vận động được sử dụng phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Khi s&aacute;ng t&aacute;c, Duy mong muốn b&agrave;i h&aacute;t của m&igrave;nh trẻ hơn, mới hơn, hiện đại hơn, m&agrave; ở đ&oacute; thế hệ trẻ phải gắn m&igrave;nh với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh tương lai v&agrave; hội nhập thế giới. &ldquo;M&agrave;u xanh tuổi trẻ&rdquo; đ&atilde; gi&uacute;p Duy truyền tải trọn vẹn th&ocirc;ng điệp về ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của thanh ni&ecirc;n trong thời đại mới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhớ lại l&uacute;c s&aacute;ng t&aacute;c, Duy kể về cảm x&uacute;c tu&ocirc;n tr&agrave;o gi&uacute;p bạn chỉ mất khoảng 02 ng&agrave;y để ho&agrave;n th&agrave;nh b&agrave;i h&aacute;t. &ldquo;M&igrave;nh rất th&iacute;ch m&agrave;u xanh, c&acirc;u lạc bộ của m&igrave;nh cũng mang t&ecirc;n Giai điệu xanh. M&agrave;u xanh c&ograve;n l&agrave; m&agrave;u hi vọng, m&agrave;u của thanh ni&ecirc;n&rdquo;, đ&oacute; cũng l&agrave; l&yacute; do cho sự ra đời t&ecirc;n ca kh&uacute;c &ldquo;M&agrave;u xanh tuổi trẻ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&ocirc;i mươi l&agrave; lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời, c&agrave;ng tuyệt vời hơn khi lứa tuổi ấy được tổ chức Đo&agrave;n đồng h&agrave;nh, hỗ trợ để những người trẻ được tạo điều kiện ph&aacute;t triển. &ldquo;Mặt trời đ&atilde; l&ecirc;n cao chiếu s&aacute;ng ngời - Rọi v&agrave;o những tr&aacute;i tim tuổi đ&ocirc;i mươi&rdquo;, Duy đ&atilde; chọn h&igrave;nh ảnh ẩn dụ đ&oacute; để thể hiện suy nghĩ của m&igrave;nh, đ&oacute; cũng l&agrave; c&acirc;u h&aacute;t m&agrave; bạn t&acirc;m đắc nhất trong b&agrave;i h&aacute;t.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Duy khẳng định sẽ tiếp tục s&aacute;ng t&aacute;c những b&agrave;i h&aacute;t về hoạt động Đo&agrave;n - Hội trong thời gian tới. Cuộc vận động đ&atilde; tạo cho bạn những động lực để tiếp tục nu&ocirc;i dưỡng t&igrave;nh y&ecirc;u s&aacute;ng t&aacute;c của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Từ cảm hứng của Đo&agrave;n, v</strong><strong>ẫn lu&ocirc;n nhớ thương về Trường Sa</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;i Duy hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ph&ograve;ng Tổ chức Sự kiện - Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, đồng thời l&agrave; chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Giai điệu xanh. Bạn chia sẻ: &ldquo;Giai điệu xanh l&agrave; c&acirc;u lạc bộ thường xuy&ecirc;n biểu diễn những ca kh&uacute;c về Đo&agrave;n, thanh ni&ecirc;n, ca ngợi về qu&ecirc; hương, đất nước&rdquo;. Với Duy, cảm gi&aacute;c khi đứng h&aacute;t ở &ldquo;s&acirc;n khấu của Đo&agrave;n&rdquo; rất kh&aacute;c, &ldquo;tuổi trẻ của m&igrave;nh dường như căng tr&agrave;n hơn, m&igrave;nh như c&oacute; th&ecirc;m động lực để sống tốt hơn, đ&oacute; cũng l&agrave; chất liệu qu&yacute; gi&aacute; cho những s&aacute;ng t&aacute;c của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;ch đ&acirc;y kh&ocirc;ng l&acirc;u, Duy c&oacute; dịp mang tiếng h&aacute;t của m&igrave;nh đến với Trường Sa. Hơn 18 ng&agrave;y l&ecirc;nh đ&ecirc;nh tr&ecirc;n biển, Duy đ&atilde; c&oacute; những trải nghiệm s&acirc;u sắc về cuộc sống nơi đảo xa. Tr&ecirc;n chuyến t&agrave;u đến với đảo Trường Sa lớn, Duy nhớ m&atilde;i h&igrave;nh ảnh người mẹ rưng rưng nước mắt, tr&ocirc;ng chờ gi&acirc;y ph&uacute;t t&agrave;u cập bến để được gặp con. &ldquo;H&igrave;nh ảnh người mẹ chạy đến &ocirc;m đứa con trai v&agrave;o l&ograve;ng sau bao năm xa c&aacute;ch đ&atilde; tạo n&ecirc;n một bức tranh v&ocirc; c&ugrave;ng thi&ecirc;ng li&ecirc;ng về t&igrave;nh mẫu tử nơi đảo xa&rdquo;. Sau đ&ecirc;m đ&oacute;, Duy đ&atilde; s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c &ldquo;Trường Sa ng&agrave;y mẹ đến&rdquo; v&agrave; trong đ&ecirc;m tổng kết h&agrave;nh tr&igrave;nh, bạn đ&atilde; gửi tặng ca kh&uacute;c cho người mẹ ấy.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Duy quan niệm tuổi trẻ kh&ocirc;ng cần l&agrave;m điều g&igrave; qu&aacute; lớn lao, một h&agrave;nh động nhỏ b&eacute; nhưng c&oacute; &yacute; nghĩa cũng đủ gi&uacute;p người trẻ tạo n&ecirc;n gi&aacute; trị sống tốt đẹp. &ldquo;M&ocirc;i trường Đo&agrave;n - Hội gi&uacute;p m&igrave;nh r&egrave;n luyện v&agrave; trải nghiệm rất nhiều, gi&uacute;p m&igrave;nh tư duy t&iacute;ch cực hơn, c&oacute; ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; cuộc sống trở n&ecirc;n &yacute; nghĩa hơn&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KIM NGỌC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;