Ca khúc xanh màu tuổi trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hơn 4 năm gắn b&oacute; với c&acirc;u lạc bộ Giai điệu xanh &ndash; Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, đem lời ca, tiếng h&aacute;t phục vụ c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n, Th&aacute;i Duy đ&atilde; tham gia Cuộc vận động s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X với những cảm x&uacute;c của người trẻ viết về t&igrave;nh y&ecirc;u đất nước v&agrave; nhiệt huyết ch&aacute;y bỏng khi được kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh &ldquo;m&agrave;u &aacute;o thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29489/thumbnail.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Viết về Đo&agrave;n</strong><strong> với </strong><strong>cảm x&uacute;c tu&ocirc;n tr&agrave;o</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Duy đến với cuộc vận động với một &ldquo;sự ngẫu hứng&rdquo;. Với bạn, đ&oacute; l&agrave; những cảm x&uacute;c tự nhi&ecirc;n nhất, ch&acirc;n thật nhất của một bạn trẻ y&ecirc;u &acirc;m nhạc đang ng&agrave;y ng&agrave;y kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh m&agrave;u &aacute;o xanh v&agrave; s&ocirc;i nổi với c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải lần đầu Duy s&aacute;ng t&aacute;c, nhưng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n bạn gửi ca kh&uacute;c của m&igrave;nh đến một cuộc vận động. Duy rất vui v&agrave; tự h&agrave;o, v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n được thử sức m&igrave;nh nhưng &ldquo;M&agrave;u xanh tuổi trẻ&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh 01 trong 11 b&agrave;i h&aacute;t của cuộc vận động được sử dụng phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Khi s&aacute;ng t&aacute;c, Duy mong muốn b&agrave;i h&aacute;t của m&igrave;nh trẻ hơn, mới hơn, hiện đại hơn, m&agrave; ở đ&oacute; thế hệ trẻ phải gắn m&igrave;nh với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh tương lai v&agrave; hội nhập thế giới. &ldquo;M&agrave;u xanh tuổi trẻ&rdquo; đ&atilde; gi&uacute;p Duy truyền tải trọn vẹn th&ocirc;ng điệp về ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của thanh ni&ecirc;n trong thời đại mới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhớ lại l&uacute;c s&aacute;ng t&aacute;c, Duy kể về cảm x&uacute;c tu&ocirc;n tr&agrave;o gi&uacute;p bạn chỉ mất khoảng 02 ng&agrave;y để ho&agrave;n th&agrave;nh b&agrave;i h&aacute;t. &ldquo;M&igrave;nh rất th&iacute;ch m&agrave;u xanh, c&acirc;u lạc bộ của m&igrave;nh cũng mang t&ecirc;n Giai điệu xanh. M&agrave;u xanh c&ograve;n l&agrave; m&agrave;u hi vọng, m&agrave;u của thanh ni&ecirc;n&rdquo;, đ&oacute; cũng l&agrave; l&yacute; do cho sự ra đời t&ecirc;n ca kh&uacute;c &ldquo;M&agrave;u xanh tuổi trẻ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&ocirc;i mươi l&agrave; lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời, c&agrave;ng tuyệt vời hơn khi lứa tuổi ấy được tổ chức Đo&agrave;n đồng h&agrave;nh, hỗ trợ để những người trẻ được tạo điều kiện ph&aacute;t triển. &ldquo;Mặt trời đ&atilde; l&ecirc;n cao chiếu s&aacute;ng ngời - Rọi v&agrave;o những tr&aacute;i tim tuổi đ&ocirc;i mươi&rdquo;, Duy đ&atilde; chọn h&igrave;nh ảnh ẩn dụ đ&oacute; để thể hiện suy nghĩ của m&igrave;nh, đ&oacute; cũng l&agrave; c&acirc;u h&aacute;t m&agrave; bạn t&acirc;m đắc nhất trong b&agrave;i h&aacute;t.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Duy khẳng định sẽ tiếp tục s&aacute;ng t&aacute;c những b&agrave;i h&aacute;t về hoạt động Đo&agrave;n - Hội trong thời gian tới. Cuộc vận động đ&atilde; tạo cho bạn những động lực để tiếp tục nu&ocirc;i dưỡng t&igrave;nh y&ecirc;u s&aacute;ng t&aacute;c của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Từ cảm hứng của Đo&agrave;n, v</strong><strong>ẫn lu&ocirc;n nhớ thương về Trường Sa</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;i Duy hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ph&ograve;ng Tổ chức Sự kiện - Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, đồng thời l&agrave; chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Giai điệu xanh. Bạn chia sẻ: &ldquo;Giai điệu xanh l&agrave; c&acirc;u lạc bộ thường xuy&ecirc;n biểu diễn những ca kh&uacute;c về Đo&agrave;n, thanh ni&ecirc;n, ca ngợi về qu&ecirc; hương, đất nước&rdquo;. Với Duy, cảm gi&aacute;c khi đứng h&aacute;t ở &ldquo;s&acirc;n khấu của Đo&agrave;n&rdquo; rất kh&aacute;c, &ldquo;tuổi trẻ của m&igrave;nh dường như căng tr&agrave;n hơn, m&igrave;nh như c&oacute; th&ecirc;m động lực để sống tốt hơn, đ&oacute; cũng l&agrave; chất liệu qu&yacute; gi&aacute; cho những s&aacute;ng t&aacute;c của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;ch đ&acirc;y kh&ocirc;ng l&acirc;u, Duy c&oacute; dịp mang tiếng h&aacute;t của m&igrave;nh đến với Trường Sa. Hơn 18 ng&agrave;y l&ecirc;nh đ&ecirc;nh tr&ecirc;n biển, Duy đ&atilde; c&oacute; những trải nghiệm s&acirc;u sắc về cuộc sống nơi đảo xa. Tr&ecirc;n chuyến t&agrave;u đến với đảo Trường Sa lớn, Duy nhớ m&atilde;i h&igrave;nh ảnh người mẹ rưng rưng nước mắt, tr&ocirc;ng chờ gi&acirc;y ph&uacute;t t&agrave;u cập bến để được gặp con. &ldquo;H&igrave;nh ảnh người mẹ chạy đến &ocirc;m đứa con trai v&agrave;o l&ograve;ng sau bao năm xa c&aacute;ch đ&atilde; tạo n&ecirc;n một bức tranh v&ocirc; c&ugrave;ng thi&ecirc;ng li&ecirc;ng về t&igrave;nh mẫu tử nơi đảo xa&rdquo;. Sau đ&ecirc;m đ&oacute;, Duy đ&atilde; s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c &ldquo;Trường Sa ng&agrave;y mẹ đến&rdquo; v&agrave; trong đ&ecirc;m tổng kết h&agrave;nh tr&igrave;nh, bạn đ&atilde; gửi tặng ca kh&uacute;c cho người mẹ ấy.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Duy quan niệm tuổi trẻ kh&ocirc;ng cần l&agrave;m điều g&igrave; qu&aacute; lớn lao, một h&agrave;nh động nhỏ b&eacute; nhưng c&oacute; &yacute; nghĩa cũng đủ gi&uacute;p người trẻ tạo n&ecirc;n gi&aacute; trị sống tốt đẹp. &ldquo;M&ocirc;i trường Đo&agrave;n - Hội gi&uacute;p m&igrave;nh r&egrave;n luyện v&agrave; trải nghiệm rất nhiều, gi&uacute;p m&igrave;nh tư duy t&iacute;ch cực hơn, c&oacute; ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; cuộc sống trở n&ecirc;n &yacute; nghĩa hơn&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KIM NGỌC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;