Cùng thay “áo mới” cho ảnh đại diện chào mừng Đại hội Đoàn Thành phố lần X

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần X, tiến tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần XI, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n h&atilde;y c&ugrave;ng nhau thay &ldquo;&aacute;o mới&rdquo; cho c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội để ch&agrave;o đ&oacute;n một ng&agrave;y hội lớn của tuổi trẻ th&agrave;nh phố nh&eacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để thực hiện điều n&agrave;y, c&aacute;c bạn h&atilde;y l&agrave;m theo c&aacute;c bước sau:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước 1: Click v&agrave;o link&nbsp;<a href="https://khunghinh.frapho.com/frame/610" target="_blank">https://khunghinh.frapho.com/frame/610</a>&nbsp;để lựa chọn &quot;chiếc &aacute;o&quot; bạn th&iacute;ch<br /> Bước 2: Chọn tấm h&igrave;nh lung linh nhất, trong trang phục &aacute;o thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&agrave;ng tốt&nbsp;<br /> Bước 3: Lồng h&igrave;nh v&agrave;o v&agrave; chỉnh k&iacute;ch thước ph&ugrave; hợp<br /> Bước 4: Xuất h&igrave;nh v&agrave; đổi ngay ảnh đại diện mới&nbsp;<br /> Bước 5: Đ&iacute;nh k&egrave;m hashtag&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/hashtag/daihoix?source=feed_text&amp;story_id=1484168515006280">#DaihoiX</a><br /> Bước 6: Like những ảnh đại diện kh&aacute;c v&agrave; chia sẻ th&ocirc;ng tin n&agrave;y đến nhiều người</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để biết th&ecirc;m chi tiết, c&aacute;c bạn c&oacute; thể truy cập v&agrave;o <a href="https://www.facebook.com/thanhdoanthanhphohochiminh/">trang cộng đồng Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</a> v&agrave; l&agrave;m theo hướng dẫn nh&eacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&acirc;y giờ, ch&uacute;ng ta h&atilde;y c&ugrave;ng thay &ldquo;&aacute;o mới&rdquo; cho ảnh đại diện nh&eacute; c&aacute;c bạn!</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;