Ca khúc “Màu xanh khát vọng”: “Viết về Đoàn bằng những trải nghiệm đã đi qua”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng kh&iacute; của Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X đang lan tỏa to&agrave;n th&agrave;nh phố. Mọi hoạt động của c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n đều hướng tới sự kiện lớn n&agrave;y. Một trong số đ&oacute; l&agrave; cuộc vận động s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n d&agrave;nh cho những người y&ecirc;u &acirc;m nhạc. &ldquo;M&agrave;u xanh kh&aacute;t vọng&rdquo; của t&aacute;c giả Trần Xu&acirc;n Mai Tr&acirc;m l&agrave; một trong những ca kh&uacute;c gửi về hưởng ứng cuộc vận động. C&ugrave;ng tr&ograve; chuyện với t&aacute;c giả b&agrave;i h&aacute;t, ch&uacute;ng ta sẽ được lắng nghe nhiều hơn về những &ldquo;kh&aacute;t vọng&rdquo; m&agrave; nữ nhạc sĩ gửi gắm trong ca kh&uacute;c n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;B&agrave;i h&aacute;t về Đo&agrave;n chuy&ecirc;n chở cảm x&uacute;c của hoạt động Đo&agrave;n!&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29503/IMG_3046.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sinh ra trong một gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống l&agrave;m nghệ thuật, bố l&agrave; nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến, Mai Tr&acirc;m cho biết m&igrave;nh thừa hưởng nhiều yếu tố từ bố, ch&iacute;nh bố đ&atilde; truyền cho c&ocirc; ngọn lửa &acirc;m nhạc, t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương v&agrave; sự lạc quan trong cuộc sống. Lẽ dĩ nhi&ecirc;n, viết nhạc kh&ocirc;ng phải l&agrave; điều dễ d&agrave;ng, viết về Đo&agrave;n, viết cho đ&ocirc;ng đảo quần ch&uacute;ng nghe lại c&agrave;ng kh&oacute; khăn hơn nếu kh&ocirc;ng c&oacute; những trải nghiệm s&acirc;u sắc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mai Tr&acirc;m chia sẻ: &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c tại Ph&ograve;ng Văn h&oacute;a v&agrave; Nghệ thuật của Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; 14 năm, gắn b&oacute; kh&aacute; nhiều với c&aacute;c hoạt động của thanh ni&ecirc;n, Tr&acirc;m lu&ocirc;n ấp ủ sẽ s&aacute;ng t&aacute;c một b&agrave;i h&aacute;t về Đo&agrave;n. Thật vui v&agrave; vinh dự khi được Th&agrave;nh Đo&agrave;n tin tưởng &ldquo;đặt h&agrave;ng&rdquo; s&aacute;ng t&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t để hưởng ứng Đại hội Đo&agrave;n sắp tới. B&agrave;i h&aacute;t sẽ l&agrave; những kỉ niệm, t&igrave;nh cảm thật đẹp trong suy nghĩ của m&igrave;nh khi nhắc đến tổ chức Đo&agrave;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thế nhưng, một b&agrave;i h&aacute;t về Đo&agrave;n d&agrave;nh cho một c&ocirc; g&aacute;i trẻ th&igrave; liệu c&oacute; qu&aacute; kh&ocirc; khan, hơn nữa, đ&acirc;y sẽ l&agrave; ca kh&uacute;c d&agrave;nh cho tập thể, phần nhiều sẽ bị giới hạn về cả giai điệu v&agrave; ca từ. Đứng trước những trở ngại n&agrave;y, Mai Tr&acirc;m lại suy nghĩ kh&aacute;c, c&ocirc; cho rằng: &ldquo;Ở mỗi đề t&agrave;i đều c&oacute; những kh&iacute;a cạnh l&atilde;ng mạn, n&ecirc;n thơ, n&ecirc;n nhạc để ch&uacute;ng ta khai th&aacute;c. Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cũng vậy. Nghị quyết c&oacute; thể chứa đựng khẩu hiệu, chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động nhưng b&agrave;i h&aacute;t cho Đo&agrave;n chỉ cần nhẹ nh&agrave;ng, tha thiết v&agrave; chở theo cảm x&uacute;c về hoạt động Đo&agrave;n. Tr&acirc;m lu&ocirc;n thấy ở Đo&agrave;n những h&igrave;nh ảnh, những cảm x&uacute;c thật đẹp, thật bay bổng v&iacute; như những c&acirc;u đầu trong &ldquo;M&agrave;u xanh kh&aacute;t vọng&rdquo; vậy: &ldquo;<em>như c&aacute;nh chim kh&aacute;t khao bầu trời, như đ&oacute;a hoa ng&aacute;t hương d&acirc;ng đời, như con t&agrave;u vượt s&oacute;ng ra khơi, nối thật gần hải đảo xa x&ocirc;i ...&rdquo; </em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Th&ocirc;ng điệp đến từ mỗi b&agrave;i h&aacute;t</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từng học 11 năm tại khoa piano của Nhạc viện Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, niềm y&ecirc;u th&iacute;ch &acirc;m nhạc c&oacute; lẽ đ&atilde; ăn s&acirc;u v&agrave;o trong người c&ocirc; g&aacute;i trẻ. Ngo&agrave;i &ldquo;M&agrave;u xanh kh&aacute;t vọng&rdquo;, Mai Tr&acirc;m đ&atilde; s&aacute;ng t&aacute;c rất nhiều ca kh&uacute;c với nhiều đề t&agrave;i kh&aacute;c nhau như: &ldquo;Vinh quang thanh ni&ecirc;n Việt Nam&rdquo;, &ldquo;Trường Sa xanh&rdquo;, &ldquo;M&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện&rdquo;, &ldquo;H&aacute;t về th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo;,&hellip; Đ&acirc;y đều l&agrave; những ca kh&uacute;c viết về tuổi trẻ, về những chặng đường m&agrave; t&aacute;c giả đ&atilde; đi qua v&agrave; mỗi ca từ trong đ&oacute; đều chất chứa những &yacute; nghĩa ri&ecirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Sau mỗi chuyến đi đều đọng lại trong mỗi người &iacute;t nhiều những x&uacute;c cảm v&agrave; trải nghiệm tuyệt vời. Với Tr&acirc;m cũng vậy, nhiều năm gắn b&oacute; với Đo&agrave;n đ&atilde; đem đến cho Tr&acirc;m nhiều cảm x&uacute;c v&agrave; trải nghiệm sau mỗi chuyến đi. Đặc biệt l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ v&igrave; biển đảo qu&ecirc; hương&rdquo; năm 2016, l&uacute;c được đi thăm v&agrave; biểu diễn phục vụ chiến sĩ tại c&aacute;c đảo thuộc quần đảo Trường Sa, đ&acirc;y l&agrave; một kỷ niệm đẹp m&agrave; Tr&acirc;m kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n trong đời. C&oacute; lẽ đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; cảm hứng m&agrave; Tr&acirc;m đ&atilde; s&aacute;ng t&aacute;c &ldquo;M&agrave;u xanh kh&aacute;t vọng&rdquo; n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; những b&agrave;i h&aacute;t về tuổi trẻ n&oacute;i chung.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với ca kh&uacute;c n&agrave;y, chị cho rằng &quot;chất Đo&agrave;n&quot; đ&atilde; được thể hiện r&otilde; n&eacute;t. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sự xung k&iacute;ch, ch&iacute;nh l&agrave; &quot;m&agrave;u xanh&quot;. M&agrave;u xanh của ch&iacute;nh m&agrave;u &aacute;o, m&agrave;u xanh của tuổi trẻ, m&agrave;u xanh của niềm hy vọng, tin tưởng v&agrave;o tương lai tươi s&aacute;ng. V&agrave; trong b&agrave;i h&aacute;t, m&agrave;u xanh ấy đ&atilde; lan tỏa khắp mọi nẻo đường qu&ecirc; hương đất nước, hải đảo xa x&ocirc;i để l&agrave;m nhiệm vụ của tuổi trẻ, đ&oacute; l&agrave; học tập, lao động, cống hiến để x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương, đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;