Ca khúc “Màu xanh khát vọng”: “Viết về Đoàn bằng những trải nghiệm đã đi qua”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng kh&iacute; của Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X đang lan tỏa to&agrave;n th&agrave;nh phố. Mọi hoạt động của c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n đều hướng tới sự kiện lớn n&agrave;y. Một trong số đ&oacute; l&agrave; cuộc vận động s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n d&agrave;nh cho những người y&ecirc;u &acirc;m nhạc. &ldquo;M&agrave;u xanh kh&aacute;t vọng&rdquo; của t&aacute;c giả Trần Xu&acirc;n Mai Tr&acirc;m l&agrave; một trong những ca kh&uacute;c gửi về hưởng ứng cuộc vận động. C&ugrave;ng tr&ograve; chuyện với t&aacute;c giả b&agrave;i h&aacute;t, ch&uacute;ng ta sẽ được lắng nghe nhiều hơn về những &ldquo;kh&aacute;t vọng&rdquo; m&agrave; nữ nhạc sĩ gửi gắm trong ca kh&uacute;c n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;B&agrave;i h&aacute;t về Đo&agrave;n chuy&ecirc;n chở cảm x&uacute;c của hoạt động Đo&agrave;n!&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29503/IMG_3046.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sinh ra trong một gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống l&agrave;m nghệ thuật, bố l&agrave; nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến, Mai Tr&acirc;m cho biết m&igrave;nh thừa hưởng nhiều yếu tố từ bố, ch&iacute;nh bố đ&atilde; truyền cho c&ocirc; ngọn lửa &acirc;m nhạc, t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương v&agrave; sự lạc quan trong cuộc sống. Lẽ dĩ nhi&ecirc;n, viết nhạc kh&ocirc;ng phải l&agrave; điều dễ d&agrave;ng, viết về Đo&agrave;n, viết cho đ&ocirc;ng đảo quần ch&uacute;ng nghe lại c&agrave;ng kh&oacute; khăn hơn nếu kh&ocirc;ng c&oacute; những trải nghiệm s&acirc;u sắc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mai Tr&acirc;m chia sẻ: &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c tại Ph&ograve;ng Văn h&oacute;a v&agrave; Nghệ thuật của Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; 14 năm, gắn b&oacute; kh&aacute; nhiều với c&aacute;c hoạt động của thanh ni&ecirc;n, Tr&acirc;m lu&ocirc;n ấp ủ sẽ s&aacute;ng t&aacute;c một b&agrave;i h&aacute;t về Đo&agrave;n. Thật vui v&agrave; vinh dự khi được Th&agrave;nh Đo&agrave;n tin tưởng &ldquo;đặt h&agrave;ng&rdquo; s&aacute;ng t&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t để hưởng ứng Đại hội Đo&agrave;n sắp tới. B&agrave;i h&aacute;t sẽ l&agrave; những kỉ niệm, t&igrave;nh cảm thật đẹp trong suy nghĩ của m&igrave;nh khi nhắc đến tổ chức Đo&agrave;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thế nhưng, một b&agrave;i h&aacute;t về Đo&agrave;n d&agrave;nh cho một c&ocirc; g&aacute;i trẻ th&igrave; liệu c&oacute; qu&aacute; kh&ocirc; khan, hơn nữa, đ&acirc;y sẽ l&agrave; ca kh&uacute;c d&agrave;nh cho tập thể, phần nhiều sẽ bị giới hạn về cả giai điệu v&agrave; ca từ. Đứng trước những trở ngại n&agrave;y, Mai Tr&acirc;m lại suy nghĩ kh&aacute;c, c&ocirc; cho rằng: &ldquo;Ở mỗi đề t&agrave;i đều c&oacute; những kh&iacute;a cạnh l&atilde;ng mạn, n&ecirc;n thơ, n&ecirc;n nhạc để ch&uacute;ng ta khai th&aacute;c. Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cũng vậy. Nghị quyết c&oacute; thể chứa đựng khẩu hiệu, chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động nhưng b&agrave;i h&aacute;t cho Đo&agrave;n chỉ cần nhẹ nh&agrave;ng, tha thiết v&agrave; chở theo cảm x&uacute;c về hoạt động Đo&agrave;n. Tr&acirc;m lu&ocirc;n thấy ở Đo&agrave;n những h&igrave;nh ảnh, những cảm x&uacute;c thật đẹp, thật bay bổng v&iacute; như những c&acirc;u đầu trong &ldquo;M&agrave;u xanh kh&aacute;t vọng&rdquo; vậy: &ldquo;<em>như c&aacute;nh chim kh&aacute;t khao bầu trời, như đ&oacute;a hoa ng&aacute;t hương d&acirc;ng đời, như con t&agrave;u vượt s&oacute;ng ra khơi, nối thật gần hải đảo xa x&ocirc;i ...&rdquo; </em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Th&ocirc;ng điệp đến từ mỗi b&agrave;i h&aacute;t</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từng học 11 năm tại khoa piano của Nhạc viện Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, niềm y&ecirc;u th&iacute;ch &acirc;m nhạc c&oacute; lẽ đ&atilde; ăn s&acirc;u v&agrave;o trong người c&ocirc; g&aacute;i trẻ. Ngo&agrave;i &ldquo;M&agrave;u xanh kh&aacute;t vọng&rdquo;, Mai Tr&acirc;m đ&atilde; s&aacute;ng t&aacute;c rất nhiều ca kh&uacute;c với nhiều đề t&agrave;i kh&aacute;c nhau như: &ldquo;Vinh quang thanh ni&ecirc;n Việt Nam&rdquo;, &ldquo;Trường Sa xanh&rdquo;, &ldquo;M&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện&rdquo;, &ldquo;H&aacute;t về th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo;,&hellip; Đ&acirc;y đều l&agrave; những ca kh&uacute;c viết về tuổi trẻ, về những chặng đường m&agrave; t&aacute;c giả đ&atilde; đi qua v&agrave; mỗi ca từ trong đ&oacute; đều chất chứa những &yacute; nghĩa ri&ecirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Sau mỗi chuyến đi đều đọng lại trong mỗi người &iacute;t nhiều những x&uacute;c cảm v&agrave; trải nghiệm tuyệt vời. Với Tr&acirc;m cũng vậy, nhiều năm gắn b&oacute; với Đo&agrave;n đ&atilde; đem đến cho Tr&acirc;m nhiều cảm x&uacute;c v&agrave; trải nghiệm sau mỗi chuyến đi. Đặc biệt l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ v&igrave; biển đảo qu&ecirc; hương&rdquo; năm 2016, l&uacute;c được đi thăm v&agrave; biểu diễn phục vụ chiến sĩ tại c&aacute;c đảo thuộc quần đảo Trường Sa, đ&acirc;y l&agrave; một kỷ niệm đẹp m&agrave; Tr&acirc;m kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n trong đời. C&oacute; lẽ đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; cảm hứng m&agrave; Tr&acirc;m đ&atilde; s&aacute;ng t&aacute;c &ldquo;M&agrave;u xanh kh&aacute;t vọng&rdquo; n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; những b&agrave;i h&aacute;t về tuổi trẻ n&oacute;i chung.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với ca kh&uacute;c n&agrave;y, chị cho rằng &quot;chất Đo&agrave;n&quot; đ&atilde; được thể hiện r&otilde; n&eacute;t. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sự xung k&iacute;ch, ch&iacute;nh l&agrave; &quot;m&agrave;u xanh&quot;. M&agrave;u xanh của ch&iacute;nh m&agrave;u &aacute;o, m&agrave;u xanh của tuổi trẻ, m&agrave;u xanh của niềm hy vọng, tin tưởng v&agrave;o tương lai tươi s&aacute;ng. V&agrave; trong b&agrave;i h&aacute;t, m&agrave;u xanh ấy đ&atilde; lan tỏa khắp mọi nẻo đường qu&ecirc; hương đất nước, hải đảo xa x&ocirc;i để l&agrave;m nhiệm vụ của tuổi trẻ, đ&oacute; l&agrave; học tập, lao động, cống hiến để x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương, đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;