Gò Vấp: Chương trình "Phiên tòa giả định" chuyên đề An toàn giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm tuy&ecirc;n truyền v&agrave; gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận G&ograve; Vấp, chiếu ng&agrave;y 07/10/2017 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố tổ chức Phi&ecirc;n t&ograve;a giả định chuy&ecirc;n đề &ldquo; An to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo; tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n Phạm Huy Th&ocirc;ng, P7, Quận G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29525/IMG_9705.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phi&ecirc;n t&ograve;a giả định đ&atilde;&nbsp;thu h&uacute;t hơn 150 bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n sinh sống xung quanh nơi diễn ra phi&ecirc;n t&ograve;a tham gia. Th&ocirc;ng qua những t&igrave;nh tiết g&acirc;y cấn của phi&ecirc;n t&ograve;a giả định, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; thiếu nhi đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m&nbsp;nhiều kiến thức về luật giao th&ocirc;ng đường bộ v&agrave; văn h&oacute;a ứng xử khi tham gia giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trần Minh Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n Phường 7 chia sẻ&nbsp;&rdquo;Qua&nbsp;phi&ecirc;n t&ograve;a, t&ocirc;i đ&atilde; học hỏi v&agrave; hiểu biết th&ecirc;m rất nhiều về luật giao th&ocirc;ng đường bộ&nbsp;v&agrave; văn h&oacute;a ứng xử khi tham gia giao th&ocirc;ng, t&ocirc;i cảm thấy chương tr&igrave;nh n&agrave;y rất c&oacute; &yacute;&nbsp;nghĩa đối với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; cần nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y để tuy&ecirc;n truyền luật một c&aacute;ch phổ biến hơn cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh Phi&ecirc;n t&ograve;a giả định cũng l&agrave; nơi cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận trau&nbsp;dồi những kiến thức về luật giao th&ocirc;ng đường bộ&nbsp;v&agrave; văn h&oacute;a ứng xử khi tham gia giao th&ocirc;ng. Từ đ&oacute;, c&aacute;c bạn c&oacute; th&ecirc;m nhiều kinh nghiệm để bảo vệ ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh v&agrave; gi&uacute;p đỡ mọi người xung quanh.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;