Gò Vấp: Chương trình "Phiên tòa giả định" chuyên đề An toàn giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm tuy&ecirc;n truyền v&agrave; gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận G&ograve; Vấp, chiếu ng&agrave;y 07/10/2017 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố tổ chức Phi&ecirc;n t&ograve;a giả định chuy&ecirc;n đề &ldquo; An to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo; tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n Phạm Huy Th&ocirc;ng, P7, Quận G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29525/IMG_9705.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phi&ecirc;n t&ograve;a giả định đ&atilde;&nbsp;thu h&uacute;t hơn 150 bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n sinh sống xung quanh nơi diễn ra phi&ecirc;n t&ograve;a tham gia. Th&ocirc;ng qua những t&igrave;nh tiết g&acirc;y cấn của phi&ecirc;n t&ograve;a giả định, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; thiếu nhi đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m&nbsp;nhiều kiến thức về luật giao th&ocirc;ng đường bộ v&agrave; văn h&oacute;a ứng xử khi tham gia giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trần Minh Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n Phường 7 chia sẻ&nbsp;&rdquo;Qua&nbsp;phi&ecirc;n t&ograve;a, t&ocirc;i đ&atilde; học hỏi v&agrave; hiểu biết th&ecirc;m rất nhiều về luật giao th&ocirc;ng đường bộ&nbsp;v&agrave; văn h&oacute;a ứng xử khi tham gia giao th&ocirc;ng, t&ocirc;i cảm thấy chương tr&igrave;nh n&agrave;y rất c&oacute; &yacute;&nbsp;nghĩa đối với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; cần nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y để tuy&ecirc;n truyền luật một c&aacute;ch phổ biến hơn cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh Phi&ecirc;n t&ograve;a giả định cũng l&agrave; nơi cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận trau&nbsp;dồi những kiến thức về luật giao th&ocirc;ng đường bộ&nbsp;v&agrave; văn h&oacute;a ứng xử khi tham gia giao th&ocirc;ng. Từ đ&oacute;, c&aacute;c bạn c&oacute; th&ecirc;m nhiều kinh nghiệm để bảo vệ ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh v&agrave; gi&uacute;p đỡ mọi người xung quanh.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;