Gò Vấp: Vòng chung kết hội thi Cán bộ Đoàn giỏi khối trường học năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 08/10/2017, v&agrave;o l&uacute;c 18h tại trường THPT Nguyễn C&ocirc;ng Trứ đ&atilde; diễn ra v&ograve;ng chung kết Hội thi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n giỏi khối trường học năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29526/IMG_0046.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự v&ograve;ng chung kết Hội thi về ph&iacute;a l&atilde;nh đạo quận c&oacute; đồng ch&iacute;: Trần Thị Thanh Nh&agrave;n &ndash; UVTV &ndash; Trưởng Ban D&acirc;n vận&nbsp; Quận Ủy, đồng ch&iacute;: Phạm Trung Hiếu &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, c&ugrave;ng hơn 60 bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n từ khu vực trường học tham dự v&ograve;ng chung kết cuộc thi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm n&acirc;ng cao chất lượng, năng lực v&agrave; kiến thức của c&aacute;n bộ đo&agrave;n khối trường học năm 2017, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tổ chức Hội thi &ldquo; C&aacute;n bộ Đo&agrave;n giỏi khối trường học năm 2017&rdquo;. Trải qua c&aacute;c v&ograve;ng thi hấp dẫn, ban tổ chức cuộc thi đ&atilde; lựa chọn ra 10 gương mặt điễn h&igrave;nh v&agrave; xuất sắc nhất của cuộc thi để bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại v&ograve;ng chung kết của cuộc thi 10 th&iacute; sinh xuất sắc nhất đ&atilde; thể hiện tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u d&aacute;nh cho Đo&agrave;n trong c&aacute;c phần thi của ban tổ chức v&agrave; những c&acirc;u hỏi của ban gi&aacute;m khảo đưa ra.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng chung kết Hội thi diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi s&ocirc;i nổi. Kết th&uacute;c hội thi, xin ch&uacute;c mừng bạn Nguyễn Trần Th&agrave;nh Vinh đến từ trường THPT Trần Hưng Đạo đ&atilde; xuất sắc vượt qua c&aacute;c bạn th&iacute; sinh trong v&ograve;ng chung kết của cuộc thi để d&agrave;nh được giải nhất Hội thi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n giỏi khối trường học năm 2017.&nbsp;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;