Phóng viên góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn thành phố lần thứ X

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để chuẩn bị cho Đại hội Đo&agrave;n th&agrave;nh phố lần X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức lấy &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p cho dự thảo Văn kiện Đại hội Đo&agrave;n th&agrave;nh phố lần X với đối tượng tham gia lấy &yacute; kiến rộng r&atilde;i. Ng&agrave;y 8/9/2017, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức buổi g&oacute;p &yacute; dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n th&agrave;nh phố trong đối tượng ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o, đ&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi g&oacute;p &yacute; c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c anh chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute; c&aacute;c cơ quan b&aacute;o Tuổi Trẻ, Khăn Qu&agrave;ng đỏ, Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, B&aacute;o Ph&aacute;p Luật Th&agrave;nh phố,... C&aacute;c &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p tập trung v&agrave;o c&aacute;c mảng nội dung như c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, lưu &yacute; l&agrave;m tốt hơn c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng tr&ecirc;n mạng, cần đưa kết quả cuộc khảo s&aacute;t thanh ni&ecirc;n trước Đại hội v&agrave;o văn kiện, minh họa cho c&aacute;c số liệu, l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c dự b&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n giai đoạn tới. Nội dung học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong nhiệm kỳ tới được x&aacute;c định ch&uacute; trọng triển khai c&aacute;c giải ph&aacute;p, c&ocirc;ng tr&igrave;nh mang t&iacute;nh &ldquo;đột ph&aacute;&rdquo;, tuy nhi&ecirc;n cần ch&uacute; &yacute; đảm bảo t&iacute;nh &ldquo;thiết thực&rdquo;, gần gũi với cuộc sống. Nhiểu &yacute; kiến cho biết, giai đoạn tới sẽ c&oacute; rất nhiều th&aacute;ch thức đối với c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trong việc tạo sự hấp dẫn, khả năng tập hợp hiệu triệu đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n đến với tổ chức Đo&agrave;n, do đ&oacute; cần quan t&acirc;m đến c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo c&aacute;n bộ trong thời gian tới.&nbsp;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;