Phóng viên góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn thành phố lần thứ X

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để chuẩn bị cho Đại hội Đo&agrave;n th&agrave;nh phố lần X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức lấy &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p cho dự thảo Văn kiện Đại hội Đo&agrave;n th&agrave;nh phố lần X với đối tượng tham gia lấy &yacute; kiến rộng r&atilde;i. Ng&agrave;y 8/9/2017, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức buổi g&oacute;p &yacute; dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n th&agrave;nh phố trong đối tượng ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o, đ&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi g&oacute;p &yacute; c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c anh chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute; c&aacute;c cơ quan b&aacute;o Tuổi Trẻ, Khăn Qu&agrave;ng đỏ, Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, B&aacute;o Ph&aacute;p Luật Th&agrave;nh phố,... C&aacute;c &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p tập trung v&agrave;o c&aacute;c mảng nội dung như c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, lưu &yacute; l&agrave;m tốt hơn c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng tr&ecirc;n mạng, cần đưa kết quả cuộc khảo s&aacute;t thanh ni&ecirc;n trước Đại hội v&agrave;o văn kiện, minh họa cho c&aacute;c số liệu, l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c dự b&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n giai đoạn tới. Nội dung học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong nhiệm kỳ tới được x&aacute;c định ch&uacute; trọng triển khai c&aacute;c giải ph&aacute;p, c&ocirc;ng tr&igrave;nh mang t&iacute;nh &ldquo;đột ph&aacute;&rdquo;, tuy nhi&ecirc;n cần ch&uacute; &yacute; đảm bảo t&iacute;nh &ldquo;thiết thực&rdquo;, gần gũi với cuộc sống. Nhiểu &yacute; kiến cho biết, giai đoạn tới sẽ c&oacute; rất nhiều th&aacute;ch thức đối với c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trong việc tạo sự hấp dẫn, khả năng tập hợp hiệu triệu đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n đến với tổ chức Đo&agrave;n, do đ&oacute; cần quan t&acirc;m đến c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo c&aacute;n bộ trong thời gian tới.&nbsp;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;