Quận 12: Đại hội Liên đội THCS Nguyễn Chí Thanh nhiệm kỳ 2017 – 2018.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thực hiện theo chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2017 &ndash; 2018, vừa qua, Li&ecirc;n đội trường</strong> <strong>Trung học cơ sở Nguyễn Ch&iacute; Thanh đ&atilde; long trọng tổ chức Đại hội Li&ecirc;n đội nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29532/1-Hinh trong.jpg" style="height:360px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự Đại hội c&oacute; sự hiện diện của anh L&ecirc; Duy T&ugrave;ng &ndash; UV.BTV Quận Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng&nbsp;Đội Quận 12, chị Phạm Th&ugrave;y Li&ecirc;m &ndash; Trợ l&yacute; thanh ni&ecirc;n Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng đội Quận 12, Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, đại diện Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường Hiệp Th&agrave;nh, Tổng phụ tr&aacute;ch v&agrave; đại diện Ban chỉ huy Li&ecirc;n đội c&aacute;c trường Tiểu học, Trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 12 v&agrave; 61 đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu đại diện cho 843 đội vi&ecirc;n tham dự đại hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại đại hội, Đo&agrave;n Chủ tịch đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o Tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi nhiệm kỳ 2016 &ndash; 2017, phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018 v&agrave; bầu ra 11 bạn tham gia v&agrave;o Ban chỉ huy Li&ecirc;n đội nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018 đ&atilde; bắt đầu với chủ đề &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh, c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;, c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o Đội sẽ đặc biệt tập trung hướng về Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, với ti&ecirc;u ch&iacute; đổi mới căn bản, to&agrave;n diện gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; hội nhập quốc tế, Li&ecirc;n đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Ch&iacute; Thanh sẽ cố gắng duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t huy hơn nữa kết quả đạt được trong năm học vừa qua.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;NCT</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;