Quận 12: Đại hội Liên đội THCS Nguyễn Chí Thanh nhiệm kỳ 2017 – 2018.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thực hiện theo chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2017 &ndash; 2018, vừa qua, Li&ecirc;n đội trường</strong> <strong>Trung học cơ sở Nguyễn Ch&iacute; Thanh đ&atilde; long trọng tổ chức Đại hội Li&ecirc;n đội nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29532/1-Hinh trong.jpg" style="height:360px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự Đại hội c&oacute; sự hiện diện của anh L&ecirc; Duy T&ugrave;ng &ndash; UV.BTV Quận Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng&nbsp;Đội Quận 12, chị Phạm Th&ugrave;y Li&ecirc;m &ndash; Trợ l&yacute; thanh ni&ecirc;n Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng đội Quận 12, Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, đại diện Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường Hiệp Th&agrave;nh, Tổng phụ tr&aacute;ch v&agrave; đại diện Ban chỉ huy Li&ecirc;n đội c&aacute;c trường Tiểu học, Trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 12 v&agrave; 61 đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu đại diện cho 843 đội vi&ecirc;n tham dự đại hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại đại hội, Đo&agrave;n Chủ tịch đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o Tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi nhiệm kỳ 2016 &ndash; 2017, phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018 v&agrave; bầu ra 11 bạn tham gia v&agrave;o Ban chỉ huy Li&ecirc;n đội nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018 đ&atilde; bắt đầu với chủ đề &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh, c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;, c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o Đội sẽ đặc biệt tập trung hướng về Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, với ti&ecirc;u ch&iacute; đổi mới căn bản, to&agrave;n diện gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; hội nhập quốc tế, Li&ecirc;n đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Ch&iacute; Thanh sẽ cố gắng duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t huy hơn nữa kết quả đạt được trong năm học vừa qua.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;NCT</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;