“Mười tám” không chỉ là ca khúc – mà còn là tâm tình người trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được đ&ocirc;ng đảo bạn trẻ biết đến từ cuộc thi &ldquo;Sing my song&rdquo;, Hứa Kim Tuyền đang dần thể hiện t&agrave;i năng &acirc;m nhạc qua những ca kh&uacute;c m&agrave; anh tự s&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; thể hiện. Sản phẩm mới nhất m&agrave; Kim Tuyền vừa cho ra mắt ch&iacute;nh l&agrave; ca kh&uacute;c &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo; hưởng ứng Đại hội Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X sẽ diễn ra v&agrave;o cuối năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29575/2017-10-11%2011.02.24%201.jpg" style="height:904px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Chỉ trong hai ng&agrave;y đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuyền chia sẻ, anh chỉ thực sự theo đuổi con đường &acirc;m nhạc sau khi bố mất.&nbsp; &ldquo;Tuyền nghĩ chủ yếu l&agrave; do bản th&acirc;n m&igrave;nh ng&agrave;y xưa chưa đủ tự tin để theo đuổi n&ecirc;n đ&atilde; chọn một con đường &nbsp;kh&aacute;c l&agrave; truyền th&ocirc;ng - b&aacute;o ch&iacute;. Tuy nhi&ecirc;n, trước khi mất, ba Tuyền c&oacute; dặn &ldquo;Cuộc đời n&agrave;y ngắn d&agrave;i v&ocirc; định, th&ocirc;i cứ l&agrave;m những g&igrave; m&igrave;nh th&iacute;ch, sống như m&igrave;nh muốn&rdquo;. Ch&iacute;nh c&acirc;u n&oacute;i đ&oacute; đ&atilde; tiếp th&ecirc;m động lực cho Tuyền theo đuổi đam m&ecirc; &acirc;m nhạc. Tuyền bắt đầu d&ugrave;ng tiền đi l&agrave;m th&ecirc;m để học nhạc, bắt đầu t&igrave;m kiếm cơ hội cho bản th&acirc;n bằng c&aacute;ch tham gia Sing My Song v&agrave; gửi demo cho c&aacute;c ca sĩ...&rdquo; . Từ đ&oacute; đến nay, Hứa Kim Tuyền đ&atilde; c&oacute; đến 20 ca kh&uacute;c c&oacute; bản phối trọn vẹn, chưa kể đến anh c&ograve;n c&oacute; gần 30 b&agrave;i h&aacute;t c&ograve;n đang ấp ủ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">D&ugrave; gặp kh&aacute; nhiều kh&oacute; khăn khi bắt đầu, song một Hứa Kim Tuyền ng&agrave;y h&ocirc;m nay với nhiều s&aacute;ng t&aacute;c mới lạ ch&iacute;nh l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng ban đầu cho ch&agrave;ng nhạc sĩ trẻ. V&agrave; thật bất ngờ khi ca kh&uacute;c &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo; - một b&agrave;i h&aacute;t d&agrave;nh cho Đo&agrave;n đ&atilde; được Tuyền viết trong vỏn vẹn hai ng&agrave;y. &ldquo;Tuyền viết &ldquo;Mười T&aacute;m&rdquo; rất nhanh, chỉ trong 2 ng&agrave;y v&agrave; th&ecirc;m 5 ng&agrave;y l&agrave;m bản phối nữa l&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh&rdquo;, Tuyền cũng chia sẻ m&igrave;nh b&eacute;n duy&ecirc;n với &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo; sau khi được nhạc sĩ Th&aacute;i Hiệp &ndash; Ph&oacute; ph&ograve;ng Văn h&oacute;a &ndash; nghệ thuật Nh&agrave; Văn h&oacute;a thanh ni&ecirc;n mở lời. D&ugrave; ban đầu anh từ chối do c&ocirc;ng việc bận rộn, nhưng với sự mới lạ khi viết về Đo&agrave;n, anh đ&atilde; quyết định thử sức.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Giới hạn sinh ra l&agrave; để ph&aacute; bỏ!&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;N&oacute;i về kỷ niệm nhớ nhất trong chặng đường hoạt động &acirc;m nhạc, Kim Tuyền cho hay đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; thời gian tham gia &ldquo;Sing my song&rdquo;. &ldquo;Ở Sing my song, Tuyền được kh&aacute;m ph&aacute; những kh&iacute;a cạnh rất mới của bản th&acirc;n v&agrave; đặc biệt l&agrave; được tiếp x&uacute;c v&agrave; l&agrave;m bạn với rất nhiều c&aacute; t&iacute;nh &acirc;m nhạc th&uacute; vị, c&oacute; c&ugrave;ng đam m&ecirc;&rdquo;. Cũng từ đ&oacute;, kh&aacute;n giả biết đến anh như một nhạc sĩ &ndash; ca sĩ trẻ với phong c&aacute;ch &acirc;m nhạc hiện đại v&agrave; trẻ trung. Vậy khi viết về Đo&agrave;n, anh c&oacute; c&ograve;n giữ sự hiện đại ấy? Kim Tuyền kh&aacute; thoải m&aacute;i khi chia sẻ về c&aacute; t&iacute;nh &acirc;m nhạc của m&igrave;nh, anh cho rằng kh&ocirc;ng phải ca kh&uacute;c n&agrave;o Đo&agrave;n l&agrave; phải g&ograve; b&oacute; về nhạc v&agrave; lời. Bản th&acirc;n ca kh&uacute;c &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo; ch&iacute;nh l&agrave; một thử nghiệm. &ldquo;Giới hạn được đặt ra l&agrave; để ph&aacute; bỏ m&agrave;. Vậy n&ecirc;n Tuyền đ&atilde; cố hết sức để hướng &ldquo;Mười T&aacute;m&rdquo; với một giai điệu v&agrave; ca từ mới mẻ hơn, trẻ trung hơn để đ&aacute;nh tan định kiến nhạc Đo&agrave;n l&agrave; nh&agrave;m ch&aacute;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quả nhi&ecirc;n, &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo; hướng đến những người trẻ như những g&igrave; m&agrave; nhan đề thể hiện. Đ&oacute; l&agrave; những nhịp điệu s&ocirc;i động, trẻ trung, ca từ kh&aacute; mới mẻ. Song, Kim Tuyền vẫn khẳng định, s&acirc;u trong b&agrave;i h&aacute;t vẫn l&agrave; tinh thần của Đo&agrave;n, của tuổi trẻ. &ldquo;Mười t&aacute;m đ&atilde; ph&aacute; bỏ giới hạn n&ecirc;n đ&ograve;i hỏi người tiếp nhận cũng phải cởi mở hơn. Một b&agrave;i h&aacute;t s&ocirc;i động, nhiều sức trẻ như &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo; th&igrave; Tuyền nghĩ vẫn ph&ugrave; hợp để sử dụng trong nhiều hoạt động Đo&agrave;n - Hội chứ kh&ocirc;ng ri&ecirc;ng g&igrave; Đại hội Đo&agrave;n. Tuyền viết Mười T&aacute;m cho người trẻ, cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; tiếp th&ecirc;m nhiệt huyết cho họ, n&ecirc;n chất Đo&agrave;n nằm nhiều nhất l&agrave; ở tinh thần b&agrave;i h&aacute;t&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&oacute; lẽ với một ch&agrave;ng trai trẻ trung như Kim Tuyền, nhiệt huyết v&agrave; sức trẻ ch&iacute;nh l&agrave; nguồn cảm hứng lớn cho những s&aacute;ng t&aacute;c của anh. &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo; cũng l&agrave; ca kh&uacute;c m&agrave; anh đ&atilde; gửi gắm nhiều kh&aacute;t vọng v&agrave; mong muốn cống hiến của m&igrave;nh v&agrave; thế hệ trẻ n&oacute;i chung. &ldquo;Những g&igrave; Tuyền đang cố gắng l&agrave;m ch&iacute;nh l&agrave; g&oacute;p một phần c&ocirc;ng sức của m&igrave;nh để nền &acirc;m nhạc Việt Nam m&agrave;u sắc hơn, văn minh hơn, g&oacute;p t&acirc;m sức tuổi trẻ cho Đại hội Đo&agrave;n&rdquo;. Mỗi ch&uacute;ng ta sẽ đều c&oacute; c&aacute;ch để thể hiện những kh&aacute;t vọng cống hiến cho qu&ecirc; hương, đất nước, v&agrave; Hứa Kim Tuyền cũng vậy.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&agrave; điều m&agrave; Hứa Kim Tuyền cũng như &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo; muốn gửi gắm đến c&aacute;c bạn trẻ đ&oacute; l&agrave; h&atilde;y d&aacute;m ước mơ v&agrave; đứng l&ecirc;n để thực hiện ước mơ của m&igrave;nh, biết san sẻ t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; lan tỏa rộng khắp t&igrave;nh y&ecirc;u đ&oacute; cho mọi người xung quanh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

.
;