“Mười tám” không chỉ là ca khúc – mà còn là tâm tình người trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được đ&ocirc;ng đảo bạn trẻ biết đến từ cuộc thi &ldquo;Sing my song&rdquo;, Hứa Kim Tuyền đang dần thể hiện t&agrave;i năng &acirc;m nhạc qua những ca kh&uacute;c m&agrave; anh tự s&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; thể hiện. Sản phẩm mới nhất m&agrave; Kim Tuyền vừa cho ra mắt ch&iacute;nh l&agrave; ca kh&uacute;c &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo; hưởng ứng Đại hội Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X sẽ diễn ra v&agrave;o cuối năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29575/2017-10-11%2011.02.24%201.jpg" style="height:904px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Chỉ trong hai ng&agrave;y đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuyền chia sẻ, anh chỉ thực sự theo đuổi con đường &acirc;m nhạc sau khi bố mất.&nbsp; &ldquo;Tuyền nghĩ chủ yếu l&agrave; do bản th&acirc;n m&igrave;nh ng&agrave;y xưa chưa đủ tự tin để theo đuổi n&ecirc;n đ&atilde; chọn một con đường &nbsp;kh&aacute;c l&agrave; truyền th&ocirc;ng - b&aacute;o ch&iacute;. Tuy nhi&ecirc;n, trước khi mất, ba Tuyền c&oacute; dặn &ldquo;Cuộc đời n&agrave;y ngắn d&agrave;i v&ocirc; định, th&ocirc;i cứ l&agrave;m những g&igrave; m&igrave;nh th&iacute;ch, sống như m&igrave;nh muốn&rdquo;. Ch&iacute;nh c&acirc;u n&oacute;i đ&oacute; đ&atilde; tiếp th&ecirc;m động lực cho Tuyền theo đuổi đam m&ecirc; &acirc;m nhạc. Tuyền bắt đầu d&ugrave;ng tiền đi l&agrave;m th&ecirc;m để học nhạc, bắt đầu t&igrave;m kiếm cơ hội cho bản th&acirc;n bằng c&aacute;ch tham gia Sing My Song v&agrave; gửi demo cho c&aacute;c ca sĩ...&rdquo; . Từ đ&oacute; đến nay, Hứa Kim Tuyền đ&atilde; c&oacute; đến 20 ca kh&uacute;c c&oacute; bản phối trọn vẹn, chưa kể đến anh c&ograve;n c&oacute; gần 30 b&agrave;i h&aacute;t c&ograve;n đang ấp ủ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">D&ugrave; gặp kh&aacute; nhiều kh&oacute; khăn khi bắt đầu, song một Hứa Kim Tuyền ng&agrave;y h&ocirc;m nay với nhiều s&aacute;ng t&aacute;c mới lạ ch&iacute;nh l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng ban đầu cho ch&agrave;ng nhạc sĩ trẻ. V&agrave; thật bất ngờ khi ca kh&uacute;c &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo; - một b&agrave;i h&aacute;t d&agrave;nh cho Đo&agrave;n đ&atilde; được Tuyền viết trong vỏn vẹn hai ng&agrave;y. &ldquo;Tuyền viết &ldquo;Mười T&aacute;m&rdquo; rất nhanh, chỉ trong 2 ng&agrave;y v&agrave; th&ecirc;m 5 ng&agrave;y l&agrave;m bản phối nữa l&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh&rdquo;, Tuyền cũng chia sẻ m&igrave;nh b&eacute;n duy&ecirc;n với &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo; sau khi được nhạc sĩ Th&aacute;i Hiệp &ndash; Ph&oacute; ph&ograve;ng Văn h&oacute;a &ndash; nghệ thuật Nh&agrave; Văn h&oacute;a thanh ni&ecirc;n mở lời. D&ugrave; ban đầu anh từ chối do c&ocirc;ng việc bận rộn, nhưng với sự mới lạ khi viết về Đo&agrave;n, anh đ&atilde; quyết định thử sức.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Giới hạn sinh ra l&agrave; để ph&aacute; bỏ!&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;N&oacute;i về kỷ niệm nhớ nhất trong chặng đường hoạt động &acirc;m nhạc, Kim Tuyền cho hay đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; thời gian tham gia &ldquo;Sing my song&rdquo;. &ldquo;Ở Sing my song, Tuyền được kh&aacute;m ph&aacute; những kh&iacute;a cạnh rất mới của bản th&acirc;n v&agrave; đặc biệt l&agrave; được tiếp x&uacute;c v&agrave; l&agrave;m bạn với rất nhiều c&aacute; t&iacute;nh &acirc;m nhạc th&uacute; vị, c&oacute; c&ugrave;ng đam m&ecirc;&rdquo;. Cũng từ đ&oacute;, kh&aacute;n giả biết đến anh như một nhạc sĩ &ndash; ca sĩ trẻ với phong c&aacute;ch &acirc;m nhạc hiện đại v&agrave; trẻ trung. Vậy khi viết về Đo&agrave;n, anh c&oacute; c&ograve;n giữ sự hiện đại ấy? Kim Tuyền kh&aacute; thoải m&aacute;i khi chia sẻ về c&aacute; t&iacute;nh &acirc;m nhạc của m&igrave;nh, anh cho rằng kh&ocirc;ng phải ca kh&uacute;c n&agrave;o Đo&agrave;n l&agrave; phải g&ograve; b&oacute; về nhạc v&agrave; lời. Bản th&acirc;n ca kh&uacute;c &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo; ch&iacute;nh l&agrave; một thử nghiệm. &ldquo;Giới hạn được đặt ra l&agrave; để ph&aacute; bỏ m&agrave;. Vậy n&ecirc;n Tuyền đ&atilde; cố hết sức để hướng &ldquo;Mười T&aacute;m&rdquo; với một giai điệu v&agrave; ca từ mới mẻ hơn, trẻ trung hơn để đ&aacute;nh tan định kiến nhạc Đo&agrave;n l&agrave; nh&agrave;m ch&aacute;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quả nhi&ecirc;n, &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo; hướng đến những người trẻ như những g&igrave; m&agrave; nhan đề thể hiện. Đ&oacute; l&agrave; những nhịp điệu s&ocirc;i động, trẻ trung, ca từ kh&aacute; mới mẻ. Song, Kim Tuyền vẫn khẳng định, s&acirc;u trong b&agrave;i h&aacute;t vẫn l&agrave; tinh thần của Đo&agrave;n, của tuổi trẻ. &ldquo;Mười t&aacute;m đ&atilde; ph&aacute; bỏ giới hạn n&ecirc;n đ&ograve;i hỏi người tiếp nhận cũng phải cởi mở hơn. Một b&agrave;i h&aacute;t s&ocirc;i động, nhiều sức trẻ như &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo; th&igrave; Tuyền nghĩ vẫn ph&ugrave; hợp để sử dụng trong nhiều hoạt động Đo&agrave;n - Hội chứ kh&ocirc;ng ri&ecirc;ng g&igrave; Đại hội Đo&agrave;n. Tuyền viết Mười T&aacute;m cho người trẻ, cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; tiếp th&ecirc;m nhiệt huyết cho họ, n&ecirc;n chất Đo&agrave;n nằm nhiều nhất l&agrave; ở tinh thần b&agrave;i h&aacute;t&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&oacute; lẽ với một ch&agrave;ng trai trẻ trung như Kim Tuyền, nhiệt huyết v&agrave; sức trẻ ch&iacute;nh l&agrave; nguồn cảm hứng lớn cho những s&aacute;ng t&aacute;c của anh. &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo; cũng l&agrave; ca kh&uacute;c m&agrave; anh đ&atilde; gửi gắm nhiều kh&aacute;t vọng v&agrave; mong muốn cống hiến của m&igrave;nh v&agrave; thế hệ trẻ n&oacute;i chung. &ldquo;Những g&igrave; Tuyền đang cố gắng l&agrave;m ch&iacute;nh l&agrave; g&oacute;p một phần c&ocirc;ng sức của m&igrave;nh để nền &acirc;m nhạc Việt Nam m&agrave;u sắc hơn, văn minh hơn, g&oacute;p t&acirc;m sức tuổi trẻ cho Đại hội Đo&agrave;n&rdquo;. Mỗi ch&uacute;ng ta sẽ đều c&oacute; c&aacute;ch để thể hiện những kh&aacute;t vọng cống hiến cho qu&ecirc; hương, đất nước, v&agrave; Hứa Kim Tuyền cũng vậy.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&agrave; điều m&agrave; Hứa Kim Tuyền cũng như &ldquo;Mười t&aacute;m&rdquo; muốn gửi gắm đến c&aacute;c bạn trẻ đ&oacute; l&agrave; h&atilde;y d&aacute;m ước mơ v&agrave; đứng l&ecirc;n để thực hiện ước mơ của m&igrave;nh, biết san sẻ t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; lan tỏa rộng khắp t&igrave;nh y&ecirc;u đ&oacute; cho mọi người xung quanh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;