Tuyên dương, trao Giải thưởng 55 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố” năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 14/10/2017, tại Hội trường Cục Thuế Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - &nbsp;Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương, trao giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; cấp Khối năm 2017, đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 35 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố (15/10/1982 - 15/10/2017), ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiến tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự c&oacute; Đ/c Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Đ/c Nguyễn Việt Quế sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đ/c Dương C&ocirc;ng Khanh - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đảng ủy Khối, Đ/c Vũ Hữu Minh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối v&agrave; hơn 400 đo&agrave;n vi&ecirc;n từ 59 cơ sở Đo&agrave;n c&ugrave;ng tham dự.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29578/IMG_4581.JPG" style="height:394px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo; được Khối ph&aacute;t động trong những năm qua đ&atilde; ph&aacute;t hiện được nhiều gương c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ của Khối c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo trong cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh. Sau mỗi lần tổng kết l&agrave; số lượng c&aacute;c gương được tăng l&ecirc;n c&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; số lượng c&aacute;c s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p, cải tiến kỹ thuật, quy tr&igrave;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ cũng được tăng l&ecirc;n về chất lượng lẫn số lượng. C&aacute;c s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p đ&oacute; đ&atilde; hỗ trợ t&iacute;ch cực v&agrave; ph&aacute;t huy hiệu quả thiết thực trong thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ của từng cơ quan, đơn vị, tạo được sự đồng t&igrave;nh, hưởng ứng của tổ chức v&agrave; người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh đ&atilde; gặp gỡ v&agrave; giao lưu với 3 bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n trẻ, trong năm qua đ&atilde; c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&oacute; s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p mang lại hiệu quả được cơ quan, đơn vị đ&aacute;nh gi&aacute; cao trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; trong phong tr&agrave;o đo&agrave;n. C&aacute;c bạn cũng l&agrave; 3 trong số 55 gương được tuy&ecirc;n dương, trao giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; cấp Khối năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại lễ tuy&ecirc;n dương, Đ/c Dương C&ocirc;ng Khanh - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đảng ủy Khối đ&aacute;nh gi&aacute; cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối, tr&acirc;n trọng biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch, c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&igrave; d&acirc;n của c&aacute;c đồng ch&iacute; &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, ti&ecirc;u biểu&rdquo; cấp Khối năm 2017 v&agrave; những năm qua. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối, c&aacute;c gương tuy&ecirc;n dương, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khối: &ldquo;C&aacute;c bạn, những c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ của Khối, đang mang trong m&igrave;nh tr&aacute;ch nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, l&agrave; một trong những nh&acirc;n tố quyết định th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&ocirc;ng cuộc đổi mới, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố, hội nhập quốc tế, thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng quyết t&acirc;m &ldquo;X&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo; theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mỗi c&aacute;n bộ trẻ h&atilde;y xem cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; nhiệm vụ hằng ng&agrave;y, l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng d&acirc;n để h&igrave;nh ảnh c&aacute;n bộ thật sự l&agrave; c&ocirc;ng bộc của d&acirc;n. Bằng sự năng động, s&aacute;ng tạo v&agrave; nhiệt huyết sẵn c&oacute;, t&ocirc;i mong rằng c&aacute;c bạn h&atilde;y đ&uacute;c kết thực tiễn, nắm bắt cơ hội, kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện để trở th&agrave;nh những người đi đầu trong lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n của m&igrave;nh, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực phục vụ sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, với truyền thống &ldquo;Tương th&acirc;n tương &aacute;i, l&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo; v&agrave; hưởng ứng lời k&ecirc;u gọi của Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng đồng b&agrave;o cả nước, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố mở cuộc vận động trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Khối chung tay g&oacute;p sức chia sẻ c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng mưa lũ vượt c&aacute;c tỉnh Bắc bộ v&agrave; Bắc Trung bộ vượt qua những kh&oacute; khăn v&agrave; mất m&aacute;t, sớm ổn định cuộc sống với số tiền quy&ecirc;n g&oacute;p tại chỗ l&agrave; gần 15 triệu đồng. Hoạt động quy&ecirc;n g&oacute;p sẽ bắt đầu từ ng&agrave;y 14/7/2017 đến hết ng&agrave;y 23/10/2017.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Thanh Duy</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

.
;