Tuyên dương, trao Giải thưởng 55 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố” năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 14/10/2017, tại Hội trường Cục Thuế Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - &nbsp;Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương, trao giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; cấp Khối năm 2017, đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 35 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố (15/10/1982 - 15/10/2017), ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiến tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự c&oacute; Đ/c Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Đ/c Nguyễn Việt Quế sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đ/c Dương C&ocirc;ng Khanh - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đảng ủy Khối, Đ/c Vũ Hữu Minh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối v&agrave; hơn 400 đo&agrave;n vi&ecirc;n từ 59 cơ sở Đo&agrave;n c&ugrave;ng tham dự.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29578/IMG_4581.JPG" style="height:394px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo; được Khối ph&aacute;t động trong những năm qua đ&atilde; ph&aacute;t hiện được nhiều gương c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ của Khối c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo trong cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh. Sau mỗi lần tổng kết l&agrave; số lượng c&aacute;c gương được tăng l&ecirc;n c&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; số lượng c&aacute;c s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p, cải tiến kỹ thuật, quy tr&igrave;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ cũng được tăng l&ecirc;n về chất lượng lẫn số lượng. C&aacute;c s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p đ&oacute; đ&atilde; hỗ trợ t&iacute;ch cực v&agrave; ph&aacute;t huy hiệu quả thiết thực trong thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ của từng cơ quan, đơn vị, tạo được sự đồng t&igrave;nh, hưởng ứng của tổ chức v&agrave; người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh đ&atilde; gặp gỡ v&agrave; giao lưu với 3 bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n trẻ, trong năm qua đ&atilde; c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&oacute; s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p mang lại hiệu quả được cơ quan, đơn vị đ&aacute;nh gi&aacute; cao trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; trong phong tr&agrave;o đo&agrave;n. C&aacute;c bạn cũng l&agrave; 3 trong số 55 gương được tuy&ecirc;n dương, trao giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; cấp Khối năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại lễ tuy&ecirc;n dương, Đ/c Dương C&ocirc;ng Khanh - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đảng ủy Khối đ&aacute;nh gi&aacute; cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối, tr&acirc;n trọng biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch, c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&igrave; d&acirc;n của c&aacute;c đồng ch&iacute; &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, ti&ecirc;u biểu&rdquo; cấp Khối năm 2017 v&agrave; những năm qua. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối, c&aacute;c gương tuy&ecirc;n dương, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khối: &ldquo;C&aacute;c bạn, những c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ của Khối, đang mang trong m&igrave;nh tr&aacute;ch nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, l&agrave; một trong những nh&acirc;n tố quyết định th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&ocirc;ng cuộc đổi mới, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố, hội nhập quốc tế, thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng quyết t&acirc;m &ldquo;X&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo; theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mỗi c&aacute;n bộ trẻ h&atilde;y xem cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; nhiệm vụ hằng ng&agrave;y, l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng d&acirc;n để h&igrave;nh ảnh c&aacute;n bộ thật sự l&agrave; c&ocirc;ng bộc của d&acirc;n. Bằng sự năng động, s&aacute;ng tạo v&agrave; nhiệt huyết sẵn c&oacute;, t&ocirc;i mong rằng c&aacute;c bạn h&atilde;y đ&uacute;c kết thực tiễn, nắm bắt cơ hội, kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện để trở th&agrave;nh những người đi đầu trong lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n của m&igrave;nh, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực phục vụ sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, với truyền thống &ldquo;Tương th&acirc;n tương &aacute;i, l&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo; v&agrave; hưởng ứng lời k&ecirc;u gọi của Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng đồng b&agrave;o cả nước, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố mở cuộc vận động trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Khối chung tay g&oacute;p sức chia sẻ c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng mưa lũ vượt c&aacute;c tỉnh Bắc bộ v&agrave; Bắc Trung bộ vượt qua những kh&oacute; khăn v&agrave; mất m&aacute;t, sớm ổn định cuộc sống với số tiền quy&ecirc;n g&oacute;p tại chỗ l&agrave; gần 15 triệu đồng. Hoạt động quy&ecirc;n g&oacute;p sẽ bắt đầu từ ng&agrave;y 14/7/2017 đến hết ng&agrave;y 23/10/2017.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Thanh Duy</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;