Quận 7: Tưng bừng Đại hội chi Đoàn ngoài nhà nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi năm 2017. Nhằm tổ chức tập hợp lực lượng thanh ni&ecirc;n tại đơn vị ngo&agrave;i nh&agrave; nước tr&uacute; đ&oacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, mời gọi c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n đang l&agrave;m việc tại c&aacute;c đơn vị ngo&agrave;i nh&agrave; nước tham gia phong tr&agrave;o tại địa phương. Qua đ&oacute; tăng cường tỷ lệ tập hợp thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh. Ph&aacute;t huy tốt vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, lao động s&aacute;ng tạo của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n lao động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều 6/10/2017, Đại hội chi Đo&agrave;n trường mầm non B&ocirc;ng Hoa Nhỏ đ&atilde; diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với sự tham dự của c&aacute;c đại biểu c&ugrave;ng c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của chi Đo&agrave;n. Đến tham dự đại hội c&oacute; c&ocirc; Phan Thị Ngọc H&agrave; - Hiệu trưởng trường MN B&ocirc;ng Hoa Nhỏ, c&ocirc; Mai Thị Thu V&acirc;n - Chủ tịch C&ocirc;ng đo&agrave;n nh&agrave; trường, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Quận Đo&agrave;n 7, Đo&agrave;n phường T&acirc;n Ph&uacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Đại hội, BCH chi Đo&agrave;n nhiệm kỳ 2016-2017 đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o kết quả hoạt động của chi Đo&agrave;n trong thời gian vừa qua, n&ecirc;u l&ecirc;n những thuận lợi, kh&oacute; khăn cũng như những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng kh&iacute;ch lệ m&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&atilde; c&ugrave;ng phấn đấu để đạt được.&nbsp;Đại hội cũng tiến h&agrave;nh bầu ra BCH chi Đo&agrave;n nhiệm kỳ 2017-2018 với c&aacute;c đồng ch&iacute; BCH Chi đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29593/22549477_259791441209882_4625135402812836556_n.jpg" style="height:389px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dưới sự chỉ đạo của Ban gi&aacute;m hiệu, C&ocirc;ng đo&agrave;n nh&agrave; trường, Đo&agrave;n phường T&acirc;n Ph&uacute; cũng như&nbsp;Quận Đo&agrave;n 7, BCH Chi Đo&agrave;n nhiệm kỳ mới sẽ cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao, tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c phong tr&agrave;o của nh&agrave; trường cũng như địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; đ&oacute;, s&aacute;ng ng&agrave;y 18/10/2017 BCH Đo&agrave;n phường T&acirc;n Quy, quận 7 tổ chức Lễ ra mắt chi Đo&agrave;n ngo&agrave;i quốc doanh trường mẫu gi&aacute;o D&acirc;u T&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29593/22490233_259850671203959_5876289221043530040_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau một thời gian tiếp x&uacute;c trao đổi với Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường v&agrave; được sự thống nhất đồng &yacute; của Quận Đo&agrave;n 7, Đảng Ủy phường T&acirc;n Quy, Ch&iacute;nh quyền địa phương v&agrave; Ban Gi&aacute;m hiệu trường mẫu gi&aacute;o D&acirc;u T&acirc;y. BCH Đo&agrave;n phường T&acirc;n Quy, quận 7 tổ chức Lễ ra mắt chi Đo&agrave;n ngo&agrave;i quốc doanh trường mẫu gi&aacute;o D&acirc;u T&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại diện Chi Đo&agrave;n ngo&agrave;i quốc doanh trường mẫu gi&aacute;o D&acirc;u T&acirc;y đ&atilde; đưa ra phương hướng trọng t&acirc;m cần hoạt động trong thời gian tới. Trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, triển khai việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống lịch sử gắn với gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng th&ocirc;ng qua c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh đến c&aacute;c địa chỉ đỏ, c&aacute;c hoạt động về nguồn; tham gia Chương tr&igrave;nh thăm v&agrave; tặng qu&agrave; gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, chăm s&oacute;c; tuy&ecirc;n truyền về việc x&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n. Tổ chức thực hiện phong tr&agrave;o xung k&iacute;ch ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc v&agrave; Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập th&acirc;n lập nghiệp; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả tại đơn vị&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Do đ&acirc;y l&agrave; những Chi Đo&agrave;n đặc th&ugrave;, cần c&oacute; những nội dung hoạt động ph&ugrave; hợp tại Chi Đo&agrave;n ph&ugrave; hợp với đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n; thể hiện tốt tinh thần xung k&iacute;ch của đo&agrave;n vi&ecirc;n, đi đầu trong việc n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; ph&aacute;t triển Chi Đo&agrave;n ng&agrave;y c&agrave;ng lớn mạnh trong thời gian tới.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hồ Linh - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 7</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;