Quận 7: Tưng bừng Đại hội chi Đoàn ngoài nhà nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi năm 2017. Nhằm tổ chức tập hợp lực lượng thanh ni&ecirc;n tại đơn vị ngo&agrave;i nh&agrave; nước tr&uacute; đ&oacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, mời gọi c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n đang l&agrave;m việc tại c&aacute;c đơn vị ngo&agrave;i nh&agrave; nước tham gia phong tr&agrave;o tại địa phương. Qua đ&oacute; tăng cường tỷ lệ tập hợp thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh. Ph&aacute;t huy tốt vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, lao động s&aacute;ng tạo của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n lao động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều 6/10/2017, Đại hội chi Đo&agrave;n trường mầm non B&ocirc;ng Hoa Nhỏ đ&atilde; diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với sự tham dự của c&aacute;c đại biểu c&ugrave;ng c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của chi Đo&agrave;n. Đến tham dự đại hội c&oacute; c&ocirc; Phan Thị Ngọc H&agrave; - Hiệu trưởng trường MN B&ocirc;ng Hoa Nhỏ, c&ocirc; Mai Thị Thu V&acirc;n - Chủ tịch C&ocirc;ng đo&agrave;n nh&agrave; trường, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Quận Đo&agrave;n 7, Đo&agrave;n phường T&acirc;n Ph&uacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Đại hội, BCH chi Đo&agrave;n nhiệm kỳ 2016-2017 đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o kết quả hoạt động của chi Đo&agrave;n trong thời gian vừa qua, n&ecirc;u l&ecirc;n những thuận lợi, kh&oacute; khăn cũng như những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng kh&iacute;ch lệ m&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&atilde; c&ugrave;ng phấn đấu để đạt được.&nbsp;Đại hội cũng tiến h&agrave;nh bầu ra BCH chi Đo&agrave;n nhiệm kỳ 2017-2018 với c&aacute;c đồng ch&iacute; BCH Chi đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29593/22549477_259791441209882_4625135402812836556_n.jpg" style="height:389px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dưới sự chỉ đạo của Ban gi&aacute;m hiệu, C&ocirc;ng đo&agrave;n nh&agrave; trường, Đo&agrave;n phường T&acirc;n Ph&uacute; cũng như&nbsp;Quận Đo&agrave;n 7, BCH Chi Đo&agrave;n nhiệm kỳ mới sẽ cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao, tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c phong tr&agrave;o của nh&agrave; trường cũng như địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; đ&oacute;, s&aacute;ng ng&agrave;y 18/10/2017 BCH Đo&agrave;n phường T&acirc;n Quy, quận 7 tổ chức Lễ ra mắt chi Đo&agrave;n ngo&agrave;i quốc doanh trường mẫu gi&aacute;o D&acirc;u T&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29593/22490233_259850671203959_5876289221043530040_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau một thời gian tiếp x&uacute;c trao đổi với Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường v&agrave; được sự thống nhất đồng &yacute; của Quận Đo&agrave;n 7, Đảng Ủy phường T&acirc;n Quy, Ch&iacute;nh quyền địa phương v&agrave; Ban Gi&aacute;m hiệu trường mẫu gi&aacute;o D&acirc;u T&acirc;y. BCH Đo&agrave;n phường T&acirc;n Quy, quận 7 tổ chức Lễ ra mắt chi Đo&agrave;n ngo&agrave;i quốc doanh trường mẫu gi&aacute;o D&acirc;u T&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại diện Chi Đo&agrave;n ngo&agrave;i quốc doanh trường mẫu gi&aacute;o D&acirc;u T&acirc;y đ&atilde; đưa ra phương hướng trọng t&acirc;m cần hoạt động trong thời gian tới. Trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, triển khai việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống lịch sử gắn với gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng th&ocirc;ng qua c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh đến c&aacute;c địa chỉ đỏ, c&aacute;c hoạt động về nguồn; tham gia Chương tr&igrave;nh thăm v&agrave; tặng qu&agrave; gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, chăm s&oacute;c; tuy&ecirc;n truyền về việc x&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n. Tổ chức thực hiện phong tr&agrave;o xung k&iacute;ch ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc v&agrave; Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập th&acirc;n lập nghiệp; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả tại đơn vị&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Do đ&acirc;y l&agrave; những Chi Đo&agrave;n đặc th&ugrave;, cần c&oacute; những nội dung hoạt động ph&ugrave; hợp tại Chi Đo&agrave;n ph&ugrave; hợp với đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n; thể hiện tốt tinh thần xung k&iacute;ch của đo&agrave;n vi&ecirc;n, đi đầu trong việc n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; ph&aacute;t triển Chi Đo&agrave;n ng&agrave;y c&agrave;ng lớn mạnh trong thời gian tới.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hồ Linh - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 7</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;