Hội thi tìm hiểu kiến thức và tiểu phẩm tuyên truyền

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Trần Phượng Tr&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận uỷ; Phan Văn Hai, Quận uỷ vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận uỷ; V&otilde; Văn Thọ, Quận uỷ vi&ecirc;n, Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự quận; L&ecirc; Sa Lin, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; Mai Ngọc Thuần, Ph&oacute; Trưởng Ph&ograve;ng LĐ-TBXH quận; Chu Huy Th&agrave;nh, C&aacute;n bộ Ban Quản l&yacute; chương tr&igrave;nh hỗ trợ ph&aacute;t triển quận c&ugrave;ng đại diện ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể quận, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c đội dự thi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29602/lanh dao.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ảnh: L&atilde;nh đạo quận chụp h&igrave;nh lưu niệm tại Hội thi</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại đ&acirc;y, mỗi đội dự thi trải qua 2 phần thi: trắc nghiệm với nội dung li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, kiến thức địa l&yacute;, cơ cấu d&acirc;n số, d&acirc;n tộc, t&ocirc;n gi&aacute;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin về Ban Quản l&yacute; chương tr&igrave;nh hỗ trợ ph&aacute;t triển quận v&agrave; tổ chức Ationaid Quốc tế tại Việt Nam v&agrave; thi tiểu phẩm nội dung li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n; khởi nghiệp, lập nghiệp; ph&ograve;ng chống x&acirc;m hại t&igrave;nh dục ở trẻ em v&agrave; thanh ni&ecirc;n nữ,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua hội thi nhằm tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, phổ biến đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&aacute;c nội dung về kiến thức địa l&yacute;, cơ cấu d&acirc;n số, d&acirc;n tộc, t&ocirc;n gi&aacute;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c hội thi, giải nhất xuất sắc thuộc về Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng, giải nh&igrave; thuộc về Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty TNHH Pouyuen Việt Nam v&agrave; Đo&agrave;n phường T&acirc;n Tạo đoạt giải ba.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29602/TIEU PHAM.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ảnh: Tiểu phẩm dự thi đoạt giải nhất của Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Mai Hạ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;