Hội thi tìm hiểu kiến thức và tiểu phẩm tuyên truyền

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Trần Phượng Tr&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận uỷ; Phan Văn Hai, Quận uỷ vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận uỷ; V&otilde; Văn Thọ, Quận uỷ vi&ecirc;n, Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự quận; L&ecirc; Sa Lin, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; Mai Ngọc Thuần, Ph&oacute; Trưởng Ph&ograve;ng LĐ-TBXH quận; Chu Huy Th&agrave;nh, C&aacute;n bộ Ban Quản l&yacute; chương tr&igrave;nh hỗ trợ ph&aacute;t triển quận c&ugrave;ng đại diện ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể quận, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c đội dự thi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29602/lanh dao.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ảnh: L&atilde;nh đạo quận chụp h&igrave;nh lưu niệm tại Hội thi</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại đ&acirc;y, mỗi đội dự thi trải qua 2 phần thi: trắc nghiệm với nội dung li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, kiến thức địa l&yacute;, cơ cấu d&acirc;n số, d&acirc;n tộc, t&ocirc;n gi&aacute;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin về Ban Quản l&yacute; chương tr&igrave;nh hỗ trợ ph&aacute;t triển quận v&agrave; tổ chức Ationaid Quốc tế tại Việt Nam v&agrave; thi tiểu phẩm nội dung li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n; khởi nghiệp, lập nghiệp; ph&ograve;ng chống x&acirc;m hại t&igrave;nh dục ở trẻ em v&agrave; thanh ni&ecirc;n nữ,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua hội thi nhằm tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, phổ biến đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&aacute;c nội dung về kiến thức địa l&yacute;, cơ cấu d&acirc;n số, d&acirc;n tộc, t&ocirc;n gi&aacute;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c hội thi, giải nhất xuất sắc thuộc về Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng, giải nh&igrave; thuộc về Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty TNHH Pouyuen Việt Nam v&agrave; Đo&agrave;n phường T&acirc;n Tạo đoạt giải ba.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29602/TIEU PHAM.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ảnh: Tiểu phẩm dự thi đoạt giải nhất của Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Mai Hạ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;