Hội thi tìm hiểu kiến thức và tiểu phẩm tuyên truyền

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Trần Phượng Tr&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận uỷ; Phan Văn Hai, Quận uỷ vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận uỷ; V&otilde; Văn Thọ, Quận uỷ vi&ecirc;n, Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự quận; L&ecirc; Sa Lin, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; Mai Ngọc Thuần, Ph&oacute; Trưởng Ph&ograve;ng LĐ-TBXH quận; Chu Huy Th&agrave;nh, C&aacute;n bộ Ban Quản l&yacute; chương tr&igrave;nh hỗ trợ ph&aacute;t triển quận c&ugrave;ng đại diện ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể quận, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c đội dự thi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29602/lanh dao.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ảnh: L&atilde;nh đạo quận chụp h&igrave;nh lưu niệm tại Hội thi</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại đ&acirc;y, mỗi đội dự thi trải qua 2 phần thi: trắc nghiệm với nội dung li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, kiến thức địa l&yacute;, cơ cấu d&acirc;n số, d&acirc;n tộc, t&ocirc;n gi&aacute;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin về Ban Quản l&yacute; chương tr&igrave;nh hỗ trợ ph&aacute;t triển quận v&agrave; tổ chức Ationaid Quốc tế tại Việt Nam v&agrave; thi tiểu phẩm nội dung li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n; khởi nghiệp, lập nghiệp; ph&ograve;ng chống x&acirc;m hại t&igrave;nh dục ở trẻ em v&agrave; thanh ni&ecirc;n nữ,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua hội thi nhằm tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, phổ biến đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&aacute;c nội dung về kiến thức địa l&yacute;, cơ cấu d&acirc;n số, d&acirc;n tộc, t&ocirc;n gi&aacute;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c hội thi, giải nhất xuất sắc thuộc về Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng, giải nh&igrave; thuộc về Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty TNHH Pouyuen Việt Nam v&agrave; Đo&agrave;n phường T&acirc;n Tạo đoạt giải ba.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29602/TIEU PHAM.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ảnh: Tiểu phẩm dự thi đoạt giải nhất của Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Mai Hạ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

.
;