Ngày hội thanh niên quận Bình Tân năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y 15/10, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận tổ chức Ng&agrave;y hội Thanh ni&ecirc;n quận B&igrave;nh T&acirc;n tại Nh&agrave; thiếu nhi quận. Đến dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Ch&acirc;u Ho&agrave;ng Yến Nhi, c&aacute;n bộ Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố; Nguyễn Trần Phượng Tr&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận ủy; Phan Văn Hai, Quận ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy; V&otilde; Văn Thọ, Quận ủy vi&ecirc;n, Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n Ban chỉ huy Qu&acirc;n sự quận; L&ecirc; Sa Lin, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; Nguyễn L&ecirc; Trung Hiếu, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận; c&ugrave;ng đại diện c&aacute;c Ban ng&agrave;nh, Đo&agrave;n thể quận v&agrave; hơn 600 bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu Quận B&igrave;nh T&acirc;n đến tham dự Ng&agrave;y Hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29603/TANG HOA.JPG" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px">Ảnh: Đồng ch&iacute; Nguyễn Trần Phượng Tr&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận ủy tặng hoa ch&uacute;c mừng trong&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/pg/doanhoidoibinhtan/photos/?tab=album&amp;album_id=472304823152884" style="color: rgb(82, 128, 221); text-decoration: none;">Ng&agrave;y&nbsp;</a>hội</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y hội nhằm mục đ&iacute;ch ph&aacute;t động phong tr&agrave;o thi đua s&ocirc;i nổi trong lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, vi&ecirc;n chức v&agrave; người lao động trẻ ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch s&aacute;ng tạo g&oacute;p phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; Đẩy mạnh việc tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n &yacute; thức phấn đấu vươn l&ecirc;n, lập th&acirc;n, lập nghiệp, x&acirc;y dựng đất nước, n&ecirc;u cao tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; an sinh x&atilde; hội, v&igrave; cuộc sống cộng đồng. Tạo s&acirc;n chơi cho hội vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&oacute; cơ hội giao lưu, học hỏi thắt chặt t&igrave;nh đo&agrave;n kết.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tại Ng&agrave;y hội, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &quot;B&Igrave;NH T&Acirc;N TRONG TR&Aacute;I TIM T&Ocirc;I&quot;, k&ecirc;u gọi to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ra sức học tập, thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch, lao động s&aacute;ng tạo, h&agrave;nh động thiết thực ch&agrave;o mừng Kỷ niệm 15 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Quận B&igrave;nh T&acirc;n (05/11/2003 - 05/11/2018); cũng trong Ng&agrave;y hội, c&aacute;c bạn được tham gia c&aacute;c hoạt động như: Hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo; Hội thi T&igrave;m hiểu kiến thức v&agrave; tiểu phẩm tuy&ecirc;n truyền; Cuộc thi &ldquo;T&igrave;m kiếm t&agrave;i năng trẻ quận B&igrave;nh T&acirc;n&rdquo; lần 1, năm 2017; Giải b&oacute;ng đ&aacute; Tứ h&ugrave;ng lần 1, năm 2017&rdquo;; B&aacute;n h&agrave;ng b&igrave;nh ổn gi&aacute;; gian h&agrave;ng triển l&atilde;m, trưng b&agrave;y s&aacute;ch cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, hội vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận. Đồng thời tuy&ecirc;n dương thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu v&agrave; tặng qu&agrave; chăm lo cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29603/THANH NIEN.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px">Ảnh: C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo chụp h&igrave;nh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c thanh ni&ecirc;n</span></p> <p style="text-align: right;"><strong>Anh Kiệt</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

.
;