Ngày hội thanh niên quận Bình Tân năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y 15/10, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận tổ chức Ng&agrave;y hội Thanh ni&ecirc;n quận B&igrave;nh T&acirc;n tại Nh&agrave; thiếu nhi quận. Đến dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Ch&acirc;u Ho&agrave;ng Yến Nhi, c&aacute;n bộ Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố; Nguyễn Trần Phượng Tr&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận ủy; Phan Văn Hai, Quận ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy; V&otilde; Văn Thọ, Quận ủy vi&ecirc;n, Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n Ban chỉ huy Qu&acirc;n sự quận; L&ecirc; Sa Lin, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; Nguyễn L&ecirc; Trung Hiếu, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận; c&ugrave;ng đại diện c&aacute;c Ban ng&agrave;nh, Đo&agrave;n thể quận v&agrave; hơn 600 bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu Quận B&igrave;nh T&acirc;n đến tham dự Ng&agrave;y Hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29603/TANG HOA.JPG" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px">Ảnh: Đồng ch&iacute; Nguyễn Trần Phượng Tr&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận ủy tặng hoa ch&uacute;c mừng trong&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/pg/doanhoidoibinhtan/photos/?tab=album&amp;album_id=472304823152884" style="color: rgb(82, 128, 221); text-decoration: none;">Ng&agrave;y&nbsp;</a>hội</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y hội nhằm mục đ&iacute;ch ph&aacute;t động phong tr&agrave;o thi đua s&ocirc;i nổi trong lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, vi&ecirc;n chức v&agrave; người lao động trẻ ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch s&aacute;ng tạo g&oacute;p phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; Đẩy mạnh việc tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n &yacute; thức phấn đấu vươn l&ecirc;n, lập th&acirc;n, lập nghiệp, x&acirc;y dựng đất nước, n&ecirc;u cao tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; an sinh x&atilde; hội, v&igrave; cuộc sống cộng đồng. Tạo s&acirc;n chơi cho hội vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&oacute; cơ hội giao lưu, học hỏi thắt chặt t&igrave;nh đo&agrave;n kết.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tại Ng&agrave;y hội, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &quot;B&Igrave;NH T&Acirc;N TRONG TR&Aacute;I TIM T&Ocirc;I&quot;, k&ecirc;u gọi to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ra sức học tập, thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch, lao động s&aacute;ng tạo, h&agrave;nh động thiết thực ch&agrave;o mừng Kỷ niệm 15 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Quận B&igrave;nh T&acirc;n (05/11/2003 - 05/11/2018); cũng trong Ng&agrave;y hội, c&aacute;c bạn được tham gia c&aacute;c hoạt động như: Hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo; Hội thi T&igrave;m hiểu kiến thức v&agrave; tiểu phẩm tuy&ecirc;n truyền; Cuộc thi &ldquo;T&igrave;m kiếm t&agrave;i năng trẻ quận B&igrave;nh T&acirc;n&rdquo; lần 1, năm 2017; Giải b&oacute;ng đ&aacute; Tứ h&ugrave;ng lần 1, năm 2017&rdquo;; B&aacute;n h&agrave;ng b&igrave;nh ổn gi&aacute;; gian h&agrave;ng triển l&atilde;m, trưng b&agrave;y s&aacute;ch cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, hội vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận. Đồng thời tuy&ecirc;n dương thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu v&agrave; tặng qu&agrave; chăm lo cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29603/THANH NIEN.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px">Ảnh: C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo chụp h&igrave;nh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c thanh ni&ecirc;n</span></p> <p style="text-align: right;"><strong>Anh Kiệt</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;