Nhà Bè: Hội nghị lần Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa XI mở rộng, nhiệm kỳ 2017-2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 19/10/2017, Ban Thường vụ Huyện đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; tổ chức Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Huyện Đo&agrave;n kh&oacute;a XI mở rộng, nhiệm kỳ 2017-2022 tại Ph&ograve;ng Truyền thống Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29604/IMG_5642.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự hội nghị c&oacute; sự hiện diện của Đ/c Vương Thanh Liễu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đại diện c&aacute;c ban Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Đ/c Nguyễn Văn Tiến &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Văn Lộm - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Đ/c L&ecirc; Văn Hoa - Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy v&agrave; Đ/c Nguyễn V&otilde; Quốc Cao &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Nguy&ecirc;n B&iacute; Thư Huyện Đo&agrave;n; đặc biệt l&agrave; sự hiện diện của 22 đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Huyện Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2017-2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị đ&atilde; th&ocirc;ng qua B&aacute;o c&aacute;o C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Huyện Nh&agrave; B&egrave; qu&yacute; IV năm 2017. Đồng thời, trao quyết định nh&acirc;n sự B&iacute; thư cho Đ/c Nguyễn Kiều Thu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n giữ chức danh B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2017-2022.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y DIỄM&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nguồn tin: Th&uacute;y Diễm - Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện đo&agrave;n Nh&agrave;&nbsp;B&egrave;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;