Nhà Bè: Hội nghị lần Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa XI mở rộng, nhiệm kỳ 2017-2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 19/10/2017, Ban Thường vụ Huyện đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; tổ chức Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Huyện Đo&agrave;n kh&oacute;a XI mở rộng, nhiệm kỳ 2017-2022 tại Ph&ograve;ng Truyền thống Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29604/IMG_5642.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự hội nghị c&oacute; sự hiện diện của Đ/c Vương Thanh Liễu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đại diện c&aacute;c ban Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Đ/c Nguyễn Văn Tiến &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Văn Lộm - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Đ/c L&ecirc; Văn Hoa - Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy v&agrave; Đ/c Nguyễn V&otilde; Quốc Cao &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Nguy&ecirc;n B&iacute; Thư Huyện Đo&agrave;n; đặc biệt l&agrave; sự hiện diện của 22 đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Huyện Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2017-2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị đ&atilde; th&ocirc;ng qua B&aacute;o c&aacute;o C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Huyện Nh&agrave; B&egrave; qu&yacute; IV năm 2017. Đồng thời, trao quyết định nh&acirc;n sự B&iacute; thư cho Đ/c Nguyễn Kiều Thu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n giữ chức danh B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2017-2022.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y DIỄM&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nguồn tin: Th&uacute;y Diễm - Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện đo&agrave;n Nh&agrave;&nbsp;B&egrave;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

.
;