Quận 2: Đại hội đại biểu Đoàn trường THPT Thủ Thiêm nhiệm kỳ 2016 - 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Với tinh thần tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trường THPT Thủ Thi&ecirc;m được tổ chức v&agrave;o l&uacute;c 13g30 ng&agrave;y 18/10/2017 tại Ph&ograve;ng Hội đồng trường THPT Thủ Thi&ecirc;m đ&atilde; t&iacute;n nhiệm bầu chọn 13 đồng ch&iacute; Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường nhiệm kỳ 2017 - 2018, Đại hội đ&atilde; thảo luận, đề xuất &yacute; kiến nhằm n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tại trường trong nhiệm kỳ mới, đồng thời đ&aacute;nh&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">gi&aacute; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trường THPT Thủ Thi&ecirc;m nhiệm kỳ 2016 - 2017, tại Hội nghị lần thứ I - BCH Đo&agrave;n trường đ&atilde; t&iacute;n nhiệm bầu 03 đồng ch&iacute; ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">1. Đ/c Nguyễn Phương Thảo - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường.<br /> 2. Đ/c Qu&aacute;ch Ho&agrave;ng Thị Hồng Ấn - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường.<br /> 3. Đ/c Tạ Mỹ Anh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đại hội đ&atilde; th&ocirc;ng qua B&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n nhiệm kỳ 2016 - 2017, B&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2016 - 2017, Phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n nhiệm kỳ 2017 - 2018 với 12 chỉ ti&ecirc;u, 2 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n cấp trường, mở ra một chặng đường mới cho Đo&agrave;n trường THPT Thủ Thi&ecirc;m với một BCH Đo&agrave;n trường trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n trường nhiệm kỳ 2017 - 2018.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;