Quận 2: Đại hội đại biểu Đoàn trường THPT Thủ Thiêm nhiệm kỳ 2016 - 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Với tinh thần tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trường THPT Thủ Thi&ecirc;m được tổ chức v&agrave;o l&uacute;c 13g30 ng&agrave;y 18/10/2017 tại Ph&ograve;ng Hội đồng trường THPT Thủ Thi&ecirc;m đ&atilde; t&iacute;n nhiệm bầu chọn 13 đồng ch&iacute; Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường nhiệm kỳ 2017 - 2018, Đại hội đ&atilde; thảo luận, đề xuất &yacute; kiến nhằm n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tại trường trong nhiệm kỳ mới, đồng thời đ&aacute;nh&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">gi&aacute; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trường THPT Thủ Thi&ecirc;m nhiệm kỳ 2016 - 2017, tại Hội nghị lần thứ I - BCH Đo&agrave;n trường đ&atilde; t&iacute;n nhiệm bầu 03 đồng ch&iacute; ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">1. Đ/c Nguyễn Phương Thảo - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường.<br /> 2. Đ/c Qu&aacute;ch Ho&agrave;ng Thị Hồng Ấn - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường.<br /> 3. Đ/c Tạ Mỹ Anh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đại hội đ&atilde; th&ocirc;ng qua B&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n nhiệm kỳ 2016 - 2017, B&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2016 - 2017, Phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n nhiệm kỳ 2017 - 2018 với 12 chỉ ti&ecirc;u, 2 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n cấp trường, mở ra một chặng đường mới cho Đo&agrave;n trường THPT Thủ Thi&ecirc;m với một BCH Đo&agrave;n trường trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n trường nhiệm kỳ 2017 - 2018.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;