“Tuổi trẻ sẽ xây tương lai bằng chính sức mình”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Lời t&ocirc;i h&aacute;t&rdquo; l&agrave; ca kh&uacute;c được nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung s&aacute;ng t&aacute;c ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Với giai điệu nhẹ nh&agrave;ng, ca từ s&acirc;u lắng, &ldquo;Lời t&ocirc;i h&aacute;t&rdquo; đ&atilde; h&aacute;t thay &ldquo;lời tr&aacute;i tim&rdquo; của rất nhiều người trẻ, trong h&agrave;nh tr&igrave;nh dựng x&acirc;y tương lai đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29629/%E1%BA%A2nh%20nh%C3%A2n%20v%E1%BA%ADt%20cung%20c%E1%BA%A5p.jpg" style="height:743px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Lời h&aacute;t từ tr&aacute;i tim</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từng viết kh&aacute; nhiều b&agrave;i h&aacute;t về tuổi trẻ, về Đo&agrave;n, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung chia sẻ, mỗi b&agrave;i h&aacute;t mang đến cho anh một cảm x&uacute;c rất ri&ecirc;ng. &ldquo;Viết nhạc cũng như l&agrave;m luận văn, cũng cần c&oacute; chủ đề, người nhạc sĩ sẽ triển khai chủ đề ấy bằng &acirc;m nhạc&rdquo;. &Acirc;m nhạc viết về Đo&agrave;n l&agrave; &acirc;m nhạc d&agrave;nh cho người trẻ, n&oacute; s&ocirc;i nổi hơn, nhiệt huyết v&agrave; say m&ecirc; hơn. C&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t viết về Đo&agrave;n phần lớn đều c&oacute; khuynh hướng lạc quan v&agrave; tiến về ph&iacute;a trước. Viết về Đo&agrave;n l&agrave; viết về thanh ni&ecirc;n, b&agrave;i h&aacute;t của Đo&agrave;n phải thể hiện được l&yacute; tưởng của thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Lời t&ocirc;i h&aacute;t&rdquo; l&agrave; lời h&aacute;t từ tr&aacute;i tim của người trẻ, &ldquo;đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; l&yacute; tưởng, l&agrave; lời hứa sẽ lu&ocirc;n lu&ocirc;n v&igrave; đất nước qu&ecirc; hương. D&ugrave; qua bao nhi&ecirc;u mưa nắng, bao nhi&ecirc;u gi&ocirc;ng b&atilde;o, người trẻ l&agrave; người sẽ dựng x&acirc;y non nước n&agrave;y. &ldquo;Lời t&ocirc;i h&aacute;t cho h&ocirc;m nay mai sau, lời t&ocirc;i h&aacute;t t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đong đầy&rdquo;, chỉ cần t&igrave;nh y&ecirc;u, niềm tin v&agrave; kh&aacute;t khao ch&aacute;y bỏng, thế hệ trẻ c&oacute; thể dựng x&acirc;y tương lai đất nước, bằng ch&iacute;nh sức lực của m&igrave;nh&rdquo;. V&agrave; nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung đ&atilde; viết n&ecirc;n b&agrave;i h&aacute;t bằng tất cả lời h&aacute;t từ tr&aacute;i tim m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;B&agrave;i h&aacute;t của Đo&agrave;n phải dễ nghe, dễ h&aacute;t, dễ thuộc. Từng chữ, từng c&acirc;u phải thật sự c&oacute; &yacute; nghĩa, để người nghe c&oacute; thể cảm nhận ngay trong ch&iacute;nh ca từ&rdquo;. Với nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, anh lu&ocirc;n băn khoăn kh&ocirc;ng biết ca từ trong b&agrave;i h&aacute;t của m&igrave;nh c&oacute; trẻ trung, ph&ugrave; hợp với tuổi trẻ hay kh&ocirc;ng? &ldquo;Những giai điệu, ca từ ấy, kh&ocirc;ng biết c&aacute;c bạn trẻ khi tiếp x&uacute;c, nghe, h&aacute;t, biểu diễn, c&aacute;c bạn c&oacute; cảm nhận được hay kh&ocirc;ng?&rdquo;. Anh chia sẻ, khi tham gia cuộc vận động s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n, &ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; cố gắng l&agrave;m hết sức m&igrave;nh, phần c&ograve;n lại do cảm nhận của c&aacute;c bạn trẻ v&agrave; c&aacute;i &ldquo;duy&ecirc;n&rdquo; của b&agrave;i h&aacute;t đến với c&aacute;c bạn ấy&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;</strong><strong>Giữ g&igrave;n v&agrave; dựng x&acirc;y đất nước l&agrave; nhiệm vụ của tuổi trẻ</strong><strong>&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Viết về Đo&agrave;n gi&uacute;p t&acirc;m hồn người nhạc sĩ trở n&ecirc;n trẻ trung hơn. Nếu &ldquo;c&ograve;n sức v&agrave; c&ograve;n lửa&rdquo;, anh vẫn mong m&igrave;nh c&oacute; thể tiếp tục s&aacute;ng t&aacute;c những b&agrave;i h&aacute;t tr&agrave;n đầy sức trẻ như thế. Người nhạc sĩ đ&atilde; đặt trọn tr&aacute;i tim, nhiệt huyết cho những &ldquo;đứa con tinh thần&rdquo; của m&igrave;nh, v&igrave; vậy rất mong Đo&agrave;n sẽ phổ biến những b&agrave;i h&aacute;t n&agrave;y đến với c&ocirc;ng ch&uacute;ng. &ldquo;C&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n trong tương lai l&agrave; một điểm tựa quan trọng gi&uacute;p thế hệ thanh ni&ecirc;n c&oacute; niềm tin vươn tới. Những người s&aacute;ng t&aacute;c cũng cần niềm tin v&agrave; ngọn lửa ấy&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;D&ugrave; thế n&agrave;o tuổi trẻ vẫn cần c&oacute; niềm tin, tr&aacute;i tim của họ sẽ cảm nhận được điều đ&oacute;. D&ugrave; qua bao nhi&ecirc;u thay đổi, bao nhi&ecirc;u kh&oacute; khăn, tr&aacute;i tim sẽ hướng họ đến những điều đ&uacute;ng đắn. Ch&uacute;ng ta phải lu&ocirc;n lu&ocirc;n c&oacute; niềm tin, v&agrave; mong chờ cuộc sống mới, bằng tất cả tuổi thanh xu&acirc;n của m&igrave;nh. Tất cả người trẻ đều phải chung tay, bằng kh&aacute;t vọng của tuổi trẻ, người trẻ sẽ lu&ocirc;n tiến về ph&iacute;a trước với tất cả tuổi xu&acirc;n v&agrave; sự nhiệt t&igrave;nh, với nhiệm vụ giữ g&igrave;n v&agrave; dựng x&acirc;y đất nước. Tất cả đều hướng tới một ng&agrave;y mai tốt đẹp&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KIM NGỌC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;