“Tuổi trẻ sẽ xây tương lai bằng chính sức mình”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Lời t&ocirc;i h&aacute;t&rdquo; l&agrave; ca kh&uacute;c được nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung s&aacute;ng t&aacute;c ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Với giai điệu nhẹ nh&agrave;ng, ca từ s&acirc;u lắng, &ldquo;Lời t&ocirc;i h&aacute;t&rdquo; đ&atilde; h&aacute;t thay &ldquo;lời tr&aacute;i tim&rdquo; của rất nhiều người trẻ, trong h&agrave;nh tr&igrave;nh dựng x&acirc;y tương lai đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29629/%E1%BA%A2nh%20nh%C3%A2n%20v%E1%BA%ADt%20cung%20c%E1%BA%A5p.jpg" style="height:743px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Lời h&aacute;t từ tr&aacute;i tim</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từng viết kh&aacute; nhiều b&agrave;i h&aacute;t về tuổi trẻ, về Đo&agrave;n, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung chia sẻ, mỗi b&agrave;i h&aacute;t mang đến cho anh một cảm x&uacute;c rất ri&ecirc;ng. &ldquo;Viết nhạc cũng như l&agrave;m luận văn, cũng cần c&oacute; chủ đề, người nhạc sĩ sẽ triển khai chủ đề ấy bằng &acirc;m nhạc&rdquo;. &Acirc;m nhạc viết về Đo&agrave;n l&agrave; &acirc;m nhạc d&agrave;nh cho người trẻ, n&oacute; s&ocirc;i nổi hơn, nhiệt huyết v&agrave; say m&ecirc; hơn. C&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t viết về Đo&agrave;n phần lớn đều c&oacute; khuynh hướng lạc quan v&agrave; tiến về ph&iacute;a trước. Viết về Đo&agrave;n l&agrave; viết về thanh ni&ecirc;n, b&agrave;i h&aacute;t của Đo&agrave;n phải thể hiện được l&yacute; tưởng của thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Lời t&ocirc;i h&aacute;t&rdquo; l&agrave; lời h&aacute;t từ tr&aacute;i tim của người trẻ, &ldquo;đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; l&yacute; tưởng, l&agrave; lời hứa sẽ lu&ocirc;n lu&ocirc;n v&igrave; đất nước qu&ecirc; hương. D&ugrave; qua bao nhi&ecirc;u mưa nắng, bao nhi&ecirc;u gi&ocirc;ng b&atilde;o, người trẻ l&agrave; người sẽ dựng x&acirc;y non nước n&agrave;y. &ldquo;Lời t&ocirc;i h&aacute;t cho h&ocirc;m nay mai sau, lời t&ocirc;i h&aacute;t t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đong đầy&rdquo;, chỉ cần t&igrave;nh y&ecirc;u, niềm tin v&agrave; kh&aacute;t khao ch&aacute;y bỏng, thế hệ trẻ c&oacute; thể dựng x&acirc;y tương lai đất nước, bằng ch&iacute;nh sức lực của m&igrave;nh&rdquo;. V&agrave; nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung đ&atilde; viết n&ecirc;n b&agrave;i h&aacute;t bằng tất cả lời h&aacute;t từ tr&aacute;i tim m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;B&agrave;i h&aacute;t của Đo&agrave;n phải dễ nghe, dễ h&aacute;t, dễ thuộc. Từng chữ, từng c&acirc;u phải thật sự c&oacute; &yacute; nghĩa, để người nghe c&oacute; thể cảm nhận ngay trong ch&iacute;nh ca từ&rdquo;. Với nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, anh lu&ocirc;n băn khoăn kh&ocirc;ng biết ca từ trong b&agrave;i h&aacute;t của m&igrave;nh c&oacute; trẻ trung, ph&ugrave; hợp với tuổi trẻ hay kh&ocirc;ng? &ldquo;Những giai điệu, ca từ ấy, kh&ocirc;ng biết c&aacute;c bạn trẻ khi tiếp x&uacute;c, nghe, h&aacute;t, biểu diễn, c&aacute;c bạn c&oacute; cảm nhận được hay kh&ocirc;ng?&rdquo;. Anh chia sẻ, khi tham gia cuộc vận động s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n, &ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; cố gắng l&agrave;m hết sức m&igrave;nh, phần c&ograve;n lại do cảm nhận của c&aacute;c bạn trẻ v&agrave; c&aacute;i &ldquo;duy&ecirc;n&rdquo; của b&agrave;i h&aacute;t đến với c&aacute;c bạn ấy&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;</strong><strong>Giữ g&igrave;n v&agrave; dựng x&acirc;y đất nước l&agrave; nhiệm vụ của tuổi trẻ</strong><strong>&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Viết về Đo&agrave;n gi&uacute;p t&acirc;m hồn người nhạc sĩ trở n&ecirc;n trẻ trung hơn. Nếu &ldquo;c&ograve;n sức v&agrave; c&ograve;n lửa&rdquo;, anh vẫn mong m&igrave;nh c&oacute; thể tiếp tục s&aacute;ng t&aacute;c những b&agrave;i h&aacute;t tr&agrave;n đầy sức trẻ như thế. Người nhạc sĩ đ&atilde; đặt trọn tr&aacute;i tim, nhiệt huyết cho những &ldquo;đứa con tinh thần&rdquo; của m&igrave;nh, v&igrave; vậy rất mong Đo&agrave;n sẽ phổ biến những b&agrave;i h&aacute;t n&agrave;y đến với c&ocirc;ng ch&uacute;ng. &ldquo;C&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n trong tương lai l&agrave; một điểm tựa quan trọng gi&uacute;p thế hệ thanh ni&ecirc;n c&oacute; niềm tin vươn tới. Những người s&aacute;ng t&aacute;c cũng cần niềm tin v&agrave; ngọn lửa ấy&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;D&ugrave; thế n&agrave;o tuổi trẻ vẫn cần c&oacute; niềm tin, tr&aacute;i tim của họ sẽ cảm nhận được điều đ&oacute;. D&ugrave; qua bao nhi&ecirc;u thay đổi, bao nhi&ecirc;u kh&oacute; khăn, tr&aacute;i tim sẽ hướng họ đến những điều đ&uacute;ng đắn. Ch&uacute;ng ta phải lu&ocirc;n lu&ocirc;n c&oacute; niềm tin, v&agrave; mong chờ cuộc sống mới, bằng tất cả tuổi thanh xu&acirc;n của m&igrave;nh. Tất cả người trẻ đều phải chung tay, bằng kh&aacute;t vọng của tuổi trẻ, người trẻ sẽ lu&ocirc;n tiến về ph&iacute;a trước với tất cả tuổi xu&acirc;n v&agrave; sự nhiệt t&igrave;nh, với nhiệm vụ giữ g&igrave;n v&agrave; dựng x&acirc;y đất nước. Tất cả đều hướng tới một ng&agrave;y mai tốt đẹp&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KIM NGỌC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;