Các cơ sở Đoàn khu vực trường học muốn đổi mới sinh hoạt Chi Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị &ldquo;G&oacute;p &yacute; sửa đội bổ sung điều lệ Đo&agrave;n kh&oacute;a X&rdquo; diễn ra s&aacute;ng 20/10, nhiều đại biểu đến từ c&aacute;c Đo&agrave;n trường học đ&atilde; thẳng thắn g&oacute;p &yacute; n&ecirc;n đổi mới c&aacute;ch thức sinh hoạt Chi Đo&agrave;n thay v&igrave; định kỳ mỗi th&aacute;ng 1 lần như hiện tại.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Khuyến kh&iacute;ch sinh hoạt bằng nhiều h&igrave;nh thức mới</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo khoản 2 của điều 17 trong điều lệ Đo&agrave;n TNCS HCM qui định: Chi Đo&agrave;n l&agrave; tổ chức tế b&agrave;o của Đo&agrave;n, l&agrave; hạt nh&acirc;n n&ograve;ng cốt đo&agrave;n kết, tập hợp thanh thiếu nhi. Chi Đo&agrave;n sinh hoạt định kỳ một th&aacute;ng một lần; đối với c&aacute;c đơn vị đặc th&ugrave; thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29633/DSC_0354.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại biểu của c&aacute;c trường đại học, cao đẳng cho biết kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng tập hợp được đ&ocirc;ng đủ c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n để tiến h&agrave;nh sinh hoạt Chi Đo&agrave;n mỗi th&aacute;ng 1 lần. Đại biểu đến từ đại học Kinh tế dẫn chứng: &ldquo;C&aacute;c sinh vi&ecirc;n năm 4 c&oacute; thời gian học tr&ecirc;n trường rất &iacute;t, d&agrave;nh nhiều thời gian cho việc thực tập v&agrave; đi l&agrave;m, rất kh&oacute; c&oacute; được một thời gian chung nhất để tập hợp tất cả để sinh hoạt&rdquo;. Đại biểu n&agrave;y cũng cho biết mỗi Chi Đo&agrave;n của trường c&oacute; h&agrave;ng trăm sinh vi&ecirc;n, tập hợp đ&atilde; kh&oacute;, sinh hoạt Chi Đo&agrave;n lại c&agrave;ng kh&oacute; hơn v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; địa điểm đủ rộng để tổ chức, đồng thời chất lượng buổi sinh hoạt cũng kh&ocirc;ng được đảm bảo.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n trường ĐH Mở cũng n&ecirc;u &yacute; kiến n&ecirc;n thay đổi c&aacute;ch sinh hoạt Chi Đo&agrave;n dựa theo t&igrave;nh h&igrave;nh thực tiễn của đơn vị. C&aacute;c đại biểu kh&aacute;c cũng cho biết kh&ocirc;ng phải th&aacute;ng n&agrave;o c&aacute;c Chi Đo&agrave;n của c&aacute;c lớp cũng tổ chức hoạt động v&igrave; phải ưu ti&ecirc;n phần lớn thời gian cho việc học tập. Do đ&oacute; c&oacute; những th&aacute;ng kh&ocirc;ng cần thiết phải sinh hoạt Chi Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực tế cũng cho thấy việc sinh hoạt Chi Đo&agrave;n bằng h&igrave;nh thức tập hợp đo&agrave;n vi&ecirc;n tại một địa điểm cố định v&agrave; tổ chức hoạt động kh&ocirc;ng khiến sinh vi&ecirc;n h&agrave;o hứng tham gia. Do đ&oacute; hiện nay c&aacute;c Chi Đo&agrave;n đ&atilde; tự đổi mới bằng nhiều h&igrave;nh thức như: tr&ograve; chơi tập thở ngo&agrave;i trời, c&aacute;c cuộc thi, hội thi, biểu diễn văn nghệ, &hellip; Đặc biệt h&igrave;nh thức sinh hoạt Chi Đo&agrave;n qua tương t&aacute;c giữa c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội cũng bắt đầu xuất hiện. Đa số c&aacute;c &yacute; kiến đều mong muốn đổi mới việc sinh hoạt Chi Đo&agrave;n theo hướng s&aacute;ng tạo nhiều h&igrave;nh thức mơi, thay v&igrave; giữ định kỳ hằng th&aacute;ng như hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Sửa đổi những qui định li&ecirc;n quan đến số lượng </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">G&oacute;p &yacute; tại hội nghị, đại diện ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n đặt ra vấn đề: &ldquo;Nếu một Chi Đo&agrave;n c&oacute; 90 sinh vi&ecirc;n l&agrave; đại biểu, chỉ cần 60 sinh vi&ecirc;n đi dự l&agrave; đủ 2/3 sẽ được tiến h&agrave;nh đại hội, như vậy c&aacute;c ứng vi&ecirc;n được bầu v&agrave;o ban chấp h&agrave;nh chỉ cần đạt 30 phiếu t&aacute;n th&agrave;nh trở l&ecirc;n l&agrave; tr&uacute;ng cử, nhưng thực chất họ chỉ được 30 tr&ecirc;n tổng số 90 người t&iacute;n nhiệm. Như vậy kh&ocirc;ng đảm bảo chất lượng c&aacute;n bộ đo&agrave;n&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một số trường cũng n&ecirc;u thực tế tại c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n ở c&aacute;c khoa, c&aacute;c lớp, do c&aacute;c c&aacute;n bộ đo&agrave;n phải đ&aacute;p ứng c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; về học tập v&agrave; r&egrave;n luyện khiến việc lu&acirc;n chuyển c&aacute;n bộ đo&agrave;n diễn ra thường xuy&ecirc;n, hằng năm đều c&oacute; kiện to&agrave;n để đưa c&aacute;n bộ đo&agrave;n mới thay thế. Do đ&oacute; điều lệ n&ecirc;n xem x&eacute;t thay đổi qui định về kiện to&agrave;n số lượng nh&acirc;n sự mới ở cấp đo&agrave;n cơ sở .</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị cũng nhận được nhiều &yacute; kiến về việc c&oacute; n&ecirc;n thay đổi qui định thời gian tiến h&agrave;nh đại hội Đo&agrave;n l&agrave; 5 năm 2 lần như hiện tại, hay chuyển sang 5 năm 1 lần.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đa phần c&aacute;c trường đều đồng t&igrave;nh việc giữ nguy&ecirc;n thời gian 5 năm 2 lần để đảm bảo chất lượng đại hội. V&igrave; đa phần sinh vi&ecirc;n chỉ học 4 năm, n&ecirc;n nếu 5 năm mới l&agrave;m một lần dễ xảy ra nhiều bất cập như thiếu kinh nghiệm tổ chức, hoặc những c&aacute;n bộ đo&agrave;n tiềm năng kh&ocirc;ng c&oacute; cơ hội tham gia ban chấp h&agrave;nh &hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n vẫn c&oacute; &yacute; kiến cho rằng trong 5 năm đ&oacute; c&aacute;c trường kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m đại hội Đo&agrave;n m&agrave; c&ograve;n l&agrave;m đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n. Như vậy c&aacute;c trường sẽ phải tiến h&agrave;nh &iacute;t nhất 3 đại hội trong 5 năm. Một số trường cho rằng việc n&agrave;y g&acirc;y l&atilde;ng ph&iacute; n&ecirc;n muốn thay đổi th&agrave;nh 5 năm mới tiến h&agrave;nh đại hội Đo&agrave;n để đảm bảo tiết kiệm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh những g&oacute;p &yacute; tr&ecirc;n, c&aacute;c đại biểu cũng g&oacute;p &yacute; về những vấn đề li&ecirc;n quan đến quyền lợi đo&agrave;n vi&ecirc;n như: n&ecirc;n xem việc chuyển sinh hoạt đo&agrave;n l&agrave; quyền hay nghĩa vụ ;&nbsp; đề xuất thống nhất mẫu sổ đo&agrave;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc ; đẩy mạnh ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin để đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n &hellip;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;