Các cơ sở Đoàn khu vực trường học muốn đổi mới sinh hoạt Chi Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị &ldquo;G&oacute;p &yacute; sửa đội bổ sung điều lệ Đo&agrave;n kh&oacute;a X&rdquo; diễn ra s&aacute;ng 20/10, nhiều đại biểu đến từ c&aacute;c Đo&agrave;n trường học đ&atilde; thẳng thắn g&oacute;p &yacute; n&ecirc;n đổi mới c&aacute;ch thức sinh hoạt Chi Đo&agrave;n thay v&igrave; định kỳ mỗi th&aacute;ng 1 lần như hiện tại.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Khuyến kh&iacute;ch sinh hoạt bằng nhiều h&igrave;nh thức mới</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo khoản 2 của điều 17 trong điều lệ Đo&agrave;n TNCS HCM qui định: Chi Đo&agrave;n l&agrave; tổ chức tế b&agrave;o của Đo&agrave;n, l&agrave; hạt nh&acirc;n n&ograve;ng cốt đo&agrave;n kết, tập hợp thanh thiếu nhi. Chi Đo&agrave;n sinh hoạt định kỳ một th&aacute;ng một lần; đối với c&aacute;c đơn vị đặc th&ugrave; thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29633/DSC_0354.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại biểu của c&aacute;c trường đại học, cao đẳng cho biết kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng tập hợp được đ&ocirc;ng đủ c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n để tiến h&agrave;nh sinh hoạt Chi Đo&agrave;n mỗi th&aacute;ng 1 lần. Đại biểu đến từ đại học Kinh tế dẫn chứng: &ldquo;C&aacute;c sinh vi&ecirc;n năm 4 c&oacute; thời gian học tr&ecirc;n trường rất &iacute;t, d&agrave;nh nhiều thời gian cho việc thực tập v&agrave; đi l&agrave;m, rất kh&oacute; c&oacute; được một thời gian chung nhất để tập hợp tất cả để sinh hoạt&rdquo;. Đại biểu n&agrave;y cũng cho biết mỗi Chi Đo&agrave;n của trường c&oacute; h&agrave;ng trăm sinh vi&ecirc;n, tập hợp đ&atilde; kh&oacute;, sinh hoạt Chi Đo&agrave;n lại c&agrave;ng kh&oacute; hơn v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; địa điểm đủ rộng để tổ chức, đồng thời chất lượng buổi sinh hoạt cũng kh&ocirc;ng được đảm bảo.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n trường ĐH Mở cũng n&ecirc;u &yacute; kiến n&ecirc;n thay đổi c&aacute;ch sinh hoạt Chi Đo&agrave;n dựa theo t&igrave;nh h&igrave;nh thực tiễn của đơn vị. C&aacute;c đại biểu kh&aacute;c cũng cho biết kh&ocirc;ng phải th&aacute;ng n&agrave;o c&aacute;c Chi Đo&agrave;n của c&aacute;c lớp cũng tổ chức hoạt động v&igrave; phải ưu ti&ecirc;n phần lớn thời gian cho việc học tập. Do đ&oacute; c&oacute; những th&aacute;ng kh&ocirc;ng cần thiết phải sinh hoạt Chi Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực tế cũng cho thấy việc sinh hoạt Chi Đo&agrave;n bằng h&igrave;nh thức tập hợp đo&agrave;n vi&ecirc;n tại một địa điểm cố định v&agrave; tổ chức hoạt động kh&ocirc;ng khiến sinh vi&ecirc;n h&agrave;o hứng tham gia. Do đ&oacute; hiện nay c&aacute;c Chi Đo&agrave;n đ&atilde; tự đổi mới bằng nhiều h&igrave;nh thức như: tr&ograve; chơi tập thở ngo&agrave;i trời, c&aacute;c cuộc thi, hội thi, biểu diễn văn nghệ, &hellip; Đặc biệt h&igrave;nh thức sinh hoạt Chi Đo&agrave;n qua tương t&aacute;c giữa c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội cũng bắt đầu xuất hiện. Đa số c&aacute;c &yacute; kiến đều mong muốn đổi mới việc sinh hoạt Chi Đo&agrave;n theo hướng s&aacute;ng tạo nhiều h&igrave;nh thức mơi, thay v&igrave; giữ định kỳ hằng th&aacute;ng như hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Sửa đổi những qui định li&ecirc;n quan đến số lượng </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">G&oacute;p &yacute; tại hội nghị, đại diện ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n đặt ra vấn đề: &ldquo;Nếu một Chi Đo&agrave;n c&oacute; 90 sinh vi&ecirc;n l&agrave; đại biểu, chỉ cần 60 sinh vi&ecirc;n đi dự l&agrave; đủ 2/3 sẽ được tiến h&agrave;nh đại hội, như vậy c&aacute;c ứng vi&ecirc;n được bầu v&agrave;o ban chấp h&agrave;nh chỉ cần đạt 30 phiếu t&aacute;n th&agrave;nh trở l&ecirc;n l&agrave; tr&uacute;ng cử, nhưng thực chất họ chỉ được 30 tr&ecirc;n tổng số 90 người t&iacute;n nhiệm. Như vậy kh&ocirc;ng đảm bảo chất lượng c&aacute;n bộ đo&agrave;n&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một số trường cũng n&ecirc;u thực tế tại c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n ở c&aacute;c khoa, c&aacute;c lớp, do c&aacute;c c&aacute;n bộ đo&agrave;n phải đ&aacute;p ứng c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; về học tập v&agrave; r&egrave;n luyện khiến việc lu&acirc;n chuyển c&aacute;n bộ đo&agrave;n diễn ra thường xuy&ecirc;n, hằng năm đều c&oacute; kiện to&agrave;n để đưa c&aacute;n bộ đo&agrave;n mới thay thế. Do đ&oacute; điều lệ n&ecirc;n xem x&eacute;t thay đổi qui định về kiện to&agrave;n số lượng nh&acirc;n sự mới ở cấp đo&agrave;n cơ sở .</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị cũng nhận được nhiều &yacute; kiến về việc c&oacute; n&ecirc;n thay đổi qui định thời gian tiến h&agrave;nh đại hội Đo&agrave;n l&agrave; 5 năm 2 lần như hiện tại, hay chuyển sang 5 năm 1 lần.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đa phần c&aacute;c trường đều đồng t&igrave;nh việc giữ nguy&ecirc;n thời gian 5 năm 2 lần để đảm bảo chất lượng đại hội. V&igrave; đa phần sinh vi&ecirc;n chỉ học 4 năm, n&ecirc;n nếu 5 năm mới l&agrave;m một lần dễ xảy ra nhiều bất cập như thiếu kinh nghiệm tổ chức, hoặc những c&aacute;n bộ đo&agrave;n tiềm năng kh&ocirc;ng c&oacute; cơ hội tham gia ban chấp h&agrave;nh &hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n vẫn c&oacute; &yacute; kiến cho rằng trong 5 năm đ&oacute; c&aacute;c trường kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m đại hội Đo&agrave;n m&agrave; c&ograve;n l&agrave;m đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n. Như vậy c&aacute;c trường sẽ phải tiến h&agrave;nh &iacute;t nhất 3 đại hội trong 5 năm. Một số trường cho rằng việc n&agrave;y g&acirc;y l&atilde;ng ph&iacute; n&ecirc;n muốn thay đổi th&agrave;nh 5 năm mới tiến h&agrave;nh đại hội Đo&agrave;n để đảm bảo tiết kiệm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh những g&oacute;p &yacute; tr&ecirc;n, c&aacute;c đại biểu cũng g&oacute;p &yacute; về những vấn đề li&ecirc;n quan đến quyền lợi đo&agrave;n vi&ecirc;n như: n&ecirc;n xem việc chuyển sinh hoạt đo&agrave;n l&agrave; quyền hay nghĩa vụ ;&nbsp; đề xuất thống nhất mẫu sổ đo&agrave;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc ; đẩy mạnh ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin để đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n &hellip;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;