Nhà Bè: Đại hội Đoàn Trường THPT Dương Văn Dương, nhiệm kỳ 2017 – 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 29/10/2017, tại trường THPT Dương Văn Dương đ&atilde; tổ chức Đại hội Đo&agrave;n trường <span style="color:#1D2129">nhiệm kỳ 2017 - 2018. Đến tham dự Đại hội, c&oacute; sự c&oacute; tham dự của Đ/c Nguyễn B&aacute; Tuy&ecirc;n - UV. BTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Huyện Đo&agrave;n. Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; sự c&oacute; mặt của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư của c&aacute;c </span>trường THPT<span style="color:#1D2129"> tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự c&oacute; mặt của đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n </span>trường THPT Dương Văn Dương<span style="color:#1D2129">.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội nhằm đ&aacute;nh gi&aacute;, tổng kết lại kết quả hoạt động Đo&agrave;n trong nhiệm kỳ vừa qua. Từ đ&oacute;, đề ra phương hướng v&agrave; kế hoạch hoạt động tốt hơn cho nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018, khắc phục những hạn chế c&ograve;n tồn tại trong nhiệm kỳ 2016 &ndash; 2017 v&agrave; tiếp tục ph&aacute;t huy những ưu điểm hiện c&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng thời, Đại hội cũng đ&atilde; nhất tr&iacute; bầu ra 09 đồng ch&iacute; ti&ecirc;u biểu v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2017 - 2018. Mong rằng Ban Chấp h&agrave;nh mới sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy những th&agrave;nh quả m&agrave; Đo&agrave;n trường đ&atilde; đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. V&agrave; trong thời gian tới, hoạt động Đo&agrave;n của Đo&agrave;n trường ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển mạnh mẽ hơn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y DIỄM</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nguồn tin: Th&uacute;y Diễm - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;