Nhà Bè: Đại hội Đoàn Trường THPT Dương Văn Dương, nhiệm kỳ 2017 – 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 29/10/2017, tại trường THPT Dương Văn Dương đ&atilde; tổ chức Đại hội Đo&agrave;n trường <span style="color:#1D2129">nhiệm kỳ 2017 - 2018. Đến tham dự Đại hội, c&oacute; sự c&oacute; tham dự của Đ/c Nguyễn B&aacute; Tuy&ecirc;n - UV. BTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Huyện Đo&agrave;n. Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; sự c&oacute; mặt của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư của c&aacute;c </span>trường THPT<span style="color:#1D2129"> tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự c&oacute; mặt của đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n </span>trường THPT Dương Văn Dương<span style="color:#1D2129">.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội nhằm đ&aacute;nh gi&aacute;, tổng kết lại kết quả hoạt động Đo&agrave;n trong nhiệm kỳ vừa qua. Từ đ&oacute;, đề ra phương hướng v&agrave; kế hoạch hoạt động tốt hơn cho nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018, khắc phục những hạn chế c&ograve;n tồn tại trong nhiệm kỳ 2016 &ndash; 2017 v&agrave; tiếp tục ph&aacute;t huy những ưu điểm hiện c&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng thời, Đại hội cũng đ&atilde; nhất tr&iacute; bầu ra 09 đồng ch&iacute; ti&ecirc;u biểu v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2017 - 2018. Mong rằng Ban Chấp h&agrave;nh mới sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy những th&agrave;nh quả m&agrave; Đo&agrave;n trường đ&atilde; đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. V&agrave; trong thời gian tới, hoạt động Đo&agrave;n của Đo&agrave;n trường ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển mạnh mẽ hơn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y DIỄM</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nguồn tin: Th&uacute;y Diễm - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;