Nhà Bè: Đại hội Đoàn Trường THPT Dương Văn Dương, nhiệm kỳ 2017 – 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 29/10/2017, tại trường THPT Dương Văn Dương đ&atilde; tổ chức Đại hội Đo&agrave;n trường <span style="color:#1D2129">nhiệm kỳ 2017 - 2018. Đến tham dự Đại hội, c&oacute; sự c&oacute; tham dự của Đ/c Nguyễn B&aacute; Tuy&ecirc;n - UV. BTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Huyện Đo&agrave;n. Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; sự c&oacute; mặt của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư của c&aacute;c </span>trường THPT<span style="color:#1D2129"> tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự c&oacute; mặt của đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n </span>trường THPT Dương Văn Dương<span style="color:#1D2129">.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội nhằm đ&aacute;nh gi&aacute;, tổng kết lại kết quả hoạt động Đo&agrave;n trong nhiệm kỳ vừa qua. Từ đ&oacute;, đề ra phương hướng v&agrave; kế hoạch hoạt động tốt hơn cho nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018, khắc phục những hạn chế c&ograve;n tồn tại trong nhiệm kỳ 2016 &ndash; 2017 v&agrave; tiếp tục ph&aacute;t huy những ưu điểm hiện c&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng thời, Đại hội cũng đ&atilde; nhất tr&iacute; bầu ra 09 đồng ch&iacute; ti&ecirc;u biểu v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2017 - 2018. Mong rằng Ban Chấp h&agrave;nh mới sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy những th&agrave;nh quả m&agrave; Đo&agrave;n trường đ&atilde; đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. V&agrave; trong thời gian tới, hoạt động Đo&agrave;n của Đo&agrave;n trường ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển mạnh mẽ hơn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y DIỄM</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nguồn tin: Th&uacute;y Diễm - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;