Công nghệ điện tử trong điểm danh tại Đại hội

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 11/11, 443 đại biểu đ&atilde; tham dự Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 tại Hội trường Th&agrave;nh phố (Quận 3). Điểm đặc biệt của Đại hội năm nay ch&iacute;nh l&agrave; điểm danh bằng thẻ&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px">m&atilde; QR code.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29800/DSC_0790.JPG" style="height:533px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29800/IMG_6889.JPG" style="height:450px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Tổ chức đ&atilde; chuẩn bị 6 m&aacute;y qu&eacute;t m&atilde; vạch tạo sự thuận lợi trong c&ocirc;ng t&aacute;c điểm danh đại biểu. Đồng thời, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng đ&atilde; triển khai&nbsp;</span>ứng dụng điện thoại di động (app mobile) về Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trang chủ của ứng dụng được thiết kế như 01 tờ b&aacute;o điện tử c&oacute; thể đăng v&agrave; dẫn đường link từ c&aacute;c trang tin điện tử kh&aacute;c, đăng c&aacute;c b&agrave;i b&aacute;o viết về đại hội, c&aacute;c văn bản của đại hội c&aacute;c h&igrave;nh ảnh, video clip v&agrave; c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng đại hội. Ứ</span>ng dụng được thiết kế cho c&aacute;c điện thoại di động c&oacute; hệ điều h&agrave;nh IOS (iphone) v&agrave; Android (samsung, LG, HTC&hellip;). Ri&ecirc;ng c&aacute;c điện thoại di động Blackberry c&oacute; thể tải phần mềm li&ecirc;n kết với Android để sử dụng.&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể xem Đại hội đ&atilde; mang hơi thở của c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, tiếp cận với sự s&aacute;ng tạo, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>NH&Oacute;M NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;