Trực tiếp: Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kì 2017-2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước khi bắt đầu phi&ecirc;n khai mạc Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X nhiệm k&igrave; 2017-2022 đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c đại biểu đ&atilde; đến d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh-&nbsp; chi nh&aacute;nh TP. HCM v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 12/11/2017.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/PRD00942.JPG" style="height:427px; width:640px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">7g00: L&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố đ&atilde; đến tham dự Đại hội. Trong ảnh, đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n- B&iacute; thư&nbsp;Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh đang xem triển l&atilde;m tại Đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/PRD01056.JPG" style="height:419px; width:640px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>8g05: </strong>Chương tr&igrave;nh nghệ thuật truyền thống đ&atilde; mở m&agrave;n cho phi&ecirc;n khai mạc với c&aacute;c tiết mục văn nghệ s&ocirc;i nổi v&agrave; đặc sắc, thể hiện tinh thần, sự xung k&iacute;ch của tuổi trẻ trong qu&aacute; tr&igrave;nh đấu tranh dựng nước v&agrave; giữ nước của d&acirc;n tộc. Những b&agrave;i h&aacute;t đ&atilde; đi v&agrave;o l&ograve;ng người khắc họa h&igrave;nh ảnh ch&acirc;n dung của một lớp thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước. C&aacute;c tiết mục do ch&iacute;nh c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; trong c&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n biểu diễn.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/DSC_1944.JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/1.JPG" style="height:435px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_6670.JPG" style="height:611px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/2%20-%20Copy.JPG" style="height:486px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/DSC_1976.JPG" style="height:599px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>8g35: </strong>Đo&agrave;n Chủ tịch, Đo&agrave;n Thư k&yacute;, Ban thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu điều h&agrave;nh Đại hội. Trong phi&ecirc;n l&agrave;m việc ng&agrave;y 11/11 đ&atilde; bầu ra 11 đồng ch&iacute; trong Đo&agrave;n Chủ tịch, 9 đồng ch&iacute; trong Ban thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu v&agrave; 5 đồng ch&iacute; trong Đo&agrave;n Thư k&yacute;. Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Hải- Trưởng Ban thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu tham dự Đại hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/PRD01189.JPG" style="height:533px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>8g45: </strong>Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn đ&atilde; thay mặt Đo&agrave;n Chủ tịch tr&igrave;nh b&agrave;y diễn văn khai mạc Đại hội. Đồng ch&iacute; nhấn mạnh:&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&quot;Đại hội c&oacute; nhiệm vụ quan trọng. Đ&oacute; l&agrave; ph&aacute;t huy d&acirc;n chủ, tr&iacute; tuệ của đại biểu c&ugrave;ng tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p hết sức t&acirc;m huyết cho dự thảo b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị của Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc, dự thảo điều chỉnh Điều lệ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh; thảo luận, đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute;ch quan to&agrave;n diện những kết quả đạt được, những&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">hạn chế yếu k&eacute;m, nguy&ecirc;n nh&acirc;n nhất l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ quan, đ&uacute;c kết kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ IX qua đ&oacute; x&aacute;c định mục ti&ecirc;u, phương hướng, giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp, s&aacute;t y&ecirc;u cầu , nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh ở một đ&ocirc; thị đặc biệt như th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới. Song song đ&oacute;, Đại hội c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm lựa chọn c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu về phẩm chất đạo đức, đủ năng lực đảm nhận nhiệm vụ l&atilde;nh đạo, chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố 5 năm tới, bầu đo&agrave;n đại biểu đảm bảo về số lượng, chất lượng, đại diện cho &yacute; ch&iacute; v&agrave; nguyện vọng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố tham gia Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/DSC_0017.JPG" style="height:573px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Đại hội, c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng đến tham dự v&agrave; động vi&ecirc;n ch&uacute;c mừng Đại hội, để b&agrave;y tỏ l&ograve;ng tri &acirc;n s&acirc;u sắc của tuổi trẻ th&agrave;nh phố đến c&aacute;c Mẹ, Đo&agrave;n Chủ&nbsp;tịch đ&atilde; tặng hoa cho c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng đến tham dự Đại hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/DSC_0049.JPG" style="height:547px; width:800px" /></p> <p><span style="font-size:14px">Truyền thống Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh từ buổi đầu trui r&egrave;n trong lửa đỏ, theo Đảng đấu tranh, c&ugrave;ng cả nước đ&aacute;nh đuổi đế quốc x&acirc;m lược, gi&agrave;nh độc lập &ndash; tự do đến những ng&agrave;y tham gia x&acirc;y dựng, bảo vệ th&agrave;nh phố đ&atilde; để lại những n&eacute;t son h&agrave;o h&ugrave;ng trong lịch sử. Tại Đại hội, C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng bảng đồng cho Đại hội với nội dung:&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;LẬP TH&Acirc;N, LẬP NGHIỆP, LẬP CHIẾN C&Ocirc;NG Đ&Aacute;P ĐỀN TỔ QUỐC</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>R&Egrave;N ĐỨC, LUYỆN T&Agrave;I, NUNG &Yacute; CH&Iacute; PHỤC VỤ NH&Acirc;N D&Acirc;N&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/DSC_0067.JPG" style="height:533px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&aacute;nh gi&aacute; r&otilde; n&eacute;t, s&acirc;u sắc hơn những th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; hạn chế trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 9, x&aacute;c định phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố trong 05 năm tới, Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ 9 đ&atilde; x&acirc;y dựng dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị tr&igrave;nh Đại hội. Đồng ch&iacute;<strong> </strong>Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ 9 tr&igrave;nh b&agrave;y t&oacute;m tắt dự thảo b&aacute;o c&aacute;o. Đồng ch&iacute; cho biết,&nbsp;C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục được đầu tư đổi mới về nội dung v&agrave; phương thức thực hiện, c&oacute; bước tiến bộ trong thực hiện c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, tiệm cận với xu thế hiện nay. C&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng c&oacute; nhiều điểm s&aacute;ng, điểm mới trong thực hiện, ph&aacute;t huy tốt tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, t&iacute;nh năng động, s&aacute;ng tạo, tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n. Nhiều phong tr&agrave;o do Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t động tiếp tục tạo ra sức lan tỏa trong x&atilde; hội, c&oacute; gi&aacute; trị nh&acirc;n rộng, tạo th&agrave;nh m&ocirc; h&igrave;nh cho phong tr&agrave;o chung của thanh ni&ecirc;n cả nước. Ph&aacute;t huy tốt hơn c&aacute;c nguồn lực, c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p mới trong gi&aacute;o dục, bồi dưỡng, chăm lo thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng. C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n được ch&uacute; trọng, ki&ecirc;n tr&igrave; t&igrave;m kiếm, triển khai giải ph&aacute;p đối với những nội dung kh&oacute;, tồn tại nhiều năm. C&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n c&oacute; bước ph&aacute;t triển t&iacute;ch cực với c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, c&aacute;ch l&agrave;m ph&ugrave; hợp, bước đầu c&oacute; giải ph&aacute;p t&aacute;c động, tập hợp thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua mạng internet. Thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu, phối hợp tạo được th&ecirc;m những điều kiện thuận lợi cho hoạt động Đo&agrave;n tại cơ sở. Phương thức chỉ đạo phong tr&agrave;o c&oacute; sự đổi mới, ch&uacute; trọng đặc trưng của từng khu vực, đối tượng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/DSC_0099.JPG" style="height:533px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong nhiệm k&igrave; 2017-2022, sẽ đề ra 9&nbsp;nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi 05 năm 2017 - 2022. Trong đ&oacute;, thực hiện&nbsp;đồng bộ, hiệu quả 03 đề &aacute;n:&nbsp;Đề &aacute;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố tham gia đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng; đề &aacute;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố tham gia x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới; đề &aacute;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố tham gia ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y trong thanh thiếu ni&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đồng thời triển khai 5 chương tr&igrave;nh, bao gồm:&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; - Chương tr&igrave;nh Tuổi trẻ th&agrave;nh phố v&igrave; bi&ecirc;n giới, biển, đảo.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; - Chương tr&igrave;nh huấn luyện, trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; - Chương tr&igrave;nh quy hoạch, đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội th&agrave;nh phố.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; - Chương tr&igrave;nh ph&aacute;t huy tr&iacute; thức trẻ, nh&agrave; khoa học trẻ th&agrave;nh phố.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; - Chương tr&igrave;nh tăng cường x&acirc;y dựng v&agrave; củng cố hoạt động Đo&agrave;n &ndash; Hội tại c&aacute;c đơn vị ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước.</span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px"><strong>Về c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m:</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. 100%</strong> c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; <strong>80%</strong> thanh ni&ecirc;n được học tập, qu&aacute;n triệt, tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c Nghị quyết của Đảng, của Đo&agrave;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>2.</strong> Cảm h&oacute;a, gi&aacute;o dục, gi&uacute;p đỡ &iacute;t nhất <strong>2.000</strong> thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương, thanh ni&ecirc;n sau cai nghiện t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng, thanh ni&ecirc;n c&oacute; nguy cơ vi phạm ph&aacute;p luật, thiếu nhi chưa ngoan trở n&ecirc;n tiến bộ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>3.</strong> Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đề xuất <strong>01</strong> <strong>triệu</strong> &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, đề t&agrave;i; hỗ trợ &iacute;t nhất <strong>10.000</strong> &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, đề t&agrave;i được &aacute;p dụng v&agrave;o thực tiễn.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>4.</strong> Hỗ trợ <strong>500 </strong>dự &aacute;n khởi nghiệp s&aacute;ng tạo, <strong>50</strong> doanh nghiệp khởi nghiệp s&aacute;ng tạo th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>5.</strong> H&agrave;ng năm, mỗi x&atilde; Đo&agrave;n hỗ trợ &iacute;t nhất <strong>01 </strong>m&ocirc; h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n l&agrave;m kinh tế hiệu quả.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>6.</strong> Tư vấn, hướng nghiệp cho <strong>1,5</strong> <strong>triệu</strong> thanh thiếu ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho <strong>600.000</strong> thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>7.</strong> Triển khai thực hiện hiệu quả <strong>30.000</strong> c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n cấp cơ sở trở l&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>8.</strong> Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, to&agrave;n th&agrave;nh phố c&oacute; <strong>750.000</strong> đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>9.</strong> H&agrave;ng năm, phấn đấu đạt tỷ lệ <strong>30%</strong> đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được ph&aacute;t triển Đảng, <strong>70%</strong> Đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>10.</strong> Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ c&oacute; <strong>3.000</strong> c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội được đ&agrave;o tạo tr&igrave;nh độ trung cấp nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị (Trung cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, Cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, Cử nh&acirc;n ch&iacute;nh trị)</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>9g30: </strong>Đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu- Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm k&igrave; IX&nbsp;tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a 9 (2012 &ndash; 2017).</span></span></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_6824.JPG" style="height:565px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>9g40: </strong>Đại hội cũng đ&atilde; được nghe tr&igrave;nh b&agrave;y 2 tham luận của 2 cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong nhiệm k&igrave; vừa qua. Đ&oacute; l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh&nbsp;<em>&ldquo;X&acirc;y dựng &yacute; thức ứng xử c&oacute; văn h&oacute;a trong mỗi c&aacute; nh&acirc;n bạn trẻ&rdquo; do&nbsp;</em>đại biểu L&acirc;m Thanh Minh &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh tr&igrave;nh b&agrave;y. V&agrave; tham luận&nbsp;<em>&ldquo;Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố l&agrave;m g&igrave; trong l&agrave;n s&oacute;ng khởi nghiệp mới của Việt Nam&rdquo; do</em>&nbsp;đại biểu Trương L&yacute; Ho&agrave;ng Phi - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại Đại hội.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_6828.JPG" style="height:525px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_6832.JPG" style="height:525px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify">10g00:&nbsp;<span style="font-size:14px">đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong &ndash; Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư Thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/DSC_9669.JPG" style="height:581px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Đại hội, đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong- B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n ghi nhận v&agrave; biểu dương những th&agrave;nh quả đạt được trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố, đ&aacute;nh gi&aacute; cao sự nghi&ecirc;m t&uacute;c trong việc nh&igrave;n nhận những hạn chế, những mặt chưa l&agrave;m được trong c&ocirc;ng t&aacute;c. Đồng ch&iacute; đề nghị cần phải tập trung v&agrave; triển khai c&oacute; hiệu quả việc&nbsp;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh gắn với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục tư tưởng ch&iacute;nh trị, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, cụ thể h&oacute;a bằng h&agrave;nh động, bằng việc đổi mới phương thức, c&aacute;ch l&agrave;m cho ph&ugrave; hợp. Đồng thời ph&aacute;t huy vị thế của m&igrave;nh, những mặt mạnh, t&iacute;nh xung k&iacute;ch để tạo ra m&ocirc;i trường năng động ứng dụng khoa học c&ocirc;ng nghệ, x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh. Đo&agrave;n cũng cần cũng cố c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh, ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ, r&egrave;n luyện kĩ năng nghiệp vụ trong c&ocirc;ng t&aacute;c, g&oacute;p sức trẻ cho sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><strong>10g20</strong>:&nbsp;<span style="font-size:14px">Đại hội vinh dự đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh đến tham dự v&agrave; chỉ đạo&nbsp;tại Đại hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/DSC_0026.JPG" style="height:553px; width:800px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n Đại hội, Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Th&agrave;nh phố tặng tuổi trẻ th&agrave;nh phố bảng đồng với nội dung:</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;TUỔI TRẺ TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>XUNG K&Iacute;CH, BẢN LĨNH, TRI THỨC, KH&Aacute;T VỌNG</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>V&Igrave; TH&Agrave;NH PHỐ C&Oacute; CHẤT LƯỢNG SỐNG TỐT</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>VĂN MINH, HIỆN ĐẠI, NGHĨA T&Igrave;NH&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_0960.JPG" style="height:563px; width:800px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>10g50: </strong>Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thị Ho&agrave;ng C&aacute;c &ndash; Ph&oacute; Ban Thi đua &ndash; Khen thưởng Th&agrave;nh phố l&ecirc;n điều h&agrave;nh phần khen thưởng cấp Nh&agrave; nước cho c&aacute;c tập thể v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_6879.JPG" style="height:581px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Trao tặng Hu&acirc;n chương Độc lập hạng Nhất cho Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_6888.JPG" style="height:533px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Trao tặng Hu&acirc;n chương Lao động Hạng Hai cho một tập thể (Đo&agrave;n khối D&acirc;n ch&iacute;nh Đảng th&agrave;nh phố) v&agrave; một c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; đồng ch&iacute; Huỳnh Văn To&agrave;n- Trưởng khoa Kỹ năng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng. Đ&ocirc;ng thời khen thưởng Hu&acirc;n chương Lao động Hạng Ba cho ba tập thể (b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ;&nbsp;Trung t&acirc;m hỗ trợ thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố;&nbsp;Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n) v&agrave; một c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; đồng ch&iacute; Đinh Minh Trung- Ph&oacute; Tổng bi&ecirc;n tập b&aacute;o Tuổi Trẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_6890.JPG" style="height:553px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Trao tặng cờ thi đua của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ cho c&ocirc;ng ty TNHH MTV Nh&agrave; xuất bản Trẻ</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_6892.JPG" style="height:578px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Trao tặng bằng khen của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ cho đồng ch&iacute; Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh- Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/PRD01388.JPG" style="height:493px; width:800px" /></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>11g10: </strong>Đại hội kết th&uacute;c phi&ecirc;n l&agrave;m việc buổi s&aacute;ng v&agrave; sẽ bắt đầu phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ 3 v&agrave;o l&uacute;c 14g00. Được biết Đại hội diễn ra trong 3 ng&agrave;y 11, 12, 13/11/2017 tại Hội trường&nbsp;th&agrave;nh phố (111 B&agrave; Huyện Thanh Quan, Quận 3)</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;