Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP. Hồ Chí Minh lần thứ X

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h2><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000"><strong>TTO - Đại hội Đo&agrave;n khai mạc s&aacute;ng 12-11 sẽ thảo luận c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u nhiệm kỳ mới: hỗ trợ khởi nghiệp, &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, s&aacute;ng kiến của thanh ni&ecirc;n.</strong></span></span></h2> <div class="knc-relate-wrapper" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 1em 0px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(236, 237, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"> <div class="fck" style="margin: 1em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; width: 598px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2017/16-1510470275636.jpg" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block; color: rgb(237, 27, 47);" target="_blank" title="Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại đại hội sáng 12-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH"><span style="color:#000000"><img alt="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_b0ac0a70-c777-11e7-b910-2d4e6ef41b66" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/16-1510470275636.jpg" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 1." /></span></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">B&iacute; thư Th&agrave;nh uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n ph&aacute;t biểu tại đại hội s&aacute;ng 12-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">S&aacute;ng 12-11, Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TP Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 khai mạc, với sự tham gia của 443 đại biểu l&agrave; những đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, đại diện cho tuổi trẻ TP.HCM.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Đến tham dự đại hội c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n, ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong ủy vi&ecirc;n dự khuyết BCH Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n VN v&agrave; c&aacute;c l&atilde;nh đạo Trung ương v&agrave; địa phương cũng đến tham dự, ch&uacute;c mừng đại hội.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; width: 598px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2017/9-1510458133476-1510458166630.png" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block; color: rgb(237, 27, 47);" target="_blank" title="Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn phát biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH"><span style="color:#000000"><img alt="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_86884b80-c75b-11e7-892e-837191cf50bd" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/9-1510458133476-1510458166630.png" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 2." /></span></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Phạm Hồng Sơn ph&aacute;t biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Đại hội chọn khẩu hiệu h&agrave;nh động&nbsp;<em>Kh&aacute;t vọng - xung k&iacute;ch - tri thức - bản lĩnh</em>&nbsp;v&agrave; chủ đề<em>&nbsp;Tuổi trẻ TP.HCM kh&aacute;t vọng, xung k&iacute;ch, tri thức, bản lĩnh, x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh; x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Tại đại hội, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; &ocirc;n lại truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của tuổi trẻ th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh nghệ thuật truyền thống đầy sắc m&agrave;u, mang lại nhiều cảm x&uacute;c.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; width: 598px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2017/11-1510456742878-1510456762613.png" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block; color: rgb(237, 27, 47);" target="_blank" title="Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Việt Quế Sơn trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo Chính trị - Ảnh: QUANG ĐỊNH"><span style="color:#000000"><img alt="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_3b32e490-c758-11e7-94c9-d78fdb354aee" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/11-1510456742878-1510456762613.png" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 3." /></span></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Nguyễn Việt Quế Sơn tr&igrave;nh b&agrave;y t&oacute;m tắt dự thảo b&aacute;o c&aacute;o Ch&iacute;nh trị - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> <div class="InRead" id="InRead" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n nhấn mạnh TP ph&aacute;t triển, TP s&aacute;ng tạo phải l&agrave; kh&aacute;t vọng của thanh ni&ecirc;n v&agrave; đ&oacute; cũng l&agrave; cơ hội để thanh ni&ecirc;n g&oacute;p sức c&ugrave;ng TP. &Ocirc;ng đề nghị Đo&agrave;n phải thực hiện khảo s&aacute;t về sự h&agrave;i l&ograve;ng của thanh ni&ecirc;n đối với tổ chức Đo&agrave;n, lấy đ&oacute; l&agrave; cơ sở để thu h&uacute;t, tập hợp thanh ni&ecirc;n tốt hơn v&agrave; việc khảo s&aacute;t n&agrave;y phải được tổ chức thường xuy&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Đồng thời, Đo&agrave;n phải ch&uacute; trọng gi&aacute;o dục truyền thống văn h&oacute;a Việt Nam, x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c để TP v&agrave; đất nước ph&aacute;t triển bền vững.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Ngo&agrave;i ra, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy c&ograve;n đề nghị trong nhiệm kỳ mới Đo&agrave;n phải thể hiện vai tr&ograve; gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; phản biện của m&igrave;nh đối với c&aacute;c vấn đề của th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Nguyễn Việt Quế Sơn, Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo b&aacute;o c&aacute;o tại đại hội. Theo đ&oacute;, nhiệm kỳ qua tuổi trẻ TP.HCM đ&atilde; thực hiện nhiều phong tr&agrave;o như: Đổi mới v&agrave; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ tổ quốc, đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập th&acirc;n lập nghiệp, v&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u, mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n...&nbsp;</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; width: 598px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2017/8-1510456968936-1510456995244.png" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block; color: rgb(237, 27, 47);" target="_blank" title="Toàn cảnh đại hội sáng 12-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH"><span style="color:#000000"><img alt="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_cf877520-c758-11e7-892e-837191cf50bd" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/8-1510456968936-1510456995244.png" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 4." /></span></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">To&agrave;n cảnh đại hội s&aacute;ng 12-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Hơn 31.000 bạn trẻ được vay vốn khởi nghiệp, tổ chức nhiều chương tr&igrave;nh hỗ trợ hữu &iacute;ch cho cộng động khởi nghiệp trẻ; tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 1,5 triệu lượt thanh ni&ecirc;n, học sinh; giới thiệu việc l&agrave;m cho hơn 665.000 thanh ni&ecirc;n...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Tại đại hội, c&aacute;c đại biểu sẽ thảo luận thực hiện c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u trong nhiệm kỳ mới: Hỗ trợ &iacute;t nhất 10.000 &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, đề t&agrave;i của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n được &aacute;p dụng v&agrave;o thực tiễn; hỗ trợ &iacute;t nhất 50 doanh nghiệp khởi nghiệp, s&aacute;ng tạo th&agrave;nh c&ocirc;ng; triển khai thực hiện hiệu quả 30.000 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n...</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; width: 598px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2017/14-1510470953207.jpg" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block; color: rgb(237, 27, 47);" target="_blank" title="Anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất TW Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN phát biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH"><span style="color:#000000"><img alt="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_4e39cab0-c779-11e7-91f9-d5dee46338bc" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/14-1510470953207.jpg" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 5." /></span></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Anh L&ecirc; Quốc Phong - B&iacute; thư thứ nhất TW Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n VN ph&aacute;t biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Ghi nhận những th&agrave;nh quả của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi TP trong nhiệm kỳ qua, anh L&ecirc; Quốc Phong - B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, cũng đặt ra những vấn đề trong đối với tổ chức Đo&agrave;n TP trong nhiệm kỳ mới. Anh đề nghị Th&agrave;nh đo&agrave;n đổi mới, ho&agrave;n thiện m&igrave;nh, lựa chọn phương thức gi&aacute;o dục ph&ugrave; hợp với từng đối tượng thanh ni&ecirc;n, tiếp tục ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong tuy&ecirc;n truyền, tập hợp thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Trước đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh từ s&aacute;ng sớm.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; width: 598px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2017/3-1510457118321-1510457151032.png" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block; color: rgb(237, 27, 47);" target="_blank" title="Các đại biểu điểm danh khi dự đại hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH"><span style="color:#000000"><img alt="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 6." class="lightbox-content" id="img_23ee3540-c759-11e7-9274-9352320f0789" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/3-1510457118321-1510457151032.png" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 6." /></span></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">C&aacute;c đại biểu điểm danh khi dự đại hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; width: 598px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2017/5-1510457118323-1510457171061.png" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block; color: rgb(237, 27, 47);" target="_blank" title="Ảnh: QUANG ĐỊNH"><span style="color:#000000"><img alt="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 7." class="lightbox-content" id="img_31090160-c759-11e7-9274-9352320f0789" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/5-1510457118323-1510457171061.png" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 7." /></span></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; width: 598px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2017/6-1510457118325-1510457193815.png" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block; color: rgb(237, 27, 47);" target="_blank" title="Tinh thần trẻ tràn ngập khán phòng đại hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH"><span style="color:#000000"><img alt="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 8." class="lightbox-content" id="img_3db972f0-c759-11e7-9274-9352320f0789" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/6-1510457118325-1510457193815.png" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 8." /></span></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Tinh thần trẻ tr&agrave;n ngập kh&aacute;n ph&ograve;ng đại hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> <div> <div id="ObjectBoxContent_1510459315777" style="margin-left:auto;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Từ những g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;c nhau, một số đại biểu ch&iacute;nh thức dự Đại hội Đo&agrave;n TP.HCM lần X đ&atilde; chia sẻ suy nghĩ v&agrave; cũng l&agrave; kỳ vọng, m&agrave; họ thay mặt đo&agrave;n vi&ecirc;n đơn vị m&igrave;nh gửi đến diễn đ&agrave;n đại hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Quốc Linh của&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;ghi lại những &yacute; kiến n&agrave;y trước giờ đại hội khai mạc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000"><strong>Chị L&Ecirc; THỊ NGỌC UY&Ecirc;N&nbsp;(<em>b&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n&nbsp;</em>):</strong></span></span></p> <h3 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Đo&agrave;n thở c&ugrave;ng hơi thở của đơn vị</span></span></h3> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Hoạt động Đo&agrave;n trong doanh nghiệp c&agrave;ng cần nhận thức r&otilde; vai tr&ograve; của thế hệ trẻ trong sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước, g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">C&ugrave;ng b&agrave;n thảo t&igrave;m hướng đi cho 5 năm ph&iacute;a trước, t&ocirc;i sẽ c&ugrave;ng c&aacute;c đại biểu tham gia chương tr&igrave;nh l&agrave;m việc của đại hội với tr&aacute;ch nhiệm cao nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Những b&agrave;i học kinh nghiệm r&uacute;t ra từ nhiệm kỳ IX sẽ trở th&agrave;nh vốn qu&yacute;, mang gi&aacute; trị thực tiễn để Đo&agrave;n c&aacute;c cấp h&ograve;a chung với suy nghĩ, trăn trở của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n TP. Từ đ&oacute; c&oacute; những hiến kế, giải ph&aacute;p cụ thể, khả thi, h&agrave;nh động thiết thực để thay đổi diện mạo hoạt động Đo&agrave;n, bắt kịp với xu thế hội nhập, đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng v&agrave;o sự ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội của TP v&agrave; đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000"><strong>Anh PHẠM TH&Aacute;I NGUY&Ecirc;N (<em>b&iacute; thư Đo&agrave;n P.6, Q.5</em>):</strong></span></span></p> <h3 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Từng h&agrave;nh động nhỏ x&acirc;y dựng nếp sống văn minh</span></span></h3> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Từ g&oacute;c độ Đo&agrave;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư, t&ocirc;i mong c&aacute;c đại biểu sẽ tập trung thảo luận đề ra được những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p thiết thực, hiệu quả, quan t&acirc;m đến nhu cầu v&agrave; giải quyết c&aacute;c vấn đề về học tập, lao động, khởi nghiệp cho thanh ni&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư. T&ocirc;i cũng kỳ vọng đại hội c&ugrave;ng thảo luận t&igrave;m ra giải ph&aacute;p mới g&oacute;p phần giải quyết tốt vấn đề an sinh x&atilde; hội v&agrave; văn minh đ&ocirc; thị tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">T&ocirc;i mong mỗi bạn trẻ TP h&atilde;y chung tay x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị bằng từng h&agrave;nh động nhỏ, chẳng hạn như x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao tiếp ứng xử - nếp sống văn minh, n&acirc;ng cao &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, trật tự đ&ocirc; thị v&agrave; an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng cảnh quan, m&ocirc;i trường đ&ocirc; thị xanh - sạch - đẹp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Từ những việc l&agrave;m được, c&aacute;c bạn c&ugrave;ng tuy&ecirc;n truyền, vận động người d&acirc;n TP c&ugrave;ng thể hiện &yacute; thức sống văn minh, đừng bỏ r&aacute;c bừa b&atilde;i, kh&ocirc;ng chen lấn tr&ecirc;n đường, c&ugrave;ng đấu tranh ph&ograve;ng chống tội phạm v&agrave; xem việc x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị l&agrave; vấn đề chung của to&agrave;n x&atilde; hội, trong đ&oacute; c&oacute; vai tr&ograve; của mỗi bạn trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000"><strong>Chị NGUYỄN THỊ HIẾU HẠNH (<em>b&iacute; thư Quận đo&agrave;n 9</em>):</strong></span></span></p> <h3 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Nắm s&aacute;t, ph&acirc;n t&iacute;ch r&otilde; nhu cầu&nbsp;thanh ni&ecirc;n</span></span></h3> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">L&agrave; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n cơ sở, bản th&acirc;n t&ocirc;i tự nhắc m&igrave;nh trước hết phải nắm s&aacute;t, ph&acirc;n t&iacute;ch r&otilde; nhu cầu của thanh ni&ecirc;n. Kết hợp với xu hướng ph&aacute;t triển của khu vực v&agrave; thế giới, sự chủ động của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trong phối hợp để c&oacute; được những cơ chế thuận lợi nhằm hỗ trợ c&aacute;c bạn trẻ tốt hơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh lập th&acirc;n,&nbsp;lập nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000"><strong>Anh H&Agrave; THANH ĐẠT (<em>b&iacute; thư Đo&agrave;n Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch</em>):</strong></span></span></p> <h3 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Hướng tới l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ</span></span></h3> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Nhiều bạn trẻ hiện nay c&ograve;n cho rằng s&aacute;ng tạo l&agrave; những điều cao xa, m&agrave; hễ nhắc đến l&agrave; phải kể tới những chuy&ecirc;n gia, c&aacute;c nh&agrave; khoa học mới c&oacute; năng lực đổi mới s&aacute;ng tạo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Tại diễn đ&agrave;n Đại hội Đo&agrave;n TP lần X, t&ocirc;i mong c&aacute;c đại biểu sẽ c&ugrave;ng thảo luận, đ&oacute;ng g&oacute;p, đề xuất c&aacute;c giải ph&aacute;p gi&uacute;p phong tr&agrave;o &quot;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&quot; thật sự lan tỏa rộng v&agrave; hiệu quả hơn nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Đo&agrave;n cần tạo nhiều s&acirc;n chơi, m&ocirc;i trường gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n nhận ra chỉ cần l&agrave; những thay đổi, c&aacute;ch l&agrave;m để cải thiện hơn hiệu quả trong học tập, c&ocirc;ng việc, cuộc sống hằng ng&agrave;y th&igrave; đ&atilde; l&agrave; c&aacute;i mới. S&aacute;ng tạo l&agrave; gần gũi, gắn b&oacute; với nhu cầu sinh hoạt, thực tiễn lao động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại đại hội, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n TP.HCM đ&atilde; được Chủ tịch nước trao tặng Hu&acirc;n chương Độc lập hạng nhất.</span></span></p> </div> <div id="ObjectBoxContent_1510470180523" style="margin-left:auto;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng v&agrave; &ocirc;ng Huỳnh Văn To&agrave;n (Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng) được Chủ tịch nước tặng Hu&acirc;n chương Lao động hạng nh&igrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">B&aacute;o Khăn qu&agrave;ng đỏ, Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TP.HCM, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV v&agrave; &ocirc;ng Đinh Minh Trung (ph&oacute; tổng bi&ecirc;n tập b&aacute;o Tuổi Trẻ) được Chủ tịch nước tặng Hu&acirc;n chương Lao động hạng ba.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&ocirc;ng ty TNHH MTV NXB Trẻ được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ. &Ocirc;ng Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh (Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng) được nhận bằng khen của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><img alt="18" id="img_2bc6c7e0-c778-11e7-85ba-8b570a0fb691" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/18-1510470470925.jpg" style="background-color:transparent; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); vertical-align:baseline" title="18" /></span></p> <div style="margin-left:auto;"> <div> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh uỷ TP.HCM Tất Th&agrave;nh Cang trao tặng&nbsp;hu&acirc;n chương lao động cho ph&oacute; tổng bi&ecirc;n tập b&aacute;o Tuổi Trẻ Đinh Minh Trung (phải) - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> </div> </div> <div style="margin-left:auto;clear:both;"> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#000000">KIM ANH - NGỌC HIỂN (B&aacute;o Tuổi trẻ)</span></strong></span></div> </div> </div> </div> </div> <ul> </ul> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;