Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP. Hồ Chí Minh lần thứ X

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h2><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000"><strong>TTO - Đại hội Đo&agrave;n khai mạc s&aacute;ng 12-11 sẽ thảo luận c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u nhiệm kỳ mới: hỗ trợ khởi nghiệp, &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, s&aacute;ng kiến của thanh ni&ecirc;n.</strong></span></span></h2> <div class="knc-relate-wrapper" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 1em 0px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(236, 237, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"> <div class="fck" style="margin: 1em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; width: 598px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2017/16-1510470275636.jpg" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block; color: rgb(237, 27, 47);" target="_blank" title="Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại đại hội sáng 12-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH"><span style="color:#000000"><img alt="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_b0ac0a70-c777-11e7-b910-2d4e6ef41b66" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/16-1510470275636.jpg" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 1." /></span></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">B&iacute; thư Th&agrave;nh uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n ph&aacute;t biểu tại đại hội s&aacute;ng 12-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">S&aacute;ng 12-11, Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TP Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 khai mạc, với sự tham gia của 443 đại biểu l&agrave; những đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, đại diện cho tuổi trẻ TP.HCM.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Đến tham dự đại hội c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n, ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong ủy vi&ecirc;n dự khuyết BCH Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n VN v&agrave; c&aacute;c l&atilde;nh đạo Trung ương v&agrave; địa phương cũng đến tham dự, ch&uacute;c mừng đại hội.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; width: 598px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2017/9-1510458133476-1510458166630.png" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block; color: rgb(237, 27, 47);" target="_blank" title="Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn phát biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH"><span style="color:#000000"><img alt="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_86884b80-c75b-11e7-892e-837191cf50bd" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/9-1510458133476-1510458166630.png" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 2." /></span></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Phạm Hồng Sơn ph&aacute;t biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Đại hội chọn khẩu hiệu h&agrave;nh động&nbsp;<em>Kh&aacute;t vọng - xung k&iacute;ch - tri thức - bản lĩnh</em>&nbsp;v&agrave; chủ đề<em>&nbsp;Tuổi trẻ TP.HCM kh&aacute;t vọng, xung k&iacute;ch, tri thức, bản lĩnh, x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh; x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Tại đại hội, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; &ocirc;n lại truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của tuổi trẻ th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh nghệ thuật truyền thống đầy sắc m&agrave;u, mang lại nhiều cảm x&uacute;c.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; width: 598px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2017/11-1510456742878-1510456762613.png" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block; color: rgb(237, 27, 47);" target="_blank" title="Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Việt Quế Sơn trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo Chính trị - Ảnh: QUANG ĐỊNH"><span style="color:#000000"><img alt="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_3b32e490-c758-11e7-94c9-d78fdb354aee" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/11-1510456742878-1510456762613.png" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 3." /></span></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Nguyễn Việt Quế Sơn tr&igrave;nh b&agrave;y t&oacute;m tắt dự thảo b&aacute;o c&aacute;o Ch&iacute;nh trị - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> <div class="InRead" id="InRead" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n nhấn mạnh TP ph&aacute;t triển, TP s&aacute;ng tạo phải l&agrave; kh&aacute;t vọng của thanh ni&ecirc;n v&agrave; đ&oacute; cũng l&agrave; cơ hội để thanh ni&ecirc;n g&oacute;p sức c&ugrave;ng TP. &Ocirc;ng đề nghị Đo&agrave;n phải thực hiện khảo s&aacute;t về sự h&agrave;i l&ograve;ng của thanh ni&ecirc;n đối với tổ chức Đo&agrave;n, lấy đ&oacute; l&agrave; cơ sở để thu h&uacute;t, tập hợp thanh ni&ecirc;n tốt hơn v&agrave; việc khảo s&aacute;t n&agrave;y phải được tổ chức thường xuy&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Đồng thời, Đo&agrave;n phải ch&uacute; trọng gi&aacute;o dục truyền thống văn h&oacute;a Việt Nam, x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c để TP v&agrave; đất nước ph&aacute;t triển bền vững.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Ngo&agrave;i ra, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy c&ograve;n đề nghị trong nhiệm kỳ mới Đo&agrave;n phải thể hiện vai tr&ograve; gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; phản biện của m&igrave;nh đối với c&aacute;c vấn đề của th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Nguyễn Việt Quế Sơn, Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo b&aacute;o c&aacute;o tại đại hội. Theo đ&oacute;, nhiệm kỳ qua tuổi trẻ TP.HCM đ&atilde; thực hiện nhiều phong tr&agrave;o như: Đổi mới v&agrave; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ tổ quốc, đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập th&acirc;n lập nghiệp, v&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u, mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n...&nbsp;</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; width: 598px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2017/8-1510456968936-1510456995244.png" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block; color: rgb(237, 27, 47);" target="_blank" title="Toàn cảnh đại hội sáng 12-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH"><span style="color:#000000"><img alt="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_cf877520-c758-11e7-892e-837191cf50bd" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/8-1510456968936-1510456995244.png" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 4." /></span></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">To&agrave;n cảnh đại hội s&aacute;ng 12-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Hơn 31.000 bạn trẻ được vay vốn khởi nghiệp, tổ chức nhiều chương tr&igrave;nh hỗ trợ hữu &iacute;ch cho cộng động khởi nghiệp trẻ; tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 1,5 triệu lượt thanh ni&ecirc;n, học sinh; giới thiệu việc l&agrave;m cho hơn 665.000 thanh ni&ecirc;n...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Tại đại hội, c&aacute;c đại biểu sẽ thảo luận thực hiện c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u trong nhiệm kỳ mới: Hỗ trợ &iacute;t nhất 10.000 &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, đề t&agrave;i của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n được &aacute;p dụng v&agrave;o thực tiễn; hỗ trợ &iacute;t nhất 50 doanh nghiệp khởi nghiệp, s&aacute;ng tạo th&agrave;nh c&ocirc;ng; triển khai thực hiện hiệu quả 30.000 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n...</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; width: 598px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2017/14-1510470953207.jpg" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block; color: rgb(237, 27, 47);" target="_blank" title="Anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất TW Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN phát biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH"><span style="color:#000000"><img alt="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_4e39cab0-c779-11e7-91f9-d5dee46338bc" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/14-1510470953207.jpg" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 5." /></span></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Anh L&ecirc; Quốc Phong - B&iacute; thư thứ nhất TW Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n VN ph&aacute;t biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Ghi nhận những th&agrave;nh quả của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi TP trong nhiệm kỳ qua, anh L&ecirc; Quốc Phong - B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, cũng đặt ra những vấn đề trong đối với tổ chức Đo&agrave;n TP trong nhiệm kỳ mới. Anh đề nghị Th&agrave;nh đo&agrave;n đổi mới, ho&agrave;n thiện m&igrave;nh, lựa chọn phương thức gi&aacute;o dục ph&ugrave; hợp với từng đối tượng thanh ni&ecirc;n, tiếp tục ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong tuy&ecirc;n truyền, tập hợp thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Trước đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh từ s&aacute;ng sớm.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; width: 598px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2017/3-1510457118321-1510457151032.png" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block; color: rgb(237, 27, 47);" target="_blank" title="Các đại biểu điểm danh khi dự đại hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH"><span style="color:#000000"><img alt="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 6." class="lightbox-content" id="img_23ee3540-c759-11e7-9274-9352320f0789" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/3-1510457118321-1510457151032.png" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 6." /></span></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">C&aacute;c đại biểu điểm danh khi dự đại hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; width: 598px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2017/5-1510457118323-1510457171061.png" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block; color: rgb(237, 27, 47);" target="_blank" title="Ảnh: QUANG ĐỊNH"><span style="color:#000000"><img alt="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 7." class="lightbox-content" id="img_31090160-c759-11e7-9274-9352320f0789" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/5-1510457118323-1510457171061.png" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 7." /></span></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; width: 598px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2017/6-1510457118325-1510457193815.png" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block; color: rgb(237, 27, 47);" target="_blank" title="Tinh thần trẻ tràn ngập khán phòng đại hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH"><span style="color:#000000"><img alt="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 8." class="lightbox-content" id="img_3db972f0-c759-11e7-9274-9352320f0789" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/6-1510457118325-1510457193815.png" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo tại Đại hội Đoàn TP.HCM lần X - Ảnh 8." /></span></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Tinh thần trẻ tr&agrave;n ngập kh&aacute;n ph&ograve;ng đại hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> <div> <div id="ObjectBoxContent_1510459315777" style="margin-left:auto;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Từ những g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;c nhau, một số đại biểu ch&iacute;nh thức dự Đại hội Đo&agrave;n TP.HCM lần X đ&atilde; chia sẻ suy nghĩ v&agrave; cũng l&agrave; kỳ vọng, m&agrave; họ thay mặt đo&agrave;n vi&ecirc;n đơn vị m&igrave;nh gửi đến diễn đ&agrave;n đại hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Quốc Linh của&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;ghi lại những &yacute; kiến n&agrave;y trước giờ đại hội khai mạc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000"><strong>Chị L&Ecirc; THỊ NGỌC UY&Ecirc;N&nbsp;(<em>b&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n&nbsp;</em>):</strong></span></span></p> <h3 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Đo&agrave;n thở c&ugrave;ng hơi thở của đơn vị</span></span></h3> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Hoạt động Đo&agrave;n trong doanh nghiệp c&agrave;ng cần nhận thức r&otilde; vai tr&ograve; của thế hệ trẻ trong sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước, g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">C&ugrave;ng b&agrave;n thảo t&igrave;m hướng đi cho 5 năm ph&iacute;a trước, t&ocirc;i sẽ c&ugrave;ng c&aacute;c đại biểu tham gia chương tr&igrave;nh l&agrave;m việc của đại hội với tr&aacute;ch nhiệm cao nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Những b&agrave;i học kinh nghiệm r&uacute;t ra từ nhiệm kỳ IX sẽ trở th&agrave;nh vốn qu&yacute;, mang gi&aacute; trị thực tiễn để Đo&agrave;n c&aacute;c cấp h&ograve;a chung với suy nghĩ, trăn trở của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n TP. Từ đ&oacute; c&oacute; những hiến kế, giải ph&aacute;p cụ thể, khả thi, h&agrave;nh động thiết thực để thay đổi diện mạo hoạt động Đo&agrave;n, bắt kịp với xu thế hội nhập, đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng v&agrave;o sự ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội của TP v&agrave; đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000"><strong>Anh PHẠM TH&Aacute;I NGUY&Ecirc;N (<em>b&iacute; thư Đo&agrave;n P.6, Q.5</em>):</strong></span></span></p> <h3 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Từng h&agrave;nh động nhỏ x&acirc;y dựng nếp sống văn minh</span></span></h3> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Từ g&oacute;c độ Đo&agrave;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư, t&ocirc;i mong c&aacute;c đại biểu sẽ tập trung thảo luận đề ra được những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p thiết thực, hiệu quả, quan t&acirc;m đến nhu cầu v&agrave; giải quyết c&aacute;c vấn đề về học tập, lao động, khởi nghiệp cho thanh ni&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư. T&ocirc;i cũng kỳ vọng đại hội c&ugrave;ng thảo luận t&igrave;m ra giải ph&aacute;p mới g&oacute;p phần giải quyết tốt vấn đề an sinh x&atilde; hội v&agrave; văn minh đ&ocirc; thị tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">T&ocirc;i mong mỗi bạn trẻ TP h&atilde;y chung tay x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị bằng từng h&agrave;nh động nhỏ, chẳng hạn như x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao tiếp ứng xử - nếp sống văn minh, n&acirc;ng cao &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, trật tự đ&ocirc; thị v&agrave; an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng cảnh quan, m&ocirc;i trường đ&ocirc; thị xanh - sạch - đẹp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Từ những việc l&agrave;m được, c&aacute;c bạn c&ugrave;ng tuy&ecirc;n truyền, vận động người d&acirc;n TP c&ugrave;ng thể hiện &yacute; thức sống văn minh, đừng bỏ r&aacute;c bừa b&atilde;i, kh&ocirc;ng chen lấn tr&ecirc;n đường, c&ugrave;ng đấu tranh ph&ograve;ng chống tội phạm v&agrave; xem việc x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị l&agrave; vấn đề chung của to&agrave;n x&atilde; hội, trong đ&oacute; c&oacute; vai tr&ograve; của mỗi bạn trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000"><strong>Chị NGUYỄN THỊ HIẾU HẠNH (<em>b&iacute; thư Quận đo&agrave;n 9</em>):</strong></span></span></p> <h3 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Nắm s&aacute;t, ph&acirc;n t&iacute;ch r&otilde; nhu cầu&nbsp;thanh ni&ecirc;n</span></span></h3> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">L&agrave; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n cơ sở, bản th&acirc;n t&ocirc;i tự nhắc m&igrave;nh trước hết phải nắm s&aacute;t, ph&acirc;n t&iacute;ch r&otilde; nhu cầu của thanh ni&ecirc;n. Kết hợp với xu hướng ph&aacute;t triển của khu vực v&agrave; thế giới, sự chủ động của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trong phối hợp để c&oacute; được những cơ chế thuận lợi nhằm hỗ trợ c&aacute;c bạn trẻ tốt hơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh lập th&acirc;n,&nbsp;lập nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000"><strong>Anh H&Agrave; THANH ĐẠT (<em>b&iacute; thư Đo&agrave;n Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch</em>):</strong></span></span></p> <h3 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Hướng tới l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ</span></span></h3> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Nhiều bạn trẻ hiện nay c&ograve;n cho rằng s&aacute;ng tạo l&agrave; những điều cao xa, m&agrave; hễ nhắc đến l&agrave; phải kể tới những chuy&ecirc;n gia, c&aacute;c nh&agrave; khoa học mới c&oacute; năng lực đổi mới s&aacute;ng tạo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Tại diễn đ&agrave;n Đại hội Đo&agrave;n TP lần X, t&ocirc;i mong c&aacute;c đại biểu sẽ c&ugrave;ng thảo luận, đ&oacute;ng g&oacute;p, đề xuất c&aacute;c giải ph&aacute;p gi&uacute;p phong tr&agrave;o &quot;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&quot; thật sự lan tỏa rộng v&agrave; hiệu quả hơn nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Đo&agrave;n cần tạo nhiều s&acirc;n chơi, m&ocirc;i trường gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n nhận ra chỉ cần l&agrave; những thay đổi, c&aacute;ch l&agrave;m để cải thiện hơn hiệu quả trong học tập, c&ocirc;ng việc, cuộc sống hằng ng&agrave;y th&igrave; đ&atilde; l&agrave; c&aacute;i mới. S&aacute;ng tạo l&agrave; gần gũi, gắn b&oacute; với nhu cầu sinh hoạt, thực tiễn lao động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại đại hội, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n TP.HCM đ&atilde; được Chủ tịch nước trao tặng Hu&acirc;n chương Độc lập hạng nhất.</span></span></p> </div> <div id="ObjectBoxContent_1510470180523" style="margin-left:auto;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng v&agrave; &ocirc;ng Huỳnh Văn To&agrave;n (Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng) được Chủ tịch nước tặng Hu&acirc;n chương Lao động hạng nh&igrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">B&aacute;o Khăn qu&agrave;ng đỏ, Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TP.HCM, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV v&agrave; &ocirc;ng Đinh Minh Trung (ph&oacute; tổng bi&ecirc;n tập b&aacute;o Tuổi Trẻ) được Chủ tịch nước tặng Hu&acirc;n chương Lao động hạng ba.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&ocirc;ng ty TNHH MTV NXB Trẻ được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ. &Ocirc;ng Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh (Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng) được nhận bằng khen của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><img alt="18" id="img_2bc6c7e0-c778-11e7-85ba-8b570a0fb691" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2017/18-1510470470925.jpg" style="background-color:transparent; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); vertical-align:baseline" title="18" /></span></p> <div style="margin-left:auto;"> <div> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh uỷ TP.HCM Tất Th&agrave;nh Cang trao tặng&nbsp;hu&acirc;n chương lao động cho ph&oacute; tổng bi&ecirc;n tập b&aacute;o Tuổi Trẻ Đinh Minh Trung (phải) - Ảnh: QUANG ĐỊNH</span></span></p> </div> </div> </div> </div> <div style="margin-left:auto;clear:both;"> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#000000">KIM ANH - NGỌC HIỂN (B&aacute;o Tuổi trẻ)</span></strong></span></div> </div> </div> </div> </div> <ul> </ul> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;