Anh Phạm Hồng Sơn tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn TP.HCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 13-11, ban chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM kh&oacute;a X gồm 61 ủy vi&ecirc;n đ&atilde; ra mắt tại phi&ecirc;n bế mạc, ho&agrave;n tất chương tr&igrave;nh l&agrave;m việc của Đại hội Đo&agrave;n TP.HCM lần X.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29819/daihoidoantphcmx-1-1510559580959.jpg" style="height:464px; width:640px" /><br /> <em>Anh Phạm Hồng Sơn t&aacute;i đắc cử b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM kh&oacute;a X - Ảnh: QUANG ĐỊNH</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, anh Phạm Hồng Sơn t&aacute;i đắc cử B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM kh&oacute;a X. Trước đ&oacute;, tại hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave;o ng&agrave;y 20-6, anh Phạm Hồng Sơn ch&iacute;nh thức được bầu l&agrave;m B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX sau khi b&iacute; thư Nguyễn Mạnh Cường được Th&agrave;nh ủy ph&acirc;n c&ocirc;ng về l&agrave;m B&iacute; thư Quận ủy Thủ Đức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Phạm Hồng Sơn sinh năm 1981, qu&ecirc; Bến Tre, tr&igrave;nh độ thạc sĩ x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; ch&iacute;nh quyền nh&agrave; nước, cử nh&acirc;n h&agrave;nh ch&iacute;nh, cao cấp ch&iacute;nh trị. Anh Sơn hiện cũng l&agrave; Chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với t&igrave;nh cảm v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm trước đại hội, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n TP, Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo để thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng nghị quyết đại hội, đưa c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi TP ph&aacute;t triển, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4 ph&oacute; b&iacute; thư v&agrave; 19 ủy vi&ecirc;n thường vụ</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bốn anh, chị được bầu l&agrave;m ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM kh&oacute;a X gồm: Nguyễn Việt Quế Sơn (Ph&oacute; b&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX), Vương Thanh Liễu (Ph&oacute; b&iacute; thư - Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX), Phan Thị Thanh Phương (Ủy vi&ecirc;n Thường vụ - Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX) v&agrave; Ng&ocirc; Minh Hải (Ủy vi&ecirc;n BCH - Trưởng Ban Mặt trận-An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Thường vụ Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM kh&oacute;a X được bầu gồm 19 anh, chị. Ngo&agrave;i b&iacute; thư v&agrave; 4 ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c anh, chị: Trần Thu H&agrave;, Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n, Nguyễn C&ocirc;ng Danh, Nguyễn Thanh Hải, Phạm Kiều Hưng, Ph&ugrave;ng Th&aacute;i Quang, Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh, Nguyễn Phương Thảo, Do&atilde;n Trường Quang, Nguyễn Thị Hương, L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh, &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh, Phạm Văn Linh v&agrave; Ng&ocirc; Thị Hiền.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ủy ban kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a X gồm 11 anh chị v&agrave; anh Nguyễn Thanh Hải được bầu l&agrave; Chủ nhiệm ủy ban n&agrave;y.</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29819/ban-chap-hanh-khoa-x-1510561403870.jpg" /><br /> <em>Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM kh&oacute;a X ra mắt tại phi&ecirc;n bế mạc chiều 13-11. Trong ảnh: anh Ng&ocirc; Minh Hải, chị Vương Thanh Liễu, anh Phạm Hồng Sơn, anh Nguyễn Việt Quế Sơn v&agrave; chị Phan Thị Thanh Phương (h&agrave;ng đầu, từ tr&aacute;i qua) - Ảnh: QUANG ĐỊNH</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn n&oacute;i sẽ c&ugrave;ng tập thể ban thường vụ, ban chấp h&agrave;nh đo&agrave;n kết, nỗ lực để đưa c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố đạt được những th&agrave;nh tựu mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Hồng Sơn cũng mong với khẩu hiệu h&agrave;nh động &quot;Kh&aacute;t vọng - xung k&iacute;ch - tri thức - bản lĩnh&quot;, tuổi trẻ th&agrave;nh phố h&atilde;y chung sức, chung l&ograve;ng v&agrave; với sự năng động, s&aacute;ng tạo của m&igrave;nh c&ugrave;ng g&oacute;p sức x&acirc;y dựng TP.HCM c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4 mục ti&ecirc;u quan trọng</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội với 443 đại biểu tham dự đ&atilde; th&ocirc;ng qua nghị quyết với nhiều nội dung lớn của to&agrave;n nhiệm kỳ. Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Nguyễn Việt Quế Sơn cho biết hoạt động Đo&agrave;n tại th&agrave;nh phố hướng đến 4 mục ti&ecirc;u quan trọng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một l&agrave;, tập trung gi&aacute;o dục, bồi dưỡng thanh ni&ecirc;n gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, c&oacute; tri thức, sức khỏe, c&oacute; &yacute; thức t&ocirc;n trọng ph&aacute;p luật, c&oacute; đạo đức v&agrave; lối sống văn h&oacute;a, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai l&agrave;, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n trong tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, th&agrave;nh phố, đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o để tạo m&ocirc;i trường cho thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện, cống hiến, trưởng th&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ba l&agrave;, tổ chức Đo&agrave;n th&agrave;nh phố khẳng định r&otilde; vai tr&ograve; l&agrave; người bạn đồng h&agrave;nh, kết nối, hỗ trợ v&agrave; th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển của thanh ni&ecirc;n về mọi mặt, cổ vũ thanh ni&ecirc;n thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động s&aacute;ng tạo, l&agrave;m chủ khoa học, c&ocirc;ng nghệ hiện đại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bốn l&agrave;, tổ chức Đo&agrave;n phấn đấu đo&agrave;n kết, tập hợp rộng r&atilde;i c&aacute;c tầng lớp thanh thiếu nhi, n&acirc;ng cao vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị của tổ chức Đo&agrave;n đối với Hội LHTN VN TP.HCM, Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n cũng thực hiện tốt vai tr&ograve; phụ tr&aacute;ch Đội thiếu ni&ecirc;n tiền phong, chủ động, t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng, bảo vệ Đảng, ch&iacute;nh quyền, kh&ocirc;ng ngừng đổi mới nội dung v&agrave; phương thức hoạt động, n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức Đo&agrave;n. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với đ&oacute;, Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kiến nghị l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố tiếp tục quan t&acirc;m, chỉ đạo c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan tạo điều kiện để Th&agrave;nh Đo&agrave;n thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, thiết chế văn h&oacute;a v&agrave; khởi nghiệp cho tuổi trẻ th&agrave;nh phố trong nhiệm kỳ mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; đưa v&agrave;o sử dụng Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n cơ sở 2 tại ĐH Quốc gia TP.HCM hiện đang được x&acirc;y dựng; ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c thủ tục đầu tư để ch&iacute;nh thức khởi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Cung Thiếu nhi th&agrave;nh phố tại Khu trung t&acirc;m đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m v&agrave; giai đoạn 2 Trung t&acirc;m Sinh hoạt d&atilde; ngoại thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố tại Cần Giờ. Đ&acirc;y đều l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh của nhiệm kỳ 2012-2017 chưa ho&agrave;n th&agrave;nh. Ri&ecirc;ng&nbsp;c&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;Kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp s&aacute;ng tạo&quot; của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố l&agrave; đề xuất mới tại đại hội lần n&agrave;y.</span></span> &nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỐC&nbsp;LINH (Theo TTO)</strong> &nbsp; </span></span>&nbsp;&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;