Anh Phạm Hồng Sơn tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn TP.HCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 13-11, ban chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM kh&oacute;a X gồm 61 ủy vi&ecirc;n đ&atilde; ra mắt tại phi&ecirc;n bế mạc, ho&agrave;n tất chương tr&igrave;nh l&agrave;m việc của Đại hội Đo&agrave;n TP.HCM lần X.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29819/daihoidoantphcmx-1-1510559580959.jpg" style="height:464px; width:640px" /><br /> <em>Anh Phạm Hồng Sơn t&aacute;i đắc cử b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM kh&oacute;a X - Ảnh: QUANG ĐỊNH</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, anh Phạm Hồng Sơn t&aacute;i đắc cử B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM kh&oacute;a X. Trước đ&oacute;, tại hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave;o ng&agrave;y 20-6, anh Phạm Hồng Sơn ch&iacute;nh thức được bầu l&agrave;m B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX sau khi b&iacute; thư Nguyễn Mạnh Cường được Th&agrave;nh ủy ph&acirc;n c&ocirc;ng về l&agrave;m B&iacute; thư Quận ủy Thủ Đức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Phạm Hồng Sơn sinh năm 1981, qu&ecirc; Bến Tre, tr&igrave;nh độ thạc sĩ x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; ch&iacute;nh quyền nh&agrave; nước, cử nh&acirc;n h&agrave;nh ch&iacute;nh, cao cấp ch&iacute;nh trị. Anh Sơn hiện cũng l&agrave; Chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với t&igrave;nh cảm v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm trước đại hội, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n TP, Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo để thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng nghị quyết đại hội, đưa c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi TP ph&aacute;t triển, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4 ph&oacute; b&iacute; thư v&agrave; 19 ủy vi&ecirc;n thường vụ</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bốn anh, chị được bầu l&agrave;m ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM kh&oacute;a X gồm: Nguyễn Việt Quế Sơn (Ph&oacute; b&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX), Vương Thanh Liễu (Ph&oacute; b&iacute; thư - Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX), Phan Thị Thanh Phương (Ủy vi&ecirc;n Thường vụ - Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX) v&agrave; Ng&ocirc; Minh Hải (Ủy vi&ecirc;n BCH - Trưởng Ban Mặt trận-An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Thường vụ Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM kh&oacute;a X được bầu gồm 19 anh, chị. Ngo&agrave;i b&iacute; thư v&agrave; 4 ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c anh, chị: Trần Thu H&agrave;, Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n, Nguyễn C&ocirc;ng Danh, Nguyễn Thanh Hải, Phạm Kiều Hưng, Ph&ugrave;ng Th&aacute;i Quang, Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh, Nguyễn Phương Thảo, Do&atilde;n Trường Quang, Nguyễn Thị Hương, L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh, &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh, Phạm Văn Linh v&agrave; Ng&ocirc; Thị Hiền.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ủy ban kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a X gồm 11 anh chị v&agrave; anh Nguyễn Thanh Hải được bầu l&agrave; Chủ nhiệm ủy ban n&agrave;y.</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29819/ban-chap-hanh-khoa-x-1510561403870.jpg" /><br /> <em>Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM kh&oacute;a X ra mắt tại phi&ecirc;n bế mạc chiều 13-11. Trong ảnh: anh Ng&ocirc; Minh Hải, chị Vương Thanh Liễu, anh Phạm Hồng Sơn, anh Nguyễn Việt Quế Sơn v&agrave; chị Phan Thị Thanh Phương (h&agrave;ng đầu, từ tr&aacute;i qua) - Ảnh: QUANG ĐỊNH</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn n&oacute;i sẽ c&ugrave;ng tập thể ban thường vụ, ban chấp h&agrave;nh đo&agrave;n kết, nỗ lực để đưa c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố đạt được những th&agrave;nh tựu mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Hồng Sơn cũng mong với khẩu hiệu h&agrave;nh động &quot;Kh&aacute;t vọng - xung k&iacute;ch - tri thức - bản lĩnh&quot;, tuổi trẻ th&agrave;nh phố h&atilde;y chung sức, chung l&ograve;ng v&agrave; với sự năng động, s&aacute;ng tạo của m&igrave;nh c&ugrave;ng g&oacute;p sức x&acirc;y dựng TP.HCM c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4 mục ti&ecirc;u quan trọng</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội với 443 đại biểu tham dự đ&atilde; th&ocirc;ng qua nghị quyết với nhiều nội dung lớn của to&agrave;n nhiệm kỳ. Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Nguyễn Việt Quế Sơn cho biết hoạt động Đo&agrave;n tại th&agrave;nh phố hướng đến 4 mục ti&ecirc;u quan trọng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một l&agrave;, tập trung gi&aacute;o dục, bồi dưỡng thanh ni&ecirc;n gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, c&oacute; tri thức, sức khỏe, c&oacute; &yacute; thức t&ocirc;n trọng ph&aacute;p luật, c&oacute; đạo đức v&agrave; lối sống văn h&oacute;a, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai l&agrave;, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n trong tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, th&agrave;nh phố, đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o để tạo m&ocirc;i trường cho thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện, cống hiến, trưởng th&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ba l&agrave;, tổ chức Đo&agrave;n th&agrave;nh phố khẳng định r&otilde; vai tr&ograve; l&agrave; người bạn đồng h&agrave;nh, kết nối, hỗ trợ v&agrave; th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển của thanh ni&ecirc;n về mọi mặt, cổ vũ thanh ni&ecirc;n thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động s&aacute;ng tạo, l&agrave;m chủ khoa học, c&ocirc;ng nghệ hiện đại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bốn l&agrave;, tổ chức Đo&agrave;n phấn đấu đo&agrave;n kết, tập hợp rộng r&atilde;i c&aacute;c tầng lớp thanh thiếu nhi, n&acirc;ng cao vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị của tổ chức Đo&agrave;n đối với Hội LHTN VN TP.HCM, Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n cũng thực hiện tốt vai tr&ograve; phụ tr&aacute;ch Đội thiếu ni&ecirc;n tiền phong, chủ động, t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng, bảo vệ Đảng, ch&iacute;nh quyền, kh&ocirc;ng ngừng đổi mới nội dung v&agrave; phương thức hoạt động, n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức Đo&agrave;n. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với đ&oacute;, Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kiến nghị l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố tiếp tục quan t&acirc;m, chỉ đạo c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan tạo điều kiện để Th&agrave;nh Đo&agrave;n thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, thiết chế văn h&oacute;a v&agrave; khởi nghiệp cho tuổi trẻ th&agrave;nh phố trong nhiệm kỳ mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; đưa v&agrave;o sử dụng Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n cơ sở 2 tại ĐH Quốc gia TP.HCM hiện đang được x&acirc;y dựng; ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c thủ tục đầu tư để ch&iacute;nh thức khởi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Cung Thiếu nhi th&agrave;nh phố tại Khu trung t&acirc;m đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m v&agrave; giai đoạn 2 Trung t&acirc;m Sinh hoạt d&atilde; ngoại thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố tại Cần Giờ. Đ&acirc;y đều l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh của nhiệm kỳ 2012-2017 chưa ho&agrave;n th&agrave;nh. Ri&ecirc;ng&nbsp;c&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;Kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp s&aacute;ng tạo&quot; của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố l&agrave; đề xuất mới tại đại hội lần n&agrave;y.</span></span> &nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỐC&nbsp;LINH (Theo TTO)</strong> &nbsp; </span></span>&nbsp;&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;