Quận 7: Sôi nổi "Ngày Chủ nhật xanh" chào mừng thành công Đại hội Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2017-2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Nhằm ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, ng&agrave;y 19/11/2017, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 chỉ đạo c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong to&agrave;n quận t&iacute;ch cực đồng loạt tổ chức Ng&agrave;y Chủ nhật xanh bằng c&aacute;c hoạt động như trồng c&acirc;y xanh, ph&aacute;t quang bụi rậm, dọn vệ sinh, thu gom r&aacute;c thải, b&oacute;c x&oacute;a c&aacute;c biển quảng c&aacute;o, rao vặt sai quy định&hellip;, với sự tham gia của hơn 500 lượt c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n to&agrave;n quận, sau một ng&agrave;y l&agrave;m việc, đ&atilde; thu gom, xử l&yacute; r&aacute;c thải c&aacute;c loại, ph&aacute;t quang c&acirc;y cỏ dọc c&aacute;c tuyến đường giao th&ocirc;ng, trồng c&acirc;y xanh...&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Với c&aacute;c hoạt động như dọn dẹp vệ sinh m&ocirc;i trường, ph&aacute;t quang bụi rậm, khơi th&ocirc;ng cống r&atilde;nh, vệ sinh tuyến hẻm, chăm s&oacute;c c&acirc;y xanh, bổ sung c&acirc;y xanh tại c&aacute;c vị tr&iacute; ph&ugrave; hợp trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n cơ quan, đơn vị v&agrave; c&aacute;c tuyến đường l&acirc;n cận; tổ chức chỉnh trang, l&agrave;m sạch cơ quan, đơn vị..., c&aacute;c đơn vị đ&atilde; triển khai một c&aacute;ch đồng loạt, t&iacute;ch cực, g&oacute;p ph&acirc;̀n&nbsp;g&igrave;n giữ&nbsp;cho m&ocirc;i trường ng&agrave;y c&agrave;ng xanh- sạch- đẹp.</p> <p style="text-align:justify">Một số h&igrave;nh ảnh:</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29881/23658543_972044519602316_7218778650666203260_n.jpg" style="height:720px; width:960px" />Lễ ra qu&acirc;n được tổ chức tại phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, quận 7</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29881/23659176_272149096640783_770407203917723745_n.jpg" /></p> <p style="text-align:center">Hoạt động của Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Thuận, quận 7</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29881/23722456_756271854558610_8747625534438254228_n.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px">Đo&agrave;n phường T&acirc;n Thuận T&acirc;y, quận 7&nbsp;dọn dẹp vệ sinh c&aacute;c điểm ph&aacute;t sinh r&aacute;c tr&ecirc;n đia b&agrave;n 05 khu phố</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:helvetica,arial,sans-serif">Đo&agrave;n phường Ph&uacute; Thuận, quận 7&nbsp;đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n truyền bằng xe hoa, tổ chức ra qu&acirc;n tổng dọn vệ sinh tuyến hẻm 1205 tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường. Thực hiện Ng&agrave;y h&agrave;nh động của đo&agrave;n vi&ecirc;n ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đo&agrave;n th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, quận 7&nbsp;c&ugrave;ng người d&acirc;n tham gia thực&nbsp;</span></span><span style="font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px"><span style="font-size:14px">hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;30 ph&uacute;t v&igrave; khu phố xanh - sạch - đẹp&rdquo; tại đường A5, khu phố 5.</span>&nbsp;</span><span style="font-family:helvetica,arial,sans-serif">N</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:helvetica,arial,sans-serif">go&agrave;i ra, Chi đo&agrave;n Chi cục Thuế quận 7 cũng h</span><span style="font-family:helvetica,arial,sans-serif">oạt động bảo vệ m&ocirc;i trường v&igrave; Th&agrave;nh phố Xanh sạch đẹp theo đặc th&ugrave; của chi đo&agrave;n, vận động đo&agrave;n vi&ecirc;n trồng c&acirc;y xanh tại nh&agrave;, chăm s&oacute;c mảng xanh của cơ quan, dọn dẹp, vệ sinh Hội trường Chi cục Thuế, sắp xếp lại c&aacute;c hồ sơ tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; tho&aacute;ng m&aacute;t v&agrave; kh&ocirc;ng gian gọn g&agrave;ng hơn.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29881/23621342_756271907891938_3687206368634148488_n.jpg" style="height:719px; width:960px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29881/23722796_756272117891917_1283762827786313895_n.jpg" style="height:539px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, hướng tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời qua đ&oacute; gi&aacute;o dục, tuy&ecirc;n truyền n&acirc;ng cao nhận thức, &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm vủa c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong bảo vệ m&ocirc;i trường, giữ m&ocirc;i trường xanh - sạch - đẹp.</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;