Quận 7: Sôi nổi "Ngày Chủ nhật xanh" chào mừng thành công Đại hội Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2017-2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Nhằm ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, ng&agrave;y 19/11/2017, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 chỉ đạo c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong to&agrave;n quận t&iacute;ch cực đồng loạt tổ chức Ng&agrave;y Chủ nhật xanh bằng c&aacute;c hoạt động như trồng c&acirc;y xanh, ph&aacute;t quang bụi rậm, dọn vệ sinh, thu gom r&aacute;c thải, b&oacute;c x&oacute;a c&aacute;c biển quảng c&aacute;o, rao vặt sai quy định&hellip;, với sự tham gia của hơn 500 lượt c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n to&agrave;n quận, sau một ng&agrave;y l&agrave;m việc, đ&atilde; thu gom, xử l&yacute; r&aacute;c thải c&aacute;c loại, ph&aacute;t quang c&acirc;y cỏ dọc c&aacute;c tuyến đường giao th&ocirc;ng, trồng c&acirc;y xanh...&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Với c&aacute;c hoạt động như dọn dẹp vệ sinh m&ocirc;i trường, ph&aacute;t quang bụi rậm, khơi th&ocirc;ng cống r&atilde;nh, vệ sinh tuyến hẻm, chăm s&oacute;c c&acirc;y xanh, bổ sung c&acirc;y xanh tại c&aacute;c vị tr&iacute; ph&ugrave; hợp trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n cơ quan, đơn vị v&agrave; c&aacute;c tuyến đường l&acirc;n cận; tổ chức chỉnh trang, l&agrave;m sạch cơ quan, đơn vị..., c&aacute;c đơn vị đ&atilde; triển khai một c&aacute;ch đồng loạt, t&iacute;ch cực, g&oacute;p ph&acirc;̀n&nbsp;g&igrave;n giữ&nbsp;cho m&ocirc;i trường ng&agrave;y c&agrave;ng xanh- sạch- đẹp.</p> <p style="text-align:justify">Một số h&igrave;nh ảnh:</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29881/23658543_972044519602316_7218778650666203260_n.jpg" style="height:720px; width:960px" />Lễ ra qu&acirc;n được tổ chức tại phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, quận 7</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29881/23659176_272149096640783_770407203917723745_n.jpg" /></p> <p style="text-align:center">Hoạt động của Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Thuận, quận 7</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29881/23722456_756271854558610_8747625534438254228_n.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px">Đo&agrave;n phường T&acirc;n Thuận T&acirc;y, quận 7&nbsp;dọn dẹp vệ sinh c&aacute;c điểm ph&aacute;t sinh r&aacute;c tr&ecirc;n đia b&agrave;n 05 khu phố</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:helvetica,arial,sans-serif">Đo&agrave;n phường Ph&uacute; Thuận, quận 7&nbsp;đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n truyền bằng xe hoa, tổ chức ra qu&acirc;n tổng dọn vệ sinh tuyến hẻm 1205 tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường. Thực hiện Ng&agrave;y h&agrave;nh động của đo&agrave;n vi&ecirc;n ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đo&agrave;n th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, quận 7&nbsp;c&ugrave;ng người d&acirc;n tham gia thực&nbsp;</span></span><span style="font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px"><span style="font-size:14px">hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;30 ph&uacute;t v&igrave; khu phố xanh - sạch - đẹp&rdquo; tại đường A5, khu phố 5.</span>&nbsp;</span><span style="font-family:helvetica,arial,sans-serif">N</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:helvetica,arial,sans-serif">go&agrave;i ra, Chi đo&agrave;n Chi cục Thuế quận 7 cũng h</span><span style="font-family:helvetica,arial,sans-serif">oạt động bảo vệ m&ocirc;i trường v&igrave; Th&agrave;nh phố Xanh sạch đẹp theo đặc th&ugrave; của chi đo&agrave;n, vận động đo&agrave;n vi&ecirc;n trồng c&acirc;y xanh tại nh&agrave;, chăm s&oacute;c mảng xanh của cơ quan, dọn dẹp, vệ sinh Hội trường Chi cục Thuế, sắp xếp lại c&aacute;c hồ sơ tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; tho&aacute;ng m&aacute;t v&agrave; kh&ocirc;ng gian gọn g&agrave;ng hơn.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29881/23621342_756271907891938_3687206368634148488_n.jpg" style="height:719px; width:960px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29881/23722796_756272117891917_1283762827786313895_n.jpg" style="height:539px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, hướng tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời qua đ&oacute; gi&aacute;o dục, tuy&ecirc;n truyền n&acirc;ng cao nhận thức, &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm vủa c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong bảo vệ m&ocirc;i trường, giữ m&ocirc;i trường xanh - sạch - đẹp.</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;