Đoàn SAWACO: Mang nước sạch đến với thanh thiếu nhi Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>27 trụ nước sạch với tổng kinh ph&iacute; thực hiện hơn 270 triệu đồng đ&atilde; được c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV thực hiện trong năm 2017 để cung cấp nguồn nước sạch cho người d&acirc;n v&agrave; thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29916/2. 02.JPG" style="height:521px; width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Lắp đặt trụ nước uống tại v&ograve;i&rdquo; l&agrave; hoạt động ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được triển khai thực hiện từ th&aacute;ng 3 đến th&aacute;ng 10/2017, &nbsp;Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty đ&atilde; tiến h&agrave;nh lắp đặt 27 trụ nước tại v&ograve;i tại Sở Giao th&ocirc;ng - Vận tải Th&agrave;nh phố, Viện Y dược học D&acirc;n tộc TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố, c&aacute;c trường học v&agrave; một số Nh&agrave; Thiếu nhi c&aacute;c quận, huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ thế, trụ nước sạch c&ograve;n được mang đến tặng c&aacute;c bạn thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum, Vương quốc Campuchia v&agrave; Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c trụ nước tại v&ograve;i đảm bảo t&iacute;nh thẩm mỹ, thường được đặt tại c&aacute;c vị tr&iacute; ph&uacute; hợp, dễ thấy, dễ tiếp cận để sử dụng, được diệt khuẩn, đảm bảo sức khỏe thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n khi sử dụng trực tiếp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Để c&oacute; được những trụ nước sạch đảm bảo chất lượng, tr&ecirc;n cơ sở </em><em>khảo s&aacute;t vị tr&iacute; v&agrave; phương thức thi c&ocirc;ng lắp đặt, căn cứ v&agrave;o đối tượng sử dụng, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty&nbsp;lựa chọn những m&aacute;y lọc nước ph&ugrave; hợp, đảm bảo chất lượng nước đầu ra phải đạt ti&ecirc;u chuẩn QCVN 01-2009/BYT quy định về chất lượng nước ăn uống. Trong đ&oacute;, c&aacute;c bệnh viện, c&ocirc;ng sở, trụ nước uống sẽ c&oacute; hai v&ograve;i n&oacute;ng v&agrave; lạnh (phải sử dụng điện), c&aacute;c trường học sử dụng hai v&ograve;i lạnh (kh&ocirc;ng sử dụng điện)&rdquo;</em> &ndash; Chị Nguyễn Thị Kiều Nguyệt &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kinh ph&iacute; mỗi trụ nước l&agrave; 10.000.000 đồng bao gồm: chi ph&iacute; trụ nước uống, bảng hiệu c&ocirc;ng tr&igrave;nh; chi ph&iacute; vật liệu thi c&ocirc;ng (đường ống, co, c&aacute;t, xi măng, m&aacute;i che&hellip;..); được tr&iacute;ch từ nguồn Quỹ Ph&uacute;c lợi, sự hỗ trợ của Đảng ủy, C&ocirc;ng Đo&agrave;n v&agrave; đặc biệt từ đo&agrave;n vi&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau khi ho&agrave;n tất c&ocirc;ng t&aacute;c thi c&ocirc;ng, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty tiến h&agrave;nh kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n cho đơn vị thụ hưởng; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm kiểm tra v&agrave; bảo dưỡng định kỳ 6 th&aacute;ng/lần v&agrave; tiến h&agrave;nh thay l&otilde;i lọc định kỳ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng v&agrave; hiệu quả của c&ocirc;ng tr&igrave;nh, đo&agrave;n vi&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty thường xuy&ecirc;n kiểm nghiệm v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t chất lượng nước 87 trụ được được lắp đặt từ năm 2010 cho đến nay.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29916/2-Khanh thanh tru nuoc.JPG" style="height:414px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Mừng vui đ&oacute;n trụ nước sạch</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều đơn vị thụ hưởng đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; việc tạo ra những gi&aacute; trị thiết thực cho cộng đồng của Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những việc l&agrave;m &yacute; nghĩa để g&oacute;p phần quảng b&aacute; n&eacute;t đẹp của hoạt động Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty qua m&agrave;u &aacute;o xanh t&igrave;nh nguyện, ph&aacute;t huy phẩm chất &ldquo;nghĩa t&igrave;nh&rdquo; v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống của người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thầy&nbsp;Đặng Th&aacute;i B&igrave;nh,&nbsp;Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh An (X&atilde; đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ)&nbsp;chia sẻ: <em>&ldquo;</em><em>C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Lắp đặt trụ nước uống tại v&ograve;i&rdquo; đ&atilde; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao </em><em>chất</em><em> lượng cuộc sống, đem lại nguồn nước sạch &ndash; nước m&aacute;t cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh trường. Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường rất c&aacute;m ơn c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty đ&atilde; mang đến c&ocirc;ng tr&igrave;nh rất &yacute; nghĩa v&agrave; thiết thực&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Ho&agrave;ng An&nbsp;- Huấn luyện vi&ecirc;n&nbsp;Vovinam tại&nbsp;Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 2 chia sẻ: <em>&ldquo;C&aacute;c em thiếu nhi đang học lớp v&otilde; ở đ&acirc;y rất vui khi&nbsp;c&oacute; trụ nước sạch. Ng&agrave;y n&agrave;o c&aacute;c bạn cũng c&oacute; thể lấy nước giải kh&aacute;t sau những giờ tập luyện căng thẳng. Qua trao đổi với một số phụ huynh, m&igrave;nh thấy nhiều phụ huynh&nbsp;cũng cảm thấy phấn khởi khi con em đi học c&oacute; th&ecirc;m sự chăm lo tốt hơn, đặc biệt l&agrave; nước uống&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng hướng đến cộng đồng trong năm 2017, những gi&aacute; trị thiết thực được tạo ra từ c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh mang t&iacute;nh bền vững của Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty phần n&agrave;o hỗ trợ việc học tập, sinh hoạt của c&aacute;c bạn thanh thiếu nhi, nhu cầu nước sạch của người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c tỉnh bạn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty vẫn đang từng ng&agrave;y duy tr&igrave; mục ti&ecirc;u hoạt động v&igrave; cộng đồng, qua đ&oacute; tiến những bước d&agrave;i tr&ecirc;n chặng đường r&egrave;n luyện c&aacute;c gi&aacute; trị m&acirc;̃u hình thanh ni&ecirc;n SAWACO: &ldquo;Y&ecirc;u ngh&ecirc;̀ &ndash; Trách nhi&ecirc;̣m &ndash; Bản lĩnh &ndash; Sáng tạo&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TI</strong><strong>ẾN LỘC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;