Đoàn SAWACO: Mang nước sạch đến với thanh thiếu nhi Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>27 trụ nước sạch với tổng kinh ph&iacute; thực hiện hơn 270 triệu đồng đ&atilde; được c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV thực hiện trong năm 2017 để cung cấp nguồn nước sạch cho người d&acirc;n v&agrave; thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29916/2. 02.JPG" style="height:521px; width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Lắp đặt trụ nước uống tại v&ograve;i&rdquo; l&agrave; hoạt động ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được triển khai thực hiện từ th&aacute;ng 3 đến th&aacute;ng 10/2017, &nbsp;Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty đ&atilde; tiến h&agrave;nh lắp đặt 27 trụ nước tại v&ograve;i tại Sở Giao th&ocirc;ng - Vận tải Th&agrave;nh phố, Viện Y dược học D&acirc;n tộc TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố, c&aacute;c trường học v&agrave; một số Nh&agrave; Thiếu nhi c&aacute;c quận, huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ thế, trụ nước sạch c&ograve;n được mang đến tặng c&aacute;c bạn thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum, Vương quốc Campuchia v&agrave; Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c trụ nước tại v&ograve;i đảm bảo t&iacute;nh thẩm mỹ, thường được đặt tại c&aacute;c vị tr&iacute; ph&uacute; hợp, dễ thấy, dễ tiếp cận để sử dụng, được diệt khuẩn, đảm bảo sức khỏe thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n khi sử dụng trực tiếp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Để c&oacute; được những trụ nước sạch đảm bảo chất lượng, tr&ecirc;n cơ sở </em><em>khảo s&aacute;t vị tr&iacute; v&agrave; phương thức thi c&ocirc;ng lắp đặt, căn cứ v&agrave;o đối tượng sử dụng, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty&nbsp;lựa chọn những m&aacute;y lọc nước ph&ugrave; hợp, đảm bảo chất lượng nước đầu ra phải đạt ti&ecirc;u chuẩn QCVN 01-2009/BYT quy định về chất lượng nước ăn uống. Trong đ&oacute;, c&aacute;c bệnh viện, c&ocirc;ng sở, trụ nước uống sẽ c&oacute; hai v&ograve;i n&oacute;ng v&agrave; lạnh (phải sử dụng điện), c&aacute;c trường học sử dụng hai v&ograve;i lạnh (kh&ocirc;ng sử dụng điện)&rdquo;</em> &ndash; Chị Nguyễn Thị Kiều Nguyệt &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kinh ph&iacute; mỗi trụ nước l&agrave; 10.000.000 đồng bao gồm: chi ph&iacute; trụ nước uống, bảng hiệu c&ocirc;ng tr&igrave;nh; chi ph&iacute; vật liệu thi c&ocirc;ng (đường ống, co, c&aacute;t, xi măng, m&aacute;i che&hellip;..); được tr&iacute;ch từ nguồn Quỹ Ph&uacute;c lợi, sự hỗ trợ của Đảng ủy, C&ocirc;ng Đo&agrave;n v&agrave; đặc biệt từ đo&agrave;n vi&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau khi ho&agrave;n tất c&ocirc;ng t&aacute;c thi c&ocirc;ng, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty tiến h&agrave;nh kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n cho đơn vị thụ hưởng; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm kiểm tra v&agrave; bảo dưỡng định kỳ 6 th&aacute;ng/lần v&agrave; tiến h&agrave;nh thay l&otilde;i lọc định kỳ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng v&agrave; hiệu quả của c&ocirc;ng tr&igrave;nh, đo&agrave;n vi&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty thường xuy&ecirc;n kiểm nghiệm v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t chất lượng nước 87 trụ được được lắp đặt từ năm 2010 cho đến nay.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29916/2-Khanh thanh tru nuoc.JPG" style="height:414px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Mừng vui đ&oacute;n trụ nước sạch</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều đơn vị thụ hưởng đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; việc tạo ra những gi&aacute; trị thiết thực cho cộng đồng của Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những việc l&agrave;m &yacute; nghĩa để g&oacute;p phần quảng b&aacute; n&eacute;t đẹp của hoạt động Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty qua m&agrave;u &aacute;o xanh t&igrave;nh nguyện, ph&aacute;t huy phẩm chất &ldquo;nghĩa t&igrave;nh&rdquo; v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống của người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thầy&nbsp;Đặng Th&aacute;i B&igrave;nh,&nbsp;Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh An (X&atilde; đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ)&nbsp;chia sẻ: <em>&ldquo;</em><em>C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Lắp đặt trụ nước uống tại v&ograve;i&rdquo; đ&atilde; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao </em><em>chất</em><em> lượng cuộc sống, đem lại nguồn nước sạch &ndash; nước m&aacute;t cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh trường. Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường rất c&aacute;m ơn c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty đ&atilde; mang đến c&ocirc;ng tr&igrave;nh rất &yacute; nghĩa v&agrave; thiết thực&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Ho&agrave;ng An&nbsp;- Huấn luyện vi&ecirc;n&nbsp;Vovinam tại&nbsp;Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 2 chia sẻ: <em>&ldquo;C&aacute;c em thiếu nhi đang học lớp v&otilde; ở đ&acirc;y rất vui khi&nbsp;c&oacute; trụ nước sạch. Ng&agrave;y n&agrave;o c&aacute;c bạn cũng c&oacute; thể lấy nước giải kh&aacute;t sau những giờ tập luyện căng thẳng. Qua trao đổi với một số phụ huynh, m&igrave;nh thấy nhiều phụ huynh&nbsp;cũng cảm thấy phấn khởi khi con em đi học c&oacute; th&ecirc;m sự chăm lo tốt hơn, đặc biệt l&agrave; nước uống&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng hướng đến cộng đồng trong năm 2017, những gi&aacute; trị thiết thực được tạo ra từ c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh mang t&iacute;nh bền vững của Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty phần n&agrave;o hỗ trợ việc học tập, sinh hoạt của c&aacute;c bạn thanh thiếu nhi, nhu cầu nước sạch của người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c tỉnh bạn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty vẫn đang từng ng&agrave;y duy tr&igrave; mục ti&ecirc;u hoạt động v&igrave; cộng đồng, qua đ&oacute; tiến những bước d&agrave;i tr&ecirc;n chặng đường r&egrave;n luyện c&aacute;c gi&aacute; trị m&acirc;̃u hình thanh ni&ecirc;n SAWACO: &ldquo;Y&ecirc;u ngh&ecirc;̀ &ndash; Trách nhi&ecirc;̣m &ndash; Bản lĩnh &ndash; Sáng tạo&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TI</strong><strong>ẾN LỘC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;