Mười năm tôn vinh điển hình - lan tỏa những hành động đẹp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c khối c&aacute;c cơ quan c&aacute;c tỉnh/ th&agrave;nh phố cụm miền Đ&ocirc;ng Nam bộ lần thứ 10 - năm 2017 đ&atilde; diễn ra tại B&igrave;nh Phước từ ng&agrave;y 16/11 đến ng&agrave;y 18/11/2017 với hơn 150 đại biểu, Li&ecirc;n hoan do Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố phối hợp với Đo&agrave;n Khối c&aacute;c cơ quan Tỉnh B&igrave;nh Phước, B&igrave;nh Dương, Đồng Nai, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u, T&acirc;y Ninh v&agrave; B&igrave;nh Dương tổ chức. Đ&acirc;y l&agrave; giải ph&aacute;p nhằm thực hiện hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Khối c&aacute;c cơ quan tỉnh/ th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự li&ecirc;n hoan năm nay, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố c&oacute; với 23 đại biểu v&agrave; c&oacute; 10 điển h&igrave;nh xuất sắc nhất được tuy&ecirc;n dương. C&aacute;c đại biểu từ th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c trước khi tham gia c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh của li&ecirc;n hoan tại B&igrave;nh dương đ&atilde; đến d&acirc;ng hoa, b&aacute;o c&ocirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c tại Tượng đ&agrave;i của B&aacute;c với thiếu nhi &nbsp;- Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố đồng thời trao giấy chứng nhận thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến học tập l&agrave;m theo B&aacute;c năm 2017 cho 21 đồng ch&iacute; tham gia li&ecirc;n hoan v&agrave; khen thưởng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong 10 năm qua, li&ecirc;n hoan thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến khối c&aacute;c cơ quan tỉnh/th&agrave;nh phố Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam bộ đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 650 gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, trong đ&oacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; 105 đại biểu. Được tuy&ecirc;n dương&nbsp;l&agrave; những đồng ch&iacute; c&oacute; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống đẹp, c&oacute; tri thức, gi&agrave;u nhiệt huyết, s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch đi đầu, nỗ lực thi đua ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc&nbsp;nhiệm vụ được giao;&nbsp;l&agrave; những&nbsp;gương điển h&igrave;nh trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh của tuổi trẻ khối c&aacute;c cơ quan tỉnh/th&agrave;nh phố khu vực Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ. L&agrave; lực lượng chủ đạo ở đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh năng động nhất to&agrave;n quốc, việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c được xem l&agrave; nhiệm vụ trọng t&acirc;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh của Khối. Đo&agrave;n Khối đ&atilde; triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị gắn với thực hiện cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh&rdquo; v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Thanh ni&ecirc;n chung tay cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo;, &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo;... Ngo&agrave;i 105 đại biểu thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ được tuy&ecirc;n dương; Đo&agrave;n Khối c&ograve;n c&oacute; 134 tập thể v&agrave; 510 điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c, người tốt, việc tốt tại cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh từng n&oacute;i: &ldquo;Lấy gương người tốt việc tốt để h&agrave;ng ng&agrave;y gi&aacute;o dục lẫn nhau l&agrave; một trong những c&aacute;ch tốt nhất để x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng c&aacute;c tổ chức c&aacute;ch mạng, x&acirc;y dựng con người mới, cuộc sống mới&rdquo;. Từ những việc l&agrave;m thiết thực v&agrave; hữu &iacute;ch, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n khối c&aacute;c cơ quan tỉnh/th&agrave;nh phố cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; v&agrave; đang g&oacute;p phần lan tỏa những h&agrave;nh động đẹp tới cộng đồng. Họ ch&iacute;nh l&agrave; những b&ocirc;ng hoa điểm t&ocirc; khu vườn &ldquo;l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; ng&agrave;y c&agrave;ng th&ecirc;m đẹp v&agrave; &yacute; nghĩa hơn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Khoa</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;