Mười năm tôn vinh điển hình - lan tỏa những hành động đẹp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c khối c&aacute;c cơ quan c&aacute;c tỉnh/ th&agrave;nh phố cụm miền Đ&ocirc;ng Nam bộ lần thứ 10 - năm 2017 đ&atilde; diễn ra tại B&igrave;nh Phước từ ng&agrave;y 16/11 đến ng&agrave;y 18/11/2017 với hơn 150 đại biểu, Li&ecirc;n hoan do Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố phối hợp với Đo&agrave;n Khối c&aacute;c cơ quan Tỉnh B&igrave;nh Phước, B&igrave;nh Dương, Đồng Nai, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u, T&acirc;y Ninh v&agrave; B&igrave;nh Dương tổ chức. Đ&acirc;y l&agrave; giải ph&aacute;p nhằm thực hiện hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Khối c&aacute;c cơ quan tỉnh/ th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự li&ecirc;n hoan năm nay, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố c&oacute; với 23 đại biểu v&agrave; c&oacute; 10 điển h&igrave;nh xuất sắc nhất được tuy&ecirc;n dương. C&aacute;c đại biểu từ th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c trước khi tham gia c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh của li&ecirc;n hoan tại B&igrave;nh dương đ&atilde; đến d&acirc;ng hoa, b&aacute;o c&ocirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c tại Tượng đ&agrave;i của B&aacute;c với thiếu nhi &nbsp;- Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố đồng thời trao giấy chứng nhận thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến học tập l&agrave;m theo B&aacute;c năm 2017 cho 21 đồng ch&iacute; tham gia li&ecirc;n hoan v&agrave; khen thưởng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong 10 năm qua, li&ecirc;n hoan thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến khối c&aacute;c cơ quan tỉnh/th&agrave;nh phố Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam bộ đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 650 gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, trong đ&oacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; 105 đại biểu. Được tuy&ecirc;n dương&nbsp;l&agrave; những đồng ch&iacute; c&oacute; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống đẹp, c&oacute; tri thức, gi&agrave;u nhiệt huyết, s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch đi đầu, nỗ lực thi đua ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc&nbsp;nhiệm vụ được giao;&nbsp;l&agrave; những&nbsp;gương điển h&igrave;nh trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh của tuổi trẻ khối c&aacute;c cơ quan tỉnh/th&agrave;nh phố khu vực Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ. L&agrave; lực lượng chủ đạo ở đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh năng động nhất to&agrave;n quốc, việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c được xem l&agrave; nhiệm vụ trọng t&acirc;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh của Khối. Đo&agrave;n Khối đ&atilde; triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị gắn với thực hiện cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh&rdquo; v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Thanh ni&ecirc;n chung tay cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo;, &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo;... Ngo&agrave;i 105 đại biểu thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ được tuy&ecirc;n dương; Đo&agrave;n Khối c&ograve;n c&oacute; 134 tập thể v&agrave; 510 điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c, người tốt, việc tốt tại cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh từng n&oacute;i: &ldquo;Lấy gương người tốt việc tốt để h&agrave;ng ng&agrave;y gi&aacute;o dục lẫn nhau l&agrave; một trong những c&aacute;ch tốt nhất để x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng c&aacute;c tổ chức c&aacute;ch mạng, x&acirc;y dựng con người mới, cuộc sống mới&rdquo;. Từ những việc l&agrave;m thiết thực v&agrave; hữu &iacute;ch, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n khối c&aacute;c cơ quan tỉnh/th&agrave;nh phố cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; v&agrave; đang g&oacute;p phần lan tỏa những h&agrave;nh động đẹp tới cộng đồng. Họ ch&iacute;nh l&agrave; những b&ocirc;ng hoa điểm t&ocirc; khu vườn &ldquo;l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; ng&agrave;y c&agrave;ng th&ecirc;m đẹp v&agrave; &yacute; nghĩa hơn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Khoa</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;