Chương trình Liên hoan Thanh niên tiên tiến Saigon Co.op làm theo lời Bác năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022; đồng thời biểu dương, t&ocirc;n vinh v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c điển h&igrave;nh <em>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;</em> trong việc thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c, những gương điển h&igrave;nh thực hiện tốt phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i &ndash; người đo&agrave;n vi&ecirc;n tận t&acirc;m nhất&rdquo;; Ban Thường vụ Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde;&nbsp;Thương mại TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức&nbsp;Chương tr&igrave;nh Li&ecirc;n hoan thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Saigon Co.op l&agrave;m theo lời B&aacute;c v&agrave; tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến năm 2017.</span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh năm nay diễn ra từ ng&agrave;y 28 đến 30/11/2017 tại th&agrave;nh phố Nha Trang với nhiều nội dung &yacute; nghĩa, trong đ&oacute; ch&uacute; trọng việc tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, gi&aacute;o dục truyền thống, gi&aacute;o dục đạo đức lối sống; x&acirc;y dựng chuẩn mực đạo đức cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, tạo kh&iacute; thế thi đua s&ocirc;i nổi; thắp l&ecirc;n ngọn lửa t&igrave;nh nguyện trong mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, khẳng định vai tr&ograve; của tuổi trẻ tham gia ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, bảo đảm an sinh x&atilde; hội, từ đ&oacute; lan tỏa, l&ocirc;i cuốn c&aacute;c lực lượng kh&aacute;c c&ugrave;ng tham gia...&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cụ thể, Đo&agrave;n Saigon Co.op phối hợp với Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty Dược S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức chuỗi c&aacute;c hoạt động v&igrave; cộng đồng như viếng thăm, d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để tri &acirc;n 64 chiến sĩ đ&atilde; hi sinh trong cuộc chống qu&acirc;n x&acirc;m lược, bảo vệ Gạc Ma; tổ chức b&aacute;n h&agrave;ng lưu động động phục vụ b&agrave; con đảo Tr&iacute; Nguy&ecirc;n sau b&atilde;o lũ: đem h&agrave;ng Việt Nam chất lượng cao với gi&aacute; rẻ, nhiều chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i phục vụ người d&acirc;n x&atilde; đảo với lượng h&agrave;ng h&oacute;a c&oacute; gi&aacute; trị 100 triệu đồng; tổ chức kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; v&agrave; tặng qu&agrave; cho 250 người d&acirc;n đảo Tr&iacute; Nguy&ecirc;n; thăm hỏi v&agrave; tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, người d&acirc;n bị thiệt hại sau b&atilde;o trị gi&aacute; gần 100 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong h&agrave;nh tr&igrave;nh Li&ecirc;n hoan, Đo&agrave;n Saigon Co.op cũng tổ chức giao lưu, thăm v&agrave; tặng qu&agrave; với đơn vị kết nghĩa Lữ đo&agrave;n hải qu&acirc;n đ&aacute;nh bộ 101 &ndash; V&ugrave;ng 4 Hải qu&acirc;n v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p 20 triệu đồng v&agrave;o Quỹ t&igrave;nh thương của Lữ 101.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i c&aacute;c hoạt động v&igrave; Cộng đồng, thể hiện tr&aacute;ch nhiệm của Tuổi trẻ Saigon Co.op; c&aacute;c gương điển h&igrave;nh c&ograve;n tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n tại Co.opmart Nha Trang: ph&aacute;t triển kh&aacute;ch h&agrave;ng Th&acirc;n thiết, Th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; khảo s&aacute;t mặt bằng ph&aacute;t triển mạng lưới cửa h&agrave;ng Co.op Food tại thị trường Nha Trang.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>132 gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến</strong>; trong đ&oacute; c&oacute; 76 gương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, 36 gương Nh&acirc;n vi&ecirc;n Saigon Co.op trẻ - giỏi &ndash; tận t&acirc;m&rdquo;, 8 gương Thu ng&acirc;n kiểu mẫu v&agrave; 12 gương Mậu dịch vi&ecirc;n trẻ - giỏi đ&atilde; được vinh danh v&agrave; lan tỏa của mạnh mẽ đến với đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tại đơn vị v&agrave; x&atilde; hội; từ đ&oacute; đ&atilde; n&acirc;ng cao được tinh thần học tập lẫn nhau, n&acirc;ng cao hơn l&ograve;ng y&ecirc;u nghề, l&ograve;ng trung th&agrave;nh, gắn b&oacute; với đơn vị v&agrave; việc thực hiện &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; ng&agrave;y c&agrave;ng s&acirc;u rộng cả về chất lẫn về lượng.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">P.V.</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;