Sôi nổi Liên hoan văn nghệ STHC Music Festival 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 02/12/2017, v&ograve;ng loại Li&ecirc;n hoan Văn nghệ&nbsp;<em>&ldquo; </em>STHC Music Festival năm 2017&rdquo; với chủ đề &ldquo;KICK OFF &ndash; SỰ KHỞI ĐẦU&rdquo;. diễn ra tại s&acirc;n trường.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29959/Tiet muc nhay.JPG" style="height:385px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh n&agrave;y nhằm tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o văn h&oacute;a văn nghệ, ph&aacute;t huy tinh thần giao lưu, học hỏi, đẩy mạnh phong tr&agrave;o học ngoại ngữ trong sinh vi&ecirc;n. Ban Gi&aacute;m khảo Hội thi gồm: C&ocirc; Lương Thanh Thảo, Ph&oacute; Hiệu trưởng &ndash; Thầy Đặng Quốc H&ograve;a, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Hiệu trưởng; Mr. Harold Mainguy, Chuy&ecirc;n gia ẩm thực - Canada.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh đ&atilde; được sự hưởng ứng nhiệt t&igrave;nh của qu&iacute; thầy c&ocirc; v&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n. C&oacute; 35 tiết mục đ&atilde; tham dự Li&ecirc;n hoan gồm nhiều thể loại: đơn ca, song ca, m&uacute;a, nhảy hiện đại, d&acirc;n vũ, thời trang &hellip;Tất cả c&aacute;c tiết mục đều được sinh vi&ecirc;n của trường biểu diễn bằng tiếng Anh. được tập luyện d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu đầy m&agrave;u sắc s&ocirc;i động, tươi trẻ. C&oacute; 15 tiết mục lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết , trong đ&oacute; c&oacute; 5 tiết tiết mục được BAN Gi&aacute;m khảo đồng &yacute; ngay sau khi tr&igrave;nh diễn. Chương tr&igrave;nh Chung kết sẽ được tr&igrave;nh diễn v&agrave;o ng&agrave;y 16/12/2017.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kết hợp với chương tr&igrave;nh văn nghệ l&agrave; chương tr&igrave;nh r&uacute;t thăm tr&uacute;ng thưởng s&ocirc;i động với 20 m&oacute;n qu&agrave; hữu dụng như: N&oacute;n bảo hiểm, Ba l&ocirc;.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29959/trao giai.JPG" style="height:397px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2017 sắp kh&eacute;p lại với nhiều th&agrave;nh quả bằng sự cố gắng của tập thể thầy c&ocirc;, CB-CNV v&agrave;&nbsp; v&agrave; sinh vi&ecirc;n trường STHC, chuẩn bị đ&oacute;n ch&agrave;o năm mới 2018 với nhiều thắng lợi mới. <strong>STHC Music Festival</strong>&nbsp;được tổ chức kết hợp với Chợ phi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n h&ograve;a c&ugrave;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; rộn r&agrave;ng nh&acirc;n dịp cuối năm,&nbsp; thật sự l&agrave; ng&agrave;y hội tưng bừng của trường Saigontourist.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>H.Đ.N.T</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;