Hư xe giữa đêm: đừng lo đã có SOS Sài Gòn!

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;nửa đ&ecirc;m lung linh nhưng vắng lặng. Khi những ng&ocirc;i nh&agrave; đ&atilde; tắt &aacute;nh đ&egrave;n v&agrave; mọi người đều đ&atilde; ngon giấc, c&oacute; những ch&agrave;ng trai lại t&uacute;a ra khắp mọi nẻo đường Th&agrave;nh phố&nbsp;với lỉnh kỉnh t&uacute;i cứu thương v&agrave; đồ nghề sửa xe. Đ&oacute; l&agrave; SOS S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Đội cứu hộ đ&ecirc;m khuya miễn ph&iacute;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29971/SOS SUA XE.png" style="height:395px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Trắng đ&ecirc;m lao đi cứu người</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn c&oacute; bao giờ rơi v&agrave;o ho&agrave;n cảnh chiếc xe m&aacute;y y&ecirc;u qu&yacute; của m&igrave;nh đang chạy ngon l&agrave;nh đột nhi&ecirc;n dở chứng giữa đường l&uacute;c nửa đ&ecirc;m ? Khi m&agrave; ai cũng lao đi vun v&uacute;t, xung quanh vắng lặng v&agrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n một tiệm sửa xe n&agrave;o c&ograve;n s&aacute;ng đ&egrave;n. Chắc chắn rằng khi đ&oacute; bạn chỉ mong gặp được một người tốt gi&uacute;p m&igrave;nh về tận nh&agrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;h&agrave;o hiệp với những con người tốt bụng. Từ đầu năm 2017 đến nay, đ&ecirc;m n&agrave;o cũng c&oacute; những ch&agrave;ng trai tỏa khắp những con đường lớn nhỏ, từng hẻm h&oacute;c của S&agrave;i G&ograve;n chỉ để l&agrave;m một việc: <strong>cứu gi&uacute;p những người gặp nạn giữa đ&ecirc;m khuya.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đang chạy xe tr&ecirc;n đại lộ Phạm Văn Đồng khi đồng hồ đ&atilde; điểm gần 23 giờ đ&ecirc;m, bộ đ&agrave;m của &Acirc;n v&agrave; Nam vang l&ecirc;n inh ỏi giọng của nh&oacute;m trưởng Tiến: <em>&ldquo;Tất cả anh em SOS tập trung gấp ở ch&acirc;n cầu S&agrave;i G&ograve;n, c&oacute; xe gặp nạn&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau hiệu lệnh của nh&oacute;m trưởng, tất cả th&agrave;nh vi&ecirc;n hoạt động tối h&ocirc;m đ&oacute; đều quay đầu xe, bật c&ograve;i hiệu v&agrave; đ&egrave;n nh&aacute;y, rồ ga trực chỉ hướng thẳng về cầu S&agrave;i G&ograve;n. &Acirc;n v&agrave; Nam cũng tranh thủ đến&nbsp;Xa lộ H&agrave; Nội. 15 ph&uacute;t sau, cả nh&oacute;m đ&atilde; c&oacute; mặt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Người bị nạn l&agrave; một nữ sinh vi&ecirc;n bị lủng b&aacute;nh xe v&igrave; c&aacute;n đinh đ&atilde; dắt bộ gần một c&acirc;y số v&agrave; một đ&ocirc;i vợ chồng lớn tuổi hư ruột xe. Rất nhanh ch&oacute;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n SOS chia nhau ra soi đ&egrave;n t&igrave;m lỗ mọt, v&aacute; ruột, r&agrave; đinh, sau 10 ph&uacute;t 2 chiếc xe đ&atilde; c&oacute; thể chạy ngon l&agrave;nh. C&ocirc; nữ sinh cảm ơn rối r&iacute;t c&aacute;c anh &ldquo;so&aacute;i ca&rdquo;, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;c anh sửa gi&uacute;p kh&ocirc;ng biết c&ocirc; c&oacute; về đến nh&agrave; an to&agrave;n kh&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi nh&oacute;m đang l&uacute;i c&uacute;i sửa xe cho hai vợ chồng lớn tuổi, Nam đang đứng soi đ&egrave;n cho đồng đội th&igrave; b&agrave; vợ d&uacute;i v&agrave;o tay anh tờ 200 ngh&igrave;n. Nam rụt tay lại v&agrave; c&uacute;i đầu cảm ơn nhưng từ chối, nhất quyết kh&ocirc;ng nhận. B&agrave; vợ cứ cố n&agrave;i &eacute;p muốn cảm ơn nh&oacute;m n&ecirc;n Nam cầm tạm cho b&agrave; vui, nhưng sau đ&oacute; &acirc;m thầm gửi trả lại cho &ocirc;ng chồng v&agrave; n&oacute;i: <em>&ldquo;SOS l&agrave; miễn ph&iacute;, ch&uacute;ng ch&aacute;u gi&uacute;p người chứ kh&ocirc;ng nhận tiền.&rdquo;</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29971/SUA XE NGUOI NUOC NGOAI.png" style="height:398px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Một đ&ecirc;m chạy 5-6 &ldquo;s&ocirc;&rdquo;, c&oacute; h&ocirc;m đến s&aacute;ng l&agrave; chuyện thường</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đang ch&agrave;o tạm biệt c&aacute;c &ldquo;vị kh&aacute;ch&rdquo; vừa mới gi&uacute;p đỡ, chưa kịp thu dọn đồ nghề th&igrave; c&oacute; tiếng m&ocirc; t&ocirc; ầm ầm chạy tới dừng ngay chỗ nh&oacute;m đang đứng. Tr&ecirc;n xe l&agrave; hai anh ch&agrave;ng người Mỹ to con nhưng kh&ocirc;ng may chiếc m&ocirc; t&ocirc; của họ bị x&igrave; lốp. Một người l&agrave; Jonathan bập bẹ tiếng Việt với giọng ngọng ngịu: &ldquo;Bơm, bơm&rdquo; v&agrave; chỉ v&agrave;o c&aacute;i b&aacute;nh xe xẹp l&eacute;p.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay lập tức c&aacute;c ch&agrave;ng trai SOS lại mở t&uacute;i đồ nghề, kiểm tra v&agrave; v&aacute; lại b&aacute;nh xe cho hai anh bạn Mỹ d&ugrave; hai b&ecirc;n chỉ c&oacute; thể n&oacute;i chuyện với nhau bằng cử chỉ v&agrave; một &iacute;t tiếng Việt. B&aacute;nh xe được bơm căng cứng lại, hai anh bạn Mỹ mừng rỡ v&agrave; ngỏ &yacute; trả tiền, tất nhi&ecirc;n nh&oacute;m lại kh&ocirc;ng nhận, n&ecirc;n Jonathan v&agrave; bạn m&igrave;nh xin được bắt tay từng người để cảm ơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lại chia nhau mỗi người mỗi ngả để đi &ldquo;tuần tra&rdquo; xem c&oacute; ai bị nạn kh&ocirc;ng. Tiến &ndash; nh&oacute;m trưởng khu vực T&acirc;n B&igrave;nh nửa đ&ugrave;a nửa thật: <em>&ldquo;Đ&ecirc;m n&agrave;o nh&oacute;m cũng chạy mệt nghỉ 5-6 &ldquo;s&ocirc;&rdquo;, n&agrave;o l&agrave; hư xe, đụng xe, t&eacute; xe đủ kiểu. Mới h&ocirc;m qua đang cấp cứu cho một người bị đụng xe th&igrave; nghe ầm một ph&aacute;t, th&ecirc;m một vụ nữa. Đưa họ nhập viện xong cũng vừa đ&uacute;ng 5 giờ s&aacute;ng.&rdquo;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&agrave;m việc n&agrave;y với một tinh thần t&igrave;nh nguyện, nhưng nhiều l&uacute;c nh&oacute;m cũng gặp phải những t&igrave;nh huống &eacute;o le. Nam chia sẻ: &ldquo; Nhiều đ&ecirc;m thấy c&oacute; người hư xe, tụi m&igrave;nh cũng tấp lại ngỏ &yacute; gi&uacute;p đỡ nhưng họ sợ n&ecirc;n l&agrave;m lơ hoặc từ chối. L&uacute;c đ&oacute; phải gọi th&ecirc;m anh em đến để họ thấy m&agrave;u &aacute;o, đồ nghề, khi đ&oacute; họ mới tin tụi m&igrave;nh thực l&ograve;ng muốn gi&uacute;p đỡ.&rdquo;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tất nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o nh&oacute;m cũng c&oacute; thể sửa xe th&agrave;nh c&ocirc;ng. Gặp những chiếc xe bị hư qu&aacute; nặng kh&ocirc;ng thể sửa được, khi đ&oacute; nh&oacute;m sẽ d&ugrave;ng &ldquo;chi&ecirc;u cuối&rdquo; l&agrave; phụ họ đẩy xe về tận nh&agrave;, d&ugrave; gần hay xa cũng kh&ocirc;ng ngại. &ldquo;Ti&ecirc;u ch&iacute; của nh&oacute;m l&agrave; đ&atilde; gi&uacute;p th&igrave; phải gi&uacute;p cho tr&oacute;t, họ về nh&agrave; an to&agrave;n th&igrave; l&ograve;ng m&igrave;nh cũng vui.&rdquo;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Từ người bị nạn th&agrave;nh người cứu nạn</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuấn Sang, một &quot;phượt thủ&quot; nhiều kinh nghiệm, l&agrave; đội trưởng, người s&aacute;ng lập ra Đội Cứu hộ SOS S&agrave;i g&ograve;n. Từng l&agrave; nạn nh&acirc;n của tai nạn giao th&ocirc;ng n&ecirc;n Sang rất cảm th&ocirc;ng với những người gặp nạn tr&ecirc;n đường m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; ai để cầu cứu.</span></p> <table align="right" border="3" cellpadding="0.5" cellspacing="2" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Tết 2015, mưa giăng trắng cung đường phượt l&ecirc;n Gia Lai. Cố chạy đến điểm dừng th&igrave; gặp một kh&uacute;c quanh gắt, mặt đường trơn trượt khiến cả người v&agrave; xe lao thẳng xuống vực bất tỉnh. May l&agrave; c&ograve;n sống, nhưng đau khắp người, nằm giữa rừng mưa đ&ecirc;m khiến to&agrave;n th&acirc;n r&eacute;t run l&ecirc;n cầm cập. Đang sợ h&atilde;i th&igrave; nghe c&oacute; tiếng người v&agrave; &aacute;nh đ&egrave;n pin, gần 10 người cả đ&agrave;n &ocirc;ng v&agrave; phụ nữ h&igrave; hục đ&agrave;o bới đưa cả người v&agrave; xe l&ecirc;n tr&ecirc;n an to&agrave;n. T&igrave;nh người đ&oacute; đ&atilde; sưởi ấm c&aacute;i lạnh gi&aacute; đ&ecirc;m đ&oacute; cho t&ocirc;i tới tận b&acirc;y giờ.</em></span></p> <p style="text-align:right"><em><strong><span style="font-size:14px">- Đội trưởng SOS S&agrave;i G&ograve;n nhớ lại c&aacute;i đ&ecirc;m định mệnh -</span></strong></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ấp ủ mong muốn được gi&uacute;p lại những người bị tai nạn như m&igrave;nh để trả ơn đời, lại quen biết v&agrave; rất th&iacute;ch hoạt động của Biệt đội hỗ trợ 117 ở Đồng Nai, n&ecirc;n đầu năm 2017 Sang đ&atilde; tập hợp v&agrave;i người bạn th&acirc;n để th&agrave;nh lập SOS S&agrave;i G&ograve;n. Đến nay nh&oacute;m đ&atilde; c&oacute; khoảng 20 th&agrave;nh vi&ecirc;n hoạt động rộng khắp TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những ng&agrave;y đầu hoạt động, nhiều lần trớ tr&ecirc;u nh&oacute;m bị cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng chặn lại v&igrave; chạy xe qu&aacute; tốc độ để c&oacute; thể kịp thời gi&uacute;p người bị nạn. Đội trưởng Tuấn Sang cho biết sau những lần bị bắt &ldquo;t&igrave;nh ngay l&yacute; gian&rdquo; đ&oacute;, c&aacute;c anh cảnh s&aacute;t cũng hiểu c&ocirc;ng việc của nh&oacute;m, thường xuy&ecirc;n được nh&oacute;m gi&uacute;p đỡ xử l&yacute; tai nạn, n&ecirc;n cũng tạo điều kiện cho nh&oacute;m.Ấp ủ mong muốn được gi&uacute;p lại những người bị tai nạn như m&igrave;nh để trả ơn đời, lại quen biết v&agrave; rất th&iacute;ch hoạt động của Biệt đội hỗ trợ 117 ở Đồng Nai, n&ecirc;n đầu năm 2017 Sang đ&atilde; tập hợp v&agrave;i người bạn th&acirc;n để th&agrave;nh lập SOS S&agrave;i G&ograve;n. Đến nay nh&oacute;m đ&atilde; c&oacute; khoảng 20 th&agrave;nh vi&ecirc;n hoạt động rộng khắp TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n cũng được ph&eacute;p gắn đ&egrave;n chớp, c&ograve;i h&uacute; ưu ti&ecirc;n, d&ugrave;ng bộ đ&agrave;m v&agrave; gậy dạ quang từ 22g đến 2g00 s&aacute;ng để c&oacute; thể l&agrave;m việc chuy&ecirc;n nghiệp. Ch&iacute;nh mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n cũng tự bỏ tiền t&uacute;i ra đầu tư phương tiện, đồ nghề sửa xe, tự đổ xăng, v&agrave; nhất quyết kh&ocirc;ng nhận tiền cảm ơn của bất k&igrave; ai d&ugrave; chỉ một đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n đến với nh&oacute;m kh&ocirc;ng phải v&igrave; ham vui, m&agrave; với tinh thần t&igrave;nh nguyện. Ban ng&agrave;y mỗi người một c&ocirc;ng việc, người sửa xe, người l&agrave;m c&ocirc;ng an, nh&acirc;n vi&ecirc;n văn ph&ograve;ng, gi&aacute;o vi&ecirc;n, hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch &hellip; Nhưng khi cả Th&agrave;nh phố l&ecirc;n đ&egrave;n, họ lại kho&aacute;c l&ecirc;n chiếc &aacute;o SOS, x&aacute;ch đồ nghề, đeo t&uacute;i cứu thương, l&ecirc;n xe tỏa khắp th&agrave;nh phố, trắng đ&ecirc;m gi&uacute;p đỡ mọi người .</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;