Hư xe giữa đêm: đừng lo đã có SOS Sài Gòn!

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;nửa đ&ecirc;m lung linh nhưng vắng lặng. Khi những ng&ocirc;i nh&agrave; đ&atilde; tắt &aacute;nh đ&egrave;n v&agrave; mọi người đều đ&atilde; ngon giấc, c&oacute; những ch&agrave;ng trai lại t&uacute;a ra khắp mọi nẻo đường Th&agrave;nh phố&nbsp;với lỉnh kỉnh t&uacute;i cứu thương v&agrave; đồ nghề sửa xe. Đ&oacute; l&agrave; SOS S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Đội cứu hộ đ&ecirc;m khuya miễn ph&iacute;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29971/SOS SUA XE.png" style="height:395px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Trắng đ&ecirc;m lao đi cứu người</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn c&oacute; bao giờ rơi v&agrave;o ho&agrave;n cảnh chiếc xe m&aacute;y y&ecirc;u qu&yacute; của m&igrave;nh đang chạy ngon l&agrave;nh đột nhi&ecirc;n dở chứng giữa đường l&uacute;c nửa đ&ecirc;m ? Khi m&agrave; ai cũng lao đi vun v&uacute;t, xung quanh vắng lặng v&agrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n một tiệm sửa xe n&agrave;o c&ograve;n s&aacute;ng đ&egrave;n. Chắc chắn rằng khi đ&oacute; bạn chỉ mong gặp được một người tốt gi&uacute;p m&igrave;nh về tận nh&agrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;h&agrave;o hiệp với những con người tốt bụng. Từ đầu năm 2017 đến nay, đ&ecirc;m n&agrave;o cũng c&oacute; những ch&agrave;ng trai tỏa khắp những con đường lớn nhỏ, từng hẻm h&oacute;c của S&agrave;i G&ograve;n chỉ để l&agrave;m một việc: <strong>cứu gi&uacute;p những người gặp nạn giữa đ&ecirc;m khuya.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đang chạy xe tr&ecirc;n đại lộ Phạm Văn Đồng khi đồng hồ đ&atilde; điểm gần 23 giờ đ&ecirc;m, bộ đ&agrave;m của &Acirc;n v&agrave; Nam vang l&ecirc;n inh ỏi giọng của nh&oacute;m trưởng Tiến: <em>&ldquo;Tất cả anh em SOS tập trung gấp ở ch&acirc;n cầu S&agrave;i G&ograve;n, c&oacute; xe gặp nạn&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau hiệu lệnh của nh&oacute;m trưởng, tất cả th&agrave;nh vi&ecirc;n hoạt động tối h&ocirc;m đ&oacute; đều quay đầu xe, bật c&ograve;i hiệu v&agrave; đ&egrave;n nh&aacute;y, rồ ga trực chỉ hướng thẳng về cầu S&agrave;i G&ograve;n. &Acirc;n v&agrave; Nam cũng tranh thủ đến&nbsp;Xa lộ H&agrave; Nội. 15 ph&uacute;t sau, cả nh&oacute;m đ&atilde; c&oacute; mặt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Người bị nạn l&agrave; một nữ sinh vi&ecirc;n bị lủng b&aacute;nh xe v&igrave; c&aacute;n đinh đ&atilde; dắt bộ gần một c&acirc;y số v&agrave; một đ&ocirc;i vợ chồng lớn tuổi hư ruột xe. Rất nhanh ch&oacute;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n SOS chia nhau ra soi đ&egrave;n t&igrave;m lỗ mọt, v&aacute; ruột, r&agrave; đinh, sau 10 ph&uacute;t 2 chiếc xe đ&atilde; c&oacute; thể chạy ngon l&agrave;nh. C&ocirc; nữ sinh cảm ơn rối r&iacute;t c&aacute;c anh &ldquo;so&aacute;i ca&rdquo;, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;c anh sửa gi&uacute;p kh&ocirc;ng biết c&ocirc; c&oacute; về đến nh&agrave; an to&agrave;n kh&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi nh&oacute;m đang l&uacute;i c&uacute;i sửa xe cho hai vợ chồng lớn tuổi, Nam đang đứng soi đ&egrave;n cho đồng đội th&igrave; b&agrave; vợ d&uacute;i v&agrave;o tay anh tờ 200 ngh&igrave;n. Nam rụt tay lại v&agrave; c&uacute;i đầu cảm ơn nhưng từ chối, nhất quyết kh&ocirc;ng nhận. B&agrave; vợ cứ cố n&agrave;i &eacute;p muốn cảm ơn nh&oacute;m n&ecirc;n Nam cầm tạm cho b&agrave; vui, nhưng sau đ&oacute; &acirc;m thầm gửi trả lại cho &ocirc;ng chồng v&agrave; n&oacute;i: <em>&ldquo;SOS l&agrave; miễn ph&iacute;, ch&uacute;ng ch&aacute;u gi&uacute;p người chứ kh&ocirc;ng nhận tiền.&rdquo;</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29971/SUA XE NGUOI NUOC NGOAI.png" style="height:398px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Một đ&ecirc;m chạy 5-6 &ldquo;s&ocirc;&rdquo;, c&oacute; h&ocirc;m đến s&aacute;ng l&agrave; chuyện thường</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đang ch&agrave;o tạm biệt c&aacute;c &ldquo;vị kh&aacute;ch&rdquo; vừa mới gi&uacute;p đỡ, chưa kịp thu dọn đồ nghề th&igrave; c&oacute; tiếng m&ocirc; t&ocirc; ầm ầm chạy tới dừng ngay chỗ nh&oacute;m đang đứng. Tr&ecirc;n xe l&agrave; hai anh ch&agrave;ng người Mỹ to con nhưng kh&ocirc;ng may chiếc m&ocirc; t&ocirc; của họ bị x&igrave; lốp. Một người l&agrave; Jonathan bập bẹ tiếng Việt với giọng ngọng ngịu: &ldquo;Bơm, bơm&rdquo; v&agrave; chỉ v&agrave;o c&aacute;i b&aacute;nh xe xẹp l&eacute;p.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay lập tức c&aacute;c ch&agrave;ng trai SOS lại mở t&uacute;i đồ nghề, kiểm tra v&agrave; v&aacute; lại b&aacute;nh xe cho hai anh bạn Mỹ d&ugrave; hai b&ecirc;n chỉ c&oacute; thể n&oacute;i chuyện với nhau bằng cử chỉ v&agrave; một &iacute;t tiếng Việt. B&aacute;nh xe được bơm căng cứng lại, hai anh bạn Mỹ mừng rỡ v&agrave; ngỏ &yacute; trả tiền, tất nhi&ecirc;n nh&oacute;m lại kh&ocirc;ng nhận, n&ecirc;n Jonathan v&agrave; bạn m&igrave;nh xin được bắt tay từng người để cảm ơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lại chia nhau mỗi người mỗi ngả để đi &ldquo;tuần tra&rdquo; xem c&oacute; ai bị nạn kh&ocirc;ng. Tiến &ndash; nh&oacute;m trưởng khu vực T&acirc;n B&igrave;nh nửa đ&ugrave;a nửa thật: <em>&ldquo;Đ&ecirc;m n&agrave;o nh&oacute;m cũng chạy mệt nghỉ 5-6 &ldquo;s&ocirc;&rdquo;, n&agrave;o l&agrave; hư xe, đụng xe, t&eacute; xe đủ kiểu. Mới h&ocirc;m qua đang cấp cứu cho một người bị đụng xe th&igrave; nghe ầm một ph&aacute;t, th&ecirc;m một vụ nữa. Đưa họ nhập viện xong cũng vừa đ&uacute;ng 5 giờ s&aacute;ng.&rdquo;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&agrave;m việc n&agrave;y với một tinh thần t&igrave;nh nguyện, nhưng nhiều l&uacute;c nh&oacute;m cũng gặp phải những t&igrave;nh huống &eacute;o le. Nam chia sẻ: &ldquo; Nhiều đ&ecirc;m thấy c&oacute; người hư xe, tụi m&igrave;nh cũng tấp lại ngỏ &yacute; gi&uacute;p đỡ nhưng họ sợ n&ecirc;n l&agrave;m lơ hoặc từ chối. L&uacute;c đ&oacute; phải gọi th&ecirc;m anh em đến để họ thấy m&agrave;u &aacute;o, đồ nghề, khi đ&oacute; họ mới tin tụi m&igrave;nh thực l&ograve;ng muốn gi&uacute;p đỡ.&rdquo;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tất nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o nh&oacute;m cũng c&oacute; thể sửa xe th&agrave;nh c&ocirc;ng. Gặp những chiếc xe bị hư qu&aacute; nặng kh&ocirc;ng thể sửa được, khi đ&oacute; nh&oacute;m sẽ d&ugrave;ng &ldquo;chi&ecirc;u cuối&rdquo; l&agrave; phụ họ đẩy xe về tận nh&agrave;, d&ugrave; gần hay xa cũng kh&ocirc;ng ngại. &ldquo;Ti&ecirc;u ch&iacute; của nh&oacute;m l&agrave; đ&atilde; gi&uacute;p th&igrave; phải gi&uacute;p cho tr&oacute;t, họ về nh&agrave; an to&agrave;n th&igrave; l&ograve;ng m&igrave;nh cũng vui.&rdquo;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Từ người bị nạn th&agrave;nh người cứu nạn</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuấn Sang, một &quot;phượt thủ&quot; nhiều kinh nghiệm, l&agrave; đội trưởng, người s&aacute;ng lập ra Đội Cứu hộ SOS S&agrave;i g&ograve;n. Từng l&agrave; nạn nh&acirc;n của tai nạn giao th&ocirc;ng n&ecirc;n Sang rất cảm th&ocirc;ng với những người gặp nạn tr&ecirc;n đường m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; ai để cầu cứu.</span></p> <table align="right" border="3" cellpadding="0.5" cellspacing="2" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Tết 2015, mưa giăng trắng cung đường phượt l&ecirc;n Gia Lai. Cố chạy đến điểm dừng th&igrave; gặp một kh&uacute;c quanh gắt, mặt đường trơn trượt khiến cả người v&agrave; xe lao thẳng xuống vực bất tỉnh. May l&agrave; c&ograve;n sống, nhưng đau khắp người, nằm giữa rừng mưa đ&ecirc;m khiến to&agrave;n th&acirc;n r&eacute;t run l&ecirc;n cầm cập. Đang sợ h&atilde;i th&igrave; nghe c&oacute; tiếng người v&agrave; &aacute;nh đ&egrave;n pin, gần 10 người cả đ&agrave;n &ocirc;ng v&agrave; phụ nữ h&igrave; hục đ&agrave;o bới đưa cả người v&agrave; xe l&ecirc;n tr&ecirc;n an to&agrave;n. T&igrave;nh người đ&oacute; đ&atilde; sưởi ấm c&aacute;i lạnh gi&aacute; đ&ecirc;m đ&oacute; cho t&ocirc;i tới tận b&acirc;y giờ.</em></span></p> <p style="text-align:right"><em><strong><span style="font-size:14px">- Đội trưởng SOS S&agrave;i G&ograve;n nhớ lại c&aacute;i đ&ecirc;m định mệnh -</span></strong></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ấp ủ mong muốn được gi&uacute;p lại những người bị tai nạn như m&igrave;nh để trả ơn đời, lại quen biết v&agrave; rất th&iacute;ch hoạt động của Biệt đội hỗ trợ 117 ở Đồng Nai, n&ecirc;n đầu năm 2017 Sang đ&atilde; tập hợp v&agrave;i người bạn th&acirc;n để th&agrave;nh lập SOS S&agrave;i G&ograve;n. Đến nay nh&oacute;m đ&atilde; c&oacute; khoảng 20 th&agrave;nh vi&ecirc;n hoạt động rộng khắp TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những ng&agrave;y đầu hoạt động, nhiều lần trớ tr&ecirc;u nh&oacute;m bị cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng chặn lại v&igrave; chạy xe qu&aacute; tốc độ để c&oacute; thể kịp thời gi&uacute;p người bị nạn. Đội trưởng Tuấn Sang cho biết sau những lần bị bắt &ldquo;t&igrave;nh ngay l&yacute; gian&rdquo; đ&oacute;, c&aacute;c anh cảnh s&aacute;t cũng hiểu c&ocirc;ng việc của nh&oacute;m, thường xuy&ecirc;n được nh&oacute;m gi&uacute;p đỡ xử l&yacute; tai nạn, n&ecirc;n cũng tạo điều kiện cho nh&oacute;m.Ấp ủ mong muốn được gi&uacute;p lại những người bị tai nạn như m&igrave;nh để trả ơn đời, lại quen biết v&agrave; rất th&iacute;ch hoạt động của Biệt đội hỗ trợ 117 ở Đồng Nai, n&ecirc;n đầu năm 2017 Sang đ&atilde; tập hợp v&agrave;i người bạn th&acirc;n để th&agrave;nh lập SOS S&agrave;i G&ograve;n. Đến nay nh&oacute;m đ&atilde; c&oacute; khoảng 20 th&agrave;nh vi&ecirc;n hoạt động rộng khắp TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n cũng được ph&eacute;p gắn đ&egrave;n chớp, c&ograve;i h&uacute; ưu ti&ecirc;n, d&ugrave;ng bộ đ&agrave;m v&agrave; gậy dạ quang từ 22g đến 2g00 s&aacute;ng để c&oacute; thể l&agrave;m việc chuy&ecirc;n nghiệp. Ch&iacute;nh mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n cũng tự bỏ tiền t&uacute;i ra đầu tư phương tiện, đồ nghề sửa xe, tự đổ xăng, v&agrave; nhất quyết kh&ocirc;ng nhận tiền cảm ơn của bất k&igrave; ai d&ugrave; chỉ một đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n đến với nh&oacute;m kh&ocirc;ng phải v&igrave; ham vui, m&agrave; với tinh thần t&igrave;nh nguyện. Ban ng&agrave;y mỗi người một c&ocirc;ng việc, người sửa xe, người l&agrave;m c&ocirc;ng an, nh&acirc;n vi&ecirc;n văn ph&ograve;ng, gi&aacute;o vi&ecirc;n, hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch &hellip; Nhưng khi cả Th&agrave;nh phố l&ecirc;n đ&egrave;n, họ lại kho&aacute;c l&ecirc;n chiếc &aacute;o SOS, x&aacute;ch đồ nghề, đeo t&uacute;i cứu thương, l&ecirc;n xe tỏa khắp th&agrave;nh phố, trắng đ&ecirc;m gi&uacute;p đỡ mọi người .</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;