Công điện của Thủ tướng: Chủ động đối phó với bão số 16

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="body_content" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: gray;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ vừa c&oacute; C&ocirc;ng điện y&ecirc;u cầu c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, địa phương, cơ quan li&ecirc;n quan chủ động đối ph&oacute; với b&atilde;o số 16.</span></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Hiện nay, b&atilde;o c&oacute; t&ecirc;n quốc tế l&agrave; Tembin đang hoạt động c&aacute;ch đảo Pa-la-oan (Philippin) khoảng 280km, sức gi&oacute; mạnh nhất ở v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Dự b&aacute;o s&aacute;ng mai b&atilde;o sẽ đi v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng v&agrave; trở th&agrave;nh cơn b&atilde;o số 16 v&agrave; tiếp tục mạnh th&ecirc;m. Đ&acirc;y l&agrave; cơn b&atilde;o mạnh, di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, c&oacute; khả năng đổ bộ trực tiếp v&agrave;o đất liền trong thời điểm triều cường với cấp độ rủi ro thi&ecirc;n tai cấp 4 (cường độ mạnh nhất chưa từng xảy ra trong khu vực); l&agrave; v&ugrave;ng c&oacute; quy m&ocirc; kinh tế, đặc điểm d&acirc;n sinh, thiết chế hạ tầng, đặc điểm tự nhi&ecirc;n dễ bị tổn thương khi b&atilde;o đổ bộ.</span></span></span></span></p> <div class="body_description" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.5; clear: both; float: left;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:540px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><img alt="f" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/bao-1514074960015.jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-style:inherit; font-weight:inherit; height:384px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:540px" /></span></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial">Vị tr&iacute; v&agrave; dự b&aacute;o đường đi của b&atilde;o số 16 - Nguồn: Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn Trung ương</span></span></span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">R&uacute;t kinh nghiệm, tr&aacute;nh tư tưởng chủ quan v&agrave; để giảm thiệt hại như đ&atilde; xảy ra với b&atilde;o số 12 vừa qua v&agrave; b&atilde;o Linda năm 1997, để chủ động ứng ph&oacute;, hạn chế thiệt hại về người v&agrave; t&agrave;i sản, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ y&ecirc;u cầu c&aacute;c Bộ ng&agrave;nh, địa phương tập trung quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ cấp b&aacute;ch sau:</span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:14px">1. Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố phối hợp với c&aacute;c Bộ: Quốc ph&ograve;ng, C&ocirc;ng an, N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, C&ocirc;ng Thương, X&acirc;y dựng:</span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:14px">- Thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i, cập nhật th&ocirc;ng tin, diễn biến của b&atilde;o, tiếp tục kiểm đếm t&agrave;u thuyền c&ograve;n đang hoạt động tr&ecirc;n biển; kh&ocirc;ng để t&agrave;u thuyền ra khơi v&agrave; giữ li&ecirc;n lạc thường xuy&ecirc;n với c&aacute;c t&agrave;u thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của b&atilde;o để hướng dẫn di chuyển hoặc tho&aacute;t ra khỏi khu vực nguy hiểm, kịp thời xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống xấu c&oacute; thể xảy ra.</span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:14px">- R&agrave; so&aacute;t c&aacute;c phương &aacute;n đảm bảo an to&agrave;n cho người tr&ecirc;n đảo, nh&agrave; gi&agrave;n, gi&agrave;n khoan dầu kh&iacute;, c&aacute;c hoạt động khai th&aacute;c tr&ecirc;n biển, ven biển, tr&ecirc;n c&ugrave; lao đang c&oacute; nguy cơ sạt lở mạnh, v&ugrave;ng thấp trũng do ảnh hưởng của triều cường. Ki&ecirc;n quyết sơ t&aacute;n người d&acirc;n ở khu vực nguy hiểm kh&ocirc;ng đảm bảo an to&agrave;n; trong đ&oacute; đặc biệt đối với huyện đảo, x&atilde; đảo như Trường Sa (tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a), C&ocirc;n Đảo (B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u),&hellip;</span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:14px">- Kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu t&agrave;u tại bến (kể cả c&aacute;c t&agrave;u vận tải; t&agrave;u v&atilde;ng lai tr&ecirc;n s&ocirc;ng, tr&ecirc;n biển; c&aacute;c bến ph&agrave;,&hellip;), khu vực neo đậu quanh c&aacute;c đảo, khu lồng b&egrave; nu&ocirc;i trồng thủy, hải sản tr&ecirc;n biển v&agrave; đất liền nhằm đảm bảo an to&agrave;n cho người v&agrave; t&agrave;i sản.</span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:14px">- Tổng r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c phương &aacute;n, kịch bản ứng ph&oacute;. Đặc biệt cần tăng cường trang thiết bị, nguồn lực để kịp thời chỉ đạo điều h&agrave;nh được th&ocirc;ng suốt trong c&aacute;c t&igrave;nh huống xấu nhất c&oacute; thể xảy ra. Ho&atilde;n c&aacute;c cuộc họp kh&ocirc;ng cần thiết để tập trung ứng ph&oacute; hiệu quả với b&atilde;o.</span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">- Kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t sẵn s&agrave;ng triển khai c&aacute;c phương &aacute;n ứng ph&oacute; đảm bảo an to&agrave;n cho hệ thống đ&ecirc; điều, hồ đập, c&aacute;c trọng điểm sạt lở bờ s&ocirc;ng, bờ biển xung yếu, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh đang thi c&ocirc;ng, chống ngập đ&ocirc; thị do ảnh hưởng của nước d&acirc;ng, triều cường v&agrave; gi&oacute; mạnh.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:14px">- Kiểm tra, hướng dẫn chằng chống nh&agrave; cửa, kho t&agrave;ng, hệ thống lưới điện, th&ocirc;ng tin, cơ sở dịch vụ du lịch, chặt tỉa c&agrave;nh c&acirc;y v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng, d&acirc;n sinh kh&aacute;c để đảm bảo an to&agrave;n.</span></p> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">- Khẩn trương thu hoạch l&uacute;a, hoa m&agrave;u, thủy sản theo phương ch&acirc;m xanh nh&agrave; hơn gi&agrave; đồng.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">- Ph&acirc;n c&ocirc;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ huy PCTT&amp;TKCN trực tiếp đến địa b&agrave;n xung yếu để kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t phương &aacute;n ứng ph&oacute; với b&atilde;o theo phương ch&acirc;m &ldquo;4 tại chỗ&rdquo;; đặc biệt cần tăng cường c&aacute;c h&igrave;nh thức th&ocirc;ng tin truyền th&ocirc;ng ứng ph&oacute; với b&atilde;o đến cộng đồng;</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">2. Ủy ban Quốc gia t&igrave;m kiếm cứu nạn, Bộ Quốc ph&ograve;ng, Bộ C&ocirc;ng an chỉ đạo r&agrave; so&aacute;t phương &aacute;n, sẵn s&agrave;ng bố tr&iacute; lực lượng, phương tiện tại c&aacute;c khu vực xung yếu để thực hiện việc sơ t&aacute;n d&acirc;n, cứu hộ, cứu nạn khi c&oacute; y&ecirc;u cầu.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:14px">3. Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an to&agrave;n đ&ecirc; điều, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thuỷ lợi; hướng dẫn, kiểm tra việc neo đậu t&agrave;u thuyền, gia cố khu nu&ocirc;i trồng thuỷ sản, thu hoạch sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp.</span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">4. Bộ C&ocirc;ng Thương chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an to&agrave;n hệ thống lưới điện; chuẩn bị dự trữ lương thực, thực phẩm, h&agrave;ng h&oacute;a thiết yếu ph&ugrave; hợp để sẵn s&agrave;ng hỗ trợ c&aacute;c địa phương khi c&oacute; y&ecirc;u cầu.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">5. Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải chỉ đạo sẵn s&agrave;ng biện ph&aacute;p bảo đảm giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến giao th&ocirc;ng ch&iacute;nh; chủ động bố tr&iacute; lực lượng, vật tư, thiết bị tại c&aacute;c khu vực trọng điểm c&oacute; nguy cơ sạt lở do mưa lũ để sẵn s&agrave;ng khắc phục ngay khi xảy ra sự cố.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">6. Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường chỉ đạo Trung t&acirc;m Kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục theo d&otilde;i chặt chẽ diễn biến cơn b&atilde;o, tăng d&agrave;y c&aacute;c bản tin dự b&aacute;o, cảnh b&aacute;o, cung cấp cho c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng v&agrave; c&aacute;c cơ quan c&oacute; li&ecirc;n quan để kịp thời truyền tải đến người d&acirc;n v&agrave; phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo, ứng ph&oacute;.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">7. Bộ Ngoại giao c&oacute; c&ocirc;ng h&agrave;m gửi Đại sứ qu&aacute;n c&aacute;c nước trong khu vực đề nghị gi&uacute;p đỡ c&aacute;c ngư d&acirc;n, t&agrave;u c&aacute; Việt Nam v&agrave;o tr&aacute;nh tr&uacute; b&atilde;o v&agrave; đảm bảo an to&agrave;n.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">8. C&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh theo chức năng nhiệm vụ l&ecirc;n kế hoạch cụ thể phối hợp với ch&iacute;nh quyền địa phương tổng r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c phương &aacute;n cụ thể để chủ động xử l&yacute; trong c&aacute;c t&igrave;nh huống trước, trong v&agrave; sau b&atilde;o; duy tr&igrave; lực lượng, phương tiện sẵn s&agrave;ng ứng ph&oacute; khi c&oacute; t&igrave;nh huống xấu xảy ra.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">9. Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam, Đ&agrave;i tiếng n&oacute;i Việt Nam v&agrave; c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tấn, b&aacute;o ch&iacute; nhất l&agrave; c&aacute;c đ&agrave;i phường, x&atilde; tăng thời lượng ph&aacute;t s&oacute;ng, đưa tin về diễn biến của b&atilde;o v&agrave; phổ biến c&aacute;c kỹ năng ứng ph&oacute; để người d&acirc;n biết chủ động ph&ograve;ng, chống, giảm thiểu thiệt hại nhất l&agrave; c&aacute;c v&ugrave;ng tr&ecirc;n đảo, tr&ecirc;n s&ocirc;ng, tr&ecirc;n biển, ven biển, khu nu&ocirc;i trồng thủy sản, v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">10. Ban Chỉ đạo Trung ương về ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai tổ chức thường trực, theo d&otilde;i chặt chẽ diễn biến của mưa b&atilde;o, kịp thời chỉ đạo, đ&ocirc;n đốc c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh v&agrave; địa phương triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p ứng ph&oacute;; chủ động th&agrave;nh lập c&aacute;c đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c li&ecirc;n ng&agrave;nh trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với địa phương xử l&yacute; trong c&aacute;c t&igrave;nh huống cấp b&aacute;ch; b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ chỉ đạo kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền./.</span></span></span></span></div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="news_author" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); float: right;">&nbsp;</div> <div class="news_author" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); float: right;">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;