Công điện của Thủ tướng: Chủ động đối phó với bão số 16

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="body_content" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: gray;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ vừa c&oacute; C&ocirc;ng điện y&ecirc;u cầu c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, địa phương, cơ quan li&ecirc;n quan chủ động đối ph&oacute; với b&atilde;o số 16.</span></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Hiện nay, b&atilde;o c&oacute; t&ecirc;n quốc tế l&agrave; Tembin đang hoạt động c&aacute;ch đảo Pa-la-oan (Philippin) khoảng 280km, sức gi&oacute; mạnh nhất ở v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Dự b&aacute;o s&aacute;ng mai b&atilde;o sẽ đi v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng v&agrave; trở th&agrave;nh cơn b&atilde;o số 16 v&agrave; tiếp tục mạnh th&ecirc;m. Đ&acirc;y l&agrave; cơn b&atilde;o mạnh, di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, c&oacute; khả năng đổ bộ trực tiếp v&agrave;o đất liền trong thời điểm triều cường với cấp độ rủi ro thi&ecirc;n tai cấp 4 (cường độ mạnh nhất chưa từng xảy ra trong khu vực); l&agrave; v&ugrave;ng c&oacute; quy m&ocirc; kinh tế, đặc điểm d&acirc;n sinh, thiết chế hạ tầng, đặc điểm tự nhi&ecirc;n dễ bị tổn thương khi b&atilde;o đổ bộ.</span></span></span></span></p> <div class="body_description" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.5; clear: both; float: left;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:540px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><img alt="f" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/bao-1514074960015.jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-style:inherit; font-weight:inherit; height:384px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:540px" /></span></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial">Vị tr&iacute; v&agrave; dự b&aacute;o đường đi của b&atilde;o số 16 - Nguồn: Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn Trung ương</span></span></span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">R&uacute;t kinh nghiệm, tr&aacute;nh tư tưởng chủ quan v&agrave; để giảm thiệt hại như đ&atilde; xảy ra với b&atilde;o số 12 vừa qua v&agrave; b&atilde;o Linda năm 1997, để chủ động ứng ph&oacute;, hạn chế thiệt hại về người v&agrave; t&agrave;i sản, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ y&ecirc;u cầu c&aacute;c Bộ ng&agrave;nh, địa phương tập trung quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ cấp b&aacute;ch sau:</span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:14px">1. Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố phối hợp với c&aacute;c Bộ: Quốc ph&ograve;ng, C&ocirc;ng an, N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, C&ocirc;ng Thương, X&acirc;y dựng:</span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:14px">- Thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i, cập nhật th&ocirc;ng tin, diễn biến của b&atilde;o, tiếp tục kiểm đếm t&agrave;u thuyền c&ograve;n đang hoạt động tr&ecirc;n biển; kh&ocirc;ng để t&agrave;u thuyền ra khơi v&agrave; giữ li&ecirc;n lạc thường xuy&ecirc;n với c&aacute;c t&agrave;u thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của b&atilde;o để hướng dẫn di chuyển hoặc tho&aacute;t ra khỏi khu vực nguy hiểm, kịp thời xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống xấu c&oacute; thể xảy ra.</span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:14px">- R&agrave; so&aacute;t c&aacute;c phương &aacute;n đảm bảo an to&agrave;n cho người tr&ecirc;n đảo, nh&agrave; gi&agrave;n, gi&agrave;n khoan dầu kh&iacute;, c&aacute;c hoạt động khai th&aacute;c tr&ecirc;n biển, ven biển, tr&ecirc;n c&ugrave; lao đang c&oacute; nguy cơ sạt lở mạnh, v&ugrave;ng thấp trũng do ảnh hưởng của triều cường. Ki&ecirc;n quyết sơ t&aacute;n người d&acirc;n ở khu vực nguy hiểm kh&ocirc;ng đảm bảo an to&agrave;n; trong đ&oacute; đặc biệt đối với huyện đảo, x&atilde; đảo như Trường Sa (tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a), C&ocirc;n Đảo (B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u),&hellip;</span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:14px">- Kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu t&agrave;u tại bến (kể cả c&aacute;c t&agrave;u vận tải; t&agrave;u v&atilde;ng lai tr&ecirc;n s&ocirc;ng, tr&ecirc;n biển; c&aacute;c bến ph&agrave;,&hellip;), khu vực neo đậu quanh c&aacute;c đảo, khu lồng b&egrave; nu&ocirc;i trồng thủy, hải sản tr&ecirc;n biển v&agrave; đất liền nhằm đảm bảo an to&agrave;n cho người v&agrave; t&agrave;i sản.</span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:14px">- Tổng r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c phương &aacute;n, kịch bản ứng ph&oacute;. Đặc biệt cần tăng cường trang thiết bị, nguồn lực để kịp thời chỉ đạo điều h&agrave;nh được th&ocirc;ng suốt trong c&aacute;c t&igrave;nh huống xấu nhất c&oacute; thể xảy ra. Ho&atilde;n c&aacute;c cuộc họp kh&ocirc;ng cần thiết để tập trung ứng ph&oacute; hiệu quả với b&atilde;o.</span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">- Kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t sẵn s&agrave;ng triển khai c&aacute;c phương &aacute;n ứng ph&oacute; đảm bảo an to&agrave;n cho hệ thống đ&ecirc; điều, hồ đập, c&aacute;c trọng điểm sạt lở bờ s&ocirc;ng, bờ biển xung yếu, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh đang thi c&ocirc;ng, chống ngập đ&ocirc; thị do ảnh hưởng của nước d&acirc;ng, triều cường v&agrave; gi&oacute; mạnh.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:14px">- Kiểm tra, hướng dẫn chằng chống nh&agrave; cửa, kho t&agrave;ng, hệ thống lưới điện, th&ocirc;ng tin, cơ sở dịch vụ du lịch, chặt tỉa c&agrave;nh c&acirc;y v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng, d&acirc;n sinh kh&aacute;c để đảm bảo an to&agrave;n.</span></p> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">- Khẩn trương thu hoạch l&uacute;a, hoa m&agrave;u, thủy sản theo phương ch&acirc;m xanh nh&agrave; hơn gi&agrave; đồng.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">- Ph&acirc;n c&ocirc;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ huy PCTT&amp;TKCN trực tiếp đến địa b&agrave;n xung yếu để kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t phương &aacute;n ứng ph&oacute; với b&atilde;o theo phương ch&acirc;m &ldquo;4 tại chỗ&rdquo;; đặc biệt cần tăng cường c&aacute;c h&igrave;nh thức th&ocirc;ng tin truyền th&ocirc;ng ứng ph&oacute; với b&atilde;o đến cộng đồng;</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">2. Ủy ban Quốc gia t&igrave;m kiếm cứu nạn, Bộ Quốc ph&ograve;ng, Bộ C&ocirc;ng an chỉ đạo r&agrave; so&aacute;t phương &aacute;n, sẵn s&agrave;ng bố tr&iacute; lực lượng, phương tiện tại c&aacute;c khu vực xung yếu để thực hiện việc sơ t&aacute;n d&acirc;n, cứu hộ, cứu nạn khi c&oacute; y&ecirc;u cầu.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:14px">3. Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an to&agrave;n đ&ecirc; điều, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thuỷ lợi; hướng dẫn, kiểm tra việc neo đậu t&agrave;u thuyền, gia cố khu nu&ocirc;i trồng thuỷ sản, thu hoạch sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp.</span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">4. Bộ C&ocirc;ng Thương chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an to&agrave;n hệ thống lưới điện; chuẩn bị dự trữ lương thực, thực phẩm, h&agrave;ng h&oacute;a thiết yếu ph&ugrave; hợp để sẵn s&agrave;ng hỗ trợ c&aacute;c địa phương khi c&oacute; y&ecirc;u cầu.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">5. Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải chỉ đạo sẵn s&agrave;ng biện ph&aacute;p bảo đảm giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến giao th&ocirc;ng ch&iacute;nh; chủ động bố tr&iacute; lực lượng, vật tư, thiết bị tại c&aacute;c khu vực trọng điểm c&oacute; nguy cơ sạt lở do mưa lũ để sẵn s&agrave;ng khắc phục ngay khi xảy ra sự cố.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">6. Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường chỉ đạo Trung t&acirc;m Kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục theo d&otilde;i chặt chẽ diễn biến cơn b&atilde;o, tăng d&agrave;y c&aacute;c bản tin dự b&aacute;o, cảnh b&aacute;o, cung cấp cho c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng v&agrave; c&aacute;c cơ quan c&oacute; li&ecirc;n quan để kịp thời truyền tải đến người d&acirc;n v&agrave; phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo, ứng ph&oacute;.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">7. Bộ Ngoại giao c&oacute; c&ocirc;ng h&agrave;m gửi Đại sứ qu&aacute;n c&aacute;c nước trong khu vực đề nghị gi&uacute;p đỡ c&aacute;c ngư d&acirc;n, t&agrave;u c&aacute; Việt Nam v&agrave;o tr&aacute;nh tr&uacute; b&atilde;o v&agrave; đảm bảo an to&agrave;n.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">8. C&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh theo chức năng nhiệm vụ l&ecirc;n kế hoạch cụ thể phối hợp với ch&iacute;nh quyền địa phương tổng r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c phương &aacute;n cụ thể để chủ động xử l&yacute; trong c&aacute;c t&igrave;nh huống trước, trong v&agrave; sau b&atilde;o; duy tr&igrave; lực lượng, phương tiện sẵn s&agrave;ng ứng ph&oacute; khi c&oacute; t&igrave;nh huống xấu xảy ra.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">9. Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam, Đ&agrave;i tiếng n&oacute;i Việt Nam v&agrave; c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tấn, b&aacute;o ch&iacute; nhất l&agrave; c&aacute;c đ&agrave;i phường, x&atilde; tăng thời lượng ph&aacute;t s&oacute;ng, đưa tin về diễn biến của b&atilde;o v&agrave; phổ biến c&aacute;c kỹ năng ứng ph&oacute; để người d&acirc;n biết chủ động ph&ograve;ng, chống, giảm thiểu thiệt hại nhất l&agrave; c&aacute;c v&ugrave;ng tr&ecirc;n đảo, tr&ecirc;n s&ocirc;ng, tr&ecirc;n biển, ven biển, khu nu&ocirc;i trồng thủy sản, v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa.</span></span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">10. Ban Chỉ đạo Trung ương về ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai tổ chức thường trực, theo d&otilde;i chặt chẽ diễn biến của mưa b&atilde;o, kịp thời chỉ đạo, đ&ocirc;n đốc c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh v&agrave; địa phương triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p ứng ph&oacute;; chủ động th&agrave;nh lập c&aacute;c đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c li&ecirc;n ng&agrave;nh trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với địa phương xử l&yacute; trong c&aacute;c t&igrave;nh huống cấp b&aacute;ch; b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ chỉ đạo kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền./.</span></span></span></span></div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="news_author" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); float: right;">&nbsp;</div> <div class="news_author" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); float: right;">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;