Nguyễn Thành An: Sinh viên 5 tốt "siêu giỏi" IT, đam mê âm nhạc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30069/an 1.png" style="height:258px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#3366ff"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong><em>&ldquo;Nhắc đến những ai học c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, mọi người sẽ nghĩ đến những ch&agrave;ng trai cao, cực gầy, t&oacute;c xoăn v&agrave; mụn. Nhưng m&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; những đặc điểm đ&oacute; n&ecirc;n mọi người n&oacute;i m&igrave;nh chẳng giống d&acirc;n IT&rdquo;.</em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30069/an 4.png" style="height:376px; width:550px" /></em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ th&uacute; vị của ch&agrave;ng trai Nguyễn Th&agrave;nh An, sinh vi&ecirc;n trường Đại học&nbsp;Khoa học Tự nhi&ecirc;n đ&atilde; 3 năm li&ecirc;n tiếp đ&atilde; đạt danh hiệu &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; v&agrave; năm 2017 l&agrave; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Ngo&agrave;i việc được biết đến như một th&agrave;nh vi&ecirc;n nhiệt t&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội, nhiều t&agrave;i lẻ, anh ch&agrave;ng n&agrave;y c&ograve;n sở hữu một th&agrave;nh t&iacute;ch học tập khủng đ&uacute;ng chuẩn &ldquo;con nh&agrave; người ta&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:20px"><span style="color:rgb(255, 140, 0)"><strong>Kh&oacute; nhất vẫn l&agrave; vấn đề thời gian</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Từng giữ nhiệm vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Khoa C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, t&iacute;ch cực v&agrave; năng nổ trong c&aacute;c phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện, thế nhưng Nguyễn Th&agrave;nh An vẫn d&agrave;nh phần lớn thời gian cho việc học, nghi&ecirc;n cứu. V&agrave; c&acirc;n bằng thời gian l&agrave; vấn đề nan giải đối với ch&agrave;ng trai n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Mỗi ng&agrave;y 24 tiếng với Th&agrave;nh An hầu như kh&ocirc;ng đủ. <em>&ldquo;Muốn l&agrave;m một đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu mất rất nhiều thời gian, thời gian học tr&ecirc;n lớp, học với gi&aacute;o sư, thời gian thực tập quốc tế, tham gia c&aacute;c cuộc thi,&hellip; Thực sự m&igrave;nh cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; người giỏi quản l&iacute; thời gian. Hầu như thứ 7, chủ nhật m&igrave;nh vẫn học tập v&agrave; l&agrave;m việc&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">V&agrave; quả nhi&ecirc;n, khi gh&eacute; thăm An tại trường, t&ocirc;i nhận thấy rằng mọi đồ d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n của cậu như gối, đồ ăn, nước uống đều nằm ngay cạnh chiếc m&aacute;y t&iacute;nh. C&oacute; vẻ như, kh&ocirc;ng &iacute;t lần An đ&atilde; ăn, ngủ ngay trước b&agrave;n học của m&igrave;nh. Ngay trước cuộc gặp mặt của ch&uacute;ng t&ocirc;i, An cũng chia sẻ cậu chỉ c&oacute; một giờ đồng hồ&nbsp; để tr&ograve; chuyện v&igrave; ng&agrave;y mai phải l&ecirc;n m&aacute;y bay ra H&agrave; Nội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30069/an 6.png" style="text-align:justify; width:650px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng chỉ kết th&uacute;c năm học với số điểm trung b&igrave;nh cao ngất ngưỡng (9,91), luận &aacute;n tốt nghiệp &ldquo;Tổng hợp v&agrave; t&igrave;m kiếm video dựa tr&ecirc;n ph&aacute;t hiện v&agrave; nhận biết mặt người&rdquo; được số điểm tuyệt đối (10 điểm), Th&agrave;nh An c&ograve;n xuất sắc trong việc tham gia nhiều hoạt động như giải thưởng Eureka 2017, tham gia thực tập nghi&ecirc;n cứu JAIST&#39;S Asian Short-term Stay Program in Advanced Science and Technology tại Nhật Bản v&agrave; c&aacute;c giải thưởng như giải thưởng C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng do UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng, bằng khen của Ban Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia&nbsp;cho sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch học tập v&agrave; nghi&ecirc;n cứu xuất sắc trong lĩnh vực C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30069/an 2.png" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:20px"><span style="color:rgb(255, 140, 0)"><strong>Th&ocirc;i nghĩ về sự kh&ocirc; khan của &ldquo;d&acirc;n IT&rdquo;</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">An cũng chia sẻ, d&ugrave; bận rộn với việc học v&agrave; nghi&ecirc;n cứu, song anh vẫn d&agrave;nh thời gian để 2 th&aacute;ng về qu&ecirc; thăm ba mẹ một lần. R&atilde;nh rỗi vẫn gọi bạn b&egrave; đi uống c&agrave; ph&ecirc;, đi bơi, tham gia t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Với An, khi tham gia c&aacute;c chương t&igrave;nh t&igrave;nh nguyện, cậu kh&ocirc;ng chịu &aacute;p lực g&igrave; về điểm ch&aacute;c hay th&agrave;nh t&iacute;ch r&egrave;n luyện, đơn giản đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c m&igrave;nh c&oacute; thể h&ograve;a nhập với mọi người, gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c, vận động ch&acirc;n tay v&agrave; tr&ograve; chuyện với bạn b&egrave; sau những giờ học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">D&agrave;nh phần lớn thời gian trước m&aacute;y t&iacute;nh, thế nhưng, Th&agrave;nh An lại kh&ocirc;ng thuộc tu&yacute;p kh&ocirc; khan như mọi người vẫn nghĩ về một ch&agrave;ng trai học về m&aacute;y t&iacute;nh. An chia sẻ, m&igrave;nh th&iacute;ch h&aacute;t v&agrave; biết chơi nhiều loại nhạc cụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>&ldquo;&Acirc;m nhạc l&agrave; thứ gi&uacute;p m&igrave;nh giải tỏa căng thẳng rất tốt, mỗi l&uacute;c qu&aacute; mệt khi ngồi trước m&aacute;y t&iacute;nh l&acirc;u, m&igrave;nh sẽ gi&agrave;nh v&agrave;i ph&uacute;t để h&aacute;t mặc d&ugrave; h&aacute;t th&igrave; kh&ocirc;ng hay lắm&rdquo; </em>(cười).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30069/an 3.png" style="font-size:14px; height:378px; text-align:center; width:552px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng chỉ th&iacute;ch h&aacute;t, An c&ograve;n tham gia v&agrave;o c&acirc;u lạc bộ guitar của trường, anh biết đ&aacute;nh vilon, thổi s&aacute;o v&agrave; chơi ghita. Khi nh&igrave;n v&agrave;o Th&agrave;nh An, với ngoại h&igrave;nh cao r&aacute;o, gương mặt s&aacute;ng ngời, nụ cười tươi tắn, c&oacute; lẽ người ta sẽ th&ocirc;i nghĩ về một ch&agrave;ng trai IT&nbsp; kh&ocirc; khan, cứng nhắc, chỉ l&agrave;m bạn với m&agrave;n h&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh.</span></span></p> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:20px"><span style="color:rgb(255, 140, 0)"><strong>Vẫn kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực!</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Danh hiệu &quot;Sinh vi&ecirc;n năm tốt&quot; kh&ocirc;ng phải l&agrave; &quot;sự ăn may&quot;, kh&ocirc;ng phải &quot;duy&ecirc;n số&quot;, m&agrave; l&agrave; nỗ lực của An trong suốt một qu&atilde;ng thời gian d&agrave;i. Anh cho hay, rất nhiều bạn b&egrave; của anh học rất giỏi, c&oacute; bạn th&igrave; hoạt động rất s&ocirc;i nổi nhưng kết cục vẫn kh&ocirc;ng đạt được danh hiệu n&agrave;y v&igrave; kh&ocirc;ng c&acirc;n bằng giữa c&aacute;c hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30069/an 5.png" style="text-align:center; width:610px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Với những g&igrave; m&agrave; An đạt được, An cho rằng đ&oacute; l&agrave; kết quả của &yacute; ch&iacute; tr&ecirc;n tất cả mọi lĩnh vực, v&agrave; đ&oacute; l&agrave; niềm vui, niềm tự h&agrave;o đối với bản th&acirc;n sinh vi&ecirc;n ch&agrave;ng trai n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n, th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được chưa phải l&agrave; điểm cuối tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh của An.&nbsp;Cậu lu&ocirc;n quan niệm, những g&igrave; m&igrave;nh c&oacute; chỉ l&agrave; vừa đạt được y&ecirc;u cầu, chưa phải l&agrave; xuất sắc. Thế n&ecirc;n bản th&acirc;n An vẫn đang nỗ lực để ho&agrave;n thiện m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">An đ&atilde; l&ecirc;n sẵn một kế hoạch những việc cần l&agrave;m trong thời gian tới. Anh sẽ tiếp ho&agrave;n thiện đề t&agrave;i <em><strong>&ldquo;Tổng hợp v&agrave; t&igrave;m kiếm video dựa tr&ecirc;n ph&aacute;t hiện v&agrave; nhận biết mặt người&rdquo;.</strong></em> Mong muốn của An ch&iacute;nh l&agrave; l&agrave;m sao để thiết kế ra một trang web th&acirc;n thiện m&agrave; tất cả mọi người đều sử dụng được chứ kh&ocirc;ng đơn thuần l&agrave; những l&yacute;&nbsp;thuyết kh&ocirc; khan về thị gi&aacute;c m&aacute;y t&iacute;nh. Đồng thời thực hiện th&ecirc;m một nghi&ecirc;n cứu kh&aacute;c, ho&agrave;n th&agrave;nh kh&oacute;a luận thạc sĩ v&agrave; học l&ecirc;n tiến sĩ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Thế nhưng, anh ch&agrave;ng cũng kh&ocirc;ng qu&ecirc;n nhắn nhủ bản th&acirc;n rằng phải r&egrave;n luyện kỹ năng, nắm bắt th&ocirc;ng tin nhạy b&eacute;n v&agrave; c&oacute; c&aacute;ch nh&igrave;n đ&uacute;ng đắn về t&igrave;nh h&igrave;nh x&atilde; hội. Bởi, d&ugrave; việc học rất quan trọng, nhưng An vẫn lu&ocirc;n hướng đến h&igrave;nh ảnh một ch&agrave;ng trai năng động, linh hoạt, x&oacute;a tan định kiến học IT sẽ kh&ocirc; khan trong l&ograve;ng mọi người.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; &nbsp; Tin:&nbsp;&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>Đồ họa: TH&Aacute;I TRIỂN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;