"Sinh viên 5 tốt" Nguyễn Hữu Cảnh: Vượt lên chính mình và nối dài những đam mê

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30070/CANH 1.png" style="height:301px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#003300"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><em><strong>Nguyễn Hữu Cảnh hiện đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm 4 ng&agrave;nh Kỹ thuật h&agrave;ng kh&ocirc;ng, trường Đại học B&aacute;ch khoa TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở th&agrave;nh t&iacute;ch học tập đ&aacute;ng nể phục, Hữu Cảnh c&ograve;n biết đến l&agrave; một sinh vi&ecirc;n ưu t&uacute; với &ldquo;bảng th&agrave;nh t&iacute;ch vạn người m&ecirc;&rdquo;.</strong></em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#006400"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:20px"><strong>&ldquo;M&igrave;nh chưa th&agrave;nh c&ocirc;ng nhưng m&igrave;nh tự h&agrave;o v&igrave; m&igrave;nh c&oacute; đam m&ecirc;&rdquo;</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:16px">&ldquo;M&igrave;nh thấy được rằng, l&agrave;m việc g&igrave; cũng cần đam m&ecirc; mới th&agrave;nh c&ocirc;ng được. M&igrave;nh chưa th&agrave;nh c&ocirc;ng nhưng v&igrave; m&igrave;nh c&oacute; đam m&ecirc;. Từ ng&agrave;y c&ograve;n học THPT th&igrave; m&igrave;nh đ&atilde; x&aacute;c định sở th&iacute;ch của m&igrave;nh l&agrave; kỹ thuật v&agrave; cố gắng hết sức v&igrave; mục ti&ecirc;u đ&oacute;. Rồi v&agrave;o đại học, ch&iacute;nh m&ocirc;i trường n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p m&igrave;nh trưởng th&agrave;nh hơn rất nhiều&rdquo;. Cảnh bộc bạch chia sẻ&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30070/canh 2.png" style="height:411px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">&nbsp;Ba năm liền với điểm t&iacute;ch lũy học tập đạt 9.2/10 v&agrave; li&ecirc;n tiếp đạt giải Ba, Nh&igrave;, Nhất ở cuộc thi Olympic To&aacute;n Sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc năm qua c&aacute;c năm 2015, 2016, 2017; Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương 3 năm,&hellip; l&agrave; những g&igrave; m&agrave; Cảnh đ&atilde; chứng minh với mọi người rằng cậu xứng đ&aacute;ng tự h&agrave;o v&igrave; &ldquo;m&igrave;nh c&oacute; đam m&ecirc;&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">&ldquo;M&ocirc;i trường đại học với nhiều cơ hội rộng mở cũng l&agrave; khi m&igrave;nh đối điện với ch&iacute;nh những th&aacute;ch thức ngay trong đ&oacute;&rdquo;. L&ecirc;n Đại học, ở xa nh&agrave;, Cảnh c&oacute; nhiều kh&ocirc;ng gian v&agrave; cả sự tự lập để đưa ra quyết định về những việc m&igrave;nh l&agrave;m, con đường m&igrave;nh đi. Chọn chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt - Ph&aacute;p, n&ecirc;n &aacute;p lực việc học l&agrave; rất lớn. Cảnh kể, trung b&igrave;nh mỗi học kỳ Cảnh học 30 t&iacute;n chỉ, như học kỳ hiện tại Cảnh học 19 m&ocirc;n, tức l&agrave; ng&agrave;y n&agrave;o cũng phải học 10 tiết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Thời gian đầu, Cảnh kh&aacute; loay hoay khi kh&ocirc;ng biết phải c&acirc;n bằng như thế n&agrave;o để c&oacute; thể sắp xếp ổn thỏa v&agrave; hiệu quả tốt nhất cho việc học. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>&ldquo;Nhưng cứ nghĩ đến những người đi trước, đến c&aacute;c anh chị kh&oacute;a tr&ecirc;n, họ l&agrave;m được th&igrave; sao m&igrave;nh l&agrave;m kh&ocirc;ng được. Với cả, khi cố gắng v&igrave; một c&aacute;i g&igrave; đ&oacute;, chỉ cần muốn n&oacute; tốt hơn, ho&agrave;n thiện hơn, đừng đặt nặng những vấn đề kh&aacute;c. Cứ vậy m&agrave; đi th&ocirc;i&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc tham gia c&aacute;c hoạt động ngo&agrave;i cũng gi&uacute;p Cảnh biết th&ecirc;m nhiều kỹ năng mềm, nhất l&agrave; kỹ năng quản l&yacute; thời gian v&agrave; tạo được mối quan hệ với những người xung quanh, đ&oacute; cũng l&agrave; c&aacute;ch để Cảnh t&igrave;m thấy niềm vui sau những giờ học căng thẳng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30070/canh 3.png" style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:16px; height:411px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#006400"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong>Trở th&agrave;nh một người trẻ văn minh, hiện đại</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Lu&ocirc;n biết c&aacute;ch biến h&oacute;a đa dạng để c&oacute; thể h&ograve;a nhập tốt với từng m&ocirc;i trường sinh hoạt n&ecirc;n Cảnh t&iacute;ch cực tham gia chương tr&igrave;nh hoạt động t&igrave;nh nguyện ở trường, đặc biệt hơn nữa, Cảnh tường tham gia rất nhiều chương tr&igrave;nh giao lưu, trao đổi sinh vi&ecirc;n quốc tế ở c&aacute;c nước trong khu vực như: Chương tr&igrave;nh trao đổi sinh vi&ecirc;n TFSCALE tại Singapore, th&aacute;ng 8/2016 &ndash; th&aacute;ng 3/2017; Diễn đ&agrave;n quốc tế Khoa học sinh vi&ecirc;n ISSF (International Student Science Forum), TP. Hồ Ch&iacute; Minh, th&aacute;ng 6/2017; Chương tr&igrave;nh trao đổi Học sinh &ndash; Sinh vi&ecirc;n giữa TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tỉnh Osaka (Nhật Bản), th&aacute;ng 11/2017,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tại c&aacute;c buổi giao lưu n&agrave;y, Cảnh ch&iacute;nh chắn v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c khi l&agrave; đại biểu trực tiếp chia sẻ những vấn đề li&ecirc;n quan trao đổi học tập sinh vi&ecirc;n giữa c&aacute;c nước. </span></span><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>&ldquo;Trăn trở nhất kh&ocirc;ng phải m&igrave;nh n&oacute;i hay dở như n&agrave;o, m&agrave; m&igrave;nh l&agrave;m sao để tạo được chất ri&ecirc;ng, để khi lắng nghe, người ta biết m&igrave;nh l&agrave; một Hữu Cảnh tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; h&agrave;nh động chứ kh&ocirc;ng phải ai kh&aacute;c&rdquo;. </em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Th&aacute;ng 12/2017 vừa qua, Cảnh vinh dự khi đại diện tham gia Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI để c&ugrave;ng lắng nghe v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p cho phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong 5 năm tiếp theo.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30070/canh 4.png" style="height:411px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Cảnh chia sẻ về kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ nhất, ch&iacute;nh l&agrave; chuyến trao đổi tại Singapore. Đ&oacute; l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Cảnh xuất ngoại, c&ugrave;ng với 19 sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu kh&aacute;c. 3 tuần tr&ecirc;n đất nước Singapore gi&uacute;p Cảnh học được nhiều thứ hay v&agrave; cậu thừa nhận m&igrave;nh đ&atilde; thay đổi rất niều sau chuyến đi đ&oacute; về c&aacute;ch tư duy v&agrave; nh&igrave;n cuộc sống. Chuyến đi đ&oacute;, anh cũng quen biết th&ecirc;m được rất nhiều người bạn, chơi rất th&acirc;n th&acirc;n với nhau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>&ldquo;Những g&igrave; m&igrave;nh c&oacute; được h&ocirc;m nay kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nỗ lực của bản th&acirc;n m&agrave; c&ograve;n c&oacute; sự hỗ trợ của rất nhiều người ở ph&iacute;a sau. M&igrave;nh may mắn khi gặp rất nhiều thuận lợi trong qu&aacute; tr&igrave;nh cố gắng. Đ&oacute; l&agrave; sự động vi&ecirc;n, quan t&acirc;m rất lớn từ gia đ&igrave;nh cũng như bạn b&egrave;. L&agrave; sự t&acirc;m huyết của thầy c&ocirc; ở trường Đại học v&agrave; c&oacute; cả sự hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh, kh&ocirc;ng ngần ngại của những anh chị trong Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n - Hội Sinh vi&ecirc;n trường nữa. Nhiều lắm. N&ecirc;n giờ kh&oacute; khăn của m&igrave;nh chỉ c&oacute; một, l&agrave; thời gian th&ocirc;i. V&igrave; c&oacute; nhiều dự định m&agrave; m&igrave;nh vẫn chưa l&agrave;m được do việc học tr&ecirc;n lớp chiếm nhiều thời gian qu&aacute;&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng chấp nhận h&agrave;i l&ograve;ng với những g&igrave; đang c&oacute;, cũng chưa nhận thấy m&igrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng v&igrave; c&ograve;n rất trẻ, Cảnh l&agrave; một trong số những bạn &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; đang cố gắng theo đuổi điều m&igrave;nh đ&atilde; lựa chọn để khẳng định bản th&acirc;n v&agrave; truyền kh&ocirc;ng &iacute;t niềm cảm hứng tới c&aacute;c bạn trẻ h&ocirc;m nay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30070/canh 5.png" style="height:486px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>B&agrave;i: &Aacute;I NHI</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>Đồ họa: TH&Aacute;I TRIỂN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;