Quận 3: Chung kết Hội thi “Tôi – Nhà lý luận trẻ” - Tìm hiểu tác phẩm “Đường Cách Mệnh”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, kỷ niệm 90 năm xuất bản t&aacute;c phẩm &ldquo;Đường C&aacute;ch Mệnh&rdquo; của l&atilde;nh tụ Nguyễn &Aacute;i Quốc, qua đ&oacute; tuy&ecirc;n truyền s&acirc;u rộng trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về gi&aacute; trị, &yacute; nghĩa của t&aacute;c phẩm để n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị v&agrave; h&agrave;nh động thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. </strong></p> <p style="text-align:justify">Trải qua v&ograve;ng loại với sự tham gia của 41 th&iacute; sinh đến từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc, ng&agrave;y 05/01/2018, Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n tổ chức V&ograve;ng Chung kết Hội thi &ldquo;T&ocirc;i &ndash; Nh&agrave; l&yacute; luận trẻ&rdquo;, chủ đề: T&igrave;m hiểu t&aacute;c phẩm &ldquo;Đường C&aacute;ch Mệnh&rdquo; với sự tham gia của 09 th&iacute; sinh đ&atilde; xuất sắc nhất đại diện cho c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</p> <p style="text-align:justify">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự g&oacute;p mặt của thầy H&agrave; T&agrave;i S&aacute;u &ndash; Ph&oacute; Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, thầy Thạch Kim Hiếu &ndash; Giảng vi&ecirc;n Khoa X&acirc;y dựng Đảng v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Nguyễn V&otilde; Quốc Cao &ndash; UV.BCH, Ph&oacute; Trưởng ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; Qu&aacute;ch Thị Li&ecirc;u H&agrave; &ndash;&nbsp; Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận uỷ Quận 3.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="Bạn Nguyễn Thị Bối Bối - Chi Đoàn giáo viên trường THPT Marie Curie trình bày nội dung tâm đắc về tác phẩm." src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30072/hinh2.JPG" style="height:340px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Trải qua 04 v&ograve;ng thi hấp dẫn, l&ocirc;i cuốn: v&ograve;ng thi kiến thức, v&ograve;ng thi phản biện, v&ograve;ng thi văn nghệ v&agrave; v&ograve;ng thi tương t&aacute;c. C&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; c&oacute; những phần thi v&ocirc; c&ugrave;ng thu h&uacute;t, chia sẻ về quan điểm c&aacute; nh&acirc;n của c&aacute;c bạn về gi&aacute; trị của t&aacute;c phẩm đối với thanh ni&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; nhận thức h&agrave;nh, động của đo&agrave;n vi&ecirc;n &ndash; thanh ni&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới, ph&aacute;t triển đất nước hiện nay.</p> <p style="text-align:justify">Kết th&uacute;c Hội thi, bạn Nguyễn Thị Bối Bối - Chi Đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THPT Marie Curie đ&atilde; xuất sắc đạt Giải nhất của Hội thi. Bạn Trương Thị Quỳnh Anh - Chi Đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THPT L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n đ&atilde; xuất sắc đạt Giải nh&igrave; của Hội thi. Bạn B&ugrave;i Thanh Duy - Chi Đo&agrave;n trường THCS L&ecirc; Lợi v&agrave; bạn L&yacute; Quan Hữu An - Đo&agrave;n trường THPT Marie Curie đ&atilde; xuất sắc đạt Giải ba của Hội thi c&ugrave;ng 05 Giải khuyến kh&iacute;ch d&agrave;nh cho c&aacute;c th&iacute; sinh c&ograve;n lại.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="Các thí sinh đạt giải cao chụp hình lưu niệm kết thúc Hội thi." src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30072/hinh3.JPG" style="height:340px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Mong rằng những kiến thức m&agrave; c&aacute;c bạn thu được sẽ được c&aacute;c bạn tiếp tục được g&igrave;n giữ v&agrave; ph&aacute;t huy, l&agrave; h&agrave;nh trang để c&aacute;c bạn bước tiếp, đi theo l&yacute; tưởng của Đảng trở th&agrave;nh những người c&aacute;ch mạng thật sự, g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Quận 3 ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, v&igrave; một Quận 3 văn minh, hiện đại v&agrave; nghĩa t&igrave;nh.</p> <p style="text-align:right"><strong>Quận Đo&agrave;n 3</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;