Quận 3: Chung kết Hội thi “Tôi – Nhà lý luận trẻ” - Tìm hiểu tác phẩm “Đường Cách Mệnh”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, kỷ niệm 90 năm xuất bản t&aacute;c phẩm &ldquo;Đường C&aacute;ch Mệnh&rdquo; của l&atilde;nh tụ Nguyễn &Aacute;i Quốc, qua đ&oacute; tuy&ecirc;n truyền s&acirc;u rộng trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về gi&aacute; trị, &yacute; nghĩa của t&aacute;c phẩm để n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị v&agrave; h&agrave;nh động thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. </strong></p> <p style="text-align:justify">Trải qua v&ograve;ng loại với sự tham gia của 41 th&iacute; sinh đến từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc, ng&agrave;y 05/01/2018, Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n tổ chức V&ograve;ng Chung kết Hội thi &ldquo;T&ocirc;i &ndash; Nh&agrave; l&yacute; luận trẻ&rdquo;, chủ đề: T&igrave;m hiểu t&aacute;c phẩm &ldquo;Đường C&aacute;ch Mệnh&rdquo; với sự tham gia của 09 th&iacute; sinh đ&atilde; xuất sắc nhất đại diện cho c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</p> <p style="text-align:justify">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự g&oacute;p mặt của thầy H&agrave; T&agrave;i S&aacute;u &ndash; Ph&oacute; Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, thầy Thạch Kim Hiếu &ndash; Giảng vi&ecirc;n Khoa X&acirc;y dựng Đảng v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Nguyễn V&otilde; Quốc Cao &ndash; UV.BCH, Ph&oacute; Trưởng ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; Qu&aacute;ch Thị Li&ecirc;u H&agrave; &ndash;&nbsp; Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận uỷ Quận 3.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="Bạn Nguyễn Thị Bối Bối - Chi Đoàn giáo viên trường THPT Marie Curie trình bày nội dung tâm đắc về tác phẩm." src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30072/hinh2.JPG" style="height:340px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Trải qua 04 v&ograve;ng thi hấp dẫn, l&ocirc;i cuốn: v&ograve;ng thi kiến thức, v&ograve;ng thi phản biện, v&ograve;ng thi văn nghệ v&agrave; v&ograve;ng thi tương t&aacute;c. C&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; c&oacute; những phần thi v&ocirc; c&ugrave;ng thu h&uacute;t, chia sẻ về quan điểm c&aacute; nh&acirc;n của c&aacute;c bạn về gi&aacute; trị của t&aacute;c phẩm đối với thanh ni&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; nhận thức h&agrave;nh, động của đo&agrave;n vi&ecirc;n &ndash; thanh ni&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới, ph&aacute;t triển đất nước hiện nay.</p> <p style="text-align:justify">Kết th&uacute;c Hội thi, bạn Nguyễn Thị Bối Bối - Chi Đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THPT Marie Curie đ&atilde; xuất sắc đạt Giải nhất của Hội thi. Bạn Trương Thị Quỳnh Anh - Chi Đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THPT L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n đ&atilde; xuất sắc đạt Giải nh&igrave; của Hội thi. Bạn B&ugrave;i Thanh Duy - Chi Đo&agrave;n trường THCS L&ecirc; Lợi v&agrave; bạn L&yacute; Quan Hữu An - Đo&agrave;n trường THPT Marie Curie đ&atilde; xuất sắc đạt Giải ba của Hội thi c&ugrave;ng 05 Giải khuyến kh&iacute;ch d&agrave;nh cho c&aacute;c th&iacute; sinh c&ograve;n lại.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="Các thí sinh đạt giải cao chụp hình lưu niệm kết thúc Hội thi." src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30072/hinh3.JPG" style="height:340px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Mong rằng những kiến thức m&agrave; c&aacute;c bạn thu được sẽ được c&aacute;c bạn tiếp tục được g&igrave;n giữ v&agrave; ph&aacute;t huy, l&agrave; h&agrave;nh trang để c&aacute;c bạn bước tiếp, đi theo l&yacute; tưởng của Đảng trở th&agrave;nh những người c&aacute;ch mạng thật sự, g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Quận 3 ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, v&igrave; một Quận 3 văn minh, hiện đại v&agrave; nghĩa t&igrave;nh.</p> <p style="text-align:right"><strong>Quận Đo&agrave;n 3</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;