Phạm Hoàng Ân – cậu học sinh với sở thích "kỳ lạ"... đó là tham gia các cuộc thi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30073/an an 1.png" style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:401px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="color:#4B0082"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong>Tham gia cuộc thi &ldquo;Trường Teen&rdquo; năm 2017 ph&aacute;t s&oacute;ng tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV7, Phạm Ho&agrave;ng &Acirc;n - trường THPT Long Thới (huyện Nh&agrave; B&egrave;) để lại ấn tượng cho kh&aacute;n giả l&agrave; h&igrave;nh ảnh một cậu học sinh tự tin, lập luận sắc b&eacute;n v&agrave; hoạt ng&ocirc;n. </strong></span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;<span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh Ho&agrave;ng &Acirc;n với h&igrave;nh ảnh một bạn học sinh hoạt ng&ocirc;n th&igrave; Ho&agrave;ng &Acirc;n c&ograve;n l&agrave; h&igrave;nh ảnh của một bạn học sinh t&iacute;ch cực với v&ocirc; số th&agrave;nh t&iacute;ch &quot;si&ecirc;u khủng&quot;&nbsp;trong học tập v&agrave; tại c&aacute;c cuộc thi lớn nhỏ.</span></span></p> <p><span style="color:#4B0082"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:20px"><strong>Cậu học sinh với sở th&iacute;ch&hellip; đi thi</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">V&ocirc; t&igrave;nh đọc được một th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng về những th&agrave;nh phần h&oacute;a học chứa trong vỏ c&acirc;y m&atilde;ng cầu xi&ecirc;m, &Acirc;n đ&atilde; m&agrave;y m&ograve; nghi&ecirc;n cứu s&acirc;u hơn về những c&ocirc;ng dụng m&agrave; v&otilde; c&acirc;y m&atilde;ng cầu xi&ecirc;m mang lại. Sau qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu miệt m&agrave;i, c&ugrave;ng với sự hướng dẫn của thầy c&ocirc;, &Acirc;n đ&atilde; t&igrave;m ra được hoạt t&iacute;nh kh&aacute;ng oxy h&oacute;a, kh&aacute;ng vi&ecirc;m trong vỏ c&acirc;y m&atilde;ng cầu xi&ecirc;m v&agrave; từ đ&oacute; tạo ra sản phẩm với chức năng kh&aacute;ng vi&ecirc;m để &aacute;p dụng trong việc chữa bệnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu của &Acirc;n đ&atilde; gi&uacute;p em đạt được giải Nhất cấp Th&agrave;nh phố tại cuộc thi Khoa học Kỹ Thuật Intel ViSEF năm học 2016 - 2017 do Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức v&agrave; giải Nh&igrave; cấp Quốc gia cuộc thi Khoa học Kỹ Thuật Intel ViSEF năm học 2016 - 2017 do Bộ Gi&aacute;o dục - Đ&agrave;o tạo&nbsp;tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Để c&oacute; thể ho&agrave;n th&agrave;nh được c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu, em đ&atilde; phải hy&nbsp;sinh rất nhiều thời gian c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh. Buổi s&aacute;ng &Acirc;n học tr&ecirc;n trường, buổi chiều &Acirc;n&nbsp;đi l&agrave;m nghi&ecirc;n cứu, c&oacute; những h&ocirc;m 9 giờ đ&ecirc;m em mới về tới nh&agrave;. Ba mẹ cũng lo lắng cho &Acirc;n v&igrave; sợ em kh&ocirc;ng ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ học tập tr&ecirc;n lớp. &Acirc;n đ&atilde; cố gắng c&acirc;n bằng được việc học ở tr&ecirc;n lớp v&agrave; việc nghi&ecirc;n cứu khoa học, với những kiến thức &Acirc;n bỏ lỡ th&igrave; em tranh thủ những giờ ra chơi hỏi lại thầy c&ocirc; v&agrave; bạn b&egrave; để theo kịp kiến thức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30073/an an 2.png" style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:338px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">&Acirc;n chia sẻ rằng: <em>&ldquo;Em c&oacute; một sở th&iacute;ch rất kỳ lạ đ&oacute; l&agrave; tham gia c&aacute;c cuộc thi&rdquo;.</em> Từ năm lớp 8 em đ&atilde; đăng k&yacute; tham gia c&aacute;c cuộc thi, nhưng v&igrave; l&uacute;c đ&oacute; chưa c&oacute; nhiều kinh nghiệm n&ecirc;n &Acirc;n kh&ocirc;ng được đi s&acirc;u, thậm ch&iacute; c&oacute; những cuộc thi em đ&atilde; bị loại ngay từ những v&ograve;ng &quot;gửi xe&quot; <em>(Cười). </em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Những thất bại đầu ti&ecirc;n đ&atilde; kh&ocirc;ng l&agrave;m &Acirc;n bỏ cuộc, em vẫn lu&ocirc;n trao dồi kiến thức, nu&ocirc;i dưỡng đam m&ecirc; của m&igrave;nh. Đến năm lớp 11, em đ&atilde; mạnh dạn đăng k&yacute; với gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; được thầy c&ocirc; ủng hộ rất nhiều. Từ đ&oacute; em đ&atilde; bắt tay v&agrave;o nghi&ecirc;n cứu, chuẩn bị tất cả về mọi mặt để &ldquo;chinh chiến&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Sau mỗi cuộc thi, d&ugrave; kết quả cao hay thấp, &Acirc;n c&oacute; th&ecirc;m được rất nhiều b&agrave;i học bổ &iacute;ch, t&iacute;ch lũy nhiều kinh nghiệm cho bản th&acirc;n, l&agrave;m đầy th&ecirc;m vốn kiến thức của m&igrave;nh v&agrave; đặc biệt l&agrave; r&egrave;n luyện cho m&igrave;nh những kỹ năng như: kỹ năng thuyết tr&igrave;nh, kỹ năng nghi&ecirc;n cứu khoa học, kỹ năng n&oacute;i trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng, kỹ năng phản biện&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Với sở th&iacute;ch l&agrave; tham gia c&aacute;c cuộc thi, hiện tại &Acirc;n đ&atilde; &ldquo;bỏ t&uacute;i&rdquo; rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ c&ugrave;ng với th&agrave;nh t&iacute;ch học tập đ&aacute;ng nể: Top 10 C&ocirc;ng tr&igrave;nh xuất sắc nhất, Giải tiềm năng chương tr&igrave;nh &quot;Tri thức trẻ v&igrave; Gi&aacute;o dục&quot; năm 2017 do Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Bộ Gi&aacute;o dục - Đ&agrave;o tạo tổ chức; Giải Nh&igrave; cấp th&agrave;nh phố cuộc thi&nbsp;&quot;C&ugrave;ng non song cất c&aacute;nh&quot; năm 2017 lần 7 do Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức; Giải Khuyến kh&iacute;ch cuộc thi &quot;An to&agrave;n Giao th&ocirc;ng cho nụ cười ng&agrave;y mai &quot;năm học 2016 - 2017 do Ủy ban An to&agrave;n Giao th&ocirc;ng Quốc gia, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, C&ocirc;ng ty Honda tổ chức; Top 7 Giải V&ocirc; địch Tranh biện Quốc gia &ndash; Chương tr&igrave;nh TRƯỜNG TEEN VTV7 năm 2017&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30073/an an 3.png" style="height:433px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#800080"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:20px"><strong>Kh&ocirc;ng chỉ học giỏi...</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng chỉ việc học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; tham gia c&aacute;c cuộc thi mới thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của Ho&agrave;ng &Acirc;n m&agrave; c&aacute;c hoạt động văn nghệ cũng c&oacute; sự tham gia nhiệt t&igrave;nh của bạn. &Acirc;n l&agrave; một trong những giọng ca đại diện cho trường THPT Long Thới (huyện Nh&agrave; B&egrave;) tham gia Li&ecirc;n hoan Nh&oacute;m ca Kh&uacute;c &quot;Ch&uacute; ve con&quot; năm 2017 do Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố&nbsp;tổ chức. &Acirc;n v&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; d&agrave;nh nguy&ecirc;n kỳ nghỉ h&egrave; để d&agrave;n dựng v&agrave; tập luyện tiết mục dự thi, &ldquo;c&oacute; nhiều l&uacute;c em c&ugrave;ng c&aacute;c bạn phải ở lại cả ng&agrave;y tại trường để luyện tập, thời gian đ&oacute; tuy vất vả nhưng m&agrave; vui&rdquo; - &Acirc;n chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Phạm Ho&agrave;ng &Acirc;n c&ograve;n d&agrave;nh sự quan t&acirc;m của m&igrave;nh đến c&aacute;c vấn đề của x&atilde; hội, đặc biệt l&agrave; những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn cần sự hổ trợ của cộng đồng.&nbsp; &Acirc;n&nbsp;lu&ocirc;n mong muốn được sẻ chia t&igrave;nh cảm của m&igrave;nh, g&oacute;p phần c&ocirc;ng sức nhỏ b&eacute; của m&igrave;nh đến với những ho&agrave;n cảnh k&eacute;m may mắn. Với &Acirc;n,&nbsp;hững hoạt động t&iacute;ch cực tại Dự &aacute;n BACK TO SCHOOL năm 2017, đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n do tổ chức phi lợi nhuận FRIENDS FOR STREET CHILDREN tổ chức đ&atilde; g&oacute;p phần &nbsp;c&ugrave;ng c&aacute;c sinh vi&ecirc;n Đại học đến từ Hoa K&igrave;&nbsp;đ&atilde; quy&ecirc;n g&oacute;p tiền để ủng hộ c&aacute;c trẻ em c&ograve;n ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&nbsp;mua sắm những dụng cụ học tập trong dịp đầu năm học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">&Acirc;n chia sẻ rằng em rất th&iacute;ch hoạt động an sinh x&atilde; hội, mang niềm vui, nụ cườig&nbsp;đến&nbsp;những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện như Chiến dịch Hoa phượng đỏ,&nbsp;th&ocirc;ng qua những chuyến đi t&igrave;nh nguyện, em cảm nhận được m&igrave;nh <em>&quot;Cho đi, để nhận lại y&ecirc;u thương&quot;</em>, từ đ&oacute; em c&oacute; th&ecirc;m nhiều động lực để học tập v&agrave; nghi&ecirc;n cứu, cống hiến cho x&atilde; hội nhiều hơn nữa.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>B&agrave;i: L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>Đồ họa: TH&Aacute;I TRIỂN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;