Đoàn trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist giao lưu với nhân chứng lịch sử Xuân Mậu Thân 1968

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 09/01/2018, Đo&agrave;n trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist (STHC) đ&atilde; tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống &ldquo;Bản h&ugrave;ng ca m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo;, Lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; Lễ trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n nh&acirc;n kỷ niệm 68 năm Ng&agrave;y truyền thống Học sinh, Sinh vi&ecirc;n v&agrave; 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30082/KẾT NAP 9.1.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự c&oacute; Nhạc sỹ T&ocirc;n Thất Lập, Uỷ vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh,&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n &ndash; nguy&ecirc;n Trưởng Ban Tuy&ecirc;n huấn Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Mỹ V&acirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường. C&ugrave;ng sự tham dự của 100 bạn thanh ni&ecirc;n đ&atilde; học qua lớp t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n v&agrave; 28 đo&agrave;n vi&ecirc;n trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30082/MT 7.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968, Đo&agrave;n trường giao lưu với c&aacute;c nh&acirc;n chứng lịch sử&nbsp;<strong>Nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Lập</strong>&nbsp;v&agrave;&nbsp;<strong>thầy Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n</strong>, l&agrave; n&ograve;ng cốt trong phong tr&agrave;o đấu tranh của sinh vi&ecirc;n học sinh S&agrave;i G&ograve;n trước năm 1975. C&aacute;c kh&aacute;ch mời đ&atilde; kể lại những cảm x&uacute;c tự h&agrave;o được chứng kiến v&agrave; tham gia v&agrave;o sự kiện lịch sử n&agrave;y, đồng thời g&oacute;p phần s&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; tổ chức &ldquo;Đại hội Văn nghệ Sinh vi&ecirc;n &ndash; Học sinh mừng Tết Quang Trung&rdquo;, do Th&agrave;nh Đo&agrave;n chỉ đạo, trong v&ograve;ng kềm tỏa của giặc th&ugrave;, đ&atilde; tập hợp tr&ecirc;n 12.000 học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave;o ng&agrave;y 26 &Acirc;m lịch th&aacute;ng Chạp Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n, nhằm ph&aacute;t động kh&iacute; thế nổi dậy của &nbsp;12.000 học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n 5 ng&agrave;y trước khi nổ ra cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy tại S&agrave;i G&ograve;n (Đ&ecirc;m mồng 1 rạng mồng 2 Tết Mậu Th&acirc;n 1968).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường tổ chức Lễ kết nạp Đo&agrave;n vi&ecirc;n mới d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đ&atilde; t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n qua lớp &ldquo;Tiến bước dưới cờ Đo&agrave;n&rdquo;, c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu tốt trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện. C&aacute;c Đo&agrave;n vi&ecirc;n mới đ&atilde; tuy&ecirc;n hứa: &ldquo;Lu&ocirc;n phấn đấu v&igrave; l&yacute; tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&hellip;&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30082/MT 9.JPG" style="height:391px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhằm ghi nhận những đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c đồng ch&iacute; trong hoạt động phong tr&agrave;o thi đua của Đo&agrave;n cơ sở trong suốt thời gian vừa qua, nay đ&atilde; đến tuổi quy định trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường đ&atilde; trao quyết định c&ocirc;ng nhận trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n cho 28 đồng ch&iacute; đang sinh hoạt tại khối kh&aacute;ch sạn của đơn vị.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30082/TR¦_NGTH+NH.JPG" style="width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30082/truongthanh.JPG" style="height:380px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Buổi sinh hoạt truyền thống &ldquo;Bản h&ugrave;ng ca m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo; nhằm gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng, bồi dưỡng, kết nạp lớp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới đủ phẩm chất, gi&agrave;u nhiệt huyết, l&agrave;m n&ograve;ng cốt trong c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp, đo&agrave;n kết thanh ni&ecirc;n trong thời kỳ mới, tiến tới ch&agrave;o mừng 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y NGA</strong></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;