Đoàn trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist giao lưu với nhân chứng lịch sử Xuân Mậu Thân 1968

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 09/01/2018, Đo&agrave;n trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist (STHC) đ&atilde; tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống &ldquo;Bản h&ugrave;ng ca m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo;, Lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; Lễ trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n nh&acirc;n kỷ niệm 68 năm Ng&agrave;y truyền thống Học sinh, Sinh vi&ecirc;n v&agrave; 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30082/KẾT NAP 9.1.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự c&oacute; Nhạc sỹ T&ocirc;n Thất Lập, Uỷ vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh,&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n &ndash; nguy&ecirc;n Trưởng Ban Tuy&ecirc;n huấn Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Mỹ V&acirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường. C&ugrave;ng sự tham dự của 100 bạn thanh ni&ecirc;n đ&atilde; học qua lớp t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n v&agrave; 28 đo&agrave;n vi&ecirc;n trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30082/MT 7.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968, Đo&agrave;n trường giao lưu với c&aacute;c nh&acirc;n chứng lịch sử&nbsp;<strong>Nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Lập</strong>&nbsp;v&agrave;&nbsp;<strong>thầy Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n</strong>, l&agrave; n&ograve;ng cốt trong phong tr&agrave;o đấu tranh của sinh vi&ecirc;n học sinh S&agrave;i G&ograve;n trước năm 1975. C&aacute;c kh&aacute;ch mời đ&atilde; kể lại những cảm x&uacute;c tự h&agrave;o được chứng kiến v&agrave; tham gia v&agrave;o sự kiện lịch sử n&agrave;y, đồng thời g&oacute;p phần s&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; tổ chức &ldquo;Đại hội Văn nghệ Sinh vi&ecirc;n &ndash; Học sinh mừng Tết Quang Trung&rdquo;, do Th&agrave;nh Đo&agrave;n chỉ đạo, trong v&ograve;ng kềm tỏa của giặc th&ugrave;, đ&atilde; tập hợp tr&ecirc;n 12.000 học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave;o ng&agrave;y 26 &Acirc;m lịch th&aacute;ng Chạp Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n, nhằm ph&aacute;t động kh&iacute; thế nổi dậy của &nbsp;12.000 học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n 5 ng&agrave;y trước khi nổ ra cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy tại S&agrave;i G&ograve;n (Đ&ecirc;m mồng 1 rạng mồng 2 Tết Mậu Th&acirc;n 1968).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường tổ chức Lễ kết nạp Đo&agrave;n vi&ecirc;n mới d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đ&atilde; t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n qua lớp &ldquo;Tiến bước dưới cờ Đo&agrave;n&rdquo;, c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu tốt trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện. C&aacute;c Đo&agrave;n vi&ecirc;n mới đ&atilde; tuy&ecirc;n hứa: &ldquo;Lu&ocirc;n phấn đấu v&igrave; l&yacute; tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&hellip;&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30082/MT 9.JPG" style="height:391px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhằm ghi nhận những đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c đồng ch&iacute; trong hoạt động phong tr&agrave;o thi đua của Đo&agrave;n cơ sở trong suốt thời gian vừa qua, nay đ&atilde; đến tuổi quy định trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường đ&atilde; trao quyết định c&ocirc;ng nhận trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n cho 28 đồng ch&iacute; đang sinh hoạt tại khối kh&aacute;ch sạn của đơn vị.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30082/TR¦_NGTH+NH.JPG" style="width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30082/truongthanh.JPG" style="height:380px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Buổi sinh hoạt truyền thống &ldquo;Bản h&ugrave;ng ca m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo; nhằm gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng, bồi dưỡng, kết nạp lớp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới đủ phẩm chất, gi&agrave;u nhiệt huyết, l&agrave;m n&ograve;ng cốt trong c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp, đo&agrave;n kết thanh ni&ecirc;n trong thời kỳ mới, tiến tới ch&agrave;o mừng 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y NGA</strong></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;