Quận 2: Lớp tìm hiểu về Đoàn đợt 1 - năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 68 năm ng&agrave;y truyền thống Học sinh sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 &ndash; 09/01/2018), nhằm lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp những thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; đủ phẩm chất, gi&agrave;u t&acirc;m huyết với phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n cơ sở đảm bảo c&aacute;c y&ecirc;u cầu về chất lượng, số lượng đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của Đo&agrave;n. Ng&agrave;y 06/01/2018, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 2 tổ chức lớp t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đợt 1 &ndash; năm 2018 tại Hội trường Nh&agrave; văn h&oacute;a phường C&aacute;t L&aacute;i.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30089/unnamed (1).jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp; Tham dự lớp l&agrave; 102 học vi&ecirc;n &ndash; những thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n Quận 2, ti&ecirc;u biểu trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội, phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi, tự nguyện t&igrave;m hiểu về tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh với tinh thần tập trung, nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; kỷ luật. Lớp học đ&atilde; được đồng ch&iacute; Ch&acirc;u Minh H&ograve;a &ndash; Ph&oacute; Trưởng khoa c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội , trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng b&aacute;o c&aacute;o. Qua lơp học, c&aacute;c học vi&ecirc;n đ&atilde; được t&igrave;m hiểu c&aacute;c chuy&ecirc;n đề: Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, một số vấn đề cơ bản về Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, phấn đấu trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn học vi&ecirc;n đ&atilde; được t&igrave;m hiểu về truyền thống vẻ vang, sứ mệnh, vị tr&iacute;, vai tr&ograve; quan trọng của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, sự quan t&acirc;m của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; x&atilde; hội với thanh ni&ecirc;n hiện nay, g&oacute;p phần củng cố kiến thức, hiểu biết của bản th&acirc;n, tr&aacute;ch nhiệm của một người thanh ni&ecirc;n Việt Nam sống c&oacute; l&yacute; tưởng, sống đẹp, c&oacute; &iacute;ch cho gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội. Kết th&uacute;c lớp học, 102 bạn học vi&ecirc;n đ&atilde; thực hiện một b&agrave;i thu hoạch nhằm tổng kết lại những kiến thức đ&atilde; được truyền đạt, đồng thời thể hiện t&igrave;nh cảm, nguyện vọng, h&agrave;nh động của bản th&acirc;n nếu được vinh dự trở th&agrave;nh một người đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify">C&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng cảm t&igrave;nh Đo&agrave;n, t&igrave;m kiếm v&agrave; kết nạp thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute;, đội vi&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đo&agrave;n l&agrave; nhiệm vụ quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, x&acirc;y dựng Đo&agrave;n, l&agrave; x&acirc;y dựng lực lượng đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tương lai đầy đủ phẩm chất, năng lực v&agrave; nhiệt huyết, tăng cường năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đo&agrave;n, đồng thời tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng &ldquo;trước một bước&rdquo; theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kh&oacute;a X.</p> <p style="text-align:right">&nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Hữu Thiện</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;