Quận 7: Chung kết hội thi “Hào khí Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n (1968 &ndash; 2018), <span style="color:rgb(29, 33, 41)">Hội thi &quot;H&agrave;o kh&iacute; bản h&ugrave;ng ca Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968&quot; đ&atilde; được tổ chức&nbsp;</span>v<span style="color:rgb(29, 33, 41)">&ograve;ng loại&nbsp;ng&agrave;y 06/02/2018 v&agrave; thu h&uacute;t 145 th&iacute; sinh tham gia đến từ 29 đội thi. Sau v&ograve;ng loại&nbsp;Ban tổ chức chọn ra 7 đội xuất sắc với 35 th&iacute; sinh ưu t&uacute; lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.&nbsp;</span></span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Tối ng&agrave;y 12/3/2018 Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy Quận 7 tổ chức Chung kết Hội thi &quot;H&agrave;o kh&iacute; bản h&ugrave;ng ca Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1986&quot; nhằm kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n (1968 - 2018).</span><br /> <span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ở v&ograve;ng chung kết, 7 đội thi xuất sắc được chọn từ v&ograve;ng loại phải trải qua 3 phần thi: &Acirc;m vang b&agrave;i ca chiến thắng (mỗi đội thi tham gia một tiết mục văn h&oacute;a văn nghệ như tốp ca m&uacute;a minh họa, nhạc kịch, h&ograve;, v&egrave;, ng&acirc;m thơ tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng); Theo d&ograve;ng lịch sử (c&aacute;c đội lần lượt trả lời 10 c&acirc;u trắc nghiệm t&igrave;m hiểu về những đợt tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968, đại thắng m&ugrave;a xu&acirc;n 1975); Địa danh nh&acirc;n vật lịch sử (c&aacute;c đội thi c&ugrave;ng nhấn chu&ocirc;ng gi&agrave;nh quyền trả lời 6 c&acirc;u h&igrave;nh ảnh hoặc đoạn phim về địa danh, nh&acirc;n vật, sự kiện trong cuộc tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968)</span><span style="color:rgb(29, 33, 41)">. </span></span></span></p> <p>.<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30362/29177146_320339288488430_7679354946327674880_n.jpg" /></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30362/29101361_320339868488372_8793938623662653440_n.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30362/29101012_320340028488356_1477970389119270912_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30362/29135992_320340281821664_3940552654932934656_n.jpg" /><span style="font-size:14px">Sau phần tranh t&agrave;i quyết liệt v&agrave; sự cổ vũ nhiệt t&igrave;nh của kh&aacute;n giả, Đo&agrave;n phường T&acirc;n Kiểng đ&atilde; xuất sắc đạt giải Nhất của hội thi. Giải Nh&igrave; thuộc về Chi đo&agrave;n Cơ quan Đảng &ndash; Đo&agrave;n thể; giải Ba thuộc về Đo&agrave;n C&ocirc;ng an quận. Ngo&agrave;i ra, Ban tổ chức c&ograve;n trao 4 khuyến kh&iacute;ch v&agrave; 2 giải cổ động vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh&nbsp;</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;