Cờ - Huy hiệu - Đoàn ca

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML><HEAD><TITLE>C&#7901; - Huy hi&#7879;u - Bài hát &#272;oàn  C&#7901;</TITLE> <META http-equiv=Content-Language content=en-us> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"> <META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR></HEAD> <BODY> <P align=center><FONT style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 14pt" face=Arial color=#0750a9>C&#7901; - Huy hi&#7879;u - &#272;oàn ca</FONT></P> <DIV align=center> <TABLE id=table1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="80%" border=0> <TBODY> <TR> <TD width=230> <P align=center><BR><IMG height=140 src="laco_Doan.jpg" width=200 border=0><BR>&nbsp;</P></TD> <TD> <P align=center><IMG height=140 src="huyhieudoan.gif" width=112 border=0></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=230> <P align=center><FONT style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-STYLE: italic" face=Arial color=#0750a9>Lá c&#7901; &#272;oàn</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P align=center><FONT style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-STYLE: italic" face=Arial color=#0750a9>Huy hi&#7879;u &#272;oàn</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>C&#7901; &#272;oàn:</B> </FONT></P> <UL> <LI> <P align=justify><FONT face=Arial size=2>N&#7873;n &#273;&#7887;</FONT> </P> <LI> <P align=justify><FONT face=Arial size=2>Hình ch&#7919; nh&#7853;t, chi&#7873;u r&#7897;ng b&#7857;ng hai ph&#7847;n ba (2/3) chi&#7873;u dài.</FONT> </P> <LI> <P align=justify><FONT face=Arial size=2>&#7902; gi&#7919;a có hình huy hi&#7879;u &#272;oàn.</FONT> </P> <LI> <P align=justify><FONT face=Arial size=2>&#272;&#432;&#7901;ng kính huy hi&#7879;u b&#7857;ng hai ph&#7847;n n&#259;m (2/5) chi&#7873;u r&#7897;ng c&#7901;. </FONT></P></LI></UL> <P align=justify><B><FONT face=Arial size=2>Huy hi&#7879;u &#272;oàn:</FONT></B></P> <P align=justify><FONT face=Arial size=2>Ý ngh&#297;a: Bi&#7875;u th&#7883; s&#7913;c m&#7841;nh, ý chí c&#7911;a thanh niên Vi&#7879;t Nam, tính xung kích c&#7911;a tu&#7893;i tr&#7867; trong công cu&#7897;c xây d&#7921;ng và b&#7843;o v&#7879; T&#7893; qu&#7889;c.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Bài hát &#272;oàn: </B><BR><BR>N&#259;m 1953, Bác H&#7891; &#273;i chi&#7871;n d&#7883;ch &#272;ông Khê, Bác có &#273;&#7871;n th&#259;m &#273;&#417;n v&#7883; thanh niên xung phong làm &#273;&#432;&#7901;ng và Bác c&#259;n d&#7863;n thanh niên “Không có vi&#7879;c gì khó, ch&#7881; s&#7907; lòng không b&#7873;n, &#273;ào núi và l&#7845;p bi&#7875;n, quy&#7871;t chí c&#361;ng làm nên”. Bài th&#417; &#7845;y &#273;&#259;ng trên báo C&#7913;u qu&#7889;c và nh&#7841;c s&#297; Hoàng Hòa – khi &#7845;y &#273;ang công tác trong vùng &#273;&#7883;ch h&#7853;u &#7903; Thái Bình, &#273;ã &#273;em ph&#7893; nh&#7841;c. <BR><BR>Tháng 7/1954, t&#7841;i H&#7897;i ngh&#7883; cán b&#7897; &#272;oàn toàn qu&#7889;c, bài hát l&#7847;n &#273;&#7847;u tiên &#273;&#432;&#7907;c gi&#7899;i thi&#7879;u và ngay l&#7853;p t&#7913;c &#273;ã tr&#7903; nên ph&#7893; bi&#7871;n. Bài hát &#273;ã &#273;i theo &#273;oàn quân ti&#7871;p qu&#7843;n Th&#7911; &#273;ô và lan truy&#7873;n qua nhi&#7873;u th&#7871; h&#7879; thanh niên. <BR><BR>Bài ca “Thanh niên làm theo l&#7901;i Bác” &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7841;i h&#7897;i &#272;oàn toàn qu&#7889;c l&#7847;n th&#7913; 6 ( 15-18/10/1992) quy&#7871;t &#273;&#7883;nh ch&#7885;n là bài ca chính th&#7913;c c&#7911;a &#272;oàn. <BR><BR>Nh&#7841;c s&#297; Hoàng Hòa t&#7915;ng là Bí th&#432; t&#7881;nh &#273;oàn H&#432;ng Yên, Bí th&#432; Thành &#273;oàn H&#7843;i Phòng, th&#432;&#7901;ng v&#7909; Trung &#432;&#417;ng &#272;oàn khóa III, IV, ph&#7909; trách thanh niên sinh viên. Ông &#273;ã v&#7873; h&#432;u t&#7841;i Hà N&#7897;i. </FONT></P> <DIV align=center> <TABLE id=table2 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="80%" border=0> <TBODY> <TR> <TD align=middle><IMG height=133 src="bh1.jpg" width=350 border=0></TD></TR> <TR> <TD align=middle><IMG height=153 src="bh2.jpg" width=350 border=0></TD></TR> <TR> <TD align=middle><IMG height=155 src="bh3.jpg" width=350 border=0></TD></TR> <TR> <TD align=middle> <P align=center><IMG height=148 src="bh4.jpg" width=350 border=0><BR><FONT style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-STYLE: italic" face=Arial color=#0750a9>Bài hát &#272;oàn<BR>&nbsp;</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <p><img border="0" src="audio.gif" width="15" height="14"><font color="#063AC4" face="Arial" size="2"> <a target="_blank" href="THANH%20NIEN%20LAM%20THEO%20LOI%20BAC%20(%20co%20loi%20).mp3">Nghe bài hát Thanh niên làm theo l&#7901;i Bác (Nh&#7841;c có l&#7901;i) </a></font><br> <img border="0" src="audio.gif" width="15" height="14"><font face="Arial" size="2"><font color="#063AC4"> </font> <a target="_blank" href="THANH%20NIEN%20LAM%20THEO%20LOI%20BAC%20(%20hoa%20tau%20).mp3"> <font color="#063AC4">Nghe bài hát Thanh niên làm theo l&#7901;i Bác (Nh&#7841;c hòa t&#7845;u) </font></a></font></p> </BODY></HTML>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;