Quận 3: Ngày hội Văn hóa các Dân tộc Việt Nam năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Nhằm hưởng ứng kỷ niệm Ngày văn hóa các d&acirc;n t&ocirc;̣c Vi&ecirc;̣t Nam (19/4), t&ocirc;n vinh bản sắc văn hóa các d&acirc;n t&ocirc;̣c Vi&ecirc;̣t Nam; đ&ocirc;̀ng thời, tuy&ecirc;n truy&ecirc;̀n, giới thi&ecirc;̣u đ&ecirc;́n h&ocirc;̣i vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&ecirc;̀ giá trị văn hóa các d&acirc;n t&ocirc;̣c. Chiều ng&agrave;y 15/4 vừa qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 3 tổ chức Ng&agrave;y hội văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam năm 2018 giới thiệu đến thanh ni&ecirc;n những n&eacute;t văn h&oacute;a đặc trưng của c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30579/Hình%204.JPG" style="height:692px; width:1200px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Đến với Ng&agrave;y hội c&oacute; sự tham dự của chị Nguyễn Minh Thủy &ndash; Ph&oacute; Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy, anh Nguyễn Th&agrave;nh Trung &ndash; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố, anh Dương Trọng Ph&uacute;c &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; văn h&oacute;a sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng c&aacute;c anh (chị) Thường trực Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 3, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 14 phường v&agrave; hơn 200 hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Trong chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y hội, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 3 tổ chức tuy&ecirc;n dương 14 gương thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc ti&ecirc;u biểu, tham gia tích cực c&ocirc;ng tác H&ocirc;̣i và phong trào thanh ni&ecirc;n tại địa phương, c&oacute; nhiều cố gắng, nỗ lực vươn l&ecirc;n trong cuộc sống. Đ&acirc;y l&agrave; những điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu cho c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa Quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30579/H%C3%ACnh%201.JPG" style="height:679px; width:1200px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, với c&aacute;c nội dung, s&acirc;n chơi hấp dẫn, đậm chất d&acirc;n gian trong Ng&agrave;y hội, c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n được t&igrave;m hiểu nhạc cụ d&acirc;n tộc th&ocirc;ng qua &ldquo;Kh&ocirc;ng gian triển l&atilde;m 17 bộ nhạc cụ d&acirc;n tộc Việt Nam&rdquo;; tham gia c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi d&acirc;n gian vui nhộn như: n&eacute;m v&ograve;ng cổ vịt, bịt mắt đập heo, n&eacute;m banh v&agrave;o lon, bắn cung thiện xạ, c&acirc;u c&aacute; tr&ecirc;n cạn,&hellip;. Đặc biệt l&agrave; Hội thi thời trang c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam do ch&iacute;nh c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n biểu diễn đ&atilde; mang đến những phần tr&igrave;nh diễn đặc sắc, th&uacute; vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30579/Hình%203.JPG" style="height:679px; width:1200px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng qua Ng&agrave;y hội, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 3 mong muốn giữ gìn, phát huy và và t&ocirc;n vinh bản sắc văn hóa các d&acirc;n t&ocirc;̣c Vi&ecirc;̣t Nam, giáo dục truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng y&ecirc;u nước, lòng tự hào d&acirc;n t&ocirc;̣c, ý thức trách nhi&ecirc;̣m, ni&ecirc;̀m tự hào v&ecirc;̀ vi&ecirc;̣c giữ gìn và phát huy truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng văn hóa d&acirc;n t&ocirc;̣c, góp ph&acirc;̀n củng c&ocirc;́, tăng cường sức mạnh kh&ocirc;́i đại đoàn k&ecirc;́t toàn d&acirc;n t&ocirc;̣c tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;