Quận 3: Ngày hội Văn hóa các Dân tộc Việt Nam năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Nhằm hưởng ứng kỷ niệm Ngày văn hóa các d&acirc;n t&ocirc;̣c Vi&ecirc;̣t Nam (19/4), t&ocirc;n vinh bản sắc văn hóa các d&acirc;n t&ocirc;̣c Vi&ecirc;̣t Nam; đ&ocirc;̀ng thời, tuy&ecirc;n truy&ecirc;̀n, giới thi&ecirc;̣u đ&ecirc;́n h&ocirc;̣i vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&ecirc;̀ giá trị văn hóa các d&acirc;n t&ocirc;̣c. Chiều ng&agrave;y 15/4 vừa qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 3 tổ chức Ng&agrave;y hội văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam năm 2018 giới thiệu đến thanh ni&ecirc;n những n&eacute;t văn h&oacute;a đặc trưng của c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30579/Hình%204.JPG" style="height:692px; width:1200px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Đến với Ng&agrave;y hội c&oacute; sự tham dự của chị Nguyễn Minh Thủy &ndash; Ph&oacute; Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy, anh Nguyễn Th&agrave;nh Trung &ndash; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố, anh Dương Trọng Ph&uacute;c &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; văn h&oacute;a sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng c&aacute;c anh (chị) Thường trực Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 3, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 14 phường v&agrave; hơn 200 hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Trong chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y hội, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 3 tổ chức tuy&ecirc;n dương 14 gương thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc ti&ecirc;u biểu, tham gia tích cực c&ocirc;ng tác H&ocirc;̣i và phong trào thanh ni&ecirc;n tại địa phương, c&oacute; nhiều cố gắng, nỗ lực vươn l&ecirc;n trong cuộc sống. Đ&acirc;y l&agrave; những điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu cho c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa Quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30579/H%C3%ACnh%201.JPG" style="height:679px; width:1200px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, với c&aacute;c nội dung, s&acirc;n chơi hấp dẫn, đậm chất d&acirc;n gian trong Ng&agrave;y hội, c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n được t&igrave;m hiểu nhạc cụ d&acirc;n tộc th&ocirc;ng qua &ldquo;Kh&ocirc;ng gian triển l&atilde;m 17 bộ nhạc cụ d&acirc;n tộc Việt Nam&rdquo;; tham gia c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi d&acirc;n gian vui nhộn như: n&eacute;m v&ograve;ng cổ vịt, bịt mắt đập heo, n&eacute;m banh v&agrave;o lon, bắn cung thiện xạ, c&acirc;u c&aacute; tr&ecirc;n cạn,&hellip;. Đặc biệt l&agrave; Hội thi thời trang c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam do ch&iacute;nh c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n biểu diễn đ&atilde; mang đến những phần tr&igrave;nh diễn đặc sắc, th&uacute; vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30579/Hình%203.JPG" style="height:679px; width:1200px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng qua Ng&agrave;y hội, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 3 mong muốn giữ gìn, phát huy và và t&ocirc;n vinh bản sắc văn hóa các d&acirc;n t&ocirc;̣c Vi&ecirc;̣t Nam, giáo dục truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng y&ecirc;u nước, lòng tự hào d&acirc;n t&ocirc;̣c, ý thức trách nhi&ecirc;̣m, ni&ecirc;̀m tự hào v&ecirc;̀ vi&ecirc;̣c giữ gìn và phát huy truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng văn hóa d&acirc;n t&ocirc;̣c, góp ph&acirc;̀n củng c&ocirc;́, tăng cường sức mạnh kh&ocirc;́i đại đoàn k&ecirc;́t toàn d&acirc;n t&ocirc;̣c tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;