Đổi mới, sáng tạo phương thức triển khai học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tổ chức học tập, qu&aacute;n triệt, tuy&ecirc;n truyền Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n l&agrave; một c&ocirc;ng đoạn quan trọng để đảm bảo Nghị quyết được đi v&agrave;o thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi một c&aacute;ch hiệu quả.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30620/a%20Hong%20Son.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:9px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn triển khai Nghị quyết</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; sự s&aacute;ng tạo đổi mới trong c&ocirc;ng t&aacute;c l&atilde;nh đạo, chỉ đạo về việc n&agrave;y v&agrave; bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tăng t&iacute;nh tương t&aacute;c</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc học tập tập trung v&agrave;o những nội dung, quan điểm mới trong c&aacute;c văn kiện: Văn kiện Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI v&agrave; Văn kiện Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết&nbsp;Đo&agrave;n to&agrave;n quốc v&agrave; Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30620/HV%20lop.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:9px"><em>C&aacute;c học vi&ecirc;n phấn khởi với lớp học</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, c&oacute; sự kết hợp học tập, qu&aacute;n triệt, tuy&ecirc;n truyền Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp với thảo luận giải ph&aacute;p thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị tại địa phương, đơn vị, b&aacute;m s&aacute;t Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp;&nbsp;thảo luận c&aacute;c nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng ch&iacute; Tổng B&iacute; thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại phi&ecirc;n trọng thể Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI v&agrave; đồng ch&iacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại phi&ecirc;n trọng thể Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">N&eacute;t mới của việc học tập, qu&aacute;n triệt Nghị quyết năm nay l&agrave; được tổ chức Hội nghị d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ chủ chốt tại Trung t&acirc;m D&atilde; ngoại Thanh thiếu ni&ecirc;n B&igrave;nh Thuận (Th&agrave;nh phố Phan Thiết, tỉnh B&igrave;nh Thuận) trong hai ng&agrave;y 13, 14/4/2018, mang t&iacute;nh tương t&aacute;c, kết nối với đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ở kh&ocirc;ng gian mạng th&ocirc;ng qua nh&oacute;m &ldquo;C&aacute;n bộ Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, với c&aacute;c hoạt động theo 6 tổ thảo luận theo từng trạm nhiệm vụ &ldquo;Kết nối&rdquo;, &ldquo;Đo&agrave;n kết&rdquo;, &ldquo;Năng động&rdquo;, &ldquo;Tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, &ldquo;Chia sẻ&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị, c&aacute;c học vi&ecirc;n đ&atilde; được nghe đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;triển khai phương thức tiếp cận v&agrave; triển khai Nghị quyết đến với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. </span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30620/2-group%20facebook.png" style="height:362px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30620/nhiemvu.jpg" style="height:289px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:9px">Một trong những trạm v&agrave; nhiệm vụ của th&agrave;nh vi&ecirc;n tổ</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c học vi&ecirc;n được nghe Ph&oacute; Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc - Viện trưởng Viện Ph&aacute;t triển Chiến lược trường Đại học Thủ Dầu Một b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề kết quả khảo s&aacute;t x&atilde; hội học<em> &ldquo;Nhận diện xu hướng lựa chọn gi&aacute; trị sống của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;,</em> đ&acirc;y l&agrave; cơ sở khoa học v&agrave; thực tiễn để đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&oacute; th&ecirc;m chất liệu nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n v&agrave; đổi mới phương thức triển khai c&aacute;c hoạt động một c&aacute;ch hiệu quả.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30620/Thay%20Loc.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Ph&oacute; Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc b&aacute;o c&aacute;o&nbsp;chuy&ecirc;n đề</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Đầu tư c&aacute;c c&ocirc;ng cụ s&aacute;ng tạo</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c triển khai việc học tập Nghị quyết Đại hội c&ograve;n được đầu tư qua c&aacute;c sản phẩm: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=C90N2MbNNO4&amp;feature=youtu.be"><strong>&ldquo;Phim tư liệu về Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần X&rdquo;, </strong></a>ấn phẩm &ldquo;T&agrave;i liệu Hỏi - Đ&aacute;p về Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X&rdquo;, bộ c&ocirc;ng cụ b&agrave;i giảng MS. PowerPoint, t&agrave;i liệu trắc nghiệm đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả học tập Nghị quyết cũng như bộ sản phẩm tuy&ecirc;n truyền về Đại hội Đo&agrave;n tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội: Infographic,&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30620/BTGsanpham.JPG" style="height:354px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30620/tai%20lieu%20hoc.jpg" style="height:383px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để việc triển khai Nghị quyết s&acirc;u rộng trong c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cơ sở, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức 03 hội nghị theo c&aacute;c khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư &ndash; lực lượng vũ trang, c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động v&agrave; trường học do đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&aacute;o c&aacute;o cho hơn 1.600 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cấp cơ sở tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một trong những điểm s&aacute;ng năm nay l&agrave; gắn việc học tập v&agrave; ph&aacute;t huy tr&iacute; tuệ của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tham gia hiến kế c&aacute;c giải ph&aacute;p cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc v&agrave; Th&agrave;nh phố th&ocirc;ng qua c&aacute;c cuộc thảo luận tổ. Phương thức đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả học tập Nghị quyết được thực hiện qua ứng dụng thi trắc nghiệm&nbsp;&quot;tungtung.vn&quot; tr&ecirc;n điện thoại th&ocirc;ng minh (smartphone) gi&uacute;p học viện củng cố b&agrave;i học v&agrave; nắm được những nội dung cốt l&otilde;i của văn kiện.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30620/trao%20qu%C3%A0%20cho%20hv%20ho%C3%A0n%20th%C3%A0nh%20t%E1%BB%91t.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:9px"><em>Trao qu&agrave; cho c&aacute;c học vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc phần thi trắc nghiệm</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ qua c&aacute;c hội nghị, việc phổ biến, tuy&ecirc;n truyền Nghị quyết&nbsp;c&ograve;n b&aacute;o Tuổi trẻ, b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n, chương tr&igrave;nh Truyền h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c trang th&ocirc;ng tin điện tử của c&aacute;c đơn vị sự nghiệp Th&agrave;nh Đo&agrave;n, cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n thực hiện th&ocirc;ng qua x&acirc;y dựng v&agrave; duy tr&igrave; đều đặn chuy&ecirc;n mục, tuyến b&agrave;i về việc học tập, qu&aacute;n triệt, tuy&ecirc;n truyền Nghị quyết; đồng thời t&iacute;ch cực tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c hoạt động, h&igrave;nh ảnh của Đo&agrave;n đến đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những học vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c Hội nghị do Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức sẽ l&agrave; lực lượng&nbsp;tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n g&oacute;p phần phổ biến, tuy&ecirc;n truyền Nghị quyết s&acirc;u rộng trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong thời gian tới.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>T.L</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;