Đổi mới, sáng tạo phương thức triển khai học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tổ chức học tập, qu&aacute;n triệt, tuy&ecirc;n truyền Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n l&agrave; một c&ocirc;ng đoạn quan trọng để đảm bảo Nghị quyết được đi v&agrave;o thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi một c&aacute;ch hiệu quả.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30620/a%20Hong%20Son.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:9px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn triển khai Nghị quyết</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; sự s&aacute;ng tạo đổi mới trong c&ocirc;ng t&aacute;c l&atilde;nh đạo, chỉ đạo về việc n&agrave;y v&agrave; bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tăng t&iacute;nh tương t&aacute;c</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc học tập tập trung v&agrave;o những nội dung, quan điểm mới trong c&aacute;c văn kiện: Văn kiện Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI v&agrave; Văn kiện Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết&nbsp;Đo&agrave;n to&agrave;n quốc v&agrave; Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30620/HV%20lop.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:9px"><em>C&aacute;c học vi&ecirc;n phấn khởi với lớp học</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, c&oacute; sự kết hợp học tập, qu&aacute;n triệt, tuy&ecirc;n truyền Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp với thảo luận giải ph&aacute;p thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị tại địa phương, đơn vị, b&aacute;m s&aacute;t Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp;&nbsp;thảo luận c&aacute;c nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng ch&iacute; Tổng B&iacute; thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại phi&ecirc;n trọng thể Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI v&agrave; đồng ch&iacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại phi&ecirc;n trọng thể Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">N&eacute;t mới của việc học tập, qu&aacute;n triệt Nghị quyết năm nay l&agrave; được tổ chức Hội nghị d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ chủ chốt tại Trung t&acirc;m D&atilde; ngoại Thanh thiếu ni&ecirc;n B&igrave;nh Thuận (Th&agrave;nh phố Phan Thiết, tỉnh B&igrave;nh Thuận) trong hai ng&agrave;y 13, 14/4/2018, mang t&iacute;nh tương t&aacute;c, kết nối với đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ở kh&ocirc;ng gian mạng th&ocirc;ng qua nh&oacute;m &ldquo;C&aacute;n bộ Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, với c&aacute;c hoạt động theo 6 tổ thảo luận theo từng trạm nhiệm vụ &ldquo;Kết nối&rdquo;, &ldquo;Đo&agrave;n kết&rdquo;, &ldquo;Năng động&rdquo;, &ldquo;Tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, &ldquo;Chia sẻ&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị, c&aacute;c học vi&ecirc;n đ&atilde; được nghe đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;triển khai phương thức tiếp cận v&agrave; triển khai Nghị quyết đến với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. </span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30620/2-group%20facebook.png" style="height:362px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30620/nhiemvu.jpg" style="height:289px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:9px">Một trong những trạm v&agrave; nhiệm vụ của th&agrave;nh vi&ecirc;n tổ</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c học vi&ecirc;n được nghe Ph&oacute; Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc - Viện trưởng Viện Ph&aacute;t triển Chiến lược trường Đại học Thủ Dầu Một b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề kết quả khảo s&aacute;t x&atilde; hội học<em> &ldquo;Nhận diện xu hướng lựa chọn gi&aacute; trị sống của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;,</em> đ&acirc;y l&agrave; cơ sở khoa học v&agrave; thực tiễn để đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&oacute; th&ecirc;m chất liệu nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n v&agrave; đổi mới phương thức triển khai c&aacute;c hoạt động một c&aacute;ch hiệu quả.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30620/Thay%20Loc.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Ph&oacute; Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc b&aacute;o c&aacute;o&nbsp;chuy&ecirc;n đề</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Đầu tư c&aacute;c c&ocirc;ng cụ s&aacute;ng tạo</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c triển khai việc học tập Nghị quyết Đại hội c&ograve;n được đầu tư qua c&aacute;c sản phẩm: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=C90N2MbNNO4&amp;feature=youtu.be"><strong>&ldquo;Phim tư liệu về Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần X&rdquo;, </strong></a>ấn phẩm &ldquo;T&agrave;i liệu Hỏi - Đ&aacute;p về Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X&rdquo;, bộ c&ocirc;ng cụ b&agrave;i giảng MS. PowerPoint, t&agrave;i liệu trắc nghiệm đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả học tập Nghị quyết cũng như bộ sản phẩm tuy&ecirc;n truyền về Đại hội Đo&agrave;n tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội: Infographic,&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30620/BTGsanpham.JPG" style="height:354px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30620/tai%20lieu%20hoc.jpg" style="height:383px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để việc triển khai Nghị quyết s&acirc;u rộng trong c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cơ sở, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức 03 hội nghị theo c&aacute;c khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư &ndash; lực lượng vũ trang, c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động v&agrave; trường học do đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&aacute;o c&aacute;o cho hơn 1.600 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cấp cơ sở tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một trong những điểm s&aacute;ng năm nay l&agrave; gắn việc học tập v&agrave; ph&aacute;t huy tr&iacute; tuệ của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tham gia hiến kế c&aacute;c giải ph&aacute;p cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc v&agrave; Th&agrave;nh phố th&ocirc;ng qua c&aacute;c cuộc thảo luận tổ. Phương thức đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả học tập Nghị quyết được thực hiện qua ứng dụng thi trắc nghiệm&nbsp;&quot;tungtung.vn&quot; tr&ecirc;n điện thoại th&ocirc;ng minh (smartphone) gi&uacute;p học viện củng cố b&agrave;i học v&agrave; nắm được những nội dung cốt l&otilde;i của văn kiện.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30620/trao%20qu%C3%A0%20cho%20hv%20ho%C3%A0n%20th%C3%A0nh%20t%E1%BB%91t.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:9px"><em>Trao qu&agrave; cho c&aacute;c học vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc phần thi trắc nghiệm</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ qua c&aacute;c hội nghị, việc phổ biến, tuy&ecirc;n truyền Nghị quyết&nbsp;c&ograve;n b&aacute;o Tuổi trẻ, b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n, chương tr&igrave;nh Truyền h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c trang th&ocirc;ng tin điện tử của c&aacute;c đơn vị sự nghiệp Th&agrave;nh Đo&agrave;n, cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n thực hiện th&ocirc;ng qua x&acirc;y dựng v&agrave; duy tr&igrave; đều đặn chuy&ecirc;n mục, tuyến b&agrave;i về việc học tập, qu&aacute;n triệt, tuy&ecirc;n truyền Nghị quyết; đồng thời t&iacute;ch cực tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c hoạt động, h&igrave;nh ảnh của Đo&agrave;n đến đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những học vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c Hội nghị do Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức sẽ l&agrave; lực lượng&nbsp;tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n g&oacute;p phần phổ biến, tuy&ecirc;n truyền Nghị quyết s&acirc;u rộng trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong thời gian tới.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>T.L</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;