Quận 3: Hội nghị công tác Đội và phong trào thiếu nhi Quận 3 giai đoạn 2018 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi ch&agrave;o mừng kỷ niệm 43 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2018), 128 năm ng&agrave;y sinh chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2018), hướng tới kỷ niệm 77 năm ng&agrave;y Th&agrave;nh lập Đội thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2018), nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi giai đoạn 2013 &ndash; 2017, triển khai chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi giai đoạn 2018 &ndash; 2022; đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, l&atilde;nh đạo v&agrave; hướng dẫn hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 3 trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới. Ng&agrave;y 24/4 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tổ chức Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 3 giai đoạn 2018 &ndash; 2022.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30628/hinh%201.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Đến dự Hội nghị c&oacute; sự tham gia của đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Trương Trần Đạt &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban D&acirc;n v&acirc;n Quận ủy Quận 3 c&ugrave;ng với c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Hội đồng Đội th&agrave;nh phố; Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n, c&aacute;c Ban, Ng&agrave;nh, Đo&agrave;n thể Quận; Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường TH v&agrave; THCS tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận v&agrave; sự c&oacute; mặt của 200 đại biểu l&agrave; c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu c&ugrave;ng kh&aacute;ch mời c&ugrave;ng về tham dự chương tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30628/hinh-2.JPG" style="height:805px; width:1200px" /></p> <p style="text-align: justify;">Giai đoạn 2013 &ndash; 2017 vừa qua, c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận 3 đ&atilde; c&oacute; nhiều hoạt động s&aacute;ng tạo trong phong tr&agrave;o cũng như trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đội, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận nh&agrave;. Trong chương tr&igrave;nh Hội nghị, đồng ch&iacute; Phan Nguyễn Hồng Ch&acirc;u &ndash; Ph&oacute; b&iacute; thư Quận đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Quận đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y t&oacute;m tắt kết quả hoạt động của c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi giai đoạn 2013 &ndash; 2017 v&agrave; phương hướng hoạt động cho giai đoạn 2018 &ndash; 2022 tr&ecirc;n cơ sở ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o nhằm thu h&uacute;t c&aacute;c em thiếu nhi, trang bị cho c&aacute;c em những kỹ năng cần thiết trong thời đại mới.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30628/hinh%202.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Hội nghị cũng nh&acirc;n được những &yacute; kiến ph&aacute;t biểu của c&aacute;c đơn vị c&oacute; những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho hoạt động Đội trong những năm qua. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo đ&atilde; c&oacute; những &yacute; kiến ph&aacute;t biểu chỉ đạo, định hướng cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 3 trong giai đoạn sắp tới, c&aacute;c đồng ch&iacute; mong muốn hoạt động Đội phải l&agrave; điểm tựa, ph&aacute;t triển kỹ năng v&agrave; tư duy cho c&aacute;c em trong giai đoạn mới.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30628/hinh%203.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, Hội nghị đ&atilde; ra mắt th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Đội, Ban huấn luyện C&ocirc;ng t&aacute;c Đội Quận 3 giai đoạn 2018 &ndash; 2022; tặng qu&agrave; tri &acirc;n th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội Đồng đội giai đoạn 2013 &ndash; 2017 v&agrave; khen thưởng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 3 trong những năm vừa qua.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30628/hinh%205.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Với tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 3 giai đoạn 2018 &ndash; 2022 đ&atilde; diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp, mong rằng với tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, Hội đồng Đội Quận 3 trong giai đoạn 2018 &ndash; 2022 sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy sức mạnh, truyền thống c&ocirc;ng t&aacute;c Đội Quận nh&agrave;, đưa hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 3 ph&aacute;t triển l&ecirc;n tầm cao mới.</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; Quận Đo&agrave;n 3</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;