Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần X và Nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần XI cho báo cáo viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Diễn ra trong 2 ng&agrave;y 09 -10/05/2018 tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, Hội nghị tập huấn b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n về Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018 với sự tham gia của hơn Hơn 120 đại biểu đến từ Quận Đo&agrave;n, trường học v&agrave; c&aacute;c cơ sở, doanh nghiệp trực thuộc th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; mang đến nhiều&nbsp; c&aacute;c kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30666/lop%20hoc.png" style="height:402px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>To&agrave;n cảnh Hội nghị tập huấn với hơn 120 đại biểu tham dự </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Hội nghị tập huấn, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được nghe, hướng dẫn 3 chuy&ecirc;n đề gi&uacute;p c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; những phương ph&aacute;p, kỹ năng chuẩn bị nội dung để x&acirc;y dựng b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o hiệu quả. 3 chuy&ecirc;n đề gồm: Tổng quan<em> về</em> Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022; Phương ph&aacute;p x&acirc;y dựng b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o hiệu quả v&agrave; phương ph&aacute;p s&aacute;ng tạo v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong việc b&aacute;o c&aacute;o, tuy&ecirc;n truyền hiệu quả.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30666/a%20nguyen.jpg" style="height:342px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đ/c Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n &ndash;&nbsp; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu về Tổng quan Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30666/a%20duc.jpg" style="height:338px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đ/c L&acirc;m Hữu Đức&nbsp; - Trưởng ph&ograve;ng Huấn học, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy giới thiệu về c&aacute;c phương ph&aacute;p x&acirc;y dựng b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o hiệu quả.</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30666/chi%20linh.jpg" style="height:371px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đ/c &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu về phương ph&aacute;p s&aacute;ng tạo v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong việc b&aacute;o c&aacute;o, tuy&ecirc;n truyền hiệu quả.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau khi được nghe c&aacute;c chuy&ecirc;n đề hướng dẫn kỹ năng x&acirc;y dựng b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o hiệu quả, hơn 120 Đại biểu đ&atilde; được chia th&agrave;nh c&aacute;c tổ để thảo luận v&agrave; x&acirc;y dựng b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o với c&aacute;c chủ đề li&ecirc;n quan đến Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI hoặc Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 -2022.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30666/thao%20luan%20nhom.jpg" style="height:389px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c nh&oacute;m thảo luận để x&acirc;y dựng b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o hiệu quả.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội nghị tập huấn b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n lần n&agrave;y l&agrave; dịp để bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cần thiết cho lực lượng b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n; qua đ&oacute; n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n. Tạo điều kiện để đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c cấp chủ động, học hỏi, trao dồi kiến thức, s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng t&aacute;c truyền đạt những nội dung cơ bản đ&atilde; được tiếp thu; tăng cường tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục, n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>T&Acirc;M ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;