Người thợ trẻ giỏi Lê Phước Hưng: Luôn học để phát triển và hoàn thiện bản thân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>&quot;Lu&ocirc;n học để ph&aacute;t triển v&agrave; ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n&quot;</em> &ndash; Đ&oacute; l&agrave; phương ch&acirc;m sống của C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh L&ecirc; Phước Hưng, một trong c&aacute;c gương của TP. Hồ Ch&iacute; Minh đạt giải thưởng &ldquo;Người thợ trẻ giỏi to&agrave;n quốc&rdquo; năm 2018 của Trung ương Đo&agrave;n.</strong></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30669/1.%20Le%20Phuoc%20Hung.jpg" style="height:675px; width:450px" /></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhắc đến sự ph&aacute;t triển vượt bậc về kinh tế của Th&agrave;nh phố phải kể đến lực lượng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; L&ecirc; Phước Hưng &nbsp;(29 tuổi) &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n Vận h&agrave;nh Hệ thống xử l&yacute; nước thải C&ocirc;ng ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex l&agrave; một điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu về đổi mới, s&aacute;ng tạo, đưa ra những s&aacute;ng kiến l&agrave;m lợi cho đơn vị gần 5 tỉ đồng mỗi năm. </span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&acirc;y s&aacute;ng kiến của đơn vị</strong></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">N&oacute;i về c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh, anh Hưng phấn khởi chia sẻ: Trước đ&acirc;y, nước thải của c&ocirc;ng ty trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất l&agrave; 800m3/ng&agrave;y đ&ecirc;m, phần lớn c&oacute; lẫn dầu mỡ. Trong quy tr&igrave;nh xử l&yacute; nước thải, lượng dầu mỡ n&agrave;y l&agrave;m chậm qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của vi sinh dẫn đến chết ho&agrave;n to&agrave;n. Từ đ&oacute; quy tr&igrave;nh xử l&yacute; nước bị gi&aacute;n đoạn ở kh&acirc;u tuần ho&agrave;n ở bể Aerotank, nước đầu ra đục v&agrave; c&oacute; m&ugrave;i h&ocirc;i kh&ocirc;ng đạt ti&ecirc;u chuẩn theo quy định về nước thải xử l&yacute; của Khu C&ocirc;ng nghiệp. </span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau nhiều lần thử nghiệm đạt kết quả tốt, Hưng đ&atilde; đề xuất Ban quản l&yacute; v&agrave; được sự đồng &yacute; thực hiện cải tiến d&ugrave;ng b&ugrave;n vi sinh bỏ đi thay thế b&ugrave;n vi sinh yếu v&agrave; chết. Cải tiến đ&atilde; gi&uacute;p tiết kiệm được chi ph&iacute; xử l&yacute; cho khoảng 120 m3/ng&agrave;y đ&ecirc;m v&agrave; kh&ocirc;ng tốn th&ecirc;m chi ph&iacute; mua b&ugrave;n vi sinh. S&aacute;ng kiến được vận h&agrave;nh từ năm 2016, từ đ&oacute; đến nay đ&atilde; tiết kiệm cho c&ocirc;ng ty hơn 1.080.000.000 đồng (tiết kiệm 540.000.000 đồng mỗi năm).Với cải tiến n&agrave;y, anh đ&atilde; vinh dự được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2017.</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong lao động sản xuất, bằng tinh thần cầu tiến, Hưng lu&ocirc;n t&igrave;m t&ograve;i, kh&ocirc;ng tự bằng l&ograve;ng với ch&iacute;nh m&igrave;nh, Anh Hưng lu&ocirc;n t&igrave;m ra những s&aacute;ng kiến mới, ph&aacute;t hiện t&igrave;m kiếm những hạn chế kỹ thuật để khắc phục như kh&acirc;u &eacute;p b&ugrave;n thải sử dụng nước cấp cho phản ứng với Polymer v&agrave; b&ugrave;n vi sinh dạng lỏng bỏ đi, dẫn đến lượng nước cấp sử dụng cho c&ocirc;ng đoạn &eacute;p b&ugrave;n li&ecirc;n tục cho ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m qu&aacute; nhiều, l&agrave;m tăng kinh ph&iacute; sản xuất của đơn vị. V&igrave; vậy, để cải tiến sản xuất, Hưng đề xuất thực hiện thay thế nước sau xử l&yacute; cho nước cấp để &eacute;p b&ugrave;n. </span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với s&aacute;ng kiến ấy, anh đ&atilde; gi&uacute;p cho c&ocirc;ng ty tiết kiệm mỗi ng&agrave;y khoảng 25m3 nước cấp (tiết kiệm khoảng 262.500 đồng). Trong 02 năm triển khai (từ năm 2016) đến nay, với s&aacute;ng kiến của m&igrave;nh Phước Hưng đ&atilde; l&agrave;m lợi cho c&ocirc;ng ty hơn 188.640.000 đồng. Gi&aacute; nước cấp hiện tại l&agrave; 10.500 đồng/m3.</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Ngo&agrave;i ra, năm 2016, trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận h&agrave;nh ph&aacute;t hiện ra hiện tượng chết vi sinh tại bể yếm kh&iacute; do nhiễm mỡ đầu v&agrave;o, b&ugrave;n nổi nhiều tại bể T03, dẫn tới thiếu vi sinh vật yếm kh&iacute; tại bể điều h&ograve;a kỵ kh&iacute;, ảnh hưởng tới c&ocirc;ng đoạn xử l&yacute; tiếp theo tại bể hiếu kh&iacute;, nước đầu ra đục phải ngưng tiếp nhận nước để nu&ocirc;i cấy lại vi sinh tại bể n&agrave;y. Để chủ động trong vấn đề cung cấp vi sinh trở lại cho bể được kịp thời, trước đ&oacute; Hưng đề xuất với c&aacute;n bộ quản l&yacute; cần ủ sẵn vi sinh yếm kh&iacute; lấy từ b&ugrave;n hiếu kh&iacute;, đem ủ tại bể chứa b&ugrave;n trạm 250 m3 (thời gian ủ: 15 - 20 ng&agrave;y). Vi sinh sau khi ủ th&igrave; được bơm trực tiếp từ bể chứa v&agrave;o bể T02 thay thế cho lượng vi sinh vật đ&atilde; chết.</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><strong>Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n&hellip;</strong></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Iacute;t ai biết anh từng l&agrave; sinh vi&ecirc;n trường Cao đẳng Ph&aacute;t thanh - Truyền h&igrave;nh II, nhưng sau khi tốt nghiệp lại b&eacute;n duy&ecirc;n với c&ocirc;ng việc li&ecirc;n&nbsp;quan đến kỹ&nbsp;thuật. Anh Hưng chia sẻ,&nbsp;ch&iacute;nh với tinh thần tự học từ đồng nghiệp, bạn b&egrave;, đ&atilde; gi&uacute;p anh hiểu th&ecirc;m những g&igrave; m&igrave;nh đang l&agrave;m v&agrave; vươn l&ecirc;n từ sức lao động, tinh thần s&aacute;ng tạo, say m&ecirc; với c&ocirc;ng việc</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ giỏi chuy&ecirc;n m&ocirc;n, s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng việc, Hưng c&ograve;n l&agrave; một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n năng nổ, nhiệt huyết, t&iacute;ch cực tổ chức v&agrave; tham gia c&aacute;c hoạt phong tr&agrave;o tại đơn vị v&agrave; Th&agrave;nh phố; l&agrave; chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền.</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30580/572A5307.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh L&ecirc; Phước Hưng k&iacute;nh cẩn thắp hương trước phần mộ Anh h</span>&ugrave;ng liệt sĩ<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Nguyễn Văn Trỗi</span></em></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2017, L&ecirc;&nbsp;Phước Hưng</span>&nbsp;<span style="font-size:14px">được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi&nbsp;v&agrave; danh hiệu &ldquo;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;; được Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố trao tặng Bằng khen ghi nhận.</span></p> <table align="center" border="2" cellpadding="1.3" cellspacing="1.3" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><em>Giải thưởng &ldquo;Người thợ trẻ giỏi&rdquo; to&agrave;n quốc l&agrave; giải thưởng do Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh lập nhằm khen thưởng, động vi&ecirc;n, t&ocirc;n vinh những đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đang l&agrave;m việc tại doanh nghiệp thuộc c&aacute;c th&agrave;nh phần kinh tế; học sinh, sinh vi&ecirc;n tại c&aacute;c cơ sở đ&agrave;o tạo nghề c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập; nghệ nh&acirc;n, thợ thủ c&ocirc;ng c&oacute; tay nghề xuất sắc, c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p trong việc bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t triển nghề; kh&iacute;ch lệ thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực trẻ chất lượng cao phục vụ sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><em>Kỷ niệm 200 năm Ng&agrave;y sinh C&aacute;c M&aacute;c (05/5/1818 &ndash; 05/5/2018), 128 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2018); hưởng ứng &ldquo;Th&aacute;ng C&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo; năm 2018; qua qu&aacute; tr&igrave;nh r&agrave; so&aacute;t, thẩm định, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng cho 65 c&aacute; nh&acirc;n đạt Giải thưởng &ldquo;Người thợ trẻ giỏi&rdquo; to&agrave;n quốc lần thứ IX từ ng&agrave;y 12 đến 13/5/2018 tại thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN</strong></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;