Nhà Bè: Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết số 54 của Quốc hội và thông tin thời sự quý II năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện Chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi huyện Nh&agrave; B&egrave; năm 2018, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;&nbsp;đ&atilde; tổ chức Hội nghị tuy&ecirc;n truyền Nghị quyết số 54/2017/QH14 ng&agrave;y 24/11/2017 của Quốc hội về th&iacute; điểm cơ chế ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&ocirc;ng tin thời sự qu&yacute;&nbsp;II&nbsp;v&agrave;o chiều ng&agrave;y 10/5/2018&nbsp;tại Hội trường Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;.&nbsp;&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30671/IMG_0191.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự Hội nghị c&oacute; sự hiện diện của đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn H&ograve;a &ndash; Trưởng Ph&ograve;ng Văn h&oacute;a th&ocirc;ng tin Huyện; đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Kiều Thu &ndash; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;. </span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 100 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, Chi đo&agrave;n trực thuộc, trợ l&yacute; thanh ni&ecirc;n trường THPT, Tổng phụ tr&aacute;ch 20 Li&ecirc;n Đội v&agrave; lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện về tham dự.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Hội nghị, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn H&ograve;a &ndash; Trưởng Ph&ograve;ng Văn h&oacute;a - Th&ocirc;ng tin Huyện đ&atilde; tuy&ecirc;n truyền Nghị quyết số 54/2017/QH14 ng&agrave;y 24/11/2017 của Quốc hội&nbsp; về th&iacute; điểm cơ chế ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&ocirc;ng tin thời sự Q&uacute;y II/2018. Qua đ&oacute;, gi&uacute;p đội ngũ C&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n nhận thức s&acirc;u sắc, nắm vững cơ chế, đặc th&ugrave; để ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh những quan điểm cơ bản, chủ trương, mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ, những điểm mới trong Nghị quyết v&agrave; c&aacute;c văn bản c&oacute; li&ecirc;n quan. Đồng thời, th&ocirc;ng tin một số th&ocirc;ng tin thời sự nổi bật trong qu&yacute; II/2018 li&ecirc;n quan đến t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh trật tự, an to&agrave;n x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Th&uacute;y Diễm</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;