Nhà Bè: Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết số 54 của Quốc hội và thông tin thời sự quý II năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện Chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi huyện Nh&agrave; B&egrave; năm 2018, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;&nbsp;đ&atilde; tổ chức Hội nghị tuy&ecirc;n truyền Nghị quyết số 54/2017/QH14 ng&agrave;y 24/11/2017 của Quốc hội về th&iacute; điểm cơ chế ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&ocirc;ng tin thời sự qu&yacute;&nbsp;II&nbsp;v&agrave;o chiều ng&agrave;y 10/5/2018&nbsp;tại Hội trường Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;.&nbsp;&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30671/IMG_0191.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự Hội nghị c&oacute; sự hiện diện của đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn H&ograve;a &ndash; Trưởng Ph&ograve;ng Văn h&oacute;a th&ocirc;ng tin Huyện; đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Kiều Thu &ndash; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;. </span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 100 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, Chi đo&agrave;n trực thuộc, trợ l&yacute; thanh ni&ecirc;n trường THPT, Tổng phụ tr&aacute;ch 20 Li&ecirc;n Đội v&agrave; lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện về tham dự.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Hội nghị, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn H&ograve;a &ndash; Trưởng Ph&ograve;ng Văn h&oacute;a - Th&ocirc;ng tin Huyện đ&atilde; tuy&ecirc;n truyền Nghị quyết số 54/2017/QH14 ng&agrave;y 24/11/2017 của Quốc hội&nbsp; về th&iacute; điểm cơ chế ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&ocirc;ng tin thời sự Q&uacute;y II/2018. Qua đ&oacute;, gi&uacute;p đội ngũ C&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n nhận thức s&acirc;u sắc, nắm vững cơ chế, đặc th&ugrave; để ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh những quan điểm cơ bản, chủ trương, mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ, những điểm mới trong Nghị quyết v&agrave; c&aacute;c văn bản c&oacute; li&ecirc;n quan. Đồng thời, th&ocirc;ng tin một số th&ocirc;ng tin thời sự nổi bật trong qu&yacute; II/2018 li&ecirc;n quan đến t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh trật tự, an to&agrave;n x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Th&uacute;y Diễm</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;