Gia đình 'ông tổng, bà tổng phụ trách Đội'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;L&agrave;ng Đội&rdquo; tại TP.HCM gọi đ&ugrave;a hai vợ chồng bạn Huỳnh Anh 30 tuổi (tổng phụ tr&aacute;ch Đội Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Q.G&ograve; Vấp) v&agrave; Thi Đỗ Nhật Kim 27 tuổi (tổng phụ tr&aacute;ch Đội Trường tiểu học Ph&ugrave; Đồng, Q.6) l&agrave; gia đ&igrave;nh &ldquo;&ocirc;ng, b&agrave; tổng&rdquo;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30675/2tpt.jpg" style="font-size:14px; height:400px; width:640px" /></p> <p><span style="font-size:14px">Cả hai c&ugrave;ng được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM c&ocirc;ng nhận l&agrave; tổng phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cấp th&agrave;nh.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"> <div class="name-n-quote" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; position: relative; width: auto;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><em>&quot;Huỳnh Anh v&agrave; Nhật Kim l&agrave; những tổng phụ tr&aacute;ch Đội nhiệt t&igrave;nh, tr&aacute;ch nhiệm, đầy t&acirc;m huyết, lu&ocirc;n trăn trở suy nghĩ để tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn cho đội vi&ecirc;n&quot;</em></span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">Chị NGUYỄN NGỌC NHUNG (ph&oacute; chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM)</span></p> </div> <p><span style="font-size:14px"><strong>Duy&ecirc;n nợ từ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">C&oacute; mặt tại hội thi &quot;Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi - Olympic c&aacute;nh &eacute;n&quot;, s&acirc;n chơi cho những người l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c Đội năm 2013, Huỳnh Anh l&agrave; đ&agrave;n anh c&oacute; nhiều kinh nghiệm n&ecirc;n &quot;c&ocirc; tổng&quot; Nhật Kim mới v&ocirc; nghề thường nhắn tin hỏi đủ thứ chuyện.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;Ban đầu to&agrave;n n&oacute;i chuyện về c&ocirc;ng t&aacute;c thiếu nhi, phong tr&agrave;o Đội. Rồi cả hai kh&ocirc;ng chỉ y&ecirc;u chiếc khăn qu&agrave;ng đỏ m&agrave; c&ograve;n y&ecirc;u nhau l&uacute;c n&agrave;o kh&ocirc;ng hay&quot; - Nhật Kim cười n&oacute;i.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Năm 2015, cả hai &quot;&ocirc;ng, b&agrave; tổng&quot; đ&atilde; về chung nh&agrave; sau một đ&aacute;m cưới đậm chất d&acirc;n phong tr&agrave;o. &quot;Đến với nhau ai cũng n&oacute;i hai ch&uacute;ng m&igrave;nh l&agrave; do &ocirc;ng Đội se duy&ecirc;n. Anh Huỳnh Anh c&oacute; thế mạnh về kỹ năng, c&ograve;n m&igrave;nh lại c&oacute; thế mạnh về văn thể mỹ.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Khi n&agrave;o trường m&igrave;nh hoạt động cần đến kỹ năng, &ocirc;ng x&atilde; chạy xuống hỗ trợ. Ngược lại khi c&oacute; hoạt động n&agrave;o cần đến chương tr&igrave;nh văn nghệ lớn th&igrave; m&igrave;nh lại đến trường &ocirc;ng x&atilde; phụ gi&uacute;p. Nhờ vậy phong tr&agrave;o của cả hai trường đều thu h&uacute;t c&aacute;c em học sinh tham gia&quot; - Nhật Kim cho hay.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đau đ&aacute;u với c&ocirc;ng t&aacute;c Đội l&agrave;m sao cho c&aacute;c học sinh, đội vi&ecirc;n học được nhiều kỹ năng sống, Nhật Kim đ&atilde; &quot;b&agrave;y&quot; ra nhiều hoạt động mang t&iacute;nh trải nghiệm. Gi&uacute;p c&aacute;c em hiểu v&agrave; y&ecirc;u thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, bảo vệ m&ocirc;i trường, Nhật Kim hướng dẫn c&aacute;c chi đội tham gia phong tr&agrave;o &quot;3T&quot; (t&aacute;i chế, t&aacute;i sử dụng v&agrave; tiết giảm).</span></p> <p><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, mỗi khối c&ugrave;ng nhau trồng v&agrave; chăm s&oacute;c một khu vườn nhỏ. Kim cũng thiết kế những bữa tiệc buffet, đưa c&aacute;c bạn nhỏ đến nh&agrave; h&agrave;ng học kỹ năng, văn h&oacute;a khi d&ugrave;ng tiệc. &quot;C&aacute;c em c&ograve;n nhỏ, do vậy hướng dẫn cụ thể th&igrave; c&aacute;c em sẽ dễ thực hiện hơn l&agrave; chỉ n&oacute;i chung chung l&yacute; thuyết&quot; - Nhật Kim n&oacute;i.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; color: rgb(102, 102, 102);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/5/12/tong-1526099804369322520434.jpg" style="background: transparent; color: rgb(237, 27, 47); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block;" target="_blank" title="Tổng phụ trách Đội Nhật Kim với các đội viên, học sinh - Ảnh: K.ANH"><img alt="Gia đình ông tổng, bà tổng phụ trách Đội - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_add5bde0-559e-11e8-aab6-a155d60e7a1e" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/5/12/tong-1526099804369322520434.jpg" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Gia đình ông tổng, bà tổng phụ trách Đội - Ảnh 3." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px">Tổng phụ tr&aacute;ch Đội Nhật Kim với c&aacute;c đội vi&ecirc;n, học sinh - Ảnh: K.ANH</span></p> </div> </div> <p><span style="font-size:14px"><strong>C&ugrave;ng vượt gian nan</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Huỳnh Anh l&agrave; hoạt n&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; tiếng tại những buổi sinh hoạt của Tổng đo&agrave;n Sao Bắc Đẩu, l&agrave; huấn luyện vi&ecirc;n bậc 1 c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; Hội trung ương. Anh đ&atilde; c&oacute; 10 năm gắn b&oacute; với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Hội, Đội, lu&ocirc;n t&igrave;m kiếm những c&aacute;i mới cho phong tr&agrave;o, được Th&agrave;nh đo&agrave;n, Trung ương Đo&agrave;n khen thưởng v&igrave; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho phong tr&agrave;o Đo&agrave;n, Hội, Đội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;ch đ&acirc;y s&aacute;u th&aacute;ng, bạn b&egrave; bất ngờ khi nghe tin Huỳnh Anh bị đột quỵ phải cấp cứu. &quot;L&uacute;c nhận điện thoại b&aacute;o như s&eacute;t đ&aacute;nh tr&uacute;ng tim v&igrave; cả hai vợ chồng mới gặp nhau trước đ&oacute; hơn một tiếng, anh n&oacute;i chạy về trường chuẩn bị cho hoạt động, m&igrave;nh ở b&ecirc;n ngoại chăm hai đứa con nhỏ để tối về nh&agrave; ở Q.G&ograve; Vấp&quot; - Nhật Kim kể. Những ng&agrave;y Huỳnh Anh nằm viện, nhiều học tr&ograve; đ&atilde; đến b&ecirc;n giường bệnh cầm tay thầy rưng rưng, c&oacute; bạn c&ograve;n thổi morse để anh nghe d&ugrave; biết anh vẫn đang tỉnh đang m&ecirc;...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vừa chăm chồng bệnh nặng, Nhật Kim c&ograve;n lo toan cho hai con nhỏ, một b&eacute; 3 tuổi v&agrave; một b&eacute; hơn 1 tuổi. Từ nằm liệt, đến nay Huỳnh Anh đ&atilde; tự đứng l&ecirc;n nhưng vẫn c&ograve;n chặng đường rất d&agrave;i cho h&agrave;nh tr&igrave;nh trở lại m&aacute;i trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;M&ugrave;a h&egrave; n&agrave;y &ocirc;ng x&atilde; m&igrave;nh sẽ tiếp tục ca phẫu thuật để lắp lại hộp sọ đang được gửi dưỡng trong bệnh viện. M&igrave;nh động vi&ecirc;n anh h&atilde;y cố gắng v&igrave; một niềm tin chiến thắng bệnh tật. Vậy m&agrave; những ng&agrave;y n&agrave;y anh ấy vẫn lu&ocirc;n hỏi về c&aacute;c hoạt động mừng sinh nhật Đội sắp tới&quot; - Nhật Kim x&uacute;c động.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" id="ObjectBoxContent_1526099584713" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(245, 247, 249); font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; line-height: 1.5; color: rgb(35, 31, 32);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau s&aacute;u th&aacute;ng nằm tr&ecirc;n giường, Huỳnh Anh d&ugrave; c&ograve;n chưa đi lại được, n&oacute;i cũng c&ograve;n kh&oacute; khăn nhưng đ&atilde; viết l&ecirc;n trang c&aacute; nh&acirc;n những d&ograve;ng cảm ơn cũng như b&agrave;y tỏ nỗi nhớ phong tr&agrave;o Đội v&agrave; c&aacute;c em học sinh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh viết: &quot;Sẽ kh&oacute; c&oacute; thể trở lại như trước nhưng trong l&ograve;ng Huỳnh Anh lu&ocirc;n hướng về l&agrave;ng Đội. M&atilde;i t&acirc;m đắc c&acirc;u n&oacute;i &quot;Tất cả v&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&quot;. Mong rằng những &quot;hạt giống&quot; Huỳnh Anh gieo được nảy mầm v&agrave; vươn thẳng, kh&ocirc;ng bao giờ &quot;ng&atilde;&quot;. Thương tất cả c&aacute;c em! H&atilde;y lu&ocirc;n l&agrave; niềm tự h&agrave;o của thầy nh&eacute;&quot;</span></p> </div> </div> <div class="author" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 16px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; vertical-align: baseline; font-weight: bold; text-align: right; color: rgb(35, 31, 32); position: relative; line-height: 28px; font-family: Roboto, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px">KIM ANH (Tuổi trẻ)</span></div> <div>&nbsp;</div> <div class="fck" style="margin: 1em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 12px; vertical-align: baseline; width: 520px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"> <p>&nbsp;</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;