Hội nghị công tác Đội và phong trào thiếu nhi Quận 10 giai đoạn 2018 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 10/5/2018, Quận đo&agrave;n 10 tổ chức hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 10, giai đoạn 2018 &ndash; 2022. Tại hội nghị, Hội đồng Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh Quận 10, giai đoạn 2018 &ndash; 2022 đ&atilde; ra mắt với 19 đồng ch&iacute;. Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Hồng Hoa &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận đo&agrave;n giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Đội.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30684/DSCN1548.JPG" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giai đoạn 2013 &ndash; 2017, c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận đ&atilde; c&oacute; nhiều hoạt động s&aacute;ng tạo, để lại dấu ấn tốt đẹp trong đội vi&ecirc;n, thiếu nhi v&agrave; phụ huynh. Hội đồng Đội quận t&iacute;ch cực triển khai c&oacute; hiệu quả v&agrave; nhận được sự ủng hộ, quan t&acirc;m đầu tư thực hiện từ Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường v&agrave; sự tham gia nhiệt t&igrave;nh của đội vi&ecirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c phong tr&agrave;o &ldquo;Về nguồn&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;Theo bước ch&acirc;n những người anh h&ugrave;ng&rdquo;, &ldquo;Măng non sẵn s&agrave;ng v&igrave; biển đảo qu&ecirc; hương&rdquo; do Hội đồng Đội th&agrave;nh phố ph&aacute;t động. Quan điểm chuyển trọng t&acirc;m hoạt động về cơ sở trong những năm gần đ&acirc;y đ&atilde; ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo của Phụ tr&aacute;ch Đội v&agrave; t&iacute;nh tự quản của Ban Chỉ huy Đội. Nhiều hoạt động được c&aacute;c Li&ecirc;n đội đầu tư, đổi mới s&aacute;ng tạo nội dung, h&igrave;nh thức theo đặc th&ugrave; của từng đơn vị, tập trung v&agrave;o c&aacute;c nhiệm vụ cụ thể theo từng mảng phong tr&agrave;o. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước v&agrave;o giai đoạn 2018 &ndash; 2022, Quận 10 tiếp tục n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động Đội, x&acirc;y dựng phong tr&agrave;o gắn với thi đua l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng; thực hiện chương tr&igrave;nh n&acirc;ng cao năng lực Chỉ huy Đội, đ&agrave;o tạo nguồn bổ sung c&aacute;n bộ Đo&agrave;n từ Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh; đồng thời, x&acirc;y dựng đội ngũ phụ tr&aacute;ch Đội đảm bảo ti&ecirc;u chuẩn, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu tổ chức phong tr&agrave;o thiếu nhi; củng cố v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m phụ tr&aacute;ch thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư; đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp, li&ecirc;n tịch với c&aacute;c ng&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em. Để hỗ trợ cho hoạt động r&egrave;n luyện kỹ năng, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội, tạo nguồn bồi dưỡng c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch Đội cũng như Chỉ huy Đội c&oacute; đủ năng lực, phẩm chất đ&aacute;p ứng nhu cầu hoạt động tại cơ sở, Hội đồng Đội đ&atilde; th&agrave;nh lập Ban huấn luyện C&ocirc;ng t&aacute;c Đội cấp quận gồm 11 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30684/DSCN1602.JPG" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, c&oacute; 3 c&aacute; nh&acirc;n vinh dự được trao tặng Huy hiệu &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em&rdquo;; 27 tập thể v&agrave; 22 c&aacute; nh&acirc;n nhận Bằng khen, giấy khen của Trung ương Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Trung ương, Th&agrave;nh đo&agrave;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n quận v&agrave; Quận đo&agrave;n về những đ&oacute;ng g&oacute;p trong hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi, giai đoạn 2013 &ndash; 2017.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;