Hội nghị công tác Đội và phong trào thiếu nhi Quận 10 giai đoạn 2018 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 10/5/2018, Quận đo&agrave;n 10 tổ chức hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 10, giai đoạn 2018 &ndash; 2022. Tại hội nghị, Hội đồng Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh Quận 10, giai đoạn 2018 &ndash; 2022 đ&atilde; ra mắt với 19 đồng ch&iacute;. Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Hồng Hoa &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận đo&agrave;n giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Đội.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30684/DSCN1548.JPG" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giai đoạn 2013 &ndash; 2017, c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận đ&atilde; c&oacute; nhiều hoạt động s&aacute;ng tạo, để lại dấu ấn tốt đẹp trong đội vi&ecirc;n, thiếu nhi v&agrave; phụ huynh. Hội đồng Đội quận t&iacute;ch cực triển khai c&oacute; hiệu quả v&agrave; nhận được sự ủng hộ, quan t&acirc;m đầu tư thực hiện từ Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường v&agrave; sự tham gia nhiệt t&igrave;nh của đội vi&ecirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c phong tr&agrave;o &ldquo;Về nguồn&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;Theo bước ch&acirc;n những người anh h&ugrave;ng&rdquo;, &ldquo;Măng non sẵn s&agrave;ng v&igrave; biển đảo qu&ecirc; hương&rdquo; do Hội đồng Đội th&agrave;nh phố ph&aacute;t động. Quan điểm chuyển trọng t&acirc;m hoạt động về cơ sở trong những năm gần đ&acirc;y đ&atilde; ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo của Phụ tr&aacute;ch Đội v&agrave; t&iacute;nh tự quản của Ban Chỉ huy Đội. Nhiều hoạt động được c&aacute;c Li&ecirc;n đội đầu tư, đổi mới s&aacute;ng tạo nội dung, h&igrave;nh thức theo đặc th&ugrave; của từng đơn vị, tập trung v&agrave;o c&aacute;c nhiệm vụ cụ thể theo từng mảng phong tr&agrave;o. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước v&agrave;o giai đoạn 2018 &ndash; 2022, Quận 10 tiếp tục n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động Đội, x&acirc;y dựng phong tr&agrave;o gắn với thi đua l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng; thực hiện chương tr&igrave;nh n&acirc;ng cao năng lực Chỉ huy Đội, đ&agrave;o tạo nguồn bổ sung c&aacute;n bộ Đo&agrave;n từ Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh; đồng thời, x&acirc;y dựng đội ngũ phụ tr&aacute;ch Đội đảm bảo ti&ecirc;u chuẩn, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu tổ chức phong tr&agrave;o thiếu nhi; củng cố v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m phụ tr&aacute;ch thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư; đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp, li&ecirc;n tịch với c&aacute;c ng&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em. Để hỗ trợ cho hoạt động r&egrave;n luyện kỹ năng, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội, tạo nguồn bồi dưỡng c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch Đội cũng như Chỉ huy Đội c&oacute; đủ năng lực, phẩm chất đ&aacute;p ứng nhu cầu hoạt động tại cơ sở, Hội đồng Đội đ&atilde; th&agrave;nh lập Ban huấn luyện C&ocirc;ng t&aacute;c Đội cấp quận gồm 11 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30684/DSCN1602.JPG" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, c&oacute; 3 c&aacute; nh&acirc;n vinh dự được trao tặng Huy hiệu &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em&rdquo;; 27 tập thể v&agrave; 22 c&aacute; nh&acirc;n nhận Bằng khen, giấy khen của Trung ương Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Trung ương, Th&agrave;nh đo&agrave;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n quận v&agrave; Quận đo&agrave;n về những đ&oacute;ng g&oacute;p trong hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi, giai đoạn 2013 &ndash; 2017.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;